دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:باغبانی

عنوان:بررسی تاثیر هیومیک اسید، کلسیم و بور،کائولین و تنش آبی بر میزان ترک خوردگی، کمیت و کیفیت میوه انار Punica granatum

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

دانشکده کشاورزی

گروه باغبانی و گیاه‌پزشکی

 

عنوان پایان‌نامه ارشد:

بررسی تاثیر هیومیک اسید، کلسیم و بور،کائولین و تنش آبی بر میزان ترک خوردگی، کمیت و کیفیت میوه انار Punica granatum

 

1394

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

یکی از مشکلات اصلی کشت و کار انار (Punica granatum) در کشور عارضه ترک‌خوردگی آن در هنگام رسیدن میوه است لذا به منظور بررسی تأثیر هیومیک اسید، کلسیم و بُر، کائولین و دور آبیاری بر میزان ترک‌خوردگی و نیز برخی صفات کمی و کیفی میوه انار آزمایشی به صورت آزمایش مرکب اسپلیت فاکتوریل و بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال متوالی در منطقه سمنان و بر روی رقم پوست سفید درجزین اجرا گردید. هر کرت آزمایشی شامل دو درخت بود. تیمارهای آزمایشی (عوامل فرعی) شامل کائولین شش درصد، کلسیم و بُر (سه درصد کلسیم + یک درصد بُر)، هیومیک اسید در دو سطح (دو و پنج‌ در هزار) بود و تنظیم دور آبیاری به عنوان عامل اصلی دو هفته قبل از اعمال اولین تیمار آغاز شد. محلول‌پاشی برگی طی سه مرحله پس از تمام گل (مرحله فندقی شدن) بر روی درختان اعمال شد. نتایج بررسی درصد ترک‌خوردگی نشان داد که آبیاری با دور 14 روزه باعث افزایش میزان ترک‌خوردگی و کاربرد کائولین شش درصد در ترک‌خوردگی کل با کمترین میزان ترک‌خوردگی کل (26/1 درصد) و کائولین شش درصد به همراه کلسیم سه درصد و بُر یک درصد (16/1 درصد)، هیومیک اسید دو در هزار (24/1 درصد) و هیومیک اسید پنج در هزار (19/1 درصد) کمترین ترک‌خوردگی را در ماه شهریور داشتند که مهم‌ترین زمان از لحاظ آسیب به محصول و ایجاد این عارضه همین ماه است. نتایج آزمایشات اندازه‌گیری صفات کمی و کیفی (طول میوه، قطر میوه، وزن 100 آریل، وزن آبمیوه، وزن تک میوه، درصد آب‌میوه، میزان مواد جامد محلول، اسیدیته آب‌میوه، نسبت قند به اسید) نشان داد اثر ساده و یا اثر متقابل تیمارهای محلول‌پاشی در تمامی صفات ذکر شده اختلاف معنی‌داری با شاهد داشتند (05/0=p) و باعث بهبود صفات مورد آزمایش شدند. استفاده از کائولین شش درصد و هیومیک اسید پنج در هزار در افزایش میزان مجموع مواد جامد محلول و نسبت قند به اسید آب­میوه مؤثر بودند. از مطالب فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت کاربرد این مواد علاوه بر کاهش خسارت ترک‌خوردگی،می‌توانند کیفیت و بازارپسندی میوه را نیز افزایش دهند.

کلمات کلیدی: انار، ترک‌خوردگی، هیومیک اسید، کائولین، کلسیم، دور آبیاری.

مقالات مستخرج از پایان‌نامه:

  • بررسی تأثیر هیومیک اسید و دور آبیاری و اثر متقابل آن‌ها بر میزان ترک‌خوردگی میوه انار (Punica granatum)دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی، صنایع غذایی و صنایع تبدیلی – دانشگاه تهران (اسفند 1393)
  • بررسی تأثیر هیومیک اسید، دور آبیاری و اثر متقابل آن‌ها بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه انار (Punica granatum)” دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی، صنایع غذایی و صنایع تبدیلی – دانشگاه تهران (اسفند 1393)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

 

1-1- انار   2

1-1-1-گیاه‌شناسی انار   2

1-1-2-ریخت شناسی انار   2

1-1-3-تاریخچه انار   3

1-1-4-اقلیم   4

1-1-5-نیازهای خاکی   4

1-1-6-سرمازدگی   5

1-1-7-عمر درخت انار   6

1-1-8-سطح زیر کشت و میزان تولید انار در جهان   6

1-1-9-سطح زیر کشت و میزان تولید انار در ایران   6

1-1-10-ارقام انار در ایران   6

1-1-11-ارزش غذایی و موارد مصرف انار   10

1-1-12-خواص دارویی و صنعتی انار   11

31-1-13-عوارض فیزیولوژیكی انار   11

1-1-13-1-آفتاب‌سوختگی (داغ زدگی)   12

1-1-13-2-تركیدگی میوه انار   12

1-2- هیومیک اسید   16

1-3- کلسیم   20

1-3-1-نقش کلسیم در فیزیولوژی گیاه   20

1-3-2-عوارض ناشی از کمبود کلسیم   21

1-3-3-وضعیت کلسیم در خاک   22

1-3-4-عوامل مؤثر در کمبود کلسیم:   22

1-3-6-زیاد بود کلسیم   23

1-3-7-راه‌های افزایش سطح کلسیم میوه   23

1-4- بُر   24

1-4-1-نقش بُر در  فیزیولوژی‌ گیاه‌ 24

1-4-2-وضعیت بُر در خاک   24

1-4-3-عوارض ناشی از کمبود بُر   25

1-4-4-بیش‌بود بُر   26

1-4-5-راه‌های افزایش بُر در میوه   27

1-5-کائولین   29

2-1- ترک‌خوردگی   34

2-2- هیومیک اسید   34

2-3- کلسیم   36

2-4- بُر   39

2-5- کائولین   40

3-1- مشخصات محل و ارقام گیاه مورد استفاده   44

3-2- مواد شیمیایی و ارگانیکی مورداستفاده   44

3-3- تجهیزات   44

3-4- تهیه محلول‌ها   45

3-5- آماده‌سازی و اتیکت گذاری بلوک‌ها   45

3-6- تیمارهای مورد استفاده   45

3-7- زمان اعمال تیمارها   45

3-8 صفات مورد اندازه‌گیری   46

3-9- آنالیزهای آماری   47

3-10- نرم‌افزارها   48

4-1- ترک‌خوردگی میوه   50

4-2- صفات کمی و کیفی میوه   60

نتیجه گیری کلی   69

پیشنهادات   71

پیوستها   72

منابع:   77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                صفحه

 

شکل 1-1 رقم قرنجوک سمنان   9

شکل 1-2 رقم شاهوار لاسجرد سمنان   9

شکل 1-3 رقم پوست سفید درجزین سمنان   9

شکل 1-7 عارضه آفتاب‌سوختگی در میوه انار   13

شکل 1-8 عارضه ترک‌خوردگی در میوه انار   13

شکل 4-1 نمودار اثرات تیمارهای محلول‌پاشی و دور آبیاری بر میزان ترکخوردگی میوه انار در تیرماه در سال‌های 1392 و 1393   51

شکل 4-2 نمودار اثرات تیمارهای محلول‌پاشی و دور آبیاری بر میزان ترکخوردگی میوه انار در مردادماه در سال‌های 1392 و 1393   52

شکل 4-3 نمودار اثرات تیمارهای محلول‌پاشی و دور آبیاری بر میزان ترکخوردگی میوه انار در شهریورماه در سال‌های 1392 و 1393   53

شکل 4-4 نمودار اثرات تیمارهای محلول‌پاشی و دور آبیاری بر میزان ترکخوردگی کل میوه انار در سال‌های 1392 و 1393   54

شکل4-5 تیمار محلول‌پاشی کائولین شش درصد و سه درصد کلسیم + یک درصد بور در دور آبیاری 14 روزه   58

شکل 4-6 تیمار محلول‌پاشی با اسید هیومیک دو در هزار   58

شکل 4-7 تیمار شاهد در دور آبیاری هفت روز   59

شکل 4-8 تیمار شاهد در دور آبیاری 14 روز   59

شکل 4-9 نمودار اثرات تیمارهای محلول‌پاشی و دور آبیاری بر میزان وزن میوه انار در سال‌های 1392 و 1393   62

شکل 4-10 نمودار اثرات تیمارهای محلول‌پاشی و دور آبیاری بر میزان مواد محلول جامد میوه انار در سال‌های 1392 و 1393   66

شکل 4-11 نمودار اثرات تیمارهای محلول‌پاشی و دور آبیاری بر میزان اسیدیته آبمیوه انار در سال‌های 1392 و 1393   66

شکل 4-12 نمودار اثرات تیمارهای محلول‌پاشی و دور آبیاری بر میزان نسبت قند به اسید آبمیوه انار در سال‌های 1392 و 1393   67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                صفحه

 

جدول 1-1 سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد محصول انار ده استان تولیدکننده برتر در سال 1392   8

جدول 1-2 مهم‌ترین ارقام موجود در استان‌های عمده انار خیز كشور   8

جدول 1-3 تركیبات موجود در 100 گرم قسمت خوراكی میوه انار (چاوان و همکاران، 1995)   10

جدول 1-4 نیاز گیاهان‌ به‌  بُر (اومش، 1993)   25

جدول 1-5 محدوده تحمل گیاهان به بُر، بر اساس میزان بر موجود در محلول خاک (میلی‌گرم در لیتر) (اومش، 1993).   27

جدول 3-2: تیماری‌های محلول‌پاشی مورد استفاده   46

جدول 4-1 تجزیه واریانس اثر دور آبیاری و تیمار محلول‌پاشی بر میزان ترک‌خوردگی میوه انار در سال‌های 1392 و 1393   51

جدول 4-2 آمار هواشناسی تابستان سالهای 1392 و 1393 (آمارنامه سالیانه اداره هواشناسی سمنان)   54

جدول 4-3 تجزیه واریانس اثر دور آبیاری و تیمار محلول‌پاشی بر برخی ویژگی‌های کمّی میوه انار در سال‌های 1392 و 1393   61

جدول 4-4 مقایسه میانگین اثر تیمار محلول‌پاشی بر برخی ویژگی‌های کمّی و کیفی میوه انار   62

جدول 4-5 مقایسه میانگین‌های اثرات دور آبیاری، تیمار محلول‌پاشی و اثر متقابل آن‌ها بر برخی ویژگی‌های کمّی و کیفی میوه انار   63

جدول 4-6 تجزیه واریانس اثر دور آبیاری و تیمار محلول‌پاشی بر برخی ویژگی‌های کیفی میوه انار در سال‌های 1392 و 1393   65

جدول 4-7 مقایسه میانگین‌های اثرات دور آبیاری، تیمار محلول‌پاشی و اثر متقابل آن‌ها بر میزان ترک‌خوردگی میوه انار   72

جدول 4-8 مقایسه میانگین‌های اثر دور آبیاری و تیمار محلول‌پاشی بر میزان ترک‌خوردگی میوه انار در سال‌های 1392 و 1393   73

جدول 4-9 مقایسه میانگین‌های اثر دور آبیاری و تیمار محلول‌پاشی بر برخی ویژگی‌های کمّی و کیفی میوه انار در سال‌های 1392 و 1393   75

 

 

 

 

فصل اول:

مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- انار

1-1-1-گیاه‌شناسی انار

از نظر رده‌بندی گیاهی انار ابتدا در رده Angiosperms، زیررده Dicotyledoneae، راسته Myrtales و خانواده Myrtaceae قرار گرفته بود این خانواده دارای 90 جنس و 3000 گونه است؛ اما در بررسی‌های بعدی به دلیل اختلافات آناتومیکی مثل نداشتن کیسه‌های مترشحه و لیبرهای داخلی که مختص گیاهان خانواده میرتاسه است آن را از تیره میرتاسه جدا نموده و در خانواده‌ای مستقل به نام Punicaceae قرار دادند. در حال حاضر کوچک‌ترین خانواده گیاهی با یک جنس و دو گونه به نام‌های Punica granatum (انارهای معمولی و خوراکی) و Punica protopunica (انارهای غیرخوراکی) می‌باشد. پایه کروموزومی انار 8=x و تعداد کروموزوم آن 16 است. تخمدان آن نیمه تحتانی است، میوه از نوع سته بوده و رنگ آریل از قرمز تیره تا صورتی روشن متغیر است (Levin, 2006; Watson and Dallwitz, 1992).

1-1-2-ریخت شناسی[1] انار

انار درختچه‌ای است پرشاخ و برگ با شاخه‌های نامنظم، کم ‌و بیش خاردار، تنه کوتاه و پاجوش دار (بهزادی، 1377). گل‌های انار به رنگ قرمز تا قرمز آتشی، قیفی شکل، دوجنسه، معمولاً انتهایی و یا روی اسپور به‌ صورت تکی یا خوشه‌ای (بیش از پنج گل) دیده می‌شوند (El-Kassas et al., 1998; Llacer et al., 1994; Morton, 1987)، ارتفاع این درختچه ‌بین 90 سانتیمتر تا 3 متر بوده و برگ‌های آن باریک و کشیده به طول 5/7-5/2 سانتیمتر که در اوایل بهار به رنگ برنز و در اواخر پاییز به رنگ زرد درمی‌آیند (Mars, 1994). کاسبرگ‌ها ضخیم، گوشتی، به شکل مثلثی که غالباً چهار تا هشت دندانه دارند. گلبرگ‌ها دارای قاعده باریک بوده و به دیواره داخلی نهنج چسبیده و تعداد آن‌ها مساوی دندانه‌های کاسه گل می‌باشد و بعد از گرده‌افشانی می‌ریزند اما کاسبرگ‌ها عضو دائمی در گل و میوه هستند (بهزادی، 1377). میوه از رشد کاسبرگ حاصل‌شده و 6-7 ماه بعد از گلدهی می‌رسد (Stover and Mercure, 2007; Morton, 1987). گل‌ها بر روی درخت انار به دو شکل مثمر (کوزه‌ای شکل) و غیر مثمر (قیفی شکل) دیده می‌شوند (بهزادی، 1377). بعضی درختان یک ‌بار و بعضی چند بار در سال گل می‌دهند و گل‌های تابستانه به بار نمی‌نشینند. میوه­های انار ازلحاظ سختی دانه به دو گروه نرم دانه (بی‌دانه) و سخت دانه تقسیم می‌شوند که گونه نرم دانه فقط ارزش تازه خوری داشته و خاصیت انبارمانی ضعیفی دارد. میوه این گیاه دارای منحنی رشد سیگموئید ساده است (Saad, 1988). انار به‌صورت درختچه‌ای بوده که سعی می‌شود به شکل تک تنه تربیت شود اما در مناطق سردتر به دلیل جبران کاهش عملکرد شکل چند تنه ارجحیت دارد (Morton, 1987).

1-1-3-تاریخچه انار

ایران و مناطق مجاور آن (فلات ایران) به‌عنوان منشأ این گیاه شناخته ‌شده است (Bist et al., 1994). انار خوراکی حدود 3000 سال پیش از میلاد توسط پارسیان اهلی ‌شده است و سپس حدود 2000 سال پیش از میلاد توسط فنقی‌ها به کشورهای حاشیه مدیترانه، تونس و مصر برده شد و درست در همان زمان این میوه در غرب ترکیه و یونان و اسرائیل فعلی گسترش یافت و سپس 800 سال قبل از میلاد از طریق اسپانیا به اروپا راه یافت و 100 سال قبل از میلاد به چین و از صده 14700 میلادی به اندونزی و امریکای مرکزی و سپس به اقصی نقاط جهان برده شد (Morton, 1987; Larue­­, 1980; Anarinco, 2006). انار برای زرتشتیان سمبل باروری، ابدیت و نشانه کامیابی و الهه عشق (آفرودیت) بوده و پیش از میلاد به‌عنوان یک میوه لذیذ و گیاه زینتی شناخته می‌شده است (Panthaky, 2006; Encyclopedia Britannica, 2006a).

گونه دیگری از جنس انار یافت شده تحت عنوان Punica protopunica که فقط در منطقه یمن وجود داشته و به‌ عنوان گونه اجدادی انار مطرح ‌شده است (Shilikina, 1973). انار ارقام گوناگونی از ایران تا شمال هندوستان دارد (Morton, 1987). این گیاه در کشورهایی از جمله ایران، افغانستان، هندوستان، ترکیه، تونس، اسرائیل، مصر، اسپانیا، مراکش، چین، ژاپن، روسیه و برخی از مناطق امریکا (کالیفرنیا) کشت می‌شود. در اغلب کشورها به آن سیب کارتاژی[2]، در هندوستان و خاورمیانه انار و در زبان عربی و عبری به آن رمان می‌گویند (Larue, 1980; Onur and Kaska, 1985).

1-1-4-اقلیم

مطالعه روابط آب و انار بیشتر به مرحله رویشی این گیاه تمرکز دارد و انار به دلیل دارا بودن قابلیت تحمل تنش خشکی در رده گیاهان خشکی زی قرار دارد (Rodríguez et al., 2012) و به همین دلیل می‌تواند در مناطق خشک و نیمه‌خشک رشد کند (Sarkhosh et al., 2006; Aseri et al., 2008). انار در برابر تنش‌های آب و هوایی، خاک و شوری مقاوم بوده و بهترین محصول را در مناطقی با تابستان‌های گرم و زمستان‌های سرد تولید می‌کند (Patil and Karale, 1990). این گیاه در مناطق معتدله، خزان کننده و در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری، همیشه‌سبز است. این گیاه در صورتی میوه شیرین تولید می‌کند که دوره‌ی طولانی و کافی گرما ببیند و آب و هوایی با رطوبت بیشتر باعث تولید میوه‌هایی با کیفیت پایین‌تر و شیوع امراض قارچی می‌شود (Llacer et al., 1994). در اکثر مناطق انار کاری دنیا، مثل ایران به دلیل خشک و نیمه‌خشک بودن ناحیه با محدودیت آب مواجهیم (Beaumont, 1993) و رشد و نمو گیاه با کمبود آب به تأخیر می‌افتد (Wright and Stark 1990). بااین‌حال درخت انار به‌عنوان یک گیاه مقاوم به کمبود آب در خاک مطرح‌شده است (Holland et al., 2009).

1-1-5-نیازهای خاکی

درختچه انار در خاک‌های قلیایی بهترین رشد و میوه دهی را داراست، با این‌ وجود خاک‌های اسیدی هم مانع رشد آن نمی‌شود (Singh and Singh, 2004). بهترین خاك جهت كشت انار خاک‌های رسی شنی یا شنی رسی با pH بین 5/7 تا 5/8 است. در خاک‌های شنی هرچند میوه دهی و رسیدن میوه تسریع خواهد شد ولی محصول كمتر و رنگ میوه‌ها روشن‌تر می‌شود. خاک‌های عمیق با بافت متوسط برای رشد آن بهتر است و خاک‌های سنگین را در صورتی‌ که زهکشی خوبی داشته باشد را به‌خوبی تحمل می‌کند. در خاک‌های رسی سنگین گیاه رشد و نمو بسیار كمی داشته، همیشه ضعیف، زرد و پژمرده باقی می‌ماند. در خاک‌های سبک مانند سایر گیاهان احتمال آلوده شدن ریشه‌های انار به نماتد بیشتر است. مقاومت انار به خاک‌های شور بالا است و ظاهراً یون‌های سدیم در انار از ریشه به قسمت‌های بالایی کمتر منتقل می‌شوند (محمدی و همکاران، 1390).

1-1-6-سرمازدگی

سرمازدگی یكی از مشكلات اساسی و عمده در باغات انار محسوب می‌گردد. به‌طوری‌که هرساله با توجه به میزان سردی هوا بین 10 تا 100 درصد باغات را سرما می‌زند. سرمای زمستانه به تنه و شاخه‌های درختان آسیب وارد می‌سازد ولی سرمای زودرس بهاره به برگ و گل درختچه­های انار خسارت وارد نموده و به‌نوبه خود باعث كاهش عملكرد می‌گردد.

حد مقاومت انار به سرمای زمستانه را در منابع مختلف مقادیر متفاوت ذكر کرده‌اند به‌طوری‌که از حدود منفی 11 درجه سانتی‌گراد الی منفی 15درجه سانتی‌گراد مشاهده می‌گردد كه مسلماً این اختلاف در رابطه با ارقام و شرایط آب ‌و هوایی متفاوت می‌باشد.

مقاومت انار به گرمای هوا كمتر از خرما بوده و تا 45+ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. میانگین دمای سالانه در نواحی مساعد كشت انار 16 الی 19 درجه سانتی‌گراد و یا اکثراً 5/17 تا 18 درجه سانتی‌گراد قرار دارد و در این مناطق حداقل مطلق درجه حرارت از منفی 16 درجه سانتی‌گراد پایین‌تر نرفته و همه ‌ساله در زمستان حدود 1 تا 5/2 ماه یخبندان در این مناطق وجود دارد. حساسیت انارهای شیرین به سرما نسبت به انارهای ترش بیشتر است (بهزادی، 1377).

1-1-7-عمر درخت انار

درخت انار از سن 5 سالگی شروع به باردهی اقتصادی می‌كند و این روند تقریبا‌ً تا 70 سالگی ادامه می‌یابد، ولی در برخی از نوشته‌ها عمر این درخت را تا 200 سال هم ذكر کرده‌اند (وزوایی، 1366).

1-1-8-سطح زیر کشت و میزان تولید انار در جهان

در حال حاضر علاوه بر اینکه ایران یکی از کشورهایی است كه بیشترین میزان سطح زیر کشت و تولید انار در جهان را به خود اختصاص داده است، ‌در کشورهایی چون ‌هندوستان، تركیه، افغانستان، پاكستان، ارمنستان، گرجستان، تاجیكستان، اردن، مصر، ایتالیا، تونس، آذربایجان، لیبی، لبنان، فلسطین اشغالی، سودان، ‌برمه، بنگلادش، موریتانی، مراكش، قبرس، اسپانیا، یونان، ‌فرانسه، چین، ژاپن و آمریكا كشت این محصول مرسوم است و در بین كشورهای مذكور بالاترین سطح زیر کشت و تنوع ارقام انار مربوط به هندوستان، جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته آسیای مركزی، ماوراء قفقاز و اسپانیا می‌باشد (بهزادی، 1377). هندوستان با 000,100 هکتار بیشترین سطح زیر کشت انار (Yedage et al., 2013) و ایران با 49/0 میلیون تن بیشترین تولید را در جهان دارد (آمار نامه محصولات باغی سال 1392).

1-1-9-سطح زیر کشت و میزان تولید انار در ایران

سطح زیر کشت باغات غیر بارور، باغات بارور، میزان تولید و عملكرد ده استان تولید کننده برتر انار به شرح جدول 1-1 می‌باشد (آمار نامه محصولات باغی سال 1392).

1-1-10-ارقام انار در ایران

بر اساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده طی سال‌های 1365 الی 1370، در حدود 760 واریته انار اعم از انارهای اهلی، وحشی و زینتی در اقصی نقاط كشور شناسایی گردیده است كه از این تعداد 700 نوع آن از ارقام اهلی هستند كه هر یك ازنظر رنگ، طعم، مزه، زودرسی، دیررسی، ترشی، شیرینی، تازه خوری، بازارپسندی، خاصیت انباری، مقاومت به امراض و آفات، تركیدگی و غیره دارای صفات ویژه كلی به شرح جدول 1-2 می‌باشند. به‌طورکلی نهال‌هایی كه از انارهای ترش به عمل می‌آیند در برابر تغییرات عوامل جوی و شرایط محیطی مقاوم‌تر از نهال‌هایی هستند كه از ارقام دانه شیرین به عمل می‌آیند.

مهم‌ترین ارقام تجاری انار كه بیش از 95 درصد صادرات را شامل می‌شود عبارت‌اند از: ملس ساوه، شیشه‌كپ فردوس، خزر بردسكن، رباب نی‌ریز، نادری بادرود، ملس یزدی، قجاق قم، اردستانی‌مه‌ولات و بجستانی و مهم‌ترین ارقام استان سمنان عبارتند از: قرنجوک (شکل 1-1)، شاهوار لاسجرد (شکل 1-2)، پوست سفید درجزین (شکل 1-3) و پوست قرمز درجزین كه مهم‌ترین خصوصیات این ارقام عبارت است از پوست قرمز و نسبتاً كلفت، دانه قرمز و مزه ملس تا شیرین (بهزادی، 1377).

 

[1] Morphology

[2] Malus.Punicus

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :115

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *