دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای و حقوق بین الملل

 

TMBAچکیده: این مقاله به بررسی دیدگاه حقوقی در مورد پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای می پردازد. در این راستا عده ای از کشورها که از سیاست جریان آزاد اطلاعات حمایت می کنند، بر این عقیده اند که تمامی کشورها می توانند به پخش مستقیم برنامه ها از طریق ماهواره نیز اقدام کنند و در مقابل، گروهی نیز در برابر این سیاست مقاومت کرده و آن را از لحاظ حقوقی به چالش می کشانند. هدف این مقاله بررسی نظریه های حقوقی حاکم بر فضا و اقدامات متقابل دولت ها در این راستا است.

 

 

واژگان کلیدی:برنامه های ماهواره ای-حقوق بین الملل –نظریه های حقوقی-فضا-پخش مستقیم-رسانه ی ملی-حاکمیت فضا

 

١

 

مقدمه:

 

اکثر پدیده های جهانی دو بعد دارند و می توان از آنها در جهت مثبت یعنی در جهت اعتلا و ترقی در زمینه های مختلف یا در جهت منفی یعنی در جهت نابودی و انحطاط اخلاقی و فکری و فرهنگی و غیره استفاده کرد.

 

ماهواره ها نیز برای اهداف مختلفی پرتاب می شوند: ماهواره های مخابراتی

 

-1 ماهواره های ردیابی

 

-2 ماهواره های هواشناسی

 

-3 ماهواره های نظامی

 

-4 ماهواره های منابع زمینی ماهواره های ارتباطی را از نظر روند تاریخی پیدایش و کاربرد های آنها، به سه نوع طبقه بندی می

 

کنند (معتمد نژاد،1371،(20 که عبارتنداز:

 

-1 ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه: نخستین ماهواره های ارتباطی، ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه نامیده می شدند، زیرا فقط می توانستند پیام ها را از یک فرستنده به یک ایستگاه گیرندة نیرومند برسانند تا از آنجا برای استفاده عمومی پخش شوند.

 

-2 ماهواره های ارتباطی توزیع کننده: این ماهواره ها بعد از ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه ساخته و به فضا پرتاب شدند و توانایی آن را داشتند که پخش برنامه های تلویزیونی جهانی راتقریباً به صورت »شبه مستقیم« در آورند.

 

٣- ماهواره های ارتباطی پخش مستقیم:این ماهواره ها می توانند برنامه های تلویزیونی را در سراسر جهان،مستقیماً از فرستنده به دستگاه های گیرندة تلویزیون شخصی برسانند.

 

ابعاد منفی ماهواره: ماهواره نخستین رسانه ای بود که مقاومت جدی دولت ها، حکومت ها واندیشمندان کشورهای دنیا را برانگیخت. جالب اینکه نخستین نگرانی ها از سوی کشورهای جهان سوم و بعضی از کشورهای اروپایی که فرهنگ و اقتصاد ملی خود را در معرض آسیب می دیدند، ابراز شد.

 

فرانسه و اسپانیا دو کشوری بودند که تقویت و گسترش ماهواره های فرا ملی را که بیشتر آمریکایی هستند، مقدمه زوال زبان و فرهنگ فرانسوی و اسپانیایی ارزیابی کردند .

 

 

٢

 

کشورهای در حال توسعه نیز که خود را هدف تهاجم ماهواره احساس کرده اند آن را ویرانگر ارزیابی میکنند. ماهواره می تواند زنده و مستقیم،تاًثیر همه کوشش های باور سازی و تبلیغ یک حکومت را باطل کند. در جهان سوم، بسیاری از حکومت ها رسانه های فرا مرزی را تهدیدی برای روند مردم گرایی در درون خود می دانند. خبر رسانی و تبلیغ از سوی رسانه های غربی که بی رحمانه و بی صبرانه رویدادها و تحول ها را با نگاه غربی ارزیابی میکنند، این روند را بر می زند (قاضی زاده،1381،.(57

 

در زمینه اقتصادی و تجارت نیز می توان با تبلیغ کالاهای خارجی، گرایش به استفاده از این کالاها و در پایان ورشکستگی اقتصاد و تولید داخلی را موجب شد، در زمینه نظامی یا سیاسی می توان در زمان جنگ یا بروز اختلاف ها با انجام تبلیغات سیاسی و روانی، هدف های نظامی و سیاسی را دنبال کرد.

 

ممکن است از ماهواره در مسیر اهداف تروریستی نیز بهره برداری شده باشد وبرای مثال پیام های ناشناخته یا آموزش های غیر مستقیم از طریق صدا و تصویر به هرجای دنیا ارسال شود. پشتیبانی تبلیغاتی و روانی از تروریست ها، تشویق آنان به ادامه فعالیت های ضد بشری، پنهان کردن ابعاد جنایت های آنان و بدتر از همه توجیه آن، نمونه های دیگری از کارکرد ماهواره ها بر ضد امنیت و صلح جهانی است.

 

(قاضی زاده،1381،.(57

 

 

فن آوری قدرتمند ماهواره ها امکان دور زدن مقررات و ضوابط تعیین شده ملی در داخل کشورها را فراهم میکند و زمینه ارسال پیام به داخل کشورها را هموار می سازد که در مقابل پیام های ارسالی خارجی به داخل محدوده سرزمینی خویش مقاومت میکند.

بطور کلی آثار زیانبار و مضر پخش مستقیم فرامرزی برنامه های رادیویی و تلویزیونی

 

عبارتند از:

 

الف. زیان به منافع سیاسی: تحمیل ضرر و زیان به منافع سیاسی کشورهای گیرنده برنامه های فرامرزی رادیویی و تلویزیونی که به طور عمده از طریق تبلیغات مستقیم یا غیر مستقیم صورت میگیرد. سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 110 خود را در 1947 با نام اقدامات علیه تبلیغات

 

 

 

٣

 

و محرك های جنگ به تصویب رساند. در قطعنامه مذکور، تمامی اشکال تبلیغات، در هر کشوری که صورت گیرد، اگر به هر نحوی صلح بینالمللی را تهدید کند یا آن را مورد مخاطره قرار دهد یا تحریک به جنگ و تجاوز کند،قویاً محکوم شد (رفیعی، .(1380

 

ب. لطمه به منافع اقتصادی و تجاری: یکی از مواردی که دولت ها بر پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی فرامرزی دیگر دولت ها در کشورشان محدودیت خاصی را وضع یا به طور کلی از پخش این این گونه برنامه ها جلوگیری میکنند، پخش برنامه ها و آگهی های تبلیغاتی خارجی است؛ به این دلیل که تبلیغات کالاهای خارجی به بازار فروش و تولید کالاهای داخلی صدمه و آسیب میرساند.

 

در تبلیغات به مفهوم تجاری، خسارت مادی مستقیم و غیر مستقیمی که به صنایع داخلی وارد می شود، ناشی از تبلیغات و پخش آگهی های تجاری خارجی است.

 

حساسیت ها و برداشت های مناطق مختلف و کشورهای جهان نسبت به این امر از منطقه ای به منطقه ای دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

 

ج. زیان به منافع و ارزش های فرهنگی: یکی از مسائل مهم مطروحه در خصوص زیان های ناشی از پخش فرامرزی رادیو و تلویزیون، موضوع ورود آسیب و زیان به منافع و ارزش های فرهنگی کشور است که امروزه از آن به امپریالیسم فرهنگی و تهاجم فرهنگی یاد میشود. یکی از دلایلی که دولت ها را در خصوص تهاجم و تعدیات فرهنگی نگران کرده، ارتباط ظریف و دقیق میان فرهنگ و سیاست است و همین ارتباط است که دولت ها از منافع آن استفاده میکنند، زیرا پخش برنامههای تبلیغاتی رادیویی و تلویزیونی، برای مقاصد فرهنگی، راه میانبری برای رسیدن به اهداف تبلیغات سیاسی است.

 

 

حتی اگر بخواهیم ابعاد منفی را نادیده بگیریم و جنبه های مثبت موضوع مورد بحث را که ممکن است مفید و سازنده هم باشند در نظر آوریم، باز هم این واقعیت وجود دارد که کشور های دریافت کننده

 

 

 

٤

 

امواج، هیچ گونه نقش و دخالتی در انتخاب برنامه نخواهد داشت و این امر بر خلاف اصل حاکمیت دولت ها در عرصه حقوق بینالملل است (گرانمایه پور،1385،١٠٠)

ابعاد مثبت ماهواره ها:

 

 

-1 ماهواره ها فضای اطلاعاتی را گسترش می دهند و این امر است که هم می تواند مشکل ساز باشد و هم با کمک به شفافیت فضای ارتباطاتی – سیاسی در جامعه بینالمللی فرصت ساز تلقی شود.

 

-2ماهواره ها این امکان را برای دولت های ضعیف فراهم می آورند که در فضای پیچیده و تخصصی امروزی خود را عرضه کنند. از این رو با سیاستگذاری مناسب می توان بهره ای مناسب برای طرح خود در سطح جهانی یافت.

 

-3حجم اطلاعاتی که از این طریق رد و بدل میشود، بسیار زیاد است. از این رو می توان از وجه اطلاع رسانی آن استفاده کرد و برای حل مشکلات و کسب علم و تجربه به آن مراجعه داشت.

 

-4رسانه های ملی با وجود رقیبی چون ماهواره، نسبت به تحرك و فعالیت بیشتر تهییج می شوند و این امر می تواند یک فرصت ارزیابی شود (افتخاری،(1381

 

شروع عصر فضا

 

شوروی سابق با قرار دادن نخستین ماهواره خود بنام اسپوتنیک 1 در مدار زمین در 4 اکتبر

 

1957 اولین تلاش خود را در زمینه ارسال ماهواره ها به فضا انجام داد. در سوم نوامبر همان سال اسپوتنیک 2 به فضا پرتاب شد. این اقدام شوروی، آمریکا را در یک شوك علمی – سیاسی فرو برد. لذا در پی تلاش های گوناگون در 31 ژانویه 1958، آمریکا نخستین ماهواره خود را به فضا پرتاب کرد .

 

 

٥

 

از آنجایی که نگرانی ها عمدتا ناشی از رقابت های تسلیحاتی و ترس از نظامی سازی فضا بود، محور اصلی و نقطه آغاز تلاش برای قانونمند سازی استفاده از آنان را نیز همین موضوع تشکیل می داد. آن نگرانی ها و این تلاش ها به اندازه ای زیاد بود که نزدیک چهل روز پس از پرتاب اسپوتنیک یک، نخستین سند بینالمللی در اثر کوشش های فراگیر آمریکا و دیگر کشورهای غربی صادر شد. این سند قطعنامه شماره 1148 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در 14 نوامبر1957با 56راًی موافق، 9راًی منفی و 15راًی ممتنع به تصویب رسید. شوروی و هشت کشور دیگر به آنراًی منفی دادند. یکی از موارد مطروحه در آنتاًسیس یک تیم نظارتی جهت حصول اطمینان از صلح آمیز بودن استفاده از ماهواره و سایر اشیای پرتاب شده به فضا بود بعلاوه تاکید می کرد هر فعالیتی در اکتشاف و بهره برداری از فضا بایدمنحصراً در جهت “اهداف صلح آمیز” انجام گیرد (اسماعیلی،.(1381

 

صدور قطعنامه مذکور و فعالیت مستمر و پی گیر “کمیته استفاده های صلح آمیز از فضای آزاد”

 

موجب پایه گذاری و گسترش قواعدی در حقوق بینالملل شد که اینک بنام “حقوق بینالملل فضا ”

 

شناخته میشود (اسماعیلی، 1381،.(79

 

 

نظریه ھای حقوقی حاکم بر فضا

 

نظریه حاکمیت بر فضا

 

تا قبل از دسترسی بشر به فضای ماورای جو چهار فرضیه وجود داشته است: فرضیه اول آنکه، قلمرو هوایی به طور کلی آزاد بوده و تحت مالکیت یا حاکمیت هیچ کشوری نیست. فرضیه دوم آنکه، مشابه قلمرو دریایی، یک قلمرو هوایی تحت حاکمیت دولت ذی ربط وجود دارد و پس از آن، یک منطقه آزاد هوایی است. فرضیه سوم آن است که دولت بر فضای مافوق مرزهای خشکی و دریایی تا هرکجا بالا رود، حاکم است و فرضیه چهارم، عبور بی ضرر هواپیماهای کشوری را بر فراز قلمرو هوایی دولت های دیگر بلامانع دانسته است .ضمن آنکه حاکمیت را از آن دولت حاکم بر خشکی میداند.

 

 

٦

 

اصل حاکمیت کامل و مطلق یک دولت بر هوا و فضای ماورای جو دوام چندانی نداشت و این امر با ارسال اولین ماهواره از سوی شوروی سابق در هم ریخت و بعدها با مقررات جدید حاکمیت دولت بر فضای ماورای جو بطور کلی لغو شد. (کدخدایی، (1379

 

در کنار مباحثات حقوقی و سیاسی فعالیت کشورها در امور فنی نیز به سرعت رو به رشد بود. لذا در

 

10 جولای 1962 اولین ماهواره مخابراتی آمریکا تحت عنوان “تل استار” با امکان ارسال برنامه های زنده از آمریکا به مراکز تلویزیونی اروپا، به فضا پرتاب شد و این امر خود موجب افزایش تحرك مجامع بینالمللی در جهت تدوین و تنظیم مقررات برای ارسال و فعالیت ماهواره شد. در این راستا یکی ازطرح ها، طرح دولت ها از فضا برای جنگهای تبلیغاتی، مسائل نژاد پرستی و ایجاد دشمنی بین ملتها ممنوع بود و هرگونه فعالیت فضایی را،انحصاراً از سوی دولت ها مجاز می شناخت و نه افراد غیردولتی. همچنین، ارسال ماهواره برای جمع آوری اطلاعات جاسوسی در قلمرو دول خارجی را مغایر با اهداف بشر در تسخیر فضا می دانست. همزمانی این طرح با ارسال اولین ماهواره مخابراتی در 1962،

 

شاهد بر این ادعا است که شوروی به علت ترس از هجوم اخبار و اطلاعات ارسالی از سوی ماهواره تله استار به مرزهای خود و دیگر بلوك شرق، دست به چنین اقدامی زد و این درست مشابه همان اقدامی بود که آمریکا بلافاصله پس از ارسال اسپوتنیک یک از سوی شوروی انجام داد آمریکا طرح شوروی را فاقد ارزش حقوقی دانست و آن را ابزاری جهت حصول اهداف سیاسی تلقی کرد. آنچه باعث اعتراض آمریکا می شد این بود که در بند پنج، شوروی به دنبال ممنوعیت هرگونه تبلیغات ارسالی از طریق فضا بود و در بند شش نیز بر مذاکره و اخذ توافق دولت های دریافت کننده برنامه های ماهواره ای قبل از انجام و ارسال این برنامههاتاًکید داشت. اما آمریکا مدعی بود که به رسمیت شناختن چنین اصلی به منزله حق وتو خواهد بود که به استناد آن هر کشوری می تواند فعالیت های فضایی را محدود و امور فضایی را مختل کند.بالاًخره پس از بحث و مذاکره مفصل سرانجام مجمع عمومی در 14 دسامبر

 

1962 قطعنامه 1802 را تصویب کرد که بر اساس آن دولت های عضو ملزم شده بودند تا در زمینه توسعه فضا همکاری افزونتری داشته باشند (کدخدایی، .(1379

 

٧

 

اختلافات بین دو بلوك همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال 1963قطعنامه 1962 تحت عنوان اعلامیه اصول حقوقی حاکم بر فعالیت های دول در اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جو به تصویب رسید. در این قطعنامه بر اصل آزادی فضا و هماهنگی این آزادی با مقررات حقوقی بینالمللی در راستای صلح جهانیتاًکید میشود.

 

همچنین مسئولیت بینالمللی هرگونه خسارات وارده را به عهده دول پرتاب کننده نهاده است. نکته مهم دیگر در این قطعنامه، عدم شناسایی اصل حاکمیت و مالکیت دولت ها نسبت به فضای ماورای جو و اجرام آسمانی است.

 

به موازات بحث های مختلف بینالمللی، تحول دیگری در 1964 صورت گرفت که حساسیت دولت ها را نسبت به انجام فعالیت های فضایی و استفاده از فضا افزایش داد. در این سال طی گزارشی از سوی سازمان ملل اعلام شد که ظرف ده سال آینده، یعنی1974، ارسال برنامه های تلویزیونی از طریق ماهواره به طور مستقیم به منازل و مراکز خصوصی امکان پذیر است. سرانجام دولت سوئد پیشنهاد کرد که یک گروه کاری ویژه تشکیل شود تا نسبت به مسائل حقوقی ارسال برنامههای ماهوارهای، با توجه به رشد دانش فنی، بررسی و تحقیق کند سر انجام این پیشنهاد با تصویب قطعنامه 2453در 20

 

دسامبر 1968 مقق شد این گروه در اولین جلسات خود دریافت که گرچه ارسال برنامه های مستقیم تا

 

1957 امکان پذیر خواهد شد، لیکن به علت هزینه گران تجهیزات و وسایل لازم، تحقق آنعملاً تا 1958

 

امکان پذیر نیست (کدخدایی، .(1379

 

نظریه حاکمیت دولت ها:

 

مقصود از حاکمیت یعنی صلاحیت دولت در مورد تصمیم گیری در امور داخلی یا خارجی کشور ذی ربط.

 

اصل حاکمیت در بدو امر حق صلاحیت انحصاری بر قلمرو کشور و افراد و اموال موجود در آن را به دولت اعطا (جنبه ایجابی) و دیگران را از مداخله در امور داخلی منع میکند (جنبه سلبی). یکی از تجلیات اصل حاکمیت دولت ها، حق رضایت قبلی به پخش برنامههای رادیو- تلویزیونی فرامرزی برای اشخاصی است که در قلمرو آنها زندگی میکنند (زمانی، .(1381 در معنای این اصل اظهار شده که حاکمیت یعنی

 

٨

 

قدرت اداره مملکت در داخل که متضمن اصل استقلال بوده و استقلال نیز خود به معنی نفوذ نداشتن قدرت خارجی و عدم دخالت او در امور داخلی است. حقوقدانان معتقدند که حاکمیت دولت ها از رهگذر مقررات بینالمللی محدود شده و دیگر نمی توان حاکمیت مطلق را به معنای گذشته، برای دولت ها در نظر گرفت .حاکمیت هرچه که باشد و محدوده آن هر اندازه که باشد اصلی دیگر را در بر دارد و آن عبارت است از: عدم مداخله کشورها در امور داخلی کشوری دیگر. دلایل ممنوعیت مداخله در امور خارجی یا داخلی کشورها ریشه عرفی داشته و در حقوق بین الملل یک اصل شناخته شده است که بر اساس احترام به حاکمیت سرزمینی دولت هاست.

 

منشور سازمان ملل متحد ماده 2 بند 4 دولت ها را از هر گونه تهدید و به کارگیری زور علیه قلمرو دیگر کشورها بر حذر داشته است. موضوع مداخله ممنوع از اموری است که اصل حاکمیت دول اجازه می دهد آزادانه در باره آن تصمیم بگیرد. انتخاب نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تعیین روابط خارجی و مواردی نظیر آن از جمله نتایج حاصل از اصل حاکمیت دولت ها در تعیین سرنوشت خود است.

 

با توجه به آن استفاده دولت ها از ابزار تبلیغات در جهت درگیری و تحریک نیرو های داخلی و برهم زدن نظم و آرامش دیگر دولت ها ممنوع است. این عمل به صراحت از سوی مجامع بینالمللی و مقررات موجود در آن بارها اعلام شده است؛ ازجمله قطعنامه 110 مصوب .1947 همچنین ماده 20

 

میثاق بینالمللی حقوق مدنی-سیاسی (1966)، هر گونه تبلیغات در جهت جنگ یا تحریک نژادها را ممنوع کرده است. علاوه بر آن کنوانسیون 1936 استفاده از امواج رادیویی در جهت منافع صلح آمیز مقرر می دارد که اعضای پیمان متعهد می شوند که از پخش برنامههای مخل به حسن تفاهم بینالمللی خودداری کرده و در صورت لزوم به سرعت از پخش آن جلوگیری به عمل آورند (کدخدایی، .(1379

 

نظریه آزادی اطلاعات

 

٩

 

طبق این نظریه هر شخص حق دارد تا به کلیه اطلاعات دست یافته یا اطلاعاتی را برای دیگران ارسال کند. ابتدا این اصل در اعلامیه حقوق بشر 1948 ماده 19 و بعد در ماده 19 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی درج شد.

 

محدودیت های قانونی چندی بر این اصل وارد شده است. بطور کلی این محدودیت ها دو دسته اند:

 

محدودیت های اخلاقی و محدودیت های قانونی. در خصوص نوع اول در بیان مطالب باید تمام حقایق و نه قسمتی از آن گفته شود و با هر نوع شیوع اطلاعات دروغ و کاذب برخورد شود خواه علیه دولت ها باشد یا اشخاص و گروه ها.

 

منظور از نوع دوم مواردی است که مخل مبانی و منافع اساسی دولت ها بوده و آنان را تحریک و ترغیب به جنگ و کینه توزی کرده یا مردم را تحریک به مقابله با دولت های خود کند. مضاف بر اینکه اصل آزادی اطلاعات با اصل رعایت و حفظ نظم عمومی تخصیص خورده و در صورت مغایرت با آن، اصل اول اجرا نخواهد شد؛ برای همین دولت ها نه تنها به استناد اصل حاکمیت، بلکه به جهت نظارت بر منافع عمومی و حفظ نظم و امنبت جامعه بر تشکیل و راه اندازی این گونهتاًسیسات نظارت دارند و این خدشه ای به اصل آزادی اطلاعات وارد نمیسازد (کدخدایی، .(1379

 

تهدید حق آزادی عقیده و بیان در پرتو ابزار نوین اطلاع رسانی اعمال حق آزادی بیان جز در برخورداری از فن آوری لازم که وسایل لازم جهت کسب اطلاع و نشر آن را در اختیار قرار می دهد، میسر نیست. کشورهایی که از این لحاظ فقیر محسوب می شوند وعملاً از دستیابی به این وسایل محرومند، قادر به اعمال حق کسب آزادانه اطلاعات و نشر آن نیستند و به همین خاطر از این حق محروم مانده اند. به این ترتیب، این کشورها فقر فن آوری را به مثابه محق بودن در اعتراض به اعمال حق کسب و نشر آزادانه اطلاعات قلمداد میکنند؛ زیرا این اصل، در عمل ارزش های خاص جوامع غربی را با اتکا به فن آوری پیشرفته این کشورها، در کشورهای در حال توسعه، منتشر ساخته و موجودیت فرهنگ های بومی را در معرض تهدید قرار می دهد. بنابراین اصل آزادی اطلاعات در پرتو فن آوری،

 

 

١٠

 

آزادی را به یکی اعطا و دیگری را از آن محروم می سازد و حق طبیعی، الهی، فطری و …بشر جهت نشر آزادانه عقیده در پای ابزار نشر آزادانه اطلاعات قربانی می شود(کدخدایی، .(1379

 

مسئوولیت دولت ها و اصل منع سوء استفاده

 

از جمله مواردی که در خصوص ارسال برنامه های ماهواره ای از سوی حقوقدانان به آن استناد میشود تا بدان وسیله دول ارسال کننده این گونه برنامهها را مسئوول قلمداد کند، اصل مسئوولیت دولت است.

 

اما تفاسیر و تعابیر متفاوتی در خصوص مسئوولیت دولت ها وجود دارد چنانچه دولت های ارسال کننده به قصد تخریب و ایجاد ضرر اقدام به ارسال برنامه های ماهوارهای کنند، موضوع قدری پیچیده میشوداولاً: دولت های ارسال کننده اظهار می دارند که هیچ گونه قصد براندازی یا تشویق به جنگ نداشته و برنامههای ارسالی آنان نیز هیچ نشانه ظاهری دالّ براین قصد نداردثانیاً؛ آنها مدعی اند که این گونه برنامهها برای کشور یا منطقه خاصی ارسال نمیشود بلکه بطور کلی آنها را در فضا رها کرده تا چناچه کسی مایل به استفاده از آن باشد، به استناد اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، برای وی دست یافتنی باشد. با این دو استدلال آنها خود را مبرّا از مسئوولیت می دانند.

 

در پاسخ می توان گفت که امروزه گذشت زمان معنی جنگ و تخاصم را تغییر داده و در پوشش تعاملات فرهنگی قصد تخریب و براندازی دیگر ملل می رود.

 

علاوه بر آن محدودیت ها، محدودیت ذاتی به نام اصل عدم سوء استفاده از حق وجود دارد که عبارت است از رعایت حقوق دیگران یا ضرر نرساندن به آنان که در حقوق اسلام درباره آن تحت عنوان قاعده لا ضرر بحث شده است.

 

نظریه دیگری در این باب با عنوان نظریه »وظیفه تعادل منافع« مطرح شده است که بر اساس آن باید بین آزادی عمل یک دولت در محدوده قلمرو خود و حقوق و منافع دیگر دولت ها، نوعی تعادل ایجاد شود.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.