رشته مدیریت

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش جرأت ورزی، در رابطان افتخاری بهداشت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

عنوان : بررسی اثربخشی آموزش جرأت­ورزی، در رابطان افتخاری بهداشت

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

عنوان : بررسی اثربخشی آموزش جرأت­ورزی، در رابطان افتخاری بهداشت

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2-  تعریف و بیان موضوع پژوهش(بیان مسأله) 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 7

1-4- متغیرهای پژوهش…. 9

1-5- گزاره­های تحقیق.. 9

1-5-1- هدف کلی.. 9

1-5-2- اهداف جزیی.. 10

1-6- فرضیه­ های پژوهش…. 10

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه­ها 10

فصل دوم :پیشینه پژوهش…. 15

2-1- تعریف مهارت­های زندگی.. 16

2-1- 1- تاریخچه­ی مهارت­های زندگی.. 18

2-1-2- پیشینه نظری.. 19

2-1-2-1- نظریه­ های یادگیری و دلالت­های آن بر آموزش مهارت­های زندگی  19

2-1-2-1-1-  نظریه یادگیری اجتماعی.. 20

2-1-2-2-2-  نظریه یادگیری شناختی نوین. 21

2-1-2-3-3- نظریه هوش‌های چندگانه. 22

2-1-2-4-4- نظریه مازلو. 23

2-1-2-5-5- نظریه انسان گرایی راجرز…………………………………………………………24

2-1-2-6-6- نظریه ساختن گرایی……………………………………………………………………………………………….24

2-1- 2-2- اهداف آموزش مهارت­های زندگی.. 25

2-1-2 –3- ابعاد مهارت­های زندگی.. 26

2-1-2-4- انواع سبک­های رفتاری.. 34

2-1-3- تعاریف جرأت­ورزی…………………………………………………………………………………………………………..36

2-1-3-1- انواع جرأت­ورزی.. 40

2-1-3-2- عوامل تأثیرگذار بر جرأت­ورزی.. 42

2-1-3-3- کارکردهای جرأت­ورزی.. 44

2-1-3-4- آموزش جرأت­ورزی.. 44

2-1-3-5- کاربرد آموزش مهارت جرأت­ورزی.. 47

2-1-3-6- شیوه ­های آموزش مهارت جرأت­ورزی.. 48

2-1-4- اضطراب و اضطراب اجتماعی.. 50

2-1-4-1- انواع اضطراب… 53

2-1-4- 2- دیدگاه­های مختلف در خصوص اضطراب… 57

2-1-4-2-1- نظریه روان­کاوی.. 57

2-1-4-2-2- نظریه­ های رفتاری.. 58

2-1-4-2-3- نظریه شناختی.. 58

2-1-4-2-4- نظریه یادگیری اجتماعی.. 59

2-1-4-2-5- نظریه آسیب شناختی.. 59

2-1-5-تعریف عزت­نفس…. 60

2-1-5-1- چهار شرط عزت­نفس…. 62

2-1-5-2- دیدگاه­های  عزت­نفس…. 66

2-1-5-2-1- نظریه راجرز 66

2-1-5-2-2- دیدگاه آلپورت… 66

2-1-5-2-3- نظریه مزلو. 67

2-1-5-2-4- نظریه ویلیام جیمز. 67

2-1-5-2-5- نظریه كوپر اسمیت… 67

2-1-5-3- ابعاد عزت­نفس…. 68

2-1-6-رابطان افتخاری بهداشت… 69

2-2-پیشینه تجربی.. 72

2-2-1- تحقیقات انجام شده در خارج کشور 72

2-2-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 79

فصل سوم: روش پژوهش…. 93

3-1- روش تحقیق.. 94

3-2- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری .. 95

3-2-1- جامعه آماری.. 95

3-2-2- نمونه آماری.. 95

3-2-3- روش نمونه گیری .. 95

3-3- ابزارهای پژوهش…. 95

3-3-1- پرسشنامة جرأت­ورزی گمبریل و ریچی(1975).. 96

3-3-2- پرسشنامه سنجش علائم هراس اجتماعی(1381) 97

3-3-3- پرسشنامه عزت­نفس کوپراسمیت(1967)… 98

3-3-4- ضرایب پایایی متغیرهای مختلف تحقیق.. 99

3-4- شیوه­ی اجرای پژوهش…. 100

3-5- تجزیه و تحلیل داده ­ها: 104

فصل چهارم : یافته­ های تحقیق.. 106

4-1-یافته­ های توصیفی.. 106

4-2- یافته­ های مربوط به فرضیه­ های تحقیق.. 107

4-3-  یافته های جانبی  …………………………………………………………………………………………………………….115

فصل پنجم : بحث و نتیجه ­گیری.. 130

5-1- یافته­ ها، بحث و تفسیر آن­ها 131

5-2- نتیجه ­گیری.. 136

5-3- پیشنهادهای تحقیق.. 138

5-3-1 -پیشنهادهای کاربردی.. 138

5-3-2- پیشنهادات پژوهشی.. 138

5-4- محدودیت­های پژوهش…. 139

پیوست… 140

پیوست شماره یک: متون استفاده شده در آموزش گروه پلاسیبو………………………………………………. 140

پیوست شماره دو: بروشور آموزشی هر کس حق دارد…………………………………………………………………142

پیوست شماره سه: پرسشنامه سنجش علائم هراس اجتماعی(1381)………………………………………143

پیوست شماره چهار: پرسشنامة جرأت­ورزی گمبریل و ریچی(1975)……………………………………….145

پیوست شماره پنج: پرسشنامه عزت­نفس کوپراسمیت(1967)……………………………………………………147

فهرست منابع ومآخذ: 150

 فهرست جداول

جدول (3-1): دیاگرام طرح پژوهش…. 94

جدول شماره(3-2). ضرایب پایایی متغیرهای مختلف تحقیق.. 100

جدول(3-3): محتوای جلسات آموزش مهارت جرأت­ورزی.. 101

جدول(4-1) توزیع فراوانی تعداد شرکت­کنندگان گروه­های مورد مطالعه  106

جدول(4-2) توزیع فراوانی سن در میان شرکت­کنندگان گروه­های مورد مطالعه  107

جدول(4-3) میانگین و انحراف معیار نمرات گروه­ها در پیش­آزمون و پس­آزمون مربوط به اضطراب اجتماعی  107

جدول(4-4) تحلیل مانوا مربوط به تفاوت زمان بر اضطراب اجتماعی.. 108

جدول(4-5) تحلیل واریانس درون­گروهی و بین­گروهی با طرح اندازه ­گیری مکرر برای نمرات اضطراب اجتماعی گروه­های مورد مطالعه. 109

جدول(4-6) آزمون تعقیبی توکی به منظور تعیین رابطه معناداری بین گروه­های مورد مقایسه در اضطراب اجتماعی  110

جدول(4-7) میانگین و انحراف معیار نمرات گروه­ها در پیش­آزمون و پس­آزمون مربوط به عزت­نفس کلی  112

جدول(4-8) تحلیل مانوا مربوط به تفاوت زمان بر عزت­نفس کلی.. 113

جدول(4-9) تحلیل واریانس درون­گروهی و بین­گروهی با طرح اندازه ­گیری مکرر برای نمرات عزت­نفس کلی گروه­های مورد مطالعه. 113

جدول(4-10) آزمون تعقیبی توکی به منظور تعیین رابطه معناداری بین گروه­های مورد مقایسه در عزت­نفس کلی  114

جدول(4-11) میانگین و انحراف معیار نمرات گروه­ها در پیش­آزمون و پس­آزمون مربوط به جرأت­ورزی  115

جدول (4-12) تحلیل مانوا مربوط به تفاوت زمان بر جرأت­ورزی.. 116

جدول(4-13) تحلیل واریانس درون­گروهی و بین­گروهی با طرح اندازه ­گیری مکرر برای نمرات جرأت­ورزی گروه­های مورد مطالعه. 117

جدول(4-14) آزمون تعقیبی توکی به منظور تعیین رابطه معناداری بین گروه­­های مورد مقایسه در جرأت­ورزی  118

جدول(4-15) میانگین و انحراف معیار نمرات گروه­ها در پیش­آزمون و پس­آزمون مربوط به عزت نفس فردی  119

جدول(4-16) تحلیل واریانس درون­گروهی و بین­گروهی با طرح اندازه ­گیری مکرر برای نمرات عزت­نفس فردی گروه­های مورد مطالعه. 120

جدول(4-17) آزمون تعقیبی توکی به منظور تعیین رابطه معناداری بین گروه­های مورد مقایسه در عزت­نفس فردی  121

جدول(4-18) میانگین و انحراف معیار نمرات گروه­ها در پیش­آزمون و پس­آزمون مربوط به عزت­نفس اجتماعی  122

جدول(4-19) تحلیل واریانس درون­گروهی و بین­گروهی با طرح اندازه ­گیری مکرر برای نمرات عزت­نفس اجتماعی گروه­های مورد مطالعه. 123

جدول(4-20) میانگین و انحراف معیار نمرات گروه­ها در پیش­آزمون و پس­آزمون مربوط به عزت­نفس تحصیلی  124

جدول(4-21) تحلیل واریانس درون­گروهی و بین­گروهی با طرح اندازه ­گیری مکرر برای نمرات عزت نفس تحصیلی گروه­های مورد مطالعه. 125

جدول(4-22) آزمون تعقیبی توکی به منظور تعیین رابطه معناداری بین گروه­های مورد مقایسه در عزت­نفس تحصیلی  126

جدول(4-23) میانگین و انحراف معیار نمرات گروه­ها در پیش­آزمون و پس­آزمون مربوط به عزت­نفس خانوادگی  127

جدول (4-24) تحلیل مانوا مربوط به تفاوت زمان بر عزت­نفس خانوادگی.. 128

جدول(4-25) تحلیل واریانس درون­گروهی و بین­گروهی با طرح اندازه ­گیری مکرر برای نمرات عزت­نفس خانوادگی گروه­های مورد مطالعه. 128

 فهرست نمودار

نمودار(4-1) مقایسه میانگین نمرات اضطراب اجتماعی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازه ­گیری  111

نمودار(4-2) مقایسه میانگین نمرات عزت­نفس کلی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازه ­گیری  115

نمودار(4-3) مقایسه میانگین نمرات جرأت­ورزی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازه ­گیری  118

نمودار(4-4) مقایسه میانگین نمرات عزت­نفس فردی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازه ­گیری  122

نمودار(4-5) مقایسه میانگین نمرات عزت­نفس اجتماعی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازه ­گیری  124

نمودار(4-6) مقایسه میانگین نمرات عزت­نفس تحصیلی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازه ­گیری  126

نمودار(4-7) مقایسه میانگین نمرات عزت­نفس خانوادگی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازه ­گیری  129

 فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

ذات زندگی اجتماعی، زیستن در کنار دیگران و معاشرت با مردم است. آنچه زندگی آدمی را شکل می­دهد روابط میان انسان­ها است، از اعضای یک خانواده کوچک بگیرید تا اعضای جامعه جهانی این رابطه را تجربه می­ کنند(فتحی، ۱۳۸۴: 7). زندگی امروزی بشر روز به روز پیچیده­تر می­شود و خطرات متعددی تندرستی و زندگی انسان­ها را تهدید می­ کند. رفتارها، عادات و روش زندگی از اهمیت بسیاری برخوردار است. شکی نیست که اکثر بیماری­ها علاوه بر علل بیولوژیکی، دارای علل اقتصادی، اجتماعی و رفتاری نیز می­باشند. از این رو، نقش مهارت­های فردی و ارتباطی، به همراه مهارت­های خلاقیت و گفتگو در زندگی و در عصر حاضر بیشتراحساس می­شود(فولادی، 1383: 24).

همان­گونه که هیچ انسانی را نمی­توان بدون«شخصیت» محسوب کرد، به همان ترتیب هیچ انسانی را بدون عزت­نفس یا حرمت خود[1] نمی­توان در نظر گرفت(سولیوان[2]، 1953). جامعه­ای که افراد آن از عزت­نفس بالاتر برخوردارند، در مقابل انواع مشکلات و مسائل زندگی، تنیدگی­های روان­شناختی، تهدیدها و حوادث ناگوار طبیعی و بیمارهای روانی مقاوم و پایدار خواهد بود و این امر شکوفایی استعدادهای نهفته، خلاقیت و پیشرفت­های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. اکثر صاحب نظران برخورداری از عزت­نفس را عامل مرکزی و اساسی سازگاری عاطفی و اجتماعی افراد می­دانند(حسن­زاده، 1378: 93). مک­کی و فانینگ[3](2000)، عزت­نفس را به عنوان یک امر لازم هیجانی، مؤلفه­ای که برای بقای روانی ضروری است، توصیف کرده­اند. آنان اظهار می­دارند که بدون مقداری ارزش خود و به دنبال آن بسیاری از نیازهای اساسی که برآورده نمی­شوند، زندگی ممکن است بسیار دردناک باشد(به نقل از صاحب الزمانی، 1388).

اضطراب اجتماعی(هراس اجتماعی[4])، یکی از انواع اختلالات اضطرابی است و امروزه توجه بسیاری از کارشناسان را به عنوان یک اختلال گسترده و قابل درمان، به خود جلب کرده است. افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی طی تعاملات اجتماعی­شان، تصورات منفی از خودشان دارند که به خاطر این تصورات، به طور ضعیفی عمل کرده و نشانه­ های اضطرابی را تجربه می­ کنند. این تصورات تحریف شده منفی از خود باعث کاهش کیفیت روابط و تجربه اضطراب در آن­ها می­شود و با میزان تجارب اجتماعی ناراحت کننده در ارتباط است(طهماسبی، 1384).

انسان دنیای امروز، به لحاظ پیچیدگی‌های زندگی، وسعت و سرعت تغییرات با چالش­های فراوانی رو به­روست. از چالش‌ها و بحران‌های مطرح می‌توان به مواردی همچون چالش بین جهانی شدن و بومی ماندن، بحران جمعیت، بحران سلامتی و تغذیه، دگرگونی‌های فناوری و شرایط حرفه­ای، اثرات فناوری نوین ارتباطی بر مهارت­های اجتماعی و اخلاقیات، مشکلات خانوادگی، اشتغال والدین در بیرون از منزل و… اشاره کرد، هریک از این بحران‌ها مشکلاتی را بر چگونگی زندگی افراد و رفتارهای اجتماعی و فردی آن­ها تحمیل می‌کند. بنابراین چگونگی رویارویی با مسائلی همچون مسائل فوق، و نیز تربیت انسان­های متعهد به خواست­ها، ارزش­ها، و آرمان­های جامعه، پیش­بینی­ها و برنامه ­ریزی‌های خاصی را می‌طلبد. در این راستا برنامه آموزش مهارت­های زندگی جزئی از یک برنامه گسترده جهانی است که برای بهبود وضعیت سلامت، بهداشت مدارس و بالا بردن قابلیت­ها و ظرفیت­های روانی- اجتماعی افراد برای مقابله با چالش­ها و مسائل روزمره زندگی با حمایت سازمان­های بین ­المللی نظیر یونیسف و سازمان جهانی بهداشت طراحی گردیده و در نظام­های تربیتی اکثر کشورهای جهان به اجرا درآمده است(خسروی و همکاران، 1388). متخصصان علوم رفتاری معتقدند، یکی از مؤثرترین برنامه ­هایی که به افراد کمک می­ کند تا زندگی بهتر و سالم­تری داشته باشند، برنامه آموزش مهارت­های زندگی است(فلاح زاده، 1388).

به منظور توسعه، گسترش بهداشت جسمی و روانی و مقابله با برخی از مشکلات بهداشتی، طرح رابطان بهداشت با هدف جلب مشارکت مردمی و رفع مشکلات بهداشتی مناطق شهری و روستایی، بخصوص نواحی حاشیه شهرها در سطح کشور به اجرا درآمده و گام­های نخستین این رویکرد نتایج رضایت بخشی به همراه داشته است. اجرای این برنامه نه تنها وسیله­ای برای دستیابی به اهداف بهداشتی است، بلکه زمینه ساز رسیدن به توسعه مداوم و پایدار در جوامع بشری است و به همین دلیل باید طرح رابطان را در چارچوبی گسترده­تر از یک برنامه بهداشتی دید(فاتحی، 1388: 1).

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر آموزش مهارت جرأت­ورزی بر اضطراب اجتماعی و عزت­نفس رابطان بهداشتی می ­پردازد. بنابراین با توجه به نقش مهم رابطان بهداشت در توسعه بهداشت جسمی و روانی، توجه به این گروه و آموزش مهارت­های زندگی به آنان ضروری به نظر می­رسد.

1 – self-esteem

[2] – Sullivan

[3] – Mackay & Faning

4  -Social Phobia

تعداد صفحه : 183

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.