دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : نقش و کاربرد آموزش و یادگیری در توانمندسازی پرسنل فوریتهای پزشکی EMS

TMBA

 

توسعه هر کشوری در گروه توسعه نیروی انسانی بوده و تحقق این موضوع در ارتقای سطح سلامت بطور اعم می باشد که حوادث و سـوانح دومین علت مرگ و میر در کشور ایران می باشد، سیاست وزارت بهداشت و آموزش پزشکی در راستای آموزش علمی و عملی مراقبـت هـای پیش بیمارستانی می باشد. مراقبت های پیش بیمارستانی علاوه بر کاهش میزان مرگ و میر تصادفات و حوادث عروقی و قلبی و مغزی نقـش چشمگیری در کاهش عوارض بیماری ها و معلولیتهای ناشی از سوانح دارد، در این راستا راه اندازی مراکـز فوریـت هـای پزشـکی از اهمیـت خاصی برخوردار می باشد. امید است با توسعه پایگاه های اورژانس و تجهیزات پیشرفته پزشکی به ویژه آمبولانس های جدید و پیشـرفته و در نهایت آموزش مداوم و مستمر مطابق با استانداردهای روز دنیا گامی مؤثر در راستای ارتقای کیفی و کمـی افـزایش و بـازدهی و اثربخشـی پرسنل این سازمان (EMS) می باشد. آگاهی پرسنل فوریت های پزشـکی از نحـوه عملکـرد آمبـولانس و بررسـی روزانـه و چـک کـردن تجهیزات قبل و بعد از هر اعزام موجب ارائه بهتر خدمات درمانی به بیماران می شود. لذا می بایستی کارگاه های آموزشی در رابطـه بـا مراکـز فوریتهای پزشکی با برنامه ریزی دراز مدت و هدفمند و در راستای رسیدن به اهداف سازمانی انجام بگیرد.

واژگان کلیدی: آمبولانس، فوریتهای پزشکی، پرسنل فوریتهای پزشکی

 

مقدمه

 

تعاریف زیادی برای بحران در نظر گرفته می شود. واژه هایی معـادل بسـیاری نیـز در کتـب بـرای بحـران ذکـر شـده اسـت. مثـلCrisis Emergency, Disaster و بطور کلی هر واقعه برنامه ریزی نشده که تهدیدات جدی را برای سلامتی و رفاه یک جامعه بدنبال داشـته باشد. موجب اختلال در فعالیت ها و ایجاد ضایعات محیطی و فیزیکی مضر برای جامعه شود بحران نامیده می شود. بحران یک حادثه طبیعی و ساخته دست بشر است که بطور طبیعی منجر به مرگ،جراحت و ویرانی می شود. به نحوی که نمی توان آن را از طریق اقدامات معمـول و منابع و تجهیزات فعلی مهار کرد. این حادثه احتیـاج بـه پاسـخ فـوری، هماهنـگ و مـؤثر جهـت بـرآوردن نیازهـای دارویـی، تجهیزاتـی و حمایتهای روانی از افراد آسیب دیده دارد. کشور ایران دهمین کشور بلاخیز جهان است.

 

مدیریت بحران یکی از مهمترین وظایف مدیران سازمانهای بهداشتی و درمانی و سیستمهای فوریتهای پزشکی تلقی میگردد که شـامل یکسری اقدامات جامع منظم و منطقی و هماهنگ بین بخشی است که به منظور کنترل ضایعات ناشی از بحران قبل از وقوع، حین بحران و بعد از آن انجام می شود. در واقع مدیریت بحران یک فعالیت جامع همهگیر و مستمر میباشد که نیاز به همکاریهای گسـترده بـین بخشـی

 

(بین سازمانی) و حمایت مسئولین و مدیران ارشد در تمامی سازمان هـا و نهادهـا بـه عنـوان یـک رسـالت مهـم و اساسـی را دارد. یکـی از

 

1

 

شیوه های مدیریت بحران که سالها است در سازمان های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. و بگونه ای است که کمتـرین زمـان بـا حـداقل هزینه بهترین پاسخ ممکن را ارائه می دهد. در تمامی سوانح چه کوچک و چه بزرگ قابل اجرا بوده و تضادی هم با سـاختار فعلـی مـدیریتی سازمانها ندارد. سیستم فرماندهی حادثه (Incident Command System) میباشد. نقش آموزش در فوریتهای پزشکی را از چند دیدگاه می توان بررسی کنیم. آموزش به صورت حضوری آموزش به صورت غیر حضوری که بر پایه سیستم آموزش الکترونیکی و با بهره گرفتن از سی دی و اینترنت کامل می شود. اساسی ترین نکته آموزش این است که ارائه آن باید در شرایط جغرافیا و محیط آمـوزش تناسـب داشـته باشد.

 

امروزه اکثریت صاحب نظران و کارشناسان به این موضوع معتقدند که نیروی انسانی مهمترین عامل پیشرفت یک سـازمان و ثـروت واقعـی یک سازمان محسوب می شود. با داشتن نیروی انسانی کارآمد و توانا می توان در جهت منافع سازمانی گام استوار برداشـت بـه همـین دلیـل است که در دو دهه اخیر تواناسازی و توانمندسازی کارکنان مجموعه ها به یکی از دل مشغولی های مدیران آنان تبدیل شده اسـت. چـرا کـه مدیران به درستی فهمیدهاند که انسانها حدود یک سوم یا بیشتر از ساعت های بیداریشان را در محیط کار میگذرانند و تواناسازی کارکنان موجب ایجاد افزایش مبنای قدرت و انگیزش و مهارت و منزلت در محل کار است. سازمان ها امروزه در محیطی کاملاً رقابتی که همـراه بـا تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند در چنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیـار ندارنـد. توانمندسـازی موجب آن می شود افراد بطور ساده تشویق شوند تا نقش فعال تری در کار خود ایفا کنند. و تا آنجا پیش روند که مسئولیت بهبود فعالیت هـا و عملکرد خویش را بر عهده گیرند و در نهایت به حدی از توان برسند که بدون مراجعه به مسئول بالاتر بتوانند تصمیماتکلیدی اتخاذ نمایند.

 

.1 تأثیر آموزش در موفقیت پرسنل یک سازمان

 

یک سازمان موفق مجموعه ای است مرکب از انسانهایی با فکر و اندیشه و اهداف مشترك که با کار گروهی در نظام انعطاف پـذیر سـازمان، تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت روز افزون سازمان در اختیار قرار میدهند بنابراین هر فرد نسبت به سازمان وظیفهای کـه انجـام میدهد احساس مالکیت خواهد داشت. استفاده از تواناییهای بالقوه مناسب هر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار میرود.

 

آموزش و توانمندسازی کارکنان یکی از اهداف سازمانها میباشد و همیشه براین باور و بر این تبلیغات استوار اسـت کـه بهـرهوری در گـرو کارکنان تحصیل کرده و توانمند می باشد. سازمان ها امروزه تحت تأثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی دگرگونی های ناگهـانی نیـاز بـه کیفیت و خدمات و حداکثر استفاده از منابع در اختیار خود می باشد. پس از سال های زیادی تجربه، دنیا به این نتیجه رسـیده اسـت کـه اگـر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد، در عرصه رقابت عقب نمانند باید از نیروی انسانی متخصص و خلاقی و با انگیـزه بالا برخوردار باشد. منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهند. نظام آموزشی مؤثر با ارتقاء سطح مهارت های کـاری و فردی موجب کارآمدی نیروی انسانی می شود. امروزه مزیتی که سازمان ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند نه در بکارگیری فناوری جدید بلکه در بالا بودن اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان و بر اهداف سازمانی نهفته است. برای گذر از مرحله های گوناگون سـازمانهـا بایـد خود را با موقعیت های مختلف سازگار کنند. و روش های جدیدی را فرا گیرند، در این صورت بایـد بـه شناسـایی مـواردی کـه مـیتوانـد در

 

 

2

 

سازندگی محیط کار توانمند و مؤثر باشد، برسند. در سازمان های نو کارکنان نه تنها برای انجام وظیفه ای که به عهده دارند، بلکه برای بهبود کارکرد، کل سازمان احساس مسئولیت می کنند. آنها برای افزایش مستمر عملکرد بهره وری به گونه ای فعال با یکدیگر به کـار مـی پردازنـد. (آقایار، تدبیر شماره (135 تواناسازی فراهم آوردن ابزار لازم برای افراد به گونه ای است که برای آنها قابل فهم باشد و بتوانند از آن در جهت مصالح خود استفاده کنند (نیکل، .(1995

 

مروری بر نظام ارائه دهنده خدمات فوریتهای پزشکی

 

منشأ سیستم فوریت های پزشکی امروزی در سال 1996 با انتشار گزارش »معلولیت و مرگ غیر منتظره« شروع شد. »بیماری جامعه مـدرن که مورد بیتوجهی قرار گرفته« کم کاری مراقبتهای اورژانس پیش بیمارستانی و انتقال را در بسیاری از نواحی نشان داد. تعدادی از نکـات اساسی در این مورد لازم و ضروری میباشند:

 

 1. توسعه دوره های آموزشی در زمینه مراقبت اورژانس پیش بیمارستانی و انتقال برای پرسنل گروه نجات و پرسنل آمبولانس.

 

 1. تهیه کتابهای درسی معتبر و ابزار کمک آموزشی برای این دوره ها.

 

 1. تهیه دستورالعملهایی توسط اورژانس کشور برای طراحی آمبولانسها و تجهیزاتی که حمل میکند.

 

 1. تهیه و انتخاب شیوه کار کلی و ضوابط ارائه خدمات و ویژگیهای آمبولانس و چگونگی نظارت به پرسنل آمبولانس در کشور

 

 1. انتخاب مسئولی در منطقه برای تهیه وسایل مناسب و مورد نیاز در آمبولانس جهت ارائه مراقبـت اورژانـس پـیش بیمارسـتانی و انتقال.
 2. تأسیس بخش های اورژانس در بیمارستان ها با حضور پزشک، پرسـتار و دیگـر پرسـنل کـه تجهیـزات لازم بـرای احیـاء و ارائـه مراقبتهای فوری به آسیب دیدگان و بیماران را دارا باشد.
 3. سرانجام، منابع مالی و برنامههایی برای گسترش ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی ایجاد شد.

 

در ابتدای دهه 1970، DOT اولین برنامه درسی استاندارد ملی را تهیه و انتشار داد که بعنوان دستورالعمل هایی برای تربیت تکنسـین هـای فوریت های پزشکی استفاده می شد. برای حمایت از دوره آموزش تکنسین فوریت های پزشکی، آکادمی جراحان ارتوپد آمریکـا اولـین کتـاب تکنسین فوریت های پزشکی را در سال 1971 تحت عنوان »مراقبت اروژانسی و انتقال بیماران و مجروحین« تهیـه ومنتشـر کـرد. آمـوزش تکنسین فوریت های پزشکی پارامدیک و ALS در سال های اخیر از رشد ثابتی برخوردار بوده است بعلاوه با تحول در آموزش و تکنولـوژی تکنسین های فوریت های پزشکی پایه و متوسط اکنون می توانند بسیاری از مهارت های مراقبت های حمایتی پیشرفته را اجرا کننـد کـه قـبلاً فقط توسط تکنسین فوریت های پزشکی پارامدیک اجرا میشد. روشی که سیستمهای خدمات فوریتهای پزشکی عمل میکننـد. بسـته بـه منطقه جغرافیایی و جمعیتی که به آنها خدمات می رسانند فرق می کند. با این وجود بدون در نظر گرفتن ناحیه، ارزیابی سیستمهـای خـدمات فوریتهای پزشکی براساس 10 معیار زیر انجام میشود:

 

 1. نظم و خط مشی

 

 1. مدیریت منابع

 

 

 

3

 

 1. منابع انسانی و آموزش

 

 1. سیستم و تجهیزات انتقال

 

 1. تسهیلات حمایتی و پزشکی

 

 1. سیستم ارتباطات

 

 1. اطلاعات مردم و آموزش عمومی

 

 1. پزشک ارتباطات

 

 1. سیستم تروما و توسعه آن

 

 1. آموزش

 

 1. سطوح آموزش ارائه مراقبت و انجام کمکهای اولیه توسط مردم عادی

 

با گشترش EMS و آگاهی از نیاز بیشتر به مراقبت های اورژانس میلیونها نفر از افـراد عـادی جامعـه دوره هـای آمـوزش BLS/CPR را گذرانده اند. علاوه بر CPR، بسیاری از این افراد دوره های آموزشی کوتاهمـدت کمـکهـای اولیـه پایـه، شـامل کنتـرل خـونریزی و سـایر مهارت های ساده مورد نیاز جهت ارائه فوری مراقبت های اورژانسی را آموخته اند. این دوره های آموزشی طوری طراحی می شوند که معلم هـا، پرستاران کودك، کارمندان ادارات و سایرین، بتوانند مراقبت های اورژانس لازم را در محل کار، دقایقی قبل از رسیدن تکنسین فوریـت هـای پزشکی یا دیگر امدادگران، به صحنه انجام دهند. بعلاوه، بسیاری افراد، مثل آنهـایی کـه مسـوول اردوهـای گروهـی و تورهـای مسـافرتی می باشند یا افرادی که در مکان هایی مشغول به کار می باشند که دسترسی به خدمات فوریت های پزشکی بـه علـت دوری مسـافت ممکـن است با تأخیر همراه باشد، تحت آموزش کمک های اولیه پیشرفته قرار میگیرند. این دوره آموزشی شامل یادگیری مراقبتهای حمایتی پایـه و سایر مراقبتهای مورد نیاز و آمادهسازی بیمار تا رسیدن تکنسینها و امدادگران میباشد.

 

DOT یک برنامه درسی برای امدادگران تنظیم کرده که به این افراد آموزش های لازم را ارائه می دهد تا مراقبت فـوری را شـروع کننـد و سپس به تکنسین های فوریت های پزشکی در ادامه مراقبت کمک کنند در این دوره آموزشی چگونگی ارائه مراقبت های حمایتی پایه و سایر اقدامات ضروری با تجهیزات اندك، آموزش داده می شود، این دوره همچنین دانشجویان را با سایر روشها، تجهیـزات و تکنیـک هـای آمـاده سازی بیمار که تکنسینها از آنها میکنند، آشنا میسازد تا امدادگران در صورت نیاز بتوانند به تکنسینها کمک کنند.

 

همانطور که یک امدادگر باید مراقبت های لازم را تا حد توان به بیمار ارائه دهد باید مراقبت باشد که مراقبت های فراتر از محـدوده آمـوزش خود را انجام ندهد. یکی از جدی ترین خطرات برای بیمار، انتقال نادرست بیمار از داخل وسیله نقلیه یا صحنه تصـادف اسـت کـه منجـر بـه فلجهای دائم و سایر آسیبها میشود که بعلت اعمالی با نیت خیر ولی ناآگاهانه و بالقوه خطرناك صورت میگیرد.

 

 

4

 

.3 آموزش تکنسین فوریتهای پزشکی پایه

 

دوره آموزشی تکنسین فوریت های پزشکی پایه احتیاج به برنامه درسی حداقل 110 ساعته دارد و شـامل دانـش و مهـارت هـای مـورد نیـاز می شود که برای ارائه مراقبت اورژانسی اولیه در صحنه لازم است. این دوره مثل زیربنایی برای دانش و مهارت بیشتر در آمـوزش پیشـرفته تکنسین اورژانس پایه است. با گسترش و پیشرفت برنامه درسی استاندارد ملی تکنسین فوریت های پزشـکی پایـه، مهـارت هـایی در سـطح مراقبت های حمایتی پیشرفته نیز به تکنسین های پایه آموزش داده شد. این مهارت ها شـامل دفیبریلاسـیون خـارجی اتوماتیـک، اسـتفاده از وسایل کمکی برای باز کردن راه هوایی- کمک به بیماران در استفاده از داروهای تجـویزی پزشـکان مثـل »نیتروگلیسـرین، اپـی نفـرین و اسپرهای استنشاقی.«

 

.4 وظایف و مسئولیتهای تکنسین پایه

 

 • اطمینان از ایمنی خود و سایر تکنسینها، بیمار و سایر حاضرین در صحنه

 

 • تعیین محل حادثه و رانندگی ایمن به سوی صحنه

 

 • ارزیابی کلی سیستم عصبی، تنفسی و گردش خون بیمار

 

 • انجام مراقبتهای فوری لازم

 

 • ارزیابی درست و کامل بیمار

 

 • بدست آوردن شرح حال کامل

 

 • داشتن قضاوت بالینی و ارائه مراقبت اولیه مؤثر و فوری براساس ارزیابیهای اولیه

 

 • ارتباط مؤثر با بیمار و اطلاع به او در مورد هر عملی که میخواهید انجام دهید.

 

 • ارتباط درست و صحیح با آتشنشانی، امدادگران و نیروی انتظامی در صحنه

 

 • تعیین بیماری که احتیاج به آمادهسازی سریع و انتقال بدون تأخیر دارند.

 

 • تعیین بیمارانی که احتیاج به مراقبت اورژانسی ندارند ولی از ارزیابی جزیی تـر و ارائـه مراقبـت قبـل از حرکـت داده و انتقـال سـود بیشتری خواهند برد.
 • آمادهسازی صحیح بیمار

 

 • بلند کردن حرکت دادن ایمنی بیمار به سوی آمبولانس و قرار دادن او در آمبولانس

 

 • انتقال درست و ایمن به بخش اورژانس بیمارستان با دیگر مراکز تعیین شده

 

 • دادن گزارش از طریق بیسیم به مراکز کنترل پزشکی با بخش اورژانس بیمارستان دریافت شده

 

 • ارزیابی بیشتر و درمان در طول مسیر

 

 • مونیتورینگ بیمار و چک کردن علائم حیاتی در مسیر

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع نقش و کاربرد آموزش و یادگیری در توانمندسازی پرسنل فوریتهای پزشکی EMS

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.