دانلود مقاله رایگان مدیریت با موضوع : بررسی تأثیر عوامل مختلف بر واردات در ایران تحلیل مدل رگرسیون

TMBAدر این تحقیق با بهره گرفتن از آمار های بانک مرکزی جهت بررسی تأثیر عوامل مختلف بر واردات ایران استفاده کردیم.

 

برای این منظور مهمترین عوامل را مورد بررسی قرار دادیم ، که به ترتیب آن ها را معرفی می کنیم.

 

تابع واردات را با M نشان می دهیم و از آن به عنوان متغیر وابسته در تابع رگرسیون استفاده می کنیم.

 

متغیرهای مستقل:

 

  1. درآمد نفتی : (RO ) از آنجا که در اقتصاد ایران نفت نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند ، به عنوان یک متغیر مستقل و اثر گذار بر واردات ایران در معادله وارد می کنیم و با RO نشان می دهیم.

 

  1. متغیر جذب داخلی : (A) از آن جا که نفت قسمت عمده ای از درآمد ایران را تشکیل می دهد ، یک بار در محاسبه درآمد ملی و بار دیگر در محاسبه درآمد نفتی منظور می شود. برای از بین بردن این مشکل هم خطی بین درآمد ملی و RO از A به جای درآمد ملی (Y) استفاده می کنیم. A=Y‐(X‐M)

 

  1. الگوی مصرفی جامعه : (COU ) در تابع تقاضا مصرف کننده به عنوان یکی از متغیر های مهم برای کالای مورد نظر می باشد. در تابع تقاضا برای واردات از COU به عنوان الگوی مصرفی جامعه استفاده می کنیم. زیرا در ایران سهم واردات مصرفی نسبت به سایر کالا ها بالاتر است.

 

  1. نسبت شاخص قیمت واردات به شاخص قیمت داخلی(: (PM/PD از این نسبت به عنوان جانشین قیمت های نسبی استفاده می کنیم.

 

تابع تقاضای واردات:

 

log(M) = α01log(PM/PD)+ α2log(A)+α3log(RO)+α4log(COU)

 

به دلیل اینکه تابع تقاضا به شکل حاصلضرب عوامل مؤثر بر تقاضا است، برای تخمین این تابع (به منظور خطی کردن

 

آن) باید از طرفین معادله لگاریتم بگیریم.

 

 

داده های این تحقیق از طریق بخش آمار بانک مرکزی در اختیار محقق قرار گرفت و برای سال های 1338 تا 1381 در

 

نظر گرفته شد. اطلاعات به میلیارد می باشد.

 

 

PD PM A COU RO M سال
4.37 6.3 6091.7 1504.0 641.4 NA 1338
4.71 6.4 6550.0 1484.4 720.5 196.4 1339
4.78 6.6 6829.9 1490.2 806.1 200.4 1340
4.83 6.8 6897.9 1521.2 926.4 190.9 1341
4.88 6.9 6961.6 1538.7 1036.7 176.3 1342
5.09 7.0 7517.6 1486.6 1191.7 166.8 1343
5.10 7.0 8665.5 1555.1 1383.1 234.0 1344
5.14 7.1 9358.2 1683.3 1589.7 269.4 1345
5.19 7.2 10322.3 1852.0 2047.0 306.3 1346
5.27 7.1 11474.6 1869.1 2125.4 380.6 1347
5.46 7.6 12421.8 2019.6 2569.9 457.5 1348
5.54 7.7 13482.9 2248.0 2897.9 510.9 1349
5.84 8.0 14803.8 2574.5 3520.6 550.2 1350
6.21 8.7 17721.2 2748.7 4027.2 657.5 1351
6.90 9.9 19214.3 3126.9 4722.7 764.6 1352
7.97 11.2 26742.9 3792.9 4826.0 971.0 1353
8.76 11.6 34773.1 4986.7 4294.8 1335.2 1354
10.21 12.3 39085.1 4969.6 4781.1 1991.3 1355
12.76 13.8 41228.3 5322.6 4408.3 2151.2 1356
13.93 15.3 37002.8 5430.5 3144.0 2484.3 1357
15.64 17.6 34350.6 5615.1 2535.2 1678.7 1358
19.32 21.4 34635.4 5360.1 866.1 1204.2 1359
23.73 23.6 33348.2 5533.3 882.6 1174.7 1360
28.3 26.2 33753.1 5943.3 1947.7 1289.8 1361
32.5 27.4 39607.7 6803.7 2006.3 1250.9 1362
35.9 28.4 37433.4 7170.3 1625.6 1882.6 1363
38.4 30.6 37899.1 7290.6 1644.4 1637.9 1364
47.5 39.6 34588.6 6543.7 1403.0 1305.4 1365
60.6 52.7 33182.1 6141.3 1598.7 946.4 1366
78.2 65.7 30247.6 6171.8 1754.0 1005.6 1367
91.8 74.4 32508.4 6327.1 1889.5 791.4 1368
100.0 100.0 37546.7 7563.5 2264.7 945.7 1369
120.7 120.9 43735.2 8281.5 2516.7 1274.1 1370

 

 

 

150.1 167.9 44541.5 8725.3 2553.5 1651.1 1371
184.4 213.7 41917.9 8928.0 2645.3 1627.2 1372
249.3 314.2 38005.5 9123.8 2496.1 1362.1 1373
372.4 540.0 42262.3 9357.6 2517.8 821.8 1374
458.8 697.2 46021.7 9641.5 2566.0 662.4 1375
538.2 745.4 47475.4 9904.2 2430.0 716.5 1376
645.6 797.6 48240.2 10149.6 2410.4 627.7 1377
777.4 964.7 47082.0 10464.2 2386.3 591.6 1378
875.53 1093.37 50264.5 10900.0 3759.7 5842.3 1379
910.3 1102.0 53330.8 173443.6 3602.2 6876.5 1380
917.5 420.0 53288.8 187033.4 3581.6 5628.1 1381

 

 

با بهره گرفتن از داده های جدول و نرم افزار SPSS معادله رگرسیون و منحنی های پراکنش را به دست می آوریم.

 

Model Summary
Std . Error of the Adjusted R
Estimate Square R Square R Model
١٧٥٦٧$. ٨٠٧. ٨٢٦. a٩٠٩. ١

 

  1. Predictors: (Constant), LOG(PM/PD), LOG(RO), LOG(COU), LOG( A)

 

 

به ترتیب ضریب همبستگی، ضریب تعیین 0.826) نشان می دهد که 82.6 درصد تغییرات در متغیر وابسته (واردات) به وسیله متغیرهای مستقل عنوان شده توضیح داده می شود) نشان داده شده اند. با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده

 

80.7 درصد تغییرات در واردات توسط متغیر های مستقل توضیح داده می شود که این ضریب معتبرتراست.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع بررسی تأثیر عوامل مختلف بر واردات در ایران تحلیل مدل رگرسیون

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.