دانلود مقاله رایگان مدیریت با موضوع : بررسی مسائل ضروری در بازاریابی الکترونیکی تفکر خارج از چهارگوش

TMBAمقدمه

 

در دنیای تکنولوژی محور امروز، حرف های نامفهوم هرگز از سبک خاصی خارج نمی شوند. آنها به عنوان دریاچه های امن عمل می کنند و به ما کمک می کنند تا با دینامیک های موجود تغییر، کار کنیم. زمانیکه یک پدیده به حالت حرف نامفهوم رسیده است. می توانیم تا حـدی آنـرا خلاصه کنیم، تازگی آنرا درونی سازی کنیم و سپس به سمت پدیده ی بعدی حرکت کنیم. قبل از رسیدن هزاره ی جدید، احتمالاً غیـر از وب هیچ ابداعی، حرف های نامفهوم را در مدت زمان کوتاه تشدید نکرده اسـت. از درخواسـت تـل تـا دات کـام هـا واشـکالگیرهـای Y2K تـا سیبراسپیس، گنجاندن دائمی این ها در زمان مادری، فقط قدمی را انعکاس می دهد که در آن تجـارت هـای دنیـای الکترونیـک، مـدل هـای تجارت سنتی را تکامل میبخشد و در این فرایند این مدلها را در هم میریزد.

بدیهی است که اینترنت چیزی بیشتر از هوس است. زمانیکه مقادیر نفوذ افزایش می یابد، فقط می تـوانیم پـیش بینـی کنـیم »دسترسـی بـه اینترنت« مانند دسترسی به تلفن و تلویزیون – حداقل در کشورهای توسعه یافته- فراگیر می شود. اما زمانیکه به آنجا مـی رسـیم، توسـعه ی وب در آینده به عنوان یک سکوی تجارت الکترونیکی به طور فزاینـده بـه درك فرآینـدهایی بسـتگی دارد کـه بوسـیلهی آن مـردم از ایـن تکنولوژی جدید ارتباطات استفاده خواهند کرد. اما اینترنت، حقیقتاً متفاوت است؟

 

کوپی (1999) سؤالاتی را مطرح میکند، مثلاً آیا تفاوتهای کلیدی بین وسایل ارتباط جمعـی سـنتی و تعـاملی بـه مسـائل مهـم وسـیلهی ارتباطی محدود است یا صرفاً تغییرات تکنولوژیکی را انعکاس میدهد که میتوان برای عرضهی محدودیتهای تئوریهای موجـود، آنهـا را بکار گرفت. در کل، بعضی ها معتقدند که محیط الکترونیکی جدید صرفاً به بافت متفاوتی برای تئوری های موجـود اسـت، در حالیکـه گـروه دیگر ادعا می کنند که محیط جدید به مجموعهی جدیدی از تئوریهای نیاز دارد که با واقعیتهای بازار تغییـر یافتـه بـه صـورت رادیکـالی، مطابقت داشته باشد (دالاکیا و دیگران، 1999 b، پیترسون و دیگران، .(1997 این سؤال، سؤال جالب این تحقیق می باشد که بایـد هـر چـه زودتر به آن پاسخ داد.

 

تکامل اینترنت، در موازات تکامل دیگر تکنولوژی های ارتبای مثل رادیو، تلویزیون پخش، تلویزیون کابلی و تلفنهای یاختهای میباشد. ابزار اولیه برای دسترسی به سرویس جدید، معمولاً با برچسبی با قیمت هنگفت، عرضه می شود. در نهایت سـخت افـزار و سـرویس بسـیار ارزان می شود و ممکن است در کل رایگان باشد. اخیراً، کامپیوترها و حتی دسترسی کامل به اینترنت در عوض ارائه ی تبلیغات، رایگان عرضه شده است. این دقیقاً همان مدلی است که مادر رسانه های پخش مشاهده کردهایم و در حال حاضر در تلفن یاختهای میبینیم.

از جهات دیگر، اینترنت از دیگـر تکنولـوژی هـای ارتبـاطی متفـاوت اسـت. ماهیـت تعـاملی ایـن وسـیله ی جدیـد ارتبـاطی، قـدرت را بـه مصرف کنندگان انتقال می دهد و اساس های تجارت را تغییر می دهد، و خصوصاً برآن رویکردهایی از تجارت تأثیر می گذارد که براساس عدم

 

کارایی های بازار می باشد. (دالاکیا و دالاکیا، (1999 تقویت آن لاین، تکنیک های بازار دوران باستان و قرون وسطی – مثل مزایده و مبادلـه -(www.ebay.com) بازگشت به ارتباط متعادل تر قدرت را در بین خریداران و فروشندگان به اثبات می رسـاند. اگرچـه شـرکت مجبـور است که سود (درآمد) را نشان دهد، اما بخشی از موفقیت خرده فروش کتاب Amazon.com آنست که توانـایی آنـرا داشـته اسـت کـه ارتباطی را بین خوانندگان کتاب برقرار کند تا اطلاعات را در میان خودشان مبادله نمایند. Amazon.com و دیگـر سـایتهـای ارتبـاط مدار، اعضایشان را به سمت بیان عقاید صادقانه و غیر تعصبی ترغیب می کنند (برای مثال ببینیـد . (www.epinions.com بانکـداری

آن لاین، عمدتاً به علت عامل توافقی و کنترل بهتر پردازش معاملات مستمر، تعدی هایی را انجام می دهد برخی از وسـایل ارتبـاطی سـنتی روش هایی را برای ادغام تکنولوژی های جدید و قدیم پیدا می کنند تا در حالیکه تجارت اصلی مشتریان را زنده نگه میدارند، بهتـر بـه آنهـا خدمت رسانی کنند. برخی از روزنامه ها، مقالاتشان را بدون آن لاین شدن عرضه می کنند، اما میانجی های وب را برای پـذیرش آگهـی هـایدانلود مقاله رایگان با موضوع بررسی مسائل ضروری در بازاریابی الکترونیکی تفکر خارج از چهارگوش

 

1

 

طبقه بندی شده که توسط مشتریان پیشنهاد شده است، ایجـاد مـی کننـد. .(www.buy-sell-exchange.co.nz) بتینـر و دیگـران

 

(2000) تأثیرات مثبت القای مقادیر مختلف تکنولوژی را در مقابله های سرویس بررسی می کنند و اظهار می کنند که تکنولوژی هـای سـلف سرویس در حقیقت به مصرف کنندگان اختیار می دهند تا مبادلات تکراری را براساس متداول تر انجام دهند که در نهایت منجر بـه توسـعهی سطوح رضایت خاطر میشود.

 

رایپورت و اسوکویلا (1994) ادعا می کنند که محیط تجاری جدید، آنطور که شایسته تر است، به عنوان فضای بازار تعریـف شـده اسـت (بـه جای بازار سنتی)، که در آنجا کالاها و خدمات به عنوان اطلاعات دیجیتال وجود دارند و می توانند از طریق کانال ها اطلاعـات عبـور انتقـال یابند. نگروپونت (1995) از این عقیده حمایت می کند که ما حقیقتاً در دنیای بیت ها و بایت ها زندگی مـی کنـیم و اینکـه مـی تـوانیم حقیقتـاً دیجیتال باشیم. با آگاهی از این جریانات متعدد، ما به کار مشکل وضع یک موضوع مناسب برای ایـن مسـله خـاص رسـیده ایـم. بازاریـابی الکترونیکی انتخاب شد زیرا دور وسیع تری را از همه ی ابعاد تجاری سازی بـا اسـتفاده از اشـکالی از تکنولـوژی اطلاعـات (IT) در فرآینـد، می گنجاند. در حالیکه بازارهای الکترونیک، ویژگی های منحصر به فرد اقتصادی دارند (دالاکیا و دیگـران، (a199 آنهـا همچنـین الگوهـای خاص سازمانی و رفتاری را عرضه می کنند. با در نظر داشتن این مسئله، تلاش کردیم تا در اینجا حوزه ی اهمیت را بسـط دهـیم و فراتـر از

 

»چهارگوش« حرکت کنیم که در آنجا نه تنها چیزی را که از ظاهر بازارهای الکترونیکی مشهود است را بررسـی مـی کنـیم، همچنـین زیـر چشمی نگاهی به اتفاقات پشت پرده می اندازیم. برای مثال Amazon.com اغلب یک داستان موفـق ذکـر شـده اسـت و ظـاهراً مـدل

 

تجاری ابداعی را خلق کرده است. اما زمانیکه شما در پشت پرده، کند و کاو می کنید، یک سیستم پردازش وسـیع بـه طـور دسـتی و بسـیار قدیمی کشف خواهید کرد که به کارآمدی دچار شده است، – چیزی که نمیتوان از آیکون تجارت الکترونیکی انتظار داشت.

ما قصد داریم که تصویر وسیع تری را بررسی کنیم و در عمق رشته ای از مسائلی که بر بازارهای الکترونیک اثر می گذارد، کند و کـاو کنـیم.

 

تأمل در مورد اینکه چطور مصرف کنندگان در مقابل محیط های الکترونیکی واکنش نشان می دهند، جزء مهمی در فرآیند تحقیق مـی باشـد، اما نمی توان بدون در نظر گرفتن تأثیر خرده فروش بر روی محیط رقابتی و نیاز اساسی برای دسترسی به تکنولوژی مکان (رتبـه) اول، آنـرا بررسی کرد. در دنیای دیجیتال، »تفکر خارج از چهارگوش« به معنای »تفکر خارج از حجاب« نیز میباشد.

 

اگر این قصد ماست، اما ما همچنی تشخیص می دهیم که می تواند موجب نابودی ما باشد. همان طور که لـوئیس (2000) اظهـار مـی کنـد

 

»چیزیکه حتمی است آن است که هر کسی که از عبارت »خارج از جعبه« استفاده می کند، عمیقاً داخل جعبه ای اسـت کـه بـه عنـوان یـک شخص میتواند باشد«

 

.2 کنفرانس در مورد بازارهای اطلاعات و ارتباطات راه دور (COTIM) -97

 

COTIM در نوامبر 1995 بازارگزاری دور در نیوپورت ، RI، شروع شد. این کنفرانس برگزار شد. تا یکی از اولین کنفرانسهای آکادمیـک برای بررسی تغییر چشم انداز ارتباطات شبکه جهانی بود که شبکه ی جهانی وب در نتیجه ی آن یک محک اصلی بـود. دانشـمندان سرتاسـر دنیا برای کنفرانس 3 روز در راستای بررسی مکلات و چالش های انجام تجارت در محیط جدید الکترونیکی دور هم جمع شـدند مؤسسـه ی تحقیقی برای بازاریابی اطلاعات و ارتباطات راه دور (RITM)در دانشگاه رادایسلند ، آغازگر و اسپانسرایی رویداد خاص شد. موضوع خاص

JBB که در سال 1998 به چاپ رسید ( جلد 41، شماره (3 مجموعهای از مقالات ترغیب کننده از کنفرانس اول را، ارائه داد.

 

دو سال بعد، دور دوم COTIM در براسلز، بلژیک در نوامبر 1997 برگزار شد. COTIM-97 حوزه ی اهمیـت کنفـرانس اصـلی را، تـا گنجاندن یک رویکرد مجزای اروپایی در برنامه بسط داد. بار دیگر گروهی از دانشمندان منتخب از سرتاسر جهان (بسیاری از افرادی کـه در

 

کنفرانس اول حضور داشتند)، جمع شدند تا چشم انداز ضروری فضای مجازی را بررسی نمایند. موضوع در دست اقدام بـرای ادغـام همـهی رویکردهای تغییر محیط: »مهار قدرت IT در عصر جدید اطلاعات« دور دوم COTIM توسط الگوهای آکادمیک زیر مورد حمایـت قـرار

 

گرفتند: RJIJM در دانشگاه رادایسلند، مرکز تکنولوژی بازاریابی سـودان (MTC)، مؤسسـه ی تحقیـق ارتباطـات (JRC) در دانشـگاه آلاباما، استراتژی بازاریابی و گروه تکنولوژی اطلاعات (M*SAT) در دانشگاه تکنولوژی، سیدنی، اسـترالیا، مرکـز تحقیـق تکنولـوژی و سازمانهای اطلاعات (CRJTO) در دانشگاه کالیفرنیا، ایروان و Universidad Brunschweny Technische در آلمـان ایـن مسئله خاص دوم از کنفرانس COTIM-97 آشکار شد. نویسندگان، چکیده هایی را فرستادند تا برای قبول شـدن در جلسـات کنفـرانس،

 

مورد بررسی قرار گیرند. بعد از این رویداد، همکاران ویرایشگر برای این مسئله خاص انتخاب شدند و 14 مقاله برای توسعهی بیشـتر ارائـه شد و آن مقالات به کمیته ی ویراستاری عرضه شدند تا مورد بررسی قرار بگیرند. از میان این مقالات، 7 مقاله انتخاب شد تا پس از دور دوم بازنگری ها، به چاپ برسند. به علت ماهیت سریع تکاملی این موضوع، نویسـندگان مجبـور شـدند، کـه گهگـداری تغییـرات چشـمگیری در نسخه های دستی شان ایجاد کنند تا با محیط کنونی شان در تطابق باشد. اما در کل، تدوین شغل برای موضوع، هیجان انگیز و چالش برانگیز بود و ما از همه نویسندگانی که به سرعت برای انجام دادن در موعدهای مقرر، واکنش نشان دادند، متشکریم.

 

2

 

.3 موضوع خاص

 

سرانجام چندین مقاله برای این موضوع خاص جمع آوری شد و همه آنها با وجهی از JT کار می کنند که مستقیماً بر روی مسائل بازاریـابی الکترونیک تأثیر می گذارد، طیفی از مقالات، قصد ما را برای »تفکر خارج از چهارگوش« و در نتیجه ماورای پیامدهای آشکار پیشـرفت هـای تکنولوژیکی- پیامدهایی که در سطح مشکل باقی میمانند را انعکاس میدهند. با تطبیق استراتژیهای تجارت الکترونیکی کولز، کیکرولیتل که در شکل 1 نشان داده شده است، پی می بریم که مشارکت در این مسئله خاص نگرش های به موقعی (مناسبی) در مورد سه بعد انتقـادی فراهم میکند: بازاریان الکترونیکی، مصرفکنندگان الکترونیکی و عوامل اختیار دهندهی تکنولوژی/ اینترنت.

 

 

تکنولوژیهای

اختیار دهنده

 

 

مصرف کنندگان بازارهای

الکترونیک                              الکترونیکی

 

شکل :1 سه بعدی کلیدی بازارهای الکترونیک، تطبیق یافته مدل از کونر، کیکرولیتل از استراتژی تجارت الکترونیک که در این

 

موضوع وجود دارد

 

.4 عوامل بازاری

 

با تشخیص تأثیر بسیار زیادی که استورفرانت های (مغازه های الکترونیک) آن لاین بر توسعه تجارت الکتریکی خواهـد داشـت کـولز، کنکـر ولتیل پژوهشی اکتشافی را برای توسعه یک مدل تشریحی (توضیحی) در »استفاده از نگرش های آگاهی دهنـده بـه عنـوان اساسـی بـرای توسعه ی تئوری خرده فروشی الکترونیکی« آغاز کردند. اگرچه انواع مختلفی از توضـیحات بـرای عـدم حقیقـت در پیرامـون خـرده فروشـی الکترونیک ارائه شده است، اما نویسندگان پافشاری می کنند که نبود یک چهارچوب مستحکم تئوریک برای تصمیم گیری های خرده فروشی الکترونیک، اوج چالش هایی است که خرده فروشان اینترنت با آن روبرو می شوند. آنها ادعا میکنند که اینترنت یک محیط کاملاً منحصر بـه فرد خرده فروشی ارائه می دهد که به توسعه ی دانش تخصصی و درك در این عرصه، نیاز دارد. آنها معتقدند که وکلا و دانشـگاهیان، تمایـل دارند که به این کاش برای آگاهی در مورد روح »اکتشاف« دست پیدا کنند. بـا در نظـر داشـتن ایـن مسـئله، روش هـای تحقیـق کیفـی و اکتشافی، برای توسعه ی تئوری خرده فروشی الکتریکی و چهارچوب های تصمیم گیری بکار گرفته شـدهانـد. نویسـندگان نتیجـهی پـژوهش آگاهی دهنده ی کلیدی خرده فروشان الکترونیکی را ارائه می دهند، که اساس تئوریکی را در مورد مدلی برای ادغام مؤثر اینترنت در ترکیـب خردهفروشی، ایجاد میکند.

 

حمله ی اولیه در توسعه ی دات کام ها در ایالت متحده بود، این مسئله این حقیقت را تحت الشعاع قرار داد که تجارت کردن در محیط هـای الکترونیکی که زبان انگلیسی، زبان اصلی نمی باشد، چالش های جدیدی را ایجاد می کند اروپا از این لحاظ از آمریکای شمالی، تکه تکـه تـر است و بررسی زبان و موانع فرهنگی، دغدغه ی اصلی شرکت هایی است که د رآن بخش دنیا کار می کنند. هاس در بازار کشور اتریش یـک مطالعه ی موردی را در مورد موفقیت ریسک بسیار متمرکز و آن لاین منطقه ای در اتریش، مطرح می کند. تجارت بدست آمـده از سـه سـال محصول تازه بازاریابی و اقلام محصول خاص برای جمعیت آلمانی زبان اینترنت، ارائه شده است و مشکلات بازاریابی در اینرنـت و دریافـت اروپایی نیز مشخص شدند.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع بررسی مسائل ضروری در بازاریابی الکترونیکی تفکر خارج از چهارگوش

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.