دانلود پایان نامه رشته حسابداری

عنوان : بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

 

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته: حسابداری (M.A.)

 

موضوع :

بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استادان راهنما:

 

استاد مشاور:

 

سال تحصیلی:1390-1389

نام نویسنده در سایت منتشر نمی شود ولی در فایلی که پس از خرید در اختیار شما گذاشته می شود موجود است

:

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………..  1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………. 5

1-4- اهداف و سوالات تحقیق ………………………………………………………………………….. 6

1-5- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………. 7

1-6- روش محاسبه متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………….. 7

1-6-1- شیوه اندازه گیری سرمایه فکری ……………………………………………………………… 7

1-6-2- شیوه اندازه گیری سرمایه نوآوری (متغیر مستقل) ………………………………………… 10

1-6-3- شیوه اندازه گیری کارآیی مالی………………………………………………………………… 10

1-6-4- شیوه اندازه گیری ارزش شرکت ……………………………………………………………… 11

1-7- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………… 11

1-8- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………… 12

1-9- روش جمع آوری داده­ها…………………………………………………………………………… 12

1-10- روش آزمون فرضیات …………………………………………………………………………… 12

1-11- قلمرو زمانی تحقیق ………………………………………………………………………………. 13

1-12- قلمرو مکانی تحقیق ……………………………………………………………………………… 14

1-13- تعریف واژگان تحقیق …………………………………………………………………………… 14

1-14- خلاصه فصل  ……………………………………………………………………………………… 14

 

فصل دوم : مبانی نظری

2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2- نظریه های مربوط به سرمایه فکری……………………………………………………………… 18

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

2-3- تعاریف مختلف سرمایه فکری……………………………………………………………………. 20

2-4- مدل های طبقه بندی سرمایه فکری………………………………………………………………. 21

2-5- روش های اندازه گیری سرمایه فکری …………………………………………………………. 33

2-5-1- ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………………………………… 33

2-5-2- کارت نمره متوازن ………………………………………………………………………………. 34

2-5-3- ترازنامه نامرئی …………………………………………………………………………………… 34

2-5-4-  کنترل دارایی های ناملموس …………………………………………………………………. 34

2-5-5- جهت یابی تجاری اسکاندیا…………………………………………………………………… 35

2-5-6- شاخص سرمایه فکری …………………………………………………………………………. 35

2-5-7- نرخ بازده دارایی…………………………………………………………………………………. 36

2-5-8- روش تشکیل سرمایه بازار ……………………………………………………………………. 36

2-6- روش های مالی و مراحل اندازه گیری سرمایه فکری ………………………………………. 37

2-7- مدل مدیریت سرمایه فکری ………………………………………………………………………. 37

2-8- توانمند تکنولوژی و اهمیت ارزیابی آن در واحدهای اقتصادی …………………………… 39

2-9- گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی………………………………………………………………… 40

2-10- تحقیق و توسعه و مراحل اساسی آن………………………………………………………….. 40

2-11- اهمیت فرآیند تحقیق و توسعه در واحدهای اقتصادی…………………………………….. 41

2-12- نوآوری و ضروریات آن…………………………………………………………………………. 42

2-13- مفاهیم نوآوری و تحقق و توسعه………………………………………………………………. 44

2-14- پیشینه تحقیقات سنجش نوآوری……………………………………………………………….. 45

2-15- بررسی تطبیقی نتایج تحقیقات………………………………………………………………….. 47

2-16- شاخص­های کارآیی مالی………………………………………………………………………… 50

2-16-1- بازده مجموع دارایی­ها (ROA)…………………………………………………………….. 50

2-16-2- نسبت قیمت به عایدی هر سهم (P/E)……………………………………………………. 51

2-16-3- بازده سالانه سهام (ASR)……………………………………………………………………. 51

2-16-4- بازده مجموع حقوق صاحبان سهام (ROE)……………………………………………… 52

فهرست مطالب                                                    

عنوان                                                                                                 صفحه 

2-16-5- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)…………………………………………………………….. 52

2-17- مفاهیم ارزش شرکت……………………………………………………………………………… 53

2-17-1- ارزش دفتری……………………………………………………………………………………. 53

2-17-2- ارزش بازار………………………………………………………………………………………. 54

2-17-3- ارزش با فرض تداوم فعالیت……………………………………………………………….. 54

2-17-4- ارزش با فرض انحلال شركت………………………………………………………………. 54

2-17-5- ارزش ذاتی سهام یک شرکت……………………………………………………………….. 54

2-17-6- ارزش دارایی های مالی………………………………………………………………………. 55

2-18- عوامل تشکیل دهنده ارزش شرکت……………………………………………………………. 55

2-19- نظریه توبین در ارزشگذاری شرکت­ها…………………………………………………………. 57

2-20- تئوری (q) ………………………………………………………………………………………….. 57

2-21-ارزشگذاری شرکت­ها در ایران…………………………………………………………………… 59

2-22- روش­های فعلی ارزشگذاری شرکت­های در ایران………………………………………….. 61

2-23- پیشینه تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق……………………………………….. 62

2-23-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………… 63

2-23-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………….. 68

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 72

3-2- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………… 72

3-3- تبدیل فرضیه های پژوهشی به فرضیه های آماری……………………………………………. 73

3-4- روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. 74

3-5- جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. 74

3-6- روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………… 75

3-7- حجم نمونه آماری…………………………………………………………………………………… 75

3-8- روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………. 76

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

3-9- دوره زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………… 76

3-10- متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها………………………………………………………….. 77

3-10-1- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………….. 77

3-10-1-1- شیوه اندازه­گیری سرمایه فکری ………………………………………………………………….   77

3-10-1-2-  شیوه اندازه­گیری سرمایه نوآوری………………………………………………………………     79

3-10-2- متغیرهای وابسته تحقیق………………………………………………………………………. 80

3-10-2-1- شیوه اندازه­گیری کارآیی مالی…………………………………………………………………..     80

3-10-2-2- شیوه اندازه­گیری ارزش شرکت………………………………………………………………….    80

3-11-شیوه آزمون فرضیات………………………………………………………………………………. 81

3-12- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………… 82

3-12-1- تحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………….. 82

3-12-2- همبستگی………………………………………………………………………………………… 82

3-12-3- ضریب همبستگی………………………………………………………………………………. 82

3-12-4- ضریب تعیین……………………………………………………………………………………. 83

3-12-5- مدل های رگرسیون…………………………………………………………………………….. 83

3-12-6- فرض های اساسی رگرسیون………………………………………………………………… 84

3-12-7- آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون………………………………………………… 85

3-12-8- آزمون معنی داری برای معادله رگرسیون………………………………………………….. 85

3-12-9- آزمون معنی دار بودن ضرایب……………………………………………………………….. 85

3-12-10- آزمون خود همبستگی جملات خطا……………………………………………………… 85

3-12-11- بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق……………………………………… 86

 

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 88

4-2- نتایج تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………. 88

4-2-1- تحلیل توصیفی در سطح کل داده ها ……………………………………………………….. 88

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

4-2-2- تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق به تفکیک صنایع……………………………………….. 90

4-3- بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق………………………………………………………… 91

4-4- بررسی اعتبار الگوی رگرسیونی…………………………………………………………………… 92

4-5- بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق……………………………………………………. 92

4-6- نتایج حاصل آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………… 93

4-7- نتایج حاصل آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………….. 95

4-8- نتایج حاصل آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………….. 98

4-9- نتایج حاصل آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………….. 100

4-10- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………. 102

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 104

5-2- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات………………………………………………………… 104

5-2-1- خلاصه نتایج فرضیه اول ………………………………………………………………………. 105

5-2-2- خلاصه نتایج فرضیه دوم………………………………………………………………………. 106

5-2-3- خلاصه نتایج فرضیه سوم………………………………………………………………………. 106

5-2-4- خلاصه نتایج فرضیه چهارم……………………………………………………………………. 107

5-3- خلاصه مطالعات نظری و مقایسه نتایج حاصل از تحقیق یا نتایج تحقیقات پیشین…… 108

5-4- پیشنهادهای برآمده از تحقیق……………………………………………………………………… 110

5-5- محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………. 110

 

منابع و مأخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………..           112

منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………………….         113

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………..         116

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول 2-1) طبقه بندی پتی و گویتر……………………………………………………………………. 28

جدول 2-2) ویژگی های اصلی سیستم اندازه گیری…………………………………………………. 39

جدول 3-1) نحوه انتخاب و استخراج نمونه…………………………………………………………… 76

جدول 4-1) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق در سطح کل داده ها……………………………… 89

جدول 4-2) تحلیل توصیفی متغیر های تحقیق به تفکیک صنایع ………………………………… 90

جدول 4-3) ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق…………………………………………………….. 91

جدول 4-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته…………………………………………………….. 93

جدول 4-5) نتایج تحلیل آماری برای الگوهای رگرسیون آزمون فرضیه اول…………………… 94

جدول 4-6) نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه اول……………………….. 95

جدول 4-7) نتایج تحلیل آماری الگوهای رگرسیونی آزمون فرضیه دوم………………………… 96

جدول 4-8) نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه دوم ………………………. 97

جدول 4-9) نتایج تحلیل آماری برای الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه سوم……………………. 98

جدول 4-10) نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه سوم…………………….. 99

جدول 4-11) نتایج تحلیل آماری برای الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه چهارم……………….. 100

جدول 4-12) نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه چهارم………………….. 101

جدول 4-13) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات……………………………………………… 102

جدول 5-1) نتایج آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………. 105

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                   صفحه

نمودار 2-1) طرح ارزش اسکاندیا (طبقه بندی ادوینسون و مالونه)………………………………. 22

نمودار 2-2) طبقه بندی سویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود……………………….. 25

نمودار 2-3) طبقه بندی اولیه توسط هانتاس و لوونداهل…………………………………………… 29

نمودار 2-4) طبقه بندی لوونداهل……………………………………………………………………….. 30

نمودار 2-5) طبقه بندی لیم و دالیمور ………………………………………………………………….. 31

نمودار 2-6) طبقه بندی تجاری دانمارک……………………………………………………………….. 32

نمودار 2-7) شبکه منابع و فعالیتهای ناملموس ………………………………………………………. 38

 

چکیده:

در حقیقت حسابداری مالی سنتی قادر به محاسبه ارزش واقعی شرکت­ها نمی­باشد و تنها به اندازه­گیری ترازنامه مالی و دارایی ملموس اکتفا می­کند. سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان­ها فراهم می­آورد و با بهره گرفتن از آن می­توان ارزش آتی شرکت­ها را نیز محاسبه کرد.

هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه نوآوری بر کارآیی مالی و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها، روش حداقل مربعات جزئی می­باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل شرکت­های موجود در صنایع داروسازی و سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی آن از 1383 تا 1388 می­باشد. نتایج نشان داد که بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با ارزش شرکت­های نمونه آماری رابطه معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد. این در حالی است که رابطه بین کارآیی مالی با سرمایه فکری مستقیم و معناداری و رابطه بین کارآیی مالی با سرمایه نوآوری معکوس و معنادار است.

 

کلمات کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه نوآوری، کارآیی مالی، ارزش شرکت، نرخ بازده دارایی­ها، تحقیق و توسعه

فصل اول

كلیات تحقیق

1-1. مقدمه  

با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین­آلات و … از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است.  بطوریکه در اقتصاد، دانش به عنوان مهم­ترین عامل تولید محسوب می­شود و از آن به عنوان مهم­ترین مزیت رقابتی سازمان­ها یاد می­شود.

همچنین با پیشرفت سریع تكنولوژی برتر، بویژه در زمینه ارتباطات، کامپیوتر و مهندسی بیولوژی از دهه ٧٠ الگوی رشد اقتصادی جهان بطور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن، دانش به عنوان مهم­ترین سرمایه جایگزین سرمایه­های پولی و فیزیكی شد.(چن و همکاران[1] ، ٢٠٠۵)

یكی از ویژگی­های دانش این است که نامشهود است یعنی غیرقابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه­گیری آن سخت است در صورتی که در گذشته سازمان­ها با بهره گرفتن از روش­های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به طور کامل محاسبه کنند. ولی امروزه این روش­های حسابداری دارای کارآیی لازم نیستند. دانش به عنوان یكی از مهم­ترین اجزای دارایی­های نامشهود محسوب می­شود اگر در گذشته بیشتر دارایی­های سازمان­ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی­های سازمان­ها نامشهود هستند. (سالیوان و همکاران[2]، ٢٠٠٢)

موضوع تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین سرمایه فكری[3] و سرمایه نوآوری[4] با کارآیی مالی[5] و ارزش شركت[6] در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. در این فصل، با عنوان كلیات تحقیق، نگاهی كلی و سطح بالا به پژوهش می­شود. بنابراین ابتدا مسأله تحقیق بیان می­شود. هدف از ارائه این بخش آشنایی با موضوع تحقیق بصورت كلی و درك جوانب آن بلحاظ علمی می­باشد. سپس در خصوص ضرورت انجام چنین تحقیقی در شرایط موجود بحث خواهد شد. در ادامه فرضیات تحقیق تدوین و مدل­های آماری لازم جهت آزمون آنها ارائه خواهد شد. در پایان كلمات كلیدی تحقیق به لحاظ عملیاتی تعریف خواهند شد.

 

1-2. بیان مسئله

دنیای امروز، اقتصاد صنعتی را پشت سر گذاشته و وارد اقتصاد مبتنی بر دانش شده است. اقتصاد مبتنی بر دانش، اقتصادی است كه در آن تولید و بهره­برداری از دانش، نقش اصلی را در فرآیند ایجاد ثروت ایفا می­نماید. یكی از ویژگی­های متمایز اقتصاد مبتنی بر دانش، جریان هنگفت سرمایه­ گذاری در سرمایه انسانی و تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات است. اقتصاد دانش جدید به گونه بالقوه منابع نامحدودی ارائه می­كند؛ زیرا ظرفیت انسانی برای ایجاد دانش نامحدود است. دارایی­های نامشهود و سرمایه فكری[7] سریعاً مكمل دارایی­های فیزیكی می­شوند. سرمایه فكری یعنی كل موجودی سرمایه یا حق مالكانه مبتنی بر دانش كه شركت مالك آن است. به بیان دیگر، منظور از سرمایه فكری، توسعه و بكارگیری منابع دانش در شركت­ها است. (هانسن و ورنرفلت[8]،1989)

از این رو، در هزاره سوم میلادی كه در آن سرمایه فكری نه مالی، زیربنای اصلی برای پویایی و موقعیت آتی شركت در اقتصاد دانش است لازم است منابع كلیدی و محرك­های عملكرد و ارزش در سازمان­ها توسط مدیران تعیین گردد؛ زیرا افزایش شناخت و بكارگیری سرمایه فكری به شركت­ها كمك می­كند تا كاراتر، اثر بخش­تر، پربازده­تر و نوآورتر باشند افزون بر این، موفقیت رقابتی شركت­ها به میزان كمتری به تخصیص استراتژیك منابع فیزیكی و مالی و به میزان بیشتری به مدیریت استراتژیك سرمایه فكری بستگی دارد. (زینكوسكی،2000)

یكی از راه­های موفقیت در بازار رقابتی محصول، راهبرد نوآوری در محصول است. این امر برای كسب مزیت رقابتی و تداوم آن مهم و ضروری است. در واقع شركت­ها برای بقا و تداوم فعالیت نیازمند گونه­ای از مزیت­های رقابتی هستند كه متمایز بودن محصول می­تواند یكی از آنها باشد. رسیدن به این مزیت رقابتی به سطح دانش موجود در شركت بستگی دارد. چنانچه شركت بتواند در مسیر سرمایه­ گذاری در تحقیق و توسعه پیشگام باشد؛ امكان كسب و حفظ مزیت رقابتی متمایز بودن بیشتر خواهد بود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فكری و سرمایه نوآوری بر کارآیی مالی و ارزش شركت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این بررسی نه تنها در سطح كل شركت­ها، بلكه در سطح صنایع مختلف نیز صورت می­گیرد.

براساس مباحث فوق، سوال اصلی تحقیق حاضر بشرح ذیل مطرح می­شود:

  • آیا بین سرمایه فكری و سرمایه نوآوری با کارآیی مالی و ارزش شركت رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

تعداد صفحات این پایان نامه :128

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :