دانلود مقاله رایگان مدیریت با موضوع : تبلیغات تجاری

تبلیغات

 

TMBAچکیده

 

در زیر یک طبقه بندی از استراتژی های تبلیغات پیشنهاد شده است: -1تبلیغات مستقیم در برابر تبلیغات غیر مستقیم -2

 

مجموعه ی از تبلیغات و محتوای بدون تبلیغ -3دادن پاداش به مشتریان برای دیدن پیام های بازرگانی

 

5 نوع از شکلهای تبلیغات در اینترنت شناسایی شده است:-1 تبلیغ علائم -2 تبلیغات پنجره فرعی -3 وب سایت های تجاری-4 پشتیبانیهای مالی اینترنتی-5 جستجوی لیستی از کلمات کلیدی. عریانی زن بطور گسترده در تبلیغات سراسر اروپا وجهان را دگرگون می کند.

 

کلمات کلیدی:

 

تبلیغات مستقیم وغیر مستقیم-مجموعه ی تبلیغات-ارزشهای فرهنگ-گرایش به تبلیغات-رسانه جدید

٢

 

مقدمه

 

یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسب و کار، تبلیغات است. موفقیت یا عدم شکست بسیاری از سازمانها و شـرکتها نیـز در گرو فعالیتهای تبلیغاتی آنهاست. تبلیغ، راهی برای رساندن پیام به مخاطبان مورد نظـر تعریـف شـده اسـت. هـدف تبلیغاتی: به طور کلی هدف از تبلیغات، ارائه اطلاعات، ترغیب افراد یا یادآوری است. در تبلیغات با ارائه اطلاعات، سازمان و محصولاتش معرفی می شوند. هدف تبلیغات این است که اولویت مشتریان را نسـبت بـه محصـولات تغییـر دهـد. در تبلیغات با هدف یادآوری، بر ویژگیهای محصول مجدداً تاکید و معمولاً از این نوع تبلیغ در مراحل پایانی عمر محصـول استفاده میشود(بختایی وگلچین فر،.(1385

 

تبلیغات اینترنتی نمایش دادن نامها و علائم تجاری، شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایتها (پایگاه ها)ی پربیننده اینترنـت، بـه نحـوی کـه بـه

 

تحقق اهداف تبلیغات کمک نماید.

 

مزایایی تبلیغات اینترنتی در مقایسه با تبلیغات سـنتی، تبلـیغ در اینترنت از مزیتهای قابل ملاحظهای برخوردار است از آن جمله مـی تـوان بـه

 

ایجاد ارتباط دو طرفه با مخاطب، ایجاد یک پیونـد مسـتقیم بـه لیسـت محصـولات، توانـایی هـدفگیری ایسـتا و پویـای مشتریان، دسترسی جهانی و شبانهروزی، ارسال و نگهداری و به روز رسانی آسان، قابلیت اندازهگیری و ردگیـری بـالا، طراحی پیام آگهی و قابلیت فروش اشاره کرد. بعلاوه هزینه تبلیغ در اینترنت نیز به مراتب کمتر از رسـانه هـای دیگـر می باشد(موسوی محمدی،.(1387

 

٣

 

رابطه بین تبلیغات و تهیه محتوی بر روی اینترنت

 

تبلیغات اغلب بر طبق اتخاذ رسانه (بطور مثال روزنامه در مقابـل تلویزیـون)و شـنوندگان مـورد هـدف قـرار گرفتـه

 

(مشتریان در مقابل کسبه)،ناحیه هدف (ملیت در برابر منطقه ) ،هدف (تصویر در برابرترفیع )و نوع تبلیغ کنندگان (عام در برابر شرکت بازرگانی ) دسته بندی شده اند .در زیر یک طبقه بندی از استراتژی های تبلیغات پیشنهاد شده است: -1تبلیغات مستقیم در برابر تبلیغات غیر مستقیم :

 

تبلیغ کنندگان ممکن است برای ارائه تبلیغات بطور مستقیم برای جلب توجه مشتریان بالقوه یـا ایجـاد دسترسـی آسـان آنها و اجازه دادن به مشتریان برای دستیابی به آنها در آینده .این شکل تبلیغات را مستقیم گویند. ( مثل بازار یابی تلفنی ،ایمیل مستقیم ) و تبلیغات غیر مستقیم مثل وب سایت شرکت ها ) -2مجموعه ی از تبلیغات و محتوای بدون تبلیغ

 

تبلیغ کننده ها ممکن است تبلیغاتی را به تنهایی بسازند یا ممکن اسـت مجموعـه ی را بـا محتـوی بـدون تبلیـغ بسـازند.

 

تبلیغات از طریق بازاریابی مستقیم –ایمیل مستقیم و طبقه ی از روزنامه ها که به تنهایی برای تبلیغات ملاحظه شده انـد.

 

تبلیغات دیگر از قبیل جامع بخش های خبری روزنامه – بیشترین تبلیغات رادیو و تلویزیون و علائم تبلیغات دیگر از قبیل تبلیغات از طریق دسته بندی های تبلیغات مستقیم هستند.

 

-3دادن پاداش به مشتریان برای دیدن پیام های بازرگانی تبلیغ کنندگان ممکن است یا غیر ممکن است پاداش به مشتریان بـرای دیـدن تبلیغاتشـان بدهنـد.( کـوپن هـای رایگـان

 

فروشگاه ها و چکهای ترفیعی ازشرکتهای تلفنی ممکن است بعنوان مثالهای از تبلیغات با پاداش بنظربرسند. یشتر تبلیغـات موجود هیچ پاداشی را ارائه نمیدهند. پاداش عملی وکاربردی است. آن برای تبلیغ کننـدگان لازم اسـت بـرای ایـن کـه توانمند میشوند در حصول اطمینان از این که مشـتریان واقعـاٌ تبلیغاتشـان را میخواننـد .(Yuan & et al , 1998, 678)

 

فرهنگ وتأثیرش بر روی تبلیغات

 

این مطالعه نتایجی از یک تجزیه وتحلیل مفهومی از مطالعات تبلیغات مقایسه ی منتشر شده در 11 روزنامـه مهـم بـین سالهای 1995-2005را گزارش می دهد.در مفهومی از دانش جامعه شناسی هدف ،این بود که چگونه ما بـرای دانسـتن آنچه می دانیم درباره روابط بین فرهنگ و تبلیغات در تنظیمات محلی برحسب تئوریهای رقابت فعالیـت هـای اسـلوب شناسانه عمومی و پیشنهاد راه حل های واقعی برای مشکلات روانکاوی رویارو شده درتحقیق تبلیغات مقایسه ی تصـمیم بگیریم. نتایج بیان می کند که چارچوبی از مطالعات موجود اغلب بد راهنمایی شده بودنـد و طراحـی مقایسـه ی ،بـرای مشخص کردن اثر فرهنگ بروی تبلیغات ناکافی بوده است،خارج شـدن جـوعلمی بایـک رابطـه غیـر رسـمی مشـکوك

 

.(hang & et al, 2009, 672)

 

یک بررسی از تحقیق ارتباط انبوه در تنظیمات محلی بیان می کند که نام کشورها بطور معمول در عنوان شناخته شـده اند و بیان می کند که رخدادهای طبیعی تحـت متغیرهـای مقایسـه ی بـا ویژگیهـای کشـورهای مشـمول شـده درگیـر است.این به این معنا است که متغیرهای سیستماتیک (سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی) در سطح محلی توصیف غیر رسمی را برای مشاهدات تابت ومتغیـر بـین کشـورها ،فـراهم مـی کننـد. ایـن مطلـب مخصوصـاٌدر تحقیـق مقایسـه ی درسـت است.فرهنگ تمایل به این که تنها عامل توصیفی برای تفاوتها در شکل و مفهوم تبلیغات در تنظمات محلی باشد،دارد.در صورتی که تعداد هنوز اندك است ،اما تحقیقات بین المللی پیشرفت های شایان توجهی رادر بکارگیری پیشـرفت تـرین روشها و نظریه ها در طی سه دهه ی گذشته داشته است.هر چند که تحقیق تبلیغات مقایسه ی ادراك مارا از نظریه هـا ،روش ها ،فعالیت هاو سیاست ها در تنظیمات محلی توسعه داده است اما آنچه برا ی توسـعه ی نظـری تـأثیر فرهنـگ

 

٤

 

برروی تبلغات هست،غیر کافی است اگر چه تعداد مؤثری از مطالعات اثر فرهنگ بر روی تبلیغات را با روش های متعـدد بررسی کرد ه اند ،تیلور بیان کرده است “ما هنوز فقدان یک نظریـه جـامع کـاربردی را بـرای نقـش تبلیغـات داریـم”

 

مطالعات موجود از تبلیغات مقایسه ی بیان می کند که ارزشهای فرهنگـی هـم بـر روی سـاخت وهـم بـر روی اجـرا ی تبلیغات اثر دارند یا در مفاهیم خودشان منعکس شده اند.در نردبان انتزاع به علتاین که فرهنـگ در بلنـدترین قسـمت قراردارد ازاینرو در انتزاعیترین سطح ،رویدادی تقریباٌاز هر چیزی در یک جامعه ی معین می تواند به نـوعی بـه تـأثیر فرهنگ گرایش داشته باشد یا یک بازتابی از ارزشهای فرهنگ باشد.اگرچه شناخت حضوری از قبیل تعبیر وتفسیر تقلیـل دهنده است در این که یک رویدادی پیچیده ی جامعه به یک رویداد ساده تقلیل یابد مگر نه ساده نه برابـر باشـد.یـک سری عامل های متنوع که از کلان فرهنگ به خرده فرهنگ (تبلیغات شخصی)در سطوح متفاوتی واقع شده است ممکن است در میان تبلیغات پا گذارند. فرهنگ می تواند به عنـوان مجموعـه یـاز اعمـال ،یـک حـالتی از فعالیـت انسـانی ،یـک فرآیندی که به موجب آن حقیقت ایجاد و نگهداری ودگرگون شـده است،شـناخته شـده باشـد.فرآینـدی از انتـزاع یـا انتخاب تعدادی گرایشات ونشانها و صرفنظر کردن از مشخصه ها میتواند برای تصویری از فرهنگ بهکار گرفتـه شـود.

 

به عنوان یک مفهوم “فرهنگ بنابراین شفاهی وانتزاعی است”. سطح انتزاعی :در زیر انتزاعیترین سطح ،طوح چند گانـه می تواند بیشتر تشخیص داده شودبه ترتیب :صفت فرهنگ، رسانه های ارتباط جمعی ، رانه چاپ ،روزنامه هـا .هـر زیـر سطح مشخصات مجزای معینی را که از طبقات بیرونی دگری تصرف شده ،شامل مـی شـود .دریـک گسـترهی زمـانی بیشتر از 30سال در میان 11 روزنامه تعدادی از مطالعات تبلیغاتی مقایسه ی کوچک و دور از دسـترس هسـتند.ازسـال

 

1975-2005 یک کلیتی از 36مطالعه شناخته شده بود. به خاطر این که تعدادکمی از مطالعات تبلیغات مقایسه ی یک راه یا دیگر راه های را برای مشص کردن میدان بررسی کمک می کـرد.در همـه ی ایـن 36 مطالعـه فرهنـگ بعنـوان یـک مفهوم کلیدی به ندرت صریح شناخته شده است. فرهنگ به برابری برای یک محدوده خاص تمایل دارد.این مطالعـات فرهنگ را بعنوان چیزی که بدیهی باشد ،فرض می کردند.بخشی از هدف مطالعات جاری ارائه راه حل های جاری بـرای

 

ممنوع ساختن تعاریف جایگزین است البته نه برای نفی واقعیـت ،تفاوتهـای بـین کشـورهای در تحقیـق تبلیغـات مقایسـه ی،یافت شده است .( Ibid, 672, 674, 677)

 

درك تأثیراثررسانه برروی گرایش به سمت تبلیغات

 

این قسمت بطور تجربی روابط بین گرایش به سـمت تبلیغـات در عـام و گـرایش بـه تبلیغـات در رسـانه خـاص اسـت کتلویزیون و چاپ را کشف میکند.نتایج پیشنهادی که به تبلیغات در عام است را حمایت می کند.یک سطح انتزاعی ساخت زمانی است که گرایش به تبلیغات تلویزیونی و گرایش به تبلیغات جاپی می باشدکه هردو تجربه ی بر پایه ی بناهای در ساختار مصرف کننده از گرایشاتی است که به سمت تبلیغات می رود.یک رابطه متقابل منفی رابین تبلیغات تلویزیـونی و چاپی یافتند و یک رابطه معنی دار متقابل را بین تبلیغات تلویزیونی وتبلیغات در عام و یک رابطه معنی دار رابین تبلیغات چاپی و درعام کشف کردند.سطح کلان معتقد به فاکتورهای مثل “خوب برای اقتصاد است ” و “مادیگرا ” به ترتیـب بـه طور مثبت و منفی برای تبلیغات در عام مرتبط هستند. تجربه ی شخصی معتقد است عامل اطلاعات محصول بـه طـور مثبت مرتبط برای تبلیغات چاپی است، این در زمانی است که تجربه ی شخصی معتقد به عامل های مثل “خوشی ولذت

 

“و بدون احساسات ” که بطور مثبت معتقد هستند و تصور جامعه بطور منفی در ارتبـاط بـا تبلیغـات تلویزیـونی اسـت

 

.(Tan & Chia, 2007, 353)

 

گرایش به سمت تبلیغات یک مفهوم مهمی است و آن یکی از تعیین کننده های گرایش بـه تبلیغـات خـاص اسـت و مـی تواند بر سبک یک مشتری که یک عکس العملی برای هر تبلیغ خاص خواهد داشت، تأثیر بگذارد.یـک تمایـل منفـی را در

 

٥

 

عام در سالهای 1960-1970 بیان می کنند.تعدادی تحقیقات نشان داده است گرایش در عام به سمت تبلیغات به مـرور زمان در حال کاهش است واین در حالی است که دیگران یک مطلوبترین سیر تکاملی تبلیغات را نشان می دهنـد.اگرچـه این تحقیقات بررسی کردند ،گرایش مشتری به تبلیغـات در عـام نسـبت بـه تبلیغـات در رسـانه خـاص تـرجیح دارد.در تحقیقی دریافتند گرایش به سمت تلویزیون در مشتریان آمریکایی منفی است این در حالی است که مطالعـات چدگانـه نشان می دهدتبلیغات چاپی به عنوان لذت بخش ترین و آموزنده ترین نسبت به تبلیغـات رادیـویی اسـت.یـک مطالعـه تدکید بر روی تبلیغات چاپی و تلویزیونی رابه جای تبلیغات در عام که مناسبتر در فهم گـرایش تبلیغـات مشـتری اسـت بیان کرد.این به خاطر این است که در تبلیغات رسانه ی ،پیام واجرای تبلیغات مـؤثر اسـت و ایـن بـه عنـوان متغیرهـای مناسب از گرایش به تبلیغات کشف شده است.رسانهبه خاطر این که یک پیام متقاعد کننده ارائـه مـی دهـد ،بـه عنـوان مجری مناسب از جزییات پیام و اثرات تشویقی پیام درك شده است.نتایج این برسی دیـدگاه سـنتی چـاپ را بـه عنـوان منبع خوبی برای اطلاعات کالا و تلویزیون را به عنوان منبعی خوب برای سرگرمی می داند.بنابراین عامـل تعیـین کننـده

 

در مورد این که آیا یک شخص تبلیغات چاپی را دوست دارد یا نه وابسته به این است کـه آیـا او درك میکنـد اطلاعـات مربوط به محصول وجود دارد یانه(.(

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع تبلیغات تجاری

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.