فیزیک

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه اثر حرارتی آب خروجی نیروگاه اتمی بوشهر بر دما و شوری آب

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک دریا

عنوان : اثر حرارتی آب خروجی نیروگاه اتمی بوشهر بر دما و شوری آب

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

گروه فیزیک­ دریا

پایان نامه ­ ی کارشناسی­ ارشد رشته­ ی فیزیک­ دریا

اثر حرارتی آب خروجی نیروگاه اتمی بوشهر بر دما و شوری آب

 

 

اساتید راهنما:

 دکتر مسعود صدری­نسب

دکتر امیر اشتری لرکی

 

 

استاد مشاور:

دکتر خسرو آیین­جمشید

 

شهریور ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

دمای آب یک کمیت فیزیکی بسیار مهم است که تأثیر زیادی بر روی شوری و چگالی آن دارد و می ­تواند حیات آبزیان را تحت تأثیر قرار دهد. کاربرد آب به‌عنوان خنک‌کننده نیروگاه اتمی بوشهر باعث افزایش دمای آب خلیج فارس در محل تخلیه آب نیروگاه می­ شود.

در پژوهش انجام‌شده به‌صورت میدانی تغییرات دما، شوری و چگالی در محل تخلیه پساب گرم نیروگاه اتمی بوشهر (در چهار ایستگاه) اندازه‌گیری شده و در یک دوره جزر و مدی نشان داده‌شده است. همچنین با اندازه‌گیری دما و شوری در نقاط مختلف در اطراف محل تخلیه پساب نحوه توزیع دما در اطراف محل تخلیه پساب نشان داده‌شده است.

نتایج اندازه‌گیری نشان می‌دهد توزیع دما در منطقه به شدت تحت تأثیر جریانات جزر و مدی است و طی یک چرخه جزر و مدی به سمت راست و چپ جریان خروجی اولیه پساب، متغیر است. این تغییر جهت دادن در ایام مهکشند[1] شدیدتر از ایام کهکشند[2] است.

همچنین در ایستگاه‌هایی که در مسیر جریان خروجی قرار دارند تغییر دمای آب از مقدار استاندارد بیشتر بود (فاصله هر ایستگاه از نقطه تخلیه پساب 200 متر بود).

تغییرات شوری و چگالی آب درنتیجه ورود پساب گرم در ایستگاه‌ها ناچیز بود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول : کلیات  
1-1-  مقدمه 2
1-2-  انرژی هسته ای 2
1-

1-5-

1-6-

1-6-1-        شکافت هسته ای

2
1-6-2-        همجوشی یا گداخت هسته ای 2
1-7-       نیروگاه اتمی 3
1-7-1-                      راکتور 3
1-8-       تاریخچه نیروگاه های اتمی 5
1-9-       نیروگاه اتمی بوشهر 6
1-10-  خنک کننده نیروگاه اتمی بوشهر 8
1-10-1-   مدار اول 8
1-10-2-   مدار دوم 8
1-10-3-   مدار سوم (مدار خنک کننده ) 9
1-11-  نیروگاه اتمی بوشهر و محیط زیست 9
1-12-  آلودگی حرارتی 10
1-12-1-   تاثیرات آلودگی حرارتی 12
1-12-2-    منابع تولید آلودگی حرارتی 13
1-12-3-    آلودگی آب و خاک در نیروگاه ها 13
1-13-  اثر دما و شوری بر اکسیژن محلول در آب 14
1-14-  جزر و مد 16
1-15-  منطقه مورد مطالعه 18
1-16-  خلیج فارس 19
1-16-1-   تاریخچه پیدایش خلیج فارس 19
1-17-  ویژگی‌های جغرافیایی خلیج فارس 19
1-17-1-   موقعیت جغرافیایی خلیج فارس در خاورمیانه 19
1-17-2-   زمین شناسی منطقه 20
1-17-3-   اقلیم شناسی 20
1-17-4-    اهمیت خلیج فارس 21
1-18-   افق خلیج فارس در منطقه پارس جنوبی 21
1-19-  استان بوشهر 22
1-15-1- مختصات جغرافیائی استان 23
1-15-2- جریانات جوی زمستانه در استان بوشهر 23
1-15-3- جریانات جوی تابستانه در استان بوشهر 24
فصل دوم : پیشینه تحقیق  
2-1- مقدمه 26
2-2- پیشینه تحقیق 26
فصل سوم : مواد و روش ها  
3-1- مقدمه 31
3-2- روش­های بررسی یک پدیده اقیانوسی 31
    3-2-1- روش داده ­های تاریخی 31
    3-2-2- روش تئوری 31
        3-2-2-1- روش تحیلی 31
        3-2-2-2- روش مدل سازی عددی 32
    3-2-3- روش تجربی 32
3-3- روش تحقیق 32
3-4- وسایل و ابزار مورد استفاده 35
    3-4-1- GPS 35
    3-4-2- دستگاه  CTD (316  OCEAN SEVEN ) 36
    3-4-3- نرم افزار اکسل 37
    3-4-4- نرم افزار متلب 37
فصل چهارم : نتایج  اندازه ­گیری  
4-1- مقدمه 39
4-2- دمای آب ورودی و خروجی نیروگاه 40
4-3- نوسانات سطح آب 41
4-4- اندازه گیری ها 42
    4-4-1- اندازه گیری در حالت مهکشند 42
    4-4-2- اندازه گیری در حالت کهکشند 61
    4-4-3- منحنی­های هم­ارز دما و شوری در حالت مد کامل و جزر 80
    4-4-4- منحنی هم­ارز دما در حالت مد 86
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات  
5-1- بررسی اثرات پسآب گرم بر دمای آب 89
5-2- بررسی اثرات پسآب گرم بر شوری آب 91
5-3- بررسی اثرات پسآب گرم بر چگالی آب 91
4-4- بحث و نتیجه گیری 92
پیشنهادات 96
پیوست 97
منابع 103

 

 

 

فهرست جداول                                             صفحه

جدول  4-1- دمای آب ورودی و خروجی اندازه گیری شده 40
جدول  4-2- شوری آب ورودی و خروجی اندازه گیری شده 40
جدول  4-3- دما در ایستگاه های 23 گانه در حالت مد کامل 81
جدول  4-4- شوری در ایستگاه های 23 گانه در حالت مد کامل 83
جدول  4-5- دما در ایستگاه های 23 گانه در حالت شدت جریانات جزری 85
جدول  4-6- دما در ایستگاه های 23 گانه در حالت شدت جریانات مدی 87

 

 

 

فهرست شکل ها  
عنوان صفحه
شکل 1-1- اجزای راکتور اتمی 4
شکل 1-2- توزیع نیروگاه های اتمی تولید برق در جهان 5
شکل 1-3-  نیروگاه اتمی بوشهر 6
شکل 1-4- طرح نیروگاه اتمی بوشهر 7
شکل 1-5- کانال روباز و تونل آب خروجی مدار خنک کننده 9
شکل 1-6- تأثیر درجه حرارت و شوری بر میزان حلالیت اکسیژن آب دریا 15
شکل 1-7- نیروهای جذر و مد 16
شکل 1-8- مهکشند و کهکشند 17
شکل 1-9- منطقه مورد مطالعه 18
شکل 1-10- نقشه استان بوشهر 22
شکل 3-1- ایستگاه‌های ثابت مورد مطالعه در حالت مهکشند و کهکشند 33
شکل 3-2- موقعیت ایستگاه‌های شعاعی در حالت مد کامل و جزر 34
شکل 3-3- موقعیت ایستگاه‌های شعاعی در حالت مد 34
شکل 3-4- دستگاه  GPS 35
شکل 3-5- دستگاه CTD 36
شکل 4-1- حوضچه ورودی 39
شکل 4-2- کانال آب خروجی 41
شکل 4-3-  نوسانات سطح آب در تاریخ 15/9/1392 41
شکل 4-4- نوسانات سطح آب در تاریخ 5/10/1392 42
شکل 4-5- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه A در لایه سطح 43
شکل 4-6- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه B در لایه سطح 43
شکل 4-7- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه C در لایه سطح 43
شکل 4-8- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه D در لایه سطح 43
شکل 4-9-  نمودار جامع دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه سطح در یک چرخه                                            جزر و مد 44
شکل 4-10- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه A در لایه میانی 45
شکل 4-11- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه B در لایه میانی 45
شکل 4-12- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه C در لایه میانی 45
شکل 4-13- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه D در لایه میانی 45
شکل 4-14-  نمودار جامع دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه میانی در یک چرخه جزر و مد 46
شکل 4-15- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه A در لایه زیرین 47
شکل 4-16- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه B در لایه زیرین 47
شکل 4-17- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه C در لایه زیرین 47
شکل 4-18- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه D در لایه زیرین 47
شکل 4-19-  نمودار جامع دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه زیرین در یک چرخه جزر و مد 48
شکل 4-20- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه A در لایه سطح 49
شکل 4-21- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه B در لایه سطح 49
شکل 4-22- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه C در لایه سطح 49
شکل 4-23- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه D در لایه سطح 49
شکل 4-24-  نمودار جامع شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه سطح در یک چرخه جزر و مد 50
شکل 4-25- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه A در لایه میانی 51
شکل 4-26- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه B در لایه میانی 51
شکل 4-27- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه C در لایه میانی 51
شکل 4-28- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه D در لایه میانی 51
شکل 4-29-  نمودار جامع شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه میانی در یک چرخه جزر و مد 52
شکل 4-30- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه A در لایه زیرین 53
شکل 4-31- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه B در لایه زیرین 53
شکل 4-32- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه C در لایه زیرین 53
شکل 4-33- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه D در لایه زیرین 53
شکل 4-34-  نمودار جامع شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه زیرین در یک چرخه جزر و مد 54
شکل 4-35- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه A در لایه سطح 55
شکل 4-36- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه B در لایه سطح 55
شکل 4-37- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه C در لایه سطح 55
شکل 4-38- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه D در لایه سطح 55
شکل 4-39-  نمودار جامع چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه سطح در یک چرخه جزر و مد 56
شکل 4-40- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه A در لایه میانی 57
شکل 4-41- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه B در لایه میانی 57
شکل 4-42- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه C در لایه میانی 57
شکل 4-43- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه D در لایه میانی 57
شکل 4-44-  نمودار جامع چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه میانی در یک چرخه جزر و مد 58
شکل 4-45- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه A در لایه زیرین 59
شکل 4-46- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه A در لایه زیرین 59
شکل 4-47- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه A در لایه زیرین 59
شکل 4-48- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه A در لایه زیرین 59
شکل 4-49-  نمودار جامع چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه زیرین در یک چرخه جزر و مد 60
شکل 4-50- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه A در لایه سطح 62
شکل 4-51- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه B در لایه سطح 62
شکل 4-52- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه C در لایه سطح 62
شکل 4-53- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه D در لایه سطح 62
شکل 4-54-  نمودار جامع دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه سطح در یک چرخه جزر و مد 63
شکل 4-55- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه A در لایه میانی 64
شکل 4-56- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه B در لایه میانی 64
شکل 4-57- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه C در لایه میانی 64
شکل 4-58- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه D در لایه میانی 64
شکل 4-59-  نمودار جامع دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه میانی در یک چرخه جزر و مد 65
شکل 4-60- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه A در لایه زیرین 66
شکل 4-61- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه B در لایه زیرین 66
شکل 4-62- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه C در لایه زیرین 66
شکل 4-63- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه D در لایه زیرین 66
شکل 4-64-  نمودار جامع دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه زیرین در یک چرخه جزر و مد 67
شکل 4-65- نمودار شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه A در لایه سطح 68
شکل 4-66- نمودار شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه B در لایه سطح 68
شکل 4-67- نمودار شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه C در لایه سطح 68
شکل 4-68- نمودار شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه D در لایه سطح 68
شکل 4-69-  نمودار جامع شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه سطح در یک چرخه جزر و مد 69
شکل 4-70- نمودار شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه A در لایه میانی 70
شکل 4-71- نمودار شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه B در لایه میانی 70
شکل 4-72- نمودار شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه C در لایه میانی 70
شکل 4-73- نمودار شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه D در لایه میانی 70
شکل 4-74-  نمودار جامع شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه میانی در یک چرخه جزر و مد 71
شکل 4-75- نمودار شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه A در لایه زیرین 72
شکل 4-76- نمودار شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه B در لایه زیرین 72
شکل 4-77- نمودار شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه C در لایه زیرین 72
شکل 4-78- نمودار شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه D در لایه زیرین 72
شکل 4-79-  نمودار جامع شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه زیرین در یک چرخه جزر و مد 73
شکل 4-80- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه A در لایه سطح 74
شکل 4-81- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه B در لایه سطح 74
شکل 4-82- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه C در لایه سطح 74
شکل 4-83- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه D در لایه سطح 74
شکل 4-84-  نمودار جامع چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه سطح در یک چرخه جزر و مد 75
شکل 4-85- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه A در لایه میانی 76
شکل 4-86- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه B در لایه میانی 76
شکل 4-87- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه C در لایه میانی 76
شکل 4-88- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه D در لایه میانی 76
شکل 4-89-  نمودار جامع چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه میانی در یک چرخه جزر و مد 77
شکل 4-90- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه A در لایه زیرین 78
شکل 4-91- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه B در لایه زیرین 78
شکل 4-92- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه C در لایه زیرین 78
شکل 4-93- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه D در لایه زیرین 78
شکل 4-94-  نمودار جامع چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه زیرین در یک چرخه جزر و مد 79
شکل 4-95-  منحنی هم ارز دما در حالت مد کامل 80
شکل 4-96- منحنی هم ارز شوری در حالت مد کامل 82
شکل 4-97-  کانتور دما در حالت شدت جریانات جزری 84
شکل 4-98- منحنی هم ارز دما در حالت شدت جریانات مدی 86
شکل 5-1- جهت جریانات جزر و مدی در منطقه اندازه گیری مطابق داده های هواشناسی بوشهر 89
شکل 5-2- جهت چرخش پسآب وقتی جریانات مدی وجود دارد 92
شکل 5-3- جهت انتشار پسآب در حالت مد و جزر کامل 93
شکل 5-4- جهت چرخش پسآب وقتی جریانات جزری وجود دارد 93

-1- مقدمه

دما و شوری دو کمیت بنیادی در اقیانوس‌شناسی فیزیکی و اساس کار اقیانوس شناسان در مطالعه و شناخت فرایندها در اقیانوس‌ها و حوزه‌های آبی می­باشند، که می­توانند در اثر ورود یک پساب گرم تغییر کرده و باعث آلودگی حرارتی شوند.

ورود پساب گرم نیروگاه اتمی بوشهر می ­تواند سبب تغییر دما و شوری آب در مناطق ساحلی بوشهر شود که خود دارای اثرات زیست‌محیطی بوده و می ­تواند بر کارایی نیروگاه مؤثر باشد.

اندازه‌گیری میدانی دما و شوری در محدوده ورود پساب نیروگاه بوشهر به خلیج‌فارس راهکاری مناسب برای بررسی اثرات تغییرات این دو کمیت در منطقه است.

1-2- انرژی هسته‌ای

انرژی به‌دست‌آمده از فعل‌وانفعالات هسته­ای را انرژی هسته­ای می‌گویند. این انرژی از دو منشأ می ­تواند سرچشمه بگیرد. یکی شکافت هسته‌ی اتم‌های سنگین و دیگری همجوشی یا گداخت هسته­ی  اتم­های سبک، به‌اختصار این دو فعل‌وانفعال هسته­ای که به تولید انرژی هسته­ای منجر می‌شوند به‌صورت زیر می‌باشند.

1-2-1- شکافت هسته‌ای

شکافت هسته‌های سنگین به دو هسته سبک‌تر همراه با آزاد شدن مقدار زیادی انرژی است که این فرایند تنها در هسته‌های سنگینی چون اورانیوم و پلوتونیوم اتفاق می‌افتد. برای ایجاد شکافت مناسب باید واکنش هسته‌ای به‌صورت زنجیره وار و پیوسته انجام گردد.

واکنش شکافت اورانیوم 235 به‌صورت زیر است :

تعداد صفحه : 127

دانلود رایگان این پایان نامه

برای دیدن لیست بقیه پایان نامه های رشته فیزیک اینجا کلیک کنید

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.