مهندسی شیمی

دانلود پایان نامه بررسی اثر گلیکول ها و گلیکول اتر ها بر پدیده ی انسداد میعانی مدل سازی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی گاز

عنوان : بررسی اثر گلیکول ها و گلیکول اتر ها بر پدیده ی انسداد میعانی مدل سازی

دانشگاه شیراز

دانشکده ی مهندسی شیمی، نفت و گاز

 

پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی گاز

بررسی اثر گلیکول ها و گلیکول اتر ها بر پدیده ی انسداد میعانی مدل سازی

 

 

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا رحیم پور

دکتر علیرضا شریعتی

 

بهمن 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثر حلال های گلیکول و گلیکول اتری  بر پدیده ی انسداد میعانی می باشد. که در این کار از معادله ی حالت مکعبی همراه با همبستگی (CPA) استفاده شده است که قابلیت خوبی برای در نظر گرفتن اثر پیوند هیدروژنی این مولکول دارد. عمده ی کار مربوط به مدل سازی جریان سیال تک فازی و دو فازی در هندسه ی مغزه و مدل سازی اثر تزریق حلال های مورد استفاده و مقایسه آن با تست های سیلاب زنی می باشد. برای حل معادلات حاکم نیز از یک روش عددی پیشرفته به نام روش کولوکیشن متعامد استفاده شده است. در تزریق حلال های گلیکول اتری در مقیاس مغزه در مدل سازی به عنوان مثال برای دو متوکسی اتانول در حدود 50 درصد و در تست آزمایشگاهی در حدود 54  درصد افزایش در تراوایی نسبی گاز داریم که تطابق نسبتاً خوبی با هم دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                            صفحه

فصل اول.. .. 1

مقدمه. . 2

فصل دوم. . 5

مروری برکارهای گذشته. 6

2-1- کاهش تولید در مخازن گاز میعانی… 6

2-2- روش های برطرف کردن انسداد میعانی… 6

2-3- بررسی رفتار فازی سیالات گاز میعانی… 9

فصل سوم. . 14

مدل سازی.. .. 15

3-1- مقدمه.. 15

3-2- معادلات حاکم بر جریان گازی تک فازی… 15

3-3- معادلات حاکم بر جریان دو فازی… 16

3-4- معادلات حالت و مشتق های آن.. 17

3-4-1- مقدمه: 17

3-4-2- معادله ی حالت مکعبی معمولی SRK.. 17

3-4-3- معادله ی حالت مکعبی همراه با همبستگی (Cubic Plus Association) 20

3-5- حل معادلات با روش عددی کولوکیشن [31]. 29

3-6-تست کاهش شار در حجم ثابت… 32

3-7- فرایند حل معادلات مخزن با کمک روش ریاضی کولوکیشن… 34

3-7-1- تحلیل روش عددی کولوکیشن برای سیستم های تک فازی در مختصات استوانه ای در جهت محوری   34

3-7-2- تحلیل روش عددی کولوکیشن برای سیستم های دو فازی امتزاج ناپذیر پایا در مختصات     استوانه ای در جهت محوری   38

3-7-3- تحلیل روش عددی کولوکیشن برای سیستم های دو فازی گاز میعانی در مختصات استوانه ای در جهت محوری   41

فصل چهارم. 51

نتایج و بحث مدل سازی.. 52

4-1- مقدمه.. 52

4-2- بررسی رفتار فازی با بهره گرفتن از معادله ی حالت CPA.. 52

4-2-1- تست مدل CPA برای حالت خالص…. 53

4-2-2- تست مدل CPA برای حالت چند جزئی.. 57

4-3-تست های رفتار فازی… 72

4-3-1-مقدمه. 72

4-3-2-تست تخلیه در حجم ثابت… 72

4-3-3- تست Flash. 74

4-4- مدل سازی جریان در محیط متخلخل… 79

4-4-1- مقدمه. 79

4-4-2- مدل سازی جریان سیال در هندسه ی مغزه 80

4-4-2-1- جریان تک فازی در مختصات استوانه ای و جریان محوری.. 80

4-4-2-2- جریان دو فازی امتزاج ناپذیر پایا در مختصات استوانه ای و جریان محوری.. 82

4-4-2-3- جریان دو فازی گاز میعانی پایا در مختصات استوانه ای و جریان محوری.. 84

4-4-2-4- جریان دو فازی گاز میعانی پایا به همراه حلال در مختصات استوانه ای و جریان محوری.. 86

4-4-2-5- جریان دو فازی گاز میعانی ناپایا در مختصات استوانه ای و جریان محوری.. 89

4-4-2-6- جریان دو فازی در مختصات استوانه ای و جریان محوری بدون تزریق حلال                         و با تزریق آن  94

فصل پنجم.. .. 106

تست آزمایشگاهی و نتایج و بحث آن.. 107

5-1- مقدمه.. 107

5-2- دستگاه سیلاب زنی مغزه و اجزای آن.. 107

5-2-1 مخزن نگه دارنده ی سیال.. 108

5-2-2- مغزه نگه دار 109

5-2-3- پمپ… 109

5-2-4- محفظه ی گرم کننده 109

5-2-5-  ریگلاتور 110

5-2-6- سیستم نمایشگر اختلاف دما و فشار 110

5-3- انجام آزمایش…. 110

5-3-1- آماده سازی دستگاه 110

5-3-2- مراحل انجام آزمایش…. 112

5-4- نتایج حاصل از انجام آزمایش و بحث روی آن.. 113

فصل ششم.. .. 116

نتیجه گیری  و پیشنهاد ها 117

6-1- نتیجه گیری… 117

6-2- پیشنهاد ها. 117

فهرست منابع.. 118

فهرست جدول ها

 

 

عنوان                                                                                            صفحه

جدول3-1- ثابت های معادله ی SRK.. 18

جدول3-2- معادلات جهت بدست آوردن XAها (هوانگ و رادوز 1990) [28] برای سیستم های خود- همبسته و خالص    24

جدول4-1- پارامترهای مربوط به معادله ی CPA.. 53

جدول4-2- ضریب برهم کنش دوجزئی مخلوط متانول و هیدروکربن [29] 58

جدول4-3- ضریب برهم کنش دوجزئی مخلوط مونو اتیلن گلیکول و هیدروکربن [14] 58

جدول4-4- ضریب برهم کنش دوجزئی مخلوط دی اتیلن گلیکول و هیدروکربن [14] 58

جدول4-5- ضریب برهم کنش دوجزئی مخلوط تری اتیلن گلیکول و هیدروکربن [14] 59

جدول4-6- ضریب برهم کنش دوجزئی مخلوط دو متوکسی اتانول و هیدروکربن              [20 و 21] 60

جدول4-7- ضریب برهم کنش دوجزئی مخلوط دو اتوکسی اتانول و هیدروکربن  [20] 61

جدول4-8- ضریب برهم کنش دوجزئی مخلوط دو بوتوکسی اتانول و هیدروکربن              [20 و23] 61

جدول4-9- جزء مولی سیال گاز میعانی ساختگی دو و همکارانش(2000)[3] 70

جدول4-10- غلظت مخلوط گاز میعانی ساختگی شماره ی 1 مورد نظر این پروژه 79

جدول4-11- غلظت مخلوط گاز میعانی ساختگی شماره ی 2 مورد نظر این پروژه 80

جدول4-12- داده های لازم برای خواص سنگ مخزنی.. 80

جدول4-13- نتایج محاسبه ی خطای APD برای نقاط محاسبه ای مختلف… 81

جدول4-14- داده های مربوط به سنگ و  سیالهای امتزاج ناپذیر. 82

جدول4-15- داده های مربوط به سنگ و  سیالهای امتزاج پذیر. 84

جدول4-16- داده های مربوط به سنگ و  سیالهای امتزاج پذیر در جریان پایای دو فازی.. 87

جدول4-17- داده های مربوط به سنگ و  سیالهای امتزاج پذیر در جریان ناپایای دو فازی.. 89

جدول4-18- داده های لازم برای خواص سنگ مخزنی.. 94

جدول4-19- داده های لازم برای خواص سنگ مخزنی.. 101

جدول4-20- نتایج حاصل از تزریق حلال های گلیکول اتری.. 105

جدول5-1- جرم لازم از هپتان نرمال برای رسیدن به غلظت معلوم                               دما و فشار تعیین شده 111

جدول5-2- نتایج حاصل از تزریق حلال های گلیکول اتری.. 115

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

 

 

عنوان                                                                                            صفحه

شکل3-1- فلوچارت محاسبه ی ضریب فوگاسیته با کمک معادله ی حالت CPA.. 22

شکل3-2- ساختار مولکولی آب و دو متوکسی اتانول.. 25

شکل3-3- فلوچارت مربوط به محاسبه ی X ها 28

شکل3-4- شماتیکی از تست CVD [24] 33

شکل3-5- نمونه ی ساده ای از الگوریتم فرایند CVD.. 33

شکل3-6- شکل مربوط به جریان محوری و جزء دیفرانسیلی آن.. 34

شکل4-1- منحنی ضریب دوم ویریال ناشی از مدل برای مونو اتیلن گلیکول.. 54

شکل4-2- منحنی ضریب دوم ویریال ناشی از مدل برای پروپیلن گلیکول.. 54

شکل4-3- منحنی فشار بخار برای مونو اتیلن گلیکول، داده های تجربی                            گرفته شده از[37] 55

شکل4-4- منحنی فشار بخار برای پروپیلن گلیکول، داده های تجربی گرفته شده از        [37] 55

شکل4-5- منحنی فشار بخار برای اتیلن گلیکول مونو متیل اتر ،داده های تجربی گرفته شده از [38] 56

شکل4-6- منحنی فشار بخار برای اتیلن گلیکول بوتیل اتر ،داده های تجربی گرفته شده از [38] 56

شکل4-7- محاسبه ی چگالی اتیلن گلیکول مونو متیل اتر برای دو فاز مایع و گاز با CPA و مقایسه ی آن با داده های تجربی[38] 57

شکل4-8- محاسبه ی چگالی اتیلن گلیکول مونو بوتیل اتر برای دو فاز مایع و گاز با CPA و مقایسه ی آن با داده های تجربی[38] 57

شکل4-9- منحنی دما بر حسب غلظت نرمال هپتان برای مخلوط مونو اتیلن گلیکول و نرمال هپتان در فشار 1 اتمسفر 62

شکل4-10- منحنی فشار بر حسب غلظت نرمال هپتان  برای مخلوط مونو اتیلن گلیکول و نرمال هپتان در دمای 351 درجه ی کلوین.. 62

شکل4-11- منحنی فشار بر حسب غلظت نرمال هپتان  برای مخلوط دی اتیلن گلیکول و نرمال هپتان در دمای 351 درجه ی کلوین.. 63

شکل4-12- منحنی فشار بر حسب غلظت نرمال هپتان  برای مخلوط تری اتیلن گلیکول و نرمال هپتان در دمای 351 درجه ی کلوین.. 63

شکل4-13- منحنی فشار بر حسب غلظت نرمال هپتان  برای مخلوط پروپیلن گلیکول و نرمال هپتان در دمای 351 درجه ی کلوین.. 64

شکل4-14- منحنی مایع- مایع دما بر حسب غلظت نرمال هپتان برای مخلوط مونو اتیلن گلیکول و نرمال هپتان در فشار 1 اتمسفر، داده های تجربی از [39] 64

شکل4-15- منحنی مایع- مایع دما بر حسب غلظت نرمال هپتان برای مخلوط دی اتیلن گلیکول و نرمال هپتان در فشار 1 اتمسفر، داده های تجربی از [39] 65

شکل4-16- منحنی مایع- مایع دما بر حسب غلظت نرمال هپتان برای مخلوط تری اتیلن گلیکول و نرمال هپتان در فشار 1 اتمسفر، داده های تجربی از[39] 65

شکل4-17- منحنی مایع- مایع دما بر حسب غلظت نرمال هپتان برای مخلوط پروپیلن گلیکول و نرمال هپتان در فشار 1 اتمسفر[داده های تجربی از مرجع 39] 66

شکل4-18- مقایسه ی حلالیت های گلیکول ها در نرمال هپتان در دمای 351 درجه ی کلوین  66

شکل4-19- منحنی دما بر حسب غلظت نرمال هپتان برای مخلوط دو متوکسی اتانول و نرمال هپتان در فشار 1 اتمسفر، داده های تجربی از[21] 67

شکل4-20- منحنی دما بر حسب غلظت نرمال هپتان برای مخلوط دو متوکسی اتانول و نرمال اکتان در فشار 1 اتمسفر ، داده های تجربی از[21] 67

شکل4-21- منحنی دما بر حسب غلظت نرمال هپتان برای مخلوط دو متوکسی اتانول و نرمال هگزا دکان در فشار 1 اتمسفر ، داده های تجربی از [21] 68

شکل4-22- منحنی  لگاریتمی غلظت نرمال هپتان بر حسب  دما برای مخلوط دو متوکسی اتانول و نرمال اکتان دکان در فشار 1 اتمسفر، داده های تجربی از[21] 68

شکل4-23- منحنی دما بر حسب غلظت نرمال هپتان برای مخلوط دو اتوکسی اتانول و نرمال اکتان در فشار 1 اتمسفر ، داده های تجربی از [21] 69

شکل4-23- منحنی دما بر حسب غلظت نرمال هپتان برای مخلوط دو بوتوکسی اتانول و نرمال اکتان در فشار 1 اتمسفر ، داده های تجربی از[23] 69

شکل4-24- منحنی فشار بر حسب غلظت دومتوکسی اتانول در دمای 135 درجه ی      فارنهایت   70

شکل4-25- منحنی فشار بر حسب غلظت دو اتوکسی اتانول در دمای 145 درجه ی     فارنهایت   71

شکل4-26- منحنی فشار بر حسب غلظت دو بوتوکسی اتانول در دمای 145 درجه ی  فارنهایت   71

شکل4-27– منحنی غلظت  اجزای هیدروکربی سیال برحسب فشار در تستCVD.. 73

شکل4-28– منحنی مقدار مایع خروجی بر حسب فشار در دمای 360 درجه ی کلوین برای غلظت های مختلف دو متوکسی اتانول.. 73

شکل4-29- منحنی مقدار مایع خروجی بر حسب فشار در دمای 360 درجه ی کلوین برای غلظت های مختلف دو اتوکسی اتانول.. 74

شکل4-30- منحنی مقدار مایع خروجی بر حسب فشار در دمای 360 درجه ی کلوین برای غلظت های مختلف دو بوتوکسی اتانول.. 74

شکل4-31- منحنی اشباع مایع بر حسب غلظت کلی دو متوکسی اتانول.. 75

شکل4-32- منحنی غلظت دو متوکسی اتانول در فاز مایع بر حسب غلظت کلی دو متوکسی اتانول  75

شکل4-33- منحنی غلظت دو متوکسی اتانول در فاز گاز بر حسب غلظت کلی دو متوکسی اتانول  76

شکل4-34- منحنی اشباع مایع بر حسب غلظت کلی دو اتوکسی اتانول.. 76

شکل4-35- منحنی غلظت دو متوکسی اتانول در فاز مایع بر حسب غلظت کلی دو اتوکسی اتانول  77

شکل4-36- منحنی غلظت دو اتوکسی اتانول در فاز گاز بر حسب غلظت کلی دو اتوکسی اتانول  77

شکل4-37- منحنی اشباع مایع بر حسب غلظت کلی دو بوتوکسی اتانول.. 78

شکل4-38- منحنی غلظت دو متوکسی اتانول در فاز مایع بر حسب غلظت کلی دو اتوکسی اتانول  78

شکل4-39- منحنی غلظت دو اتوکسی اتانول در فاز گاز بر حسب غلظت کلی دو اتوکسی اتانول  79

شکل4-40– منحنی افت فشار بر حسب طول مغزه برای حالت  ناپایای حالت تک فازی و جریان محوری  81

شکل4-41- مقایسه ی اثر تعداد نقاط محاسبه ای برای افت فشار کل با زمان در سیستم تک فازی و جریان محوری  82

شکل4-42- منحنی فشار بر حسب طول مغزه 83

شکل4-43- منحنی اشباع گاز بر حسب طول مغزه 83

شکل4-44- منحنی فشار بر حسب طول مغزه (N=6) 83

شکل4-45- منحنی اشباع گاز بر حسب طول مغزه (N=6) 83

شکل4-46- اثر تعداد نقاط محاسبه ای بر روی منحنی اشباع مایع و فشار بر حسب طول.. 85

شکل4-47- بررسی اثر تعداد نقاط محاسبه ای بر منحنی غلظت متان در مخلوط بر حسب طول در دو فاز گاز و مایع  85

شکل4-48- منحنی قابلیت های حرکت فاز ها بر حسب طول.. 86

شکل4-49- بررسی همراه بودن دو متوکسی اتانول همراه با جریان گازمیعانی برروی فشار و اشباع گاز 87

شکل4-50- بررسی همراه بودن دواتوکسی اتانول همراه با جریان گازمیعانی برروی فشار و اشباع گاز 88

شکل4-51- بررسی همراه بودن دو بوتوکسی اتانول همراه با جریان گازمیعانی برروی فشار و اشباع گاز 88

شکل4-52- منحنی فشار بر حسب طول برای بازه ی 5 تا 1500 ثانیه. (برای بازه های 50 ثانیه ای) 90

شکل4-53- منحنی فشار بر حسب زمان برای چند مقطع مغزه 90

شکل4-54- اشباع گاز بر حسب طول برای زمان 5 تا 1500 ثانیه                                 (در بازه های 100 ثانیه ای) 91

شکل4-55- اشباع گاز بر حسب زمان برای مقاطع مختلف از مغزه 91

شکل4-56- غلظت متان در فاز مایع بر حسب طول از زمان 5 ثانیه تا 1500 ثانیه ( در بازه های 100 ثانیه ای) 92

شکل4-57- غلظت متان بر حسب زمان برای مقاطع مختلف… 92

شکل4-58- غلظت متان در فاز گاز بر حسب طول برای زمان های بین 5 ثانیه تا 1500 ثانیه (در بازه های زمانی 100 ثانیه) 93

شکل4-59- غلظت متان در فاز گاز بر حسب زمان برای چهار مقطع.. 93

شکل4-60- منحنی افت فشار برای جریان تک فازی بر حسب زمان.. 95

شکل4-61-  منحنی های افت فشار و اشباع ورودی سنگ برای جریان دو فازی تعریف شده 95

شکل4-62- منحنی های تراوایی نسبی دو فاز گاز و مایع برای جریان دو فازی                مورد توجه  96

شکل4-63- مقایسه ی افت فشار برای جریان تک فازی و دو فازی.. 97

شکل4-64- منحنی افت فشار و اشباع مایع ورودی بر حسب زمان برای جریان دو فازی قبل و بعد از تزریق دومتوکسی اتانول  98

شکل4-65- منحنی تغییرات تراوایی نسبی گاز و مایع متوسط مغزه با زمان برای سه مرحله ی فرایند در تزریق دو متوکسی اتانول.. 98

شکل4-66- افت فشار و اشباع مایع ورودی بر حسب زمان برای جریان دو فازی قبل و بعد از تزریق دواتوکسی اتانول  99

شکل4-67- منحنی تغییرات تراوایی نسبی گاز و مایع متوسط مغزه با زمان برای سه مرحله ی فرایند در تزریق دو اتوکسی اتانول  100

شکل4-68- افت فشار و اشباع مایع ورودی بر حسب زمان برای جریان دو فازی قبل و بعد از تزریق دوبوتوکسی اتانول  100

شکل4-69- منحنی تغییرات تراوایی نسبی گاز و مایع متوسط مغزه با زمان برای سه مرحله ی فرایند در تزریق دو بوتوکسی اتانول.. 101

شکل4-70- افت فشار و اشباع مایع ورودی بر حسب زمان برای جریان دو فازی قبل و بعد از تزریق دو متوکسی اتانول  102

شکل4-71- منحنی تغییرات تراوایی نسبی گاز و مایع متوسط مغزه با زمان برای سه مرحله ی فرایند در تزریق دو متوکسی اتانول.. 102

شکل4-72- افت فشار و اشباع مایع ورودی بر حسب زمان برای جریان دو فازی قبل و بعد از تزریق دو اتوکسی اتانول  103

شکل4-73- منحنی تغییرات تراوایی نسبی گاز و مایع متوسط مغزه با زمان برای سه مرحله ی فرایند در تزریق دو اتوکسی اتانول  103

شکل4-74- افت فشار و اشباع مایع ورودی بر حسب زمان برای جریان دو فازی قبل و بعد از تزریق دو بوتوکسی اتانول  104

شکل4-75- منحنی تغییرات تراوایی نسبی گاز و مایع متوسط مغزه با زمان برای سه مرحله ی فرایند در تزریق دو بوتوکسی اتانول.. 104

شکل5-1-  شمای کلی از دستگاه سیلاب زنی.. 108

شکل5-2- منحنی رفتار فازی مخلوط متان و هپتان نرمال (85 % متان) 111

شکل5-3- منحنی تراوایی مطلق بر حسب زمان.. 114

شکل5-4- منحنی تراوایی نسبی بر حسب زمان قبل و بعد از تزریق دو متوکسی اتانول.. 114

شکل5-5- منحنی تراوایی نسبی بر حسب زمان قبل و بعد از تزریق دو اتوکسی اتانول.. 115

 

 

 

 

فهرست نشانه های اختصاری

 

 

a ترم انرژی در معادله ی حالت z کسر مولی کلی
b ترم حجمی درمعادله ی حالت    
J ماتریس مشتقات   علایم یونانی
k تراوایی اختلاف
L طول مغزه AB شدت همبستگی
Mw جرم مولی δ(x) دلتای دیراک
nc تعداد اجزای مخلوط μ گرانروی
Pc فشار بحرانی ρ چگالی
R ثابت جهانی گاز ها φ تخلخل سنگ
S اشباع ضریب فوگاسیته جزء در مخلوط
T دما    
Tc دمای بحرانی   زیر نویس ها
t زمان i شمارنده
v حجم مولی j شمارنده
w تابع آزمون k شمارنده
x کسر مولی در فاز مایع A سایت A
y کسر مولی در فاز گاز g گاز
Z ضریب تراکم پذیری l مایع

 

مقدمه

 

 

کشور ایران از نظر منابع گازی در جهان جایگاه خوبی قرار دارد. این کشور دارای ذخیره ی 981 تریلیون مترمكعب به صورت در جا و تولید روزانه ی 9/111 بیلیون متر مكعب است. با توجه به اینکه در ناحیه جنوبی کشور بسیاری از این مخازن از نوع گاز میعانی است، تولید با بهره وری بهتر لازم به نظر می رسد.

از آنجایی که میادین گاز میعانی در اقتصاد کشور نقش بسزایی دارد، بنابراین پژوهش بر روی عملکرد این منابع ارزشمند جنبه ی حیاتی دارد. این مهم در داخل کشور  چنان مورد توجه واقع شده است که در شرکت ملی نفت ایران زیر نظر مدیریت پژوهشی و فناوری آن شرکت واحدی با عنوان گروه پژوهش مخازن گاز میعانی در پژوهشکده ی ازدیاد برداشت ایجاد شده است.

مخازن گازی به سه دسته تقسیم می شوند. درصد بیشتری از مخازن گازی، جزء مخازن  گاز خشك هستند. این مخازن ضمن تولید گاز در سر چاه هیچگونه میعاناتی با خود تولید نمی‌ کنند.

دسته دوم مخازن گازی، مخازن گاز مرطوب هستند. در این مخازن مقداری میعانات ضمن تولید در سر چاه بدست می آید که  معمولا در هر چاه بازاء تولید 1 میلیون فوت مكعب گاز در شرایط استاندارد، بین 3 تا20 بشكه میعانات در سطح تولید می گردد. این میعانات به علت سبکی می توانند در تولید محصولات متنوعی نظیر حلال ها، بنزین و خوراك واحد های پتروشیمی استفاده شوند.

دسته سوم مخازن گازی، مخازن گاز میعانی هستند. در این میادین میزان تولید میعانات در بیشترین حد قرار دارد. در مواردی حتی ممكن است بازاء تولید 1 میلیون فوت مكعب گاز در شرایط استاندارد، 300 بشكه از این میعانات در سطح تولید گردد. تفاوت مهم دیگر این مخازن با مخازن گاز مرطوب این است كه در مخازن گاز میعانی بر خلاف مخازن گاز مرطوب، ممكن است مقدار زیادی از میعانات در درون مخزن تشكیل گردد. دو نقطه ضعف اساسی تشكیل این میعانات در درون مخزن به قرار زیر است:

1- تشكیل این میعانات ارزشمند در درون مخزن باعث می شود تا به روش های متداول بازیافت نتوان آنها را تولید نمود و به این ترتیب بخش مهمی از سرمایه هیدروكربنی غیر قابل برداشت می گردد. به طور كلی فضای درون مخزن شبیه محیط اسفنجی می باشد كه خلل و فرج آن توسط رابط های مویینه به یكدیگر وصل شده اند و برای شروع حركت یک سیال در این محیط بسیار متراكم اسفنجی لازم است تا سیال به یک میزان مشخص در آن محیط تشكیل شود و درصد معینی از حجم محیط را اشغال نماید. این بدان معناست كه پس از تولید اولین قطرات مایع در مخزن میعانات بدون حركت مانده و تا رسیدن به درصد اشباع معین در درون مخزن باقی خواهند ماند.

2-  تشكیل این میعانات در درون محیط مخزن باعث انسداد مسیر درون حفره‌ها و لوله‌های مویینه محیط متخلخل مخزن شده و یک مقاومت اضافی در برابر حركت جریان گاز از درون مخزن به سمت چاه و نهایتاً تولید گاز از مخزن ایجاد می‌كند و بهره‌برداری از مخزن را كاهش می‌دهد.

در فرا سوی مرز های ایران اسلامی، مراکز تحقیقاتی کشور های دیگر هم به اهمیت این مهم پی برده اند و سالانه مقالات و گزارشهای فراوانی را در مجلات و همایش های معتبر به چاپ می رسانند و ارائه  می دهند.

در بررسی مخازن هیدروکربنی زیر زمینی تا زمانی که با نفت سر و کار داریم، مطابق با انتظار مان با کاهش فشار در دمای ثابت با تشکیل گاز روبرو هستیم. اما این وضعیت برای مخازن گازی تر[1] و گاز میعانی[2] جور دیگری است.  با کاهش فشار در دمای ثابت با تشکیل مایع برخورد می کنیم. این پدیده را میعان معکوس[3] نام می گذارند. با وجود چنین پدیده ای در سنگ مخزنی، با برداشت از آن به مرور زمان با افزایش مقدار مایع در حفره های مخزن روبرو خواهیم بود. چنین پدیده ای با گذشت زمان باعث ایجاد مانعی بر سر راه تولید گاز از چاه های آن منطقه می گردد. چنین پدیده ای را انسداد میعانی[4] می گویند.

روش های مقابله با این پدیده تنوع زیادی دارد. در این پایان نامه هدف استفاده از حلال های مایع گلیکول و گلیکول اتری است. حلال از راه چاه تولید به مخزن تزریق می شود. حوزه ی چاه مدتی در همان شرایط می ماند تا حلال با میعانات و گاز داخل حفره های سنگ مخزن به تعادل برسد. با شروع دوباره ی تولید ابتدا میعانات به بیرون هدایت می شوند و گاز در این شرایط قابلیت حرکت بیشتری دارد و تولید آن افزایش می یابد. حلال های مورد نظر تاثیری بر روی سنگ مخزنی ندارند و تنها اثر آنها بر تعادل فازی است. مقداری از حلال که در حفره ها باقی می ماند، به میعانات اجازه ی ورود به فاز مایع را نمی دهد. بنابراین تا مدتی که حلال تبخیر نشود. سطح مایع پایین می ماند و استحصال گاز با افت فشار کمتری روبرو است.

هدف از این پایان نامه مدل سازی اثر حلال های گلیکول و گلیکول اتری بر رفتار فازی سیال مخزنی در شرایط مخزن در مقیاس مغزه همراه با حل معادلات جریان دو فازی در مختصات استوانه ای در جهت شعاعی و مقایسه اثر آن در مقیاس آزمایشگاهی است. نوآوری های کار استفاده از یک روش عددی در حل معادلات مخزن و استفاده از یک معادله ی حالت موثر برای بررسی رفتار فازی حلال ها در کنار سیال هیدروکربنی است.

تعداد صفحه : 152

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.