پایان نامه رشته :الهیات و معارف اسلامی

گرایش :تاریخ و تمدن ملل اسلامی

عنوان : آموزش قرآن در شش قرن اول

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

مقطع: کارشناسی ارشد

رشته: الهیات و معارف اسلامی

گرایش: تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 

عنوان:

آموزش قرآن در شش قرن اول

استاد راهنما:

دکتر حسین خانی کلتای

تابستان 1393

 

نام نویسنده در سایت منتشر نمی شود ولی در فایلی که پس از خرید در اختیار شما گذاشته می شود موجود است

:

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه——- 5

فصل اول: آموزش قرآن در زمان پیامبر اکرم (ص) 11

1_1 روش آموزش قرآن توسط نبی مکرّم اسلام————– 11

1_2 پیامبر اکرم (ص) نخستین معلّم قرآن کریم———- 13

1_3 کیفیت قرائت و اِقراء پیامبراکرم (ص)————- 14

1-3-1 یک تقسیم بندی روایی—-16

1_4 نظام اِقراء و اِستقراء در روش پیامبر اکرم (ص)—- 20

1_5 استماع و استقرای پیامبر اکرم(ص)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 28

1_6 شیوۀ ترویجی پیامبر اکرم(ص)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 31

1_7 تشویق پیامبر (ص) در حق اهل قرآنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 32

1_8 کمیت اقراء در روش آموزشی پیامبر اکرم(ص)——– 33

1_9 «تَیسیر و تَسهیل» در روش آموزشی پیامبر اکرم(ص)— 35

1_10 پیدایش رگه های انحراف در امر آموزش قرآن کریم– 38

1_11 حزب مفصّل، کتاب آموزشی قرآنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 38

1_12 برخورد حکیمانۀ پیامبر اکرم(ص) با موضوع «غلط خوانی» قرآن کریم—- 41

1_13 پیامبر اکرم(ص)، اهل بیت(ع) و آموزش تدبر در قرآن 44

فصل دوم: آموزش قرآن در زمان خلفای راشدین— 71

2-1 آموزش قرآن در زمان ابوبکر————– 71

2_1_1 قرآن در زمان ابوبکربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 71

2_1_2 جمع قرآن در زمان ابوبکربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 72

2_1_3 چگونگی جمع قرآنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 75

2-2  آموزش قرآن در زمان عمربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 77

2_2_1 قرآن در زمان عمربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 77

2_2_2 معنای نزول قرآن به هفت حرفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 81

2_2_3 نظریۀ جواز تغییر عبارات قرآنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 81

2_2_4 آموزش قرآن عمربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 83

2_2_5 قرائت های شخصی خلیفۀ دومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 86

2_2_6 ترتیب دیوان و تعیین وظیفه و مستمری———– 91

2_2_7 فتوحات و اعزام گزینشی قاریان قرآن توسط خلیفه دوم   91

2_2_8 طبقات قراء—- 93

2_2_9 بعضی از عوامل پیدایش اختلاف قراءات———— 95

2_2_10 قُرّاء سبعه—- 96

2-3 آموزش قرآن در زمان عثمان————— 97

2_3_1 عثمان و آموزش قرآنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 97

2_3_2 اعزام صحابه به همراه مصاحف توسط عثمان بر آموزش قرآن    103

2_3_3 اعجام و نقطه گذاری قرآن کریمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 111

2-4  آموزش قرآن در زمان حضرت علی (ع)——- 115

2_4_1 آموزش قرآن توسط امام علی (ع)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 115

2_4_2 علی (ع) محرم اسرار رسول خدا (ص)————– 117

2_4_3 آموزش قرآن در حوزۀ مکهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 119

2_4_4 آموزش قرآن درحوزۀ مدینه منورهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 121

2_4_5 آموزش قرآن در کوفهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 122

2_4_6 آموزش قرآن در بصرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 124

2_4_7 آموزش قرآن در جبل عامل عامل البنان———– 126

2_4_8 خوارج و آموزش قرآنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 127

2_4_9 ممیزات خوارج— 127

فصل سوم: آموزش قرآن در زمان امویان——— 134

3_1 آموزش قرآن در دوران خلافت بنی امیه————– 134

3_2 آموزش قرآن و معاویه بن یزید و مروان بن حکم—– 141

3_3 آموزش قرآن و عبدالملک مروانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 141

3_4 آموزش قرآن و ولید بن عبدالملک (ولید اول)——- 141

3_5 آموزش قرآن و عمر بن عبدالعزیزبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 143

3_6 آموزش قرآن و هشام بن عبدالملکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 143

3_7 آموزش قرآن و ولید بن یزید (ولید دوم)———– 144

3_8 آموزش قرآن در عراقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 145

3-8-1 آموزش قرآن در کوفه در دورۀ بنی امیه —-146 3-8-2 آموزش قرآن در بصره در دورۀ بنی امیه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-148

3_9 آموزش قرآن در عربستان در زمان حکومت خلفای اموی- 151

3-9-1 آموزش قرآن در شهر مقدس مکه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 151

3-9-2 آموزش قرآن در مدینه النبی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 151

فصل چهارم : آموزش قرآن در زمان بنی عباس—- 153

4_1 آموزش قرآن در زمان بنی عباسبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 153

4_2 آموزش قرآن در حوزه ی مکه و مدینه————— 158

4_3 آموزش قرآن در زمان فاطمیانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 165

4_4 بیت الحکمه مامون و آموزش قرآنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 168

4_5 مدارس نظامیه و آموزش قرآنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 169

فصل پنجم : نتیجه گیریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 172

فهرست منابع——— 176

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

 

پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) بعد از بعثت، مأمور به آموزش آن به مردم شد و در طول 23 سال به موفقیت های خارق العاده و چشمگیری رسید.

در این تحقیق و پژوهش، روشهای آموزشی نبی مکرّم اسلام به عنوان اسوه حسنه و کیفیت آموزش قرآن در دوره های بعدی در فصول جداگانه به شرح ذیل توضیح داده شده است:

فصل اوّل: آموزش قرآن در زمان پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله)

فصل دوّم: آموزش قرآن در زمان خلفای راشدین ( ابوبکر، عمر، عثمان، و امام علی (علیه السلام)

فصل سوّم: آموزش قرآن در دوره خلفای بنی امیّه

فصل چهارم: آموزش قرآن در دوره خلفای بنی عباس

فصل پنجم: نتیجه گیری از مطالب نوشته شده می باشد و در کل هدف از این تحقیق به دست آوردن شیوه های صحیح و درست در آموزش کلام وحیانی با بهره گرفتن از سنت پیامبر عظیم الشأن اسلام (صلّی الله علیه و آله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) می باشد.

 

کلید واژه ها: قرآن، آموزش قرآن، حفظ قرآن، قرائت قرآن، تفسیر قرآن

 


 

مقدمه

 

پیامبر اکرم (ص) در آغاز ظهور اسلام به عنوان تنها آموزگار اسلام در مکّه،به آموزش قرآن و احکام و معارف اسلامی به یاران خود می پرداخت.

کم کم با گسترش دانش و افزایش شمار اصحاب ، آنان نیز به آموزش تازه مسلمانان پرداختند ، قرآن کریم در آیات فراوانی به این مسئله اشاره می کند که پیامبر (ص) برای نخستین بار در مدینه ، از خود با واژة معلّم یاد کرد و فرمود:«اِنَّما بُعِثتُ مُعَلِّماً».

من تنها به عنوان آموزگار به رسالت بر انگیخته شده ام.

در این تحقیق کوشیده ایم چگونگی تعلیم و تعلّم قرآن توسط خود پیامبر (ص) و چگونگی آموزش قرآن به وسیلة ایشان را به یاران خود و مسلمانان صدر اسلام طرح و شرح نماییم ، یعنی یک طرح کلّی و چهار چوب آموزش نبوی بدست دهیم.

این تحقیق در پنج فصل نوشته شده است:

 1. فصل اول: در مورد شیوه ی آموزش قرآن کریم توسط پیامبر بزرگوار اسلام
  (ص)
 2. فصل دوم : آموزش قرآن توسط خلفای راشدین (ابوبکر- عمر- عثمان و حضرت علی (ع))
 3. فصل سوم : آموزش قرآن توسط خلفای بنی امیه و مسلمین آن دوره
 4. فصل چهارم : آموزش قرآن توسط خلفای عباسی و مسلمین آن دوره
 5. فصل پنجم : نتیجه گیری

قصد داریم از منابع تاریخی شش قرن اول هجری قمری به سؤالات زیر جواب پیدا کنیم:

 1. روش آموزش نظری و عملی پیامبر اکرم (ص) در قرآن آموزی چگونه بوده است؟
 2. به کودکان و بزرگسالان و بی سوادان و کم سوادان و با سوادان و زنان و مردان و سابقین در ایمان و تازه مسلمان ها، قرآن چگونه آموزش داده می شده است؟
 3. چه انگیزه ای باعث کشش و شوق قرآن آموزی در مسلمین شده و تا کجا ادامه داشته است؟
 4. خلفای بعدی آیا در آموزش قرآن موفق بوده اند یا نه؟ و یا اصلا خواسته اند نقشی داشته باشند یا نه؟
 5. اگر موفق نبوده اند دلایل عدم موفقیت آن ها چه بوده است؟

در این تحقیق از روش کتابخانه ای و شیوه ی گردآوری فیش برداری استفاده شده و هدفی که از این نوشته و تحقیق دارم این است که شاید بتوانم از جستجوهایی که در منابع محدود تاریخی به زبان فارسی انجام می دهم شسته و رفته روش صحیح و ناب آموزش قرآن کریم از طریق پیامبر اکرم (ص) بدست آورده و در اختیار قاریان محترم قرار دهم و هم چنین انحرافات آموزش بعد از عصر پیامبر (ص) را روشن نمایم.

راستش اختلافات و حسادت ها و کینه توزی هایی که متاسفانه گاهی در میان برخی قراء عصر حاضر در برخی مناطق دیده می شود، هم چنین هدف قرار دادن کسب درآمد در قرائت و تلاوت قرآن و عدم اصلاح درون در عده ای وادارم نمود که مقایسه ای بین قاریان این عصر با عصر نبوی داشته باشم تا

حدودی معایب آموزش های ما آشکار و روش های صحیح با استمداد از الطاف حق تعالی به کار گرفته شود.

در این تحقیق سعی شده فقط روش و نحوة آموزش و تعلیم قرآن در مقاطع مختلف سنّی مسلمین مورد بررسی قرار گیرد و به علوم قرآنی (اعجاز قرآن ،‌ تحریف ، محکم و متشابه ، ناسخ و منسوخ ، تفسیر و …) پرداخت نشده است ،‌ فقط به نحوة قرائت و حفظ و عمل به قرآن و آموزش آن اشاره شده است.در کّل فعالیّت هایی که در رابطه با قرآن صورت گرفته است بدون تفکیک موضوع آن ها و پرداختن به علوم مختلف قرآنی.ضمناً در این تحقیق (به دلیل عدم دسترسی به منابع فارسی لازم در ارتباط با موضوع) فقط تا آخر دولت عبّاسی پرداخت شده و در ارتباط با دولت های متقارن بحثی صورت نگرفته است ، امّا به طور مختصر به دو سه دانشگاه اسلامی و چگونگی آموزش آنها اشاره شده است.

در پایان لازم می دانم از زحمات تمامی اساتید خود مخصوصاً آقایان دکتر مهدویان و دکتر حسین خانی که در انجام این تحقیق کمک های فراوانی کردند تقدیر و تشکر نمایم.

 

کلید واژه ها : قرآن ، آموزش قرآن ، حفظ قرآن ، قرائت قرآن ، تفسیر قرآن

تعداد صفحات این پایان نامه : 180

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :