دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : تعیین رابطه بهره­ وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

تعیین رابطه بهره­وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر حنان عموزاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1-1 مقدمه  2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3  اهداف تحقیق.. 10

1-4 سؤالات تحقیق.. 10

1-5  فرضیه‏های تحقیق.. 10

1-6 تعریف عملیاتی متغیرها واژه‏ها 11

1-7 روش تحقیق.. 12

1-8 قلمرو تحقیق.. 12

1-9 ساختار تحقیق.. 13

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه  15

2-2 بهره­وری   15

2-2-1 بهره­وری و تعاریف آن. 15

2-2-2 اهمیت بهره­وری.. 18

2-2-3 سطوح بهره­وری.. 19

2-2-4 چرخه مدیریت بهبود بهره­وری.. 22

2-2-5 روش­های مختلف محاسبهی بهره­وری.. 23

2-2-6 شاخص­های بهره­وری کلی عوامل تولید. 26

2-2-7 مدل بهره­وری.. 27

2-2-8 تفاوت بهره­وری با تولید. 27

2-3 تقسیم سود. 28

2-3-1 سیاستهای تقسیم سود. 28

2-3-1-1 سیاست تقسیم سود منظم. 30

2-3-1-2 سیاست تقسیم سود نامنظم. 37

2-3-1-3 سیاست تقسیم سود باقیمانده 38

2-3-2 اهداف سیاست تقسیم سود. 40

2-3-3 سیاست تقسیم سود سهام و تأمین مالی داخلی.. 42

2-3-4 روش­های تقسیم سود. 42

2-3-4-1 تقسیم سود نقدی.. 42

2-3-4-2 تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهامداران. 42

2-3-5 محدودیت­ها و عوامل كنترل كننده مؤثر بر سیاست تقسیم سود. 45

2-4 پیشینه تحقیق.. 45

2-4-1 پژوهش­های داخلی.. 45

2-4-2 پژوهش­های خارجی.. 51

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه  59

3-2 روش کلی تحقیق.. 59

3-3 جامعه آماری.. 60

3-4 نمونه آماری.. 61

3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن. 62

3-4-2 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب… 62

3-5 روش گردآوری داده­ ها 62

3-6 ابزار گردآوری داده­ ها 63

3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 63

3-7-1 مدل تحقیق.. 64

3-7-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 65

3-7-1-2 تعریف متغیرها 65

3-7-1-3 نحوه اندازه ­گیری متغیرها 65

3-7-1-4 دسته­بندی متغیرها 66

3-7-1-5 رابطه بین متغیرها 67

3-7-1-6 اندازه ­گیری رابطه. 67

3-7-2 نرم­افزارها 67

فصل چهارم:بیان یافته­ها

4-1  مقدمه  69

4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری.. 70

4-3 توصیف یافته‌ها 71

4-4 تحلیل یافته­ها 72

4-4-1 تحلیل پیش‌فرض‌های رگرسیون. 72

4-4-2 تحلیل روابط بین متغیرها 82

4-4-2-1 رابطه بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود. 82

4-4-2-2 رابطه بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود. 94

4-4-2-3 رابطه بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه و تقسیم سود. 102

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه  116

5-2 خلاصه پژوهش…. 116

5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 118

5-4 نتیجه­گیری کلی.. 121

5-5  پیشنهادها 122

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 122

5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 124

5-6 محدودیت­های پژوهش…. 124

پیوست‌ها:

پیوست الف:نام شرکت‌های جامعه آماری.. 127

پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS و Eviews. 128

منابع و مأخذ:

منابع فارسی 135

منابع لاتین.. 138

منابع اینترنتی.. 139

 

جدول(2-1):تعاریف بهره­وری.. 16

جدول(2-2):پژوهش های پیشین انجام‌گرفته در داخل و خارج از کشور. 55

جدول (1-3 ):روش کلی تحقیق.. 60

جدول (2-3): نحوه انتخاب و استخراج جامعه. 61

جدول (3-3):محاسبه­ی روش­های آماری و تجزیه وتحلیل پیش فرض­ها 63

جدول(1-4):توصیف شرکت‌های نمونه آماری.. 70

جدول (2-4): اندازه شاخص­های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 71

جدول(3-4): بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 74

جدول(4-4): بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. 74

جدول (5-4): نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 77

جدول ( 6-4): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 78

جدول (7-4) :ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل.. 78

جدول (8-4): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأهای مقاطع) 80

جدول (9-4) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) 81

جدول (10- 4): ضریب همبستگی پیرسون بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود. 82

جدول (11- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود. 83

جدول (12- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت‌های با اندازه بزرگ و با اندازه­ کوچک) 86

جدول (13- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) 89

جدول (14- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین) 92

جدول (15- 4): ضریب همبستگی پیرسون بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود. 94

جدول (16- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با اندازهی بزرگ و با اندازه­ کوچک) 96

جدول (17- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) 99

جدول (18- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین) 101

جدول (19- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه تقسیم سود. 103

جدول (20- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه با تقسیم سود (در شرکت‌های با اندازه­ بزرگ و با اندازه­ کوچک) 105

جدول (21- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه با تقسیم سود (در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) 108

جدول (22- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین) 111

جدول (23-4):خلاصه یافته­ های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 114

جدول(1-5): نتیجه‌گیری کلی فرضیات… 122

 

نمودار(1-2): روابط بین درآمد هرسهم و سود پرداختی به هر سهم درسیاست تقسیم سود درصد ثابتی ازدرآمدهرسهم….33

نمودار(2-2): روابط بین درآمد هر سهم و پرداخت مبلغ ثابت به‌عنوان سود سهام. 34

نمودار (2-3) :سیاست تقسیم سود متغیر. 44

نمودار(1-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین بهره­وری نیروی کار با تقسیم سود. 75

نمودار(2-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین بهره­وری سرمایه با تقسیم سود. 75

نمودار(3-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین بهره­وری با تقسیم سود. 76

چکیده

در این تحقیق رابطه بین سیاست تقسیم سود سهام با بهره­وری را موردبررسی قرار داده­ایم. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس­رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می­باشد.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می­باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های1392-1388) می­باشد. درنهایت با توجه به محدودیت­های تحقیق اطلاعات مربوط به 94 شرکت جمع­آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 75 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستند­سازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل­های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم­افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.

فرضیه ­های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون­های چندگانه خطی دومتغیره و چند متغیره و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­ها نشان می‌دهد که: بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد ولی بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد

 

1-1     مقدمه
بهره­وری مفهومی جامع و کلی است که افزایش آن به‌عنوان یک ضرورت، ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان­ها مطرح و هدف اساسی برای همه­ی کشورهای جهان محسوب می­شود. در دنیای امروز ارتقای بهره­وری یکی از اولویت‌های ملی هر کشور به‌حساب می­آید زیرا ادامه حیات اقتصادی و بهبود سطح زندگی افراد یک جامعه، وابسته به ارتقای بهره­وری است. در بحث کلان کشور افزایش یا رشد بهره­وری منجر به افزایش رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم، افزایش قدرت رقابت اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، کاهش هزینه­ها و افزایش تولید ناخالص داخلی و… می­شود و چون تولید ناخالص داخلی تقسیم‌بر جمعیت کشور بیانگر درآمد سرانه است لذا بهبود بهره­وری منجر به افزایش ثروت تقسیم‌شده بین افراد جامعه خواهد شد.

امروزه با توجه به محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز حیاتی به بهره­وری فزون­تر، چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای درحال‌توسعه دارد. کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی در نظام‌های مختلف عملاً به نحوی یکسان اهمیت موضوع افزایش بهره­وری را مورد تأکید قرار داده‌اند.

کلارک[1] (1938) سطح زندگی بالای مردم آمریکا را ثمره مستقیم بهره­وری بیشتر اقتصادی آمریکا می‌داند. استاینر و گلدنر[2] (1982) عنوان می­ کنند که رویای زحمتکشان جهان، یعنی دستمزد بیشتر و ساعات کار کمتر با افزایش بهره­وری تحقق‌پذیر می­باشد.

موضوع بهره­وری برای اولین بار در برنامه دوم و در قالب تبصره 35 موردتوجه قرار گرفت. در برنامه سوم توسعه اقتصادی ایران هدف مشخصی برای بهره­وری در نظر گرفته نشد. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور به مقوله بهره­وری توجه خاص معطوف گردید و اهداف کلی معینی برای ارتقای آن در نظر گرفته شد (ولی زاده زنوز، پروین، 1384). افزایش بهره­وری نه تنها به مفهوم استفاده مطلوب از منبع است. بلکه به ایجاد موازنه­ی بهتر میان ساختارهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی در جامعه کمک می­ کند.

همچنین یکی از مباحث مطرح در مدیریت مالی، تقسیم سود است. اخبار مربوطه به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال­های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد. به‌طوری‌که دراین‌ارتباط تئوری­ها و دیدگاه­های زیادی مطرح‌شده است. به عبارتی تغییر خطی مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه ­گذاران پیام می‌دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. (سعیدی، علی، کیهان، 1388)
تعداد صفحه : 155

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.