مقالات رایگان

دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : خرید وسواسی

دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : خرید وسواسی

TMBAچکیده:

 

 

اخیراً خرید وسواسی موضوع مقالات متعدد پژوهش مصرف کننده و دیدگاه های روان پزشکی شده اسـت. و ایـن

نوع خرید توسط برخی از محققان به عنوان اجبار و توسط دیگران به عنوان اعتیاد شناخته شده است. راه حل های

مشترك این مشکل درمان دارویی، شرکت در گروه هـای خودکفـا و درمـان شـناختی- رفتـاری شناسـایی شـده

است.

 

 

هدف این مقاله این است که به طور انتقادی برچسب خرید اجباری زدن را به منظور درمان سازی پزشکی از هـر

 

دو منظر کنترل اجتماعی پزشکی و غیر پزشکی انحراف مصرف کنندگان بررسـی نمایـد. بـه عقیـده مـا کوشـش

 

برای طبقه بندی خرید وسواسی به عنوان یک بیماری روند جاری درمان سازی پزشـکی مسـائل رفتـاری را نشـان

 

می دهد که ممکن است در چهارچوب وسیع تری از پدیده های مرتبط مانند بحران هـای مـالی سـال هـای 1980 و

 

1990 و اقتصاد مصرف محور آمریکای شمالی بهتر درك شوند. (Lee & Mysyk, 2004, 1709)

 

 

لغات کلیدی: خرید وسواسی، درمانسازی پزشکی، برچسب زدن، اختلال، بحران.

 

مقدمه:

 

خرید وسواسی برچسبی است که اخیراً در هر دو زمینه پژوهش های مصرف کننده و روان پزشکی برای اشـاره بـه

 

نا توانی خرید کردن به طور نرمال مورد استفاده قرار می گیرد. به گفته ی فابر مطالعه خرید وسواسی ناشی از کـار

 

روی رفتار مصرف کننده است که تمرکز می کند روی راهی که به هر فرد آموخته مـی شـود کـه مصـرف کننـده

 

خوبی باشد. پس از سال ها پژوهش به هر حال روشن بود که عـادت بـد خـرج کـردن مصـرف کننـدگان زیـادی

 

توسعه پیدا کرده بود. شیوع خرید وسواسی از محدوده %1 به %10 جمعیت ایالات متحده تخمـین زده شـده بـود

 

برچسب خرید اجباری زدن به عنوان (نهاد گسسته) با برآورد فوق از شیوع در جمعیـت پیامـدهایی داشـت بـرای

 

فرآیند درمان سازی پزشکی داشت. (چه چیزی می توانست در نظر گرفته شود یک مشکل اجتماعی یا یک مورد

 

افراطی از یک حالت کلی برای خرید در یک جمعیت مصرف کننده نرمال.) برای درمان پزشکی کاملاً گسترده

 

مسئله بحث شده است. برای مثال در این دیدگاه زمینه های اجتماعی مصرف گرایی که افراد را تشویق میکنند بر

 

خرید یک آرایه از موارد مطلوب تمایل دارند که مورد خطاب قرار نگیرند. محـدوده درمـانی از داروهـای ضـد

 

افسردگی تا اصلاح رفتـار شـناختی، مشـاوره، شـرکت در گـروههـای خودکفـا را پیشـنهاد مـیکننـد. ( Lee &

 

(Mysyk, 2004, 1710

 

 

هدف این مقاله این است که منتقادانه بررسی کند: اول: برچسب خرید اجبـاری زدن و دوم: پیامـدهای برچسـب

 

زدن را هــم بــرای درمــانســازی پزشــکی خریــد وسواســی و هــم بــرای کنتــرل اجتمــاعی غیرپزشــکی انحــراف

 

مصرف کنندگان. به عقیده ما پژوهش در خصوص خرید وسواسی در طی بحران اقتصاد جهانی در سـال 1980 و

 

1990 نمایان شد و با اقتصاد مصرف محور امریکای شمالی مرتبط است. بنابراین عقیده ما ایـن اسـت کـه تـلاش

 

برای طبقه بندی خرید وسواسی به عنوان یـک بیمـاری توجـه را از مفـاهیم اجتمـاعی مـرتبط بـا خریـد وسواسـی

 

متوقف می کند و به جای آن روی افراد به عنوان منبع مشکل تمرکز می کند که منجر به استفاده از دارو به عنوان

 

درمان مناسب میشود. (I,Bid)

 

خرید وسواسی چیست؟

 

 

دیوانه وار خرید کردن از زمانی که کراپیِلین1 در سال 1915 این اصطلاح را خلق کرد مورد علاقـه روانپزشـکان

 

قرار گرفته است. او، آن را به صورت زیر توضیح داد:

 

 

عنصر خاص (مکررکاری) است؛ آن ها نمی توانند کاری بـرای آن کننـد. بیمـاران بـه طـور قطـع قـادر نیسـتند بـه

 

گونه ی دیگری فکر کنند تا نتیجهی احمقانه عملشان را درك کنند و احتمـالاً آن را انجـام ندهنـد. آنهـا حتـی

 

تکانه را احساس نمی کنند، آن ها خارج از طبیعتشان مانند کرم صدپا که حریصـانه گـل آذیـن را مـی بلعـد عمـل

 

می کنند. در ادبیات جدیدتر خرید وسواسی به عنوان خرید تکراری مزمن که تبدیل شده به پاسخ اولیه در مواجه

 

با رویدادها یا احساسات منفی تعریف شده است. این نه تنها به فـرد بلکـه بـه خـانواده و جامعـه او نیـز مـی توانـد

 

آسیب برساند. و می تواند منجر به ولخرجی، بدهی شدید و ورشکستگی شود. برچسب ها برای این رفتار متفاوت

 

است. خریـد وسواسـی، خریـد کنتـرل نشـده، خریـد اعتیـادی، مصـرف اعتیـادی، خریـد افراطـی و… همـه ایـن

 

اصطلاحات برای شرح این قربانیان نیاز به خرید استفاده شده است. (Lee & Mysyk, 2004, 1711)

 

 

دلایل متعددی برای تکثیر این برچسبها میتواند پیشـنهاد شـود. یـک دلیـل ایـن اسـت کـه برخـی برچسـبهـا

 

مترادف استفاده می شوند. برای مثال خرید وسواسی و خرید کنترل نشده تأکید می کننـد بـر عـدم کنتـرل رفتـار.

 

همچنین خرید اجبـاری متـرادف بـا خریـد وسواسـی اسـتفاده مـی شـود. بـرای ایـن محققـان تفـاوت بـین خریـد

 

(شاپینگ(2 و خرید (بایینگ(3 مهم نیست. به هر حال برای کمپ بل که از واژه شُوپاهولیس برای اشاره به افرادی

 

که فعالیت خرید را لذت بخش می یابند و واژه (اسپنداهولیس) را برای توصیف افرادی کـه احسـاس نیـاز فـوق

 

العاده (سهمگین) به خرید واقعی اقدام دارند استفاده میکند تفاوت برچسبها مهم است. (I,Bid)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraepelin .١

 

Shopping .٢

 

Buying .٣

 

کرویگر4 این فعالیت ها را در یک عبارت پیوند می زند: (هزینه ها و خریدهای وسواسی): که او بـه عنـوان اصـرار

 

مقاومت ناپذیر به خرید اقلام خصوصاً لباس (معمولاً در الگوی خرید عیـاش شـراب خـوری) تعریـف مـی کنـد.

 

دیت مار55 ترجیه می دهد از واژه خرید مفرط استفاده کند زیرا درك او از عمـل خریـد در زنجیـره پیوسـته ای از

 

معمولی تا افراطی قرار گرفته است و او نتیجه می گیرد که مصرفکنندگان وسواسی از لحاظ کیفیـت تفـاوتی بـا

 

مصرف کنندگان عادی ندارند. (آس توس و دیت بور و دراری) هم معتقدند مشـاهده خریـد وسواسـی بـه عنـوان

 

مورد افراطی از یک حالت کلی برای خرید در جهت مصرف کننده نرمـال ممکـن اسـت قابـل اطمینـان تـر از دو

 

بخش کردن مصرفکنندگان به »نرمال«و »وسواسی« باشد. (Lee & Mysyk, 2004, 1711)

 

 

میلتن برگر و همکاران معتقدند که نتایج حاصل از تعدادی مطالعات نشان میدهد که خرید وسواسی در پاسخ بـه

 

احساسات منفی رخ میدهد و منجر به کاهش شدت احساسات منفی میشود. (Miltenberger, 2003, 1)

 

 

فابر و گُوینیِن؛ خرید وسواسی را به عنوان رفتار خرید مکرر در پاسخ به احساسات یا رویـدادهای منفـی تعریـف

 

میکنند. (Forst etal, 2002, 201)

 

 

بِیلیو و همکاران خرید وسواسی را به عنوان خرید کنترل نشده و افراطی ناشـی از اضـطراب تعریـف کـرده انـد و

 

همچنین نتایج حاصل از مشاهدات آن ها نشان داد که خرید وسواسی با سه جنبـه از تکانشـگری (اضـطرار، عـدم

 

پشتکار و عدم عمد) رابطه دارد. (Billieux etal, 2008, 1432)

 

 

گریفتس ترجیح می دهد که خرید وسواسی را به عنوان یک اعتیاد شناسایی کند و بیان می کند که برای بسـیاری

 

از مردم مفهوم اعتیاد به معنی مصرف مواد مخدر است، در حالیکه اعتیاد مصرف کنترل نشـده و وسواسـی اسـت

 

که رفتارهای زیادی از جمله خرید وسواسی را در بر میگیرد. (Griffths, 1996, 19)

 

 

با این حال خرید وسواسی اصطلاحی است که بر طور وسیع تری در ادبیات اسـتفاده شـده اسـت. در ابتـدا بیشـتر

 

کار انجام شده در این زمینه توسط دو تیم تحقیق مصرف کننده یکـی در ایالـت متحـده و دیگـری در کانـادا بـه

 

 

Krueger .٤

 

  1. 5. Dittmar

 

عهده گرفته شده بود. تأکید هر دو تیم بر رفتار خرید واقعی به جای ساده زمان ساده صرف شده برای خرید بـود

 

و تمرکز هر دو شناسایی خریداران وسواسی و توضیح اینکه چرا ایـن افـراد بیشـتر در خطـر گسـترش ایـن رفتـار

 

نسبت به دیگران هستند. دلیل دوم برای تکثیر (ازدیاد) برچسب ها این است که آیا محققان بـه چنـین رفتـار هـایی

 

که یک اعتیاد یا یک وسواس عملی می شود رسیدگی می کنند؟ همانگونه که نشان خواهیم داد،این طبقـهبنـدی

 

پیامدهای مهمی برای درمانسازی پزشکی خرید وسواسی دارد. (Lee & Mysyk, 2004, 1711)

 

 

شرهورن :1 تریجیح می دهد خرید وسواسی را به عنوان یک اعتیـاد شناسـایی کنـد تـا اخـتلال وسـواس. زیـرا بـه

 

محض اینکه یک رفتار غیرطبیعی تعریف شود، تمایل دارد در چهارچوب پزشکی طبقه بندی شود به جای اینکـه

 

به عنوان یک پدیده اجتماعی مشاهده شود. شرهورن با تأکید اضافه میکند:

 

 

آن توسط اجتماع ایجاد می شود، و در سطح گسترده ای پخش می شـود. بسـیاری از مصـرف کننـدگان امریکـای

 

شمالی تسلیم خرید جبرانی شده اند تا پوچی درون خود را پر کنند. چنین افرادی گرایش به ناخوش بودن دارنـد

 

و تلاش دارند که احساسات منفی خود را با خریـد کـردن تسـلی بدهنـد (از بـین ببرنـد). برچسـبهـای مصـرف

 

اعتیادی و توصیف هایی به عنوان بیچاره (ناامید)، در جستجوی فضاهایی در نظـم اجتمـاع متلاشـی شـده هسـتند.

 

(Lee & Mysyk, 2004, 1712)

 

 

به هر حال )مسالوری و همکاران) این بحث را مطرح میکنند که خرید وسواسی ممکن است با خلـق و خـوی،

 

اختلالات وسواسی یا اختلال کنترل تکانه (انگیزه ناگهانی) مرتبط باشد و پیشنهاد می کنند که این اخـتلال درون

 

کتابچه ی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (دی.اس.ام) گنجانـده شـود. )مـسالـوری، کـک، بـاب،

 

اسمیت واستراکوسکی) حتی معیارهایی را برای مدل خرید وسواسی موجود در مـلاك هـای (دی.اس.ام) بـرای

 

اختلالات وسواسی- اجباری، اختلال کنترل تکانه و آسیب شناسی قمار تدوین کرده بودند. برخی محققان اظهار

 

دارند که گرچه خرید وسواسی به طور رسمی فهرست نمی شود، درون (دی.اس.ام) به عنوان یکی از اخـتلالات

 

کنترل تکانش قرار می گیرد، که مستلزم شکست مقاومت در برابر تکانش و یا وسوسه بـه انجـام عمـل اسـت کـه

 

برای شخص یا دیگران مضـر اسـت. بـا ایـن حـال برخـی سـردرگمیهـا دربـاره طبقـهبنـدی خریـد وسواسـی در

 

Scherhorn .١

 

(دی.اس.ام) وجود دارد. طبق گفته ی بِلک و همکاران طبقه بنـدی آن نـامعلوم اسـت و در چهـارمین ویـرایش از

 

(دی.اس.ام) فهرست نشده است، گرچه آن ها اشاره دارنـد کـه خریـد وسواسـی مشـابه بـا اخـتلالات وسواسـی-

 

اجباری ظاهر می شود، که به طور قابل توجهی با تواناییهـای فـردی بـرای عملکـرد در زنـدگی روزانـه دخالـت

 

دارد. اُوگیون و فابر حامی این عقیـده هسـتند کـه خریـد وسواسـی از طبقـه گسـترده تـری از رفتارهـای مصـرف

 

وسواسی مانند اعتیاد به الکل، مواد، رفتار افراطی با ورزش، یا رابطه ی جنسی است. (I,Bid)

 

شیوع خرید اجباری:

 

 

از آن جا که اکثر مطالعات خرید اجباری وابسته به نمونه های خـود انتخـاب شـده اسـت، شـیوع آن در جمعیـت

 

عمومی ناشناخته است. در رسانه های عمومی محدوده ای به ارتفاع %10 یا 8 میلیون آمریکـایی تخمـین زده شـده

 

است. دیت مار معتقد است که خرید افراطی در حـال افـزایش اسـت و اگـر حتـی بـر روی %2 از بزرگسـالان در

 

جهان غرب اثر داشته باشد، این به معنی بیش از 5 نفر بالغ در تنها ایالات متحده است.

 

 

فابر و گُوینیِن1 تأیید می کنند که مشکل نمونه های خود انتخاب شده است. و آن ها تلاش میکنند که یک معیـار

 

را برای دقیق تر سنجیدن شیوع خرید وسواسی توسعه دهند. فابر و همکاران بـرآورد کـرده انـد کـه شـیوع آن بـه

 

%1/8 جمعیت می رسد و همچنین فابر پذیرفته که این تنها تقریبی نامعین است، زیرا نمونه ی او برای برآورد قابـل

 

اطمینان خیلی کوچک بوده است. (Lee & Mysyk, 2004, 1711)

 

 

Faber, Guinin .١

 

خرید اجباری و جنسیت:

 

 

در پژوهش های اخیر مصرف کننده، یک بحث مداوم درباره رابطه بین خرید وسواسی و جنسیت وجود دارد. بـه

 

گفته ی کمپل1  خرید به عنوان یک فعالیت جنسیتی و بخشی از کار زنان در نقـش آن هـا بـه عنـوان زن خانـه دار

 

توصیف می شود. به گفته ی اس چرهون میل باطنی زنان برای خرید با نقش وابستگی آن ها هـم در روابـط شـان و

 

هم در جامعه مرتبط است. به گفتـه ی کمپـل زنـان بیشـترین خریـد را انجـام مـیدهنـد، چـرا کـه خریـد یکـی از

 

فعالیت های اصلی اوقات فراغت شان است و فرصتی را برای معاشرت هایشان فـراهم مـی کنـد. زنـان خریـد را بـه

 

عنوان شکلی از بیان خود و برای ارتقاء خویشتنشناسی خود استفاده می کنند، چرا که جامعه بـه سـیمای بیرونـی

 

آنها اهمیت میدهد. (Lee & Mysyk, 2004, 1712)

 

 

کرویگر معتقد است زنانی که به طور وسواسی خرید می کنند، به سـوی تهـی کـردن خـود در حرکتنـد و همـین

 

است که معتبر سازی ارزش خویشتن را از طریق مصرف جستجو می کنند. دیت مار و دروری2  معتقد هسـتند کـه

 

الگوهای مصرف، جنسیتی هستند و در نقش های خریدی که بیشتر احساسی و روانی هستند، از سوی زنان احاطه

 

شده است. نویسندگان اشاره می کنند در حالیکه این مشخصه ذاتی زنان نیست، اما این نقش احتمالاً تا زمانی کـه

 

چهارچوب هنجارهای فرهنگی و اجتماعی خرید با هویت جنسیتی پیوند دارد باقی خواهد ماند.

 

 

با وجود توافق کلی روی اینکه خرید وسواسی یک اخـتلال مـرتبط بـا جنسـیت اسـت برخـی از محققـان کـاملاً

 

متقاعد نشده اند که این ویژگی جنسیتی است. برای مثال الیوت3    اظهار میکند که افراد نه تنها محصول را بلکـه

 

معنای نمادین محصول را نیز مصرف می کنند. و اگرچه او به رابطه بـین جنسـیت و خریـد وسواسـی بـه عنـوان

 

فعالیت اصلی اوقات فراغت و امری مهم برای بیان خود توسط زنان توجه دارد، او هیچ تفـاوت قابـل ملاحظـهای بین زنان و مردان در سطح مصرف اعتیادی نیافت. (I,Bid)

 

 

Campel .١

 

Drury .٢

 

Elliott .٣

 

(هرچند او معتقد است که این ممکن است به خاطر خطای نمونه گیری باشد، از آنجا که تنها 4 مـرد در نمونـه او

 

بودند.) فابر و همکاران دریافتند که گرچه آنها (زنان و مردان) پولشان را صرف اقلام متفاوت کردهانـد، مـردان

 

به همان اندازه زنان از خرید وسواسی رنج می برند. فـابر و اُگـویِن1    نتیجـه گرفتنـد کـه هرچنـد احتمـالاً حریـد

 

وسواسی بر زنان بیش از مردان اثر دارد،اما منحصراً (فقط) بر زنان اثر نمیگذارد.

 

 

دیت مار و دروری معتقدند که به محض اینکه نقش های زنان و مردان عوض شود، و بر ظاهر ایده آل مرد به طور

 

فزاینده ای تأکید شود، خرید وسواسی شدت بیشتری میان مصرف کنندگان مرد پیـدا خواهـد کـرد. بـا ایـن حـال

 

کان رِد2    معتقد است که زنان ممکن است بیشتر از مردان در معرض درمانهای پزشکی باشـند. او ایـن قضـاوت

 

را بر مبنای کار ریسمن3    مطرح کرده که اشـاره مـی کنـد زنـان همـواره از لحـاظ درمـان پزشـکی بـه واسـطهی

 

انحراف استاندارد ایده آل زیست شناختی هدف قرار گرفته اند. چرا که زیست شناسی زنان (عادت ماهانه، زایمان،

 

یائسگی) متفاوت از استاندارد مردان است. و محل بدیهی برای آن زمانی اسـت کـه بـه بیمـاری بـر مـی خورنـد،

 

فرآیند زیست شناختی زنان برای مثال زایمان به طور فزاینده ای بیومدیکال را به همکاری مـی پـذیرد و موضـوعی

 

برای مداخله پزشکی است. همان طور که جنبه های بیشتری از زندگی زنـان در پارامترهـای پزشـکی قـرار گرفتـه

 

است زنان بیشتر در معرض پذیرش نقش بیمار و جستجوی رفتارهـایی بـرای درمـان پزشـکی مسـائلی کـه بـا آن مواجه هستند، میباشند. (Lee & Mysyk, 2004, 1712)

 

فابر و اُگویِن از نظر خرید وسواسی معتقدند که زنان بیشتر مستعد جستجوی کمک برای مسائلشـان هسـتند. زیـرا

 

آن ها به واسطه ی رسانه ها که به طور خاص در معرض دید آنها قرار میگیرد، اطلاعات بیشتری دربارهی خریـد

 

وسواسی دریافت می کنند. (برای مثال مصاحبه ها در برنامـه هـای تلویزیـونی و مقـالات در مجـلات زنـان) و ایـن

 

ممکن است به توزیع نابرابر جنسیت در مطالعات مربوط به خرید وسواسی منجر شود. و در واقع در مطالعاتی که

 

 

O’Guinn .١

 

Conrad .٢

 

Riessman .٣

 

از نمونه های خود انتخاب شده استفاده می شود، نمایندگان جنسـیت زن بـا محـدوده رقـم 80) تـا 90 درصـد) بـه

 

مراتب بیشتر است. (I,Bid)

 

 

در مطالعه ای به وسیله ی شرهورن و همکاران پروژه تحقیق از طریق رسانه های گروهی بـه اطـلاع عمـوم رسـانده

 

شده و از افرادی که مشکلاتی در مورد خرید وسواسی داشتند خواسته شد که با محققـان تمـاس بـر قـرار کننـد.

 

الیوت اظهار داشت: که افراد براساس پژوهش خواهی تلویزیون و مقالات در روزنامه ها خود را به عنوان معتـادان

 

خرید شناسایی کرده بودند و واقعیت این بود که زنان بیشتر تمایل داشتند که به پژوهش خواهی به طور داوطلبانه

 

پاسخ بدهند و موضوع پژوهش شوند. (Lee & Mysyk, 2004, 1712)

 

 

خرید وسواسی و کلاس:

 

 

با وجود بحث جاری درباره ی رابطه بین خرید وسواسی و جنسیت، ادبیات درباره ی رابطه ی بین طبقـه اجتمـاعی

 

(کلاس) و خرید وسواسی واضح تر است. در این مطالعات که در آن ها طبقه اجتماعی به طور خـاص ذکـر شـده

 

است. افراد در طبقات پایین تر از متوسط تا طبقات تا طبقات متوسط بـه بـالا قـرار دارنـد. ولـی عمـدتاً از طبقـات

 

متوسط تا بالای متوسط تا بالای متوسط یا از یک کلاس شناخته نشده یکسان. در مـورد دیگـر افـراد از مشـاغل

 

غیر ماهر به مدیریتی مرتب شدند. (Dittmar & Draury, 2000, 118)

 

 

داستوز1    تنها محققی است که در برخی جزئیات رابطه بین خرید وسواسی و طبقه اجتماعی (کلاس) را خطـاب

 

قرار داده است. او یک رابطه معکوس بین درآمد و تمایلات خرید وسواسی را بنیاننهـاد و نشـان مـیدهـد طبقـه

 

متوسط (نه طبقه پایین یا طبقه بالاها) بیشترین احتمال را دارد که از چنین تمایلاتی رنـج ببرنـد.داسـتوز همچنـین

 

ادعا می کند که یافته های او به نظر با فابر و اُگویِن تشابه دارد. که دریافت آن ها چنین بود که هـیچ تفـاوت قابـل

 

توجهی در درآمد سراسر اقشار خریداران وسواسی و خریداران نرمال وجود ندارد و ممکن است این طبقه میانی

 

تعریف نشده همان خانواده های کارگر با درآمد متوسط باشند از تنگدستی های مالی به عنوان نتیجه ی بحرانهای

 

مالی آمریکای شمالی رنج می برند بنـابراین در حالیکـه ممکـن اسـت درسـت باشـد کـه افـراد خیلـی ثروتمنـد و

 

 

 

D’Astous .١

 

آن هایی که محدودیت مالی دارند به طور مسـاوی در میـان خریـداران وسواسـی حضـور داشـته باشـند مـا نشـان

 

خواهیم داد که بار بدهی برای دسته دوم خیلی سنگینتر است. (Lee & Mysyk, 2004, 1713)

 

 

یک مطالعه اخیر توسط بلَک و همکاران2    از ایده فوق پشتیبانی میکند. آنها دریافتند که خریـداران وسواسـی

 

با درآمد پایین تر شدت بیماریشان بیشتر است و این بیماران شدید به احتمال کمتری درآمد بالای متوسط دارنـد.

 

با این حال نویسنده اشاره کرده که یافته های آن ها از نمونه کوچک بوده و شدت خرید با بهره گرفتن از یک وسـیله ارزیابی شده است مقدماتی بوده است. (I,Bid)

 

 

Black etal .٢

 

توضیحات دیگر در مورد خرید وسواسی:

 

 

دلایل دیگر از جمله نفوذ رسانه ها، تمایل فردی، دسترسی آسـان بـه اعتبـار (کـارت اعتبـاری) موجـب شـده کـه

 

توضیح دهیم چرا برخی افراد صرفنظر از طبقه اجتماعی یا جنسیت از خرید وسواسی رنج می برنـد؟ بـه هـر حـال

 

ادبیات همیشه درباره ارتباط ممکن بین آنها (طبقه اجتماعی یـا جنسـیت خریـد وسواسـی) بحـث نمـیکنـد و از

 

سـوی دیگــر دلایــل زیــر ممکــن اســت: فــابر و اُگــویِن معتقدنــد: رســانههــا کــه عمــدتاً مســئول اجتمــاعی کــردن

 

مصرف کننده هستند به مصرف کننده مهارتهایی که در تصمیمگیری خرید مفیـد هسـتند مـی آموزنـد، منتهـا بـه

 

همان اندازه که چیزهایی که مفید نیستند را میآموزند. آموزش مهارت دومی گرایشهـای مـادی و انگیـزههـای

 

مصرف را تشویق می کند و همان چیزی اسـت کـه منجـر بـه ادراك نادرسـتی از واقعیـت مـی شـود. بـرای مثـال

 

نمایش های تلویزیونی و رادیویی و کمارزش و مسابقات تلویزیونی غالباً توانگری بیش از حد و مصرف برجسـته

 

را به تصویر میکشند. (Lee & Mysyk, 2004, 1713)

 

 

بر طبق گفته کوشمن1   تبلیغات زندگی بدون مشکل را به تصویر می کشند اگر مصرف کنندگان این خیال باطـل

 

را بپذیرند. به نظر می رسد تبلیغات به انتقاد و محکـوم کـردن مصـرف کننـدگان متوسـط مـی پـردازد. در حالیکـه

 

کشف یک استاندارد از زیبایی و تسلط غیر ممکن برای رسیدن را ستایش میکند. و این ایده را ترویج مـیدهـد

 

که خرید زندگی شخص را به وسیله ی اعطا کردن شادی به فرد عوض خواهـد کـرد. شوپاهولیسـم2   کـه مـدت

 

گسترده ای در رسانه های عمومی و بسیاری از وب سایت هـا در اینترنـت بـرای کسـانی کـه عاشـق خریـد هسـتند

 

استفاده می شد. این ایده را که خرید هم خوب و هـم آسـان اسـت را تـرویج و تقویـت مـی کـرد. کـاوش دوم و

 

مرتبط با خرید وسواسی این است که عوامل روانی ممکن است زمینه خرید اجبـاری را بـرای برخـی افـراد مهیـا

 

کند. غزّت نفس پایین، افسردگی، اضطراب و استفاده از خرید برای اداره یـا ارتقـاء خلـق و خـو بارهـا از سـوی

 

خریداران وسواسی گزارش شده است. (I,Bid)

 

 

Cushman .١

 

Shopaholism .٢

 

در ادامه این بحث دیت مار و دروری معتقدند کـه دسترسـی آسـان بـه اعتبـار (کـارتهـای اعتبـاری) در اقتصـاد

 

مصرف محور خرید وسواسی را تشویق می کند. به گفته ی سولایوان3   کارت های اعتبـاری شـرکت هـا بـه طـور

 

ویژه تمایل به پوشش جمعیت هدف را دارد و با سطوح متفاوت اعتبار از پیش تأیید شده، چنین خطهـایی چنـان

 

توسعه می یابند که حتی یک گربه چرك دار و اهویا یک کارت اعتباری از طریق ایمیل خود دریافـت مـی کنـد.

 

یک خریدار وسواسی گزارش داد که اگر شما از کارت اعتباری استفاده کنید هرگز احساس نمیکنید که واقعـاً

 

دارید پول خرج می کنید. دیگری گزارش داد که خریدن چیزی و شارژ آن (پرداخت با کـارت اعتبـاری) ماننـد

 

بدست آوردن آن چیز به طور رایگان، بدون هیچ پیامد یا صورت حسابی در آینده است. بنـابراین جـای تعجـب

 

نیست که کسانی که مستعد ولخرجی هستند نسبت به بقیه بیشتر از کارت های اعتباری استفاده می کننـد و بـه تبـع

 

آن بار بدهی بالاتری دارند. (Lee & Mysyk, 2004, 1713)

 

 

کلیس و همکاران بر پایه ی پژوهش خود مبتنی بر بررسی رابطه بین خریـد وسواسـی، علائـم اخـتلال خـوردن و

 

خلق و خو نتیجه گرفتند که بین خرید وسواسی با اختلال خوردن و اخـتلال کنتـرل تکانـه رابطـه مسـتقیم وجـود

 

دارد و همچنین افرادی که دچار اختلال خوردن هستند از اختلال اضـطراب نیـز رنـج مـیبرنـد. ( Claes etal,

 

(2010, 1

 

 

پارك و برنز معتقدند گرایش به مد به طور قابل توجهی بـر خریـد وسواسـی مـؤثر اسـت و همچنـین اسـتفاده از

 

کارتهای اعتباری به طور غیر مستقیم بر آن تأثیرگذار است. (Park & Burns, 2005, 135)

 

 

میولر بر پایه ی پژوهش خود نتیجه گرفت که 2/3 کسانی که مبتلا به اخـتلال خریـد وسواسـی هسـتند از اخـتلال

 

وسواسی احتکار رنج میبرند. (Mueller, 2009, 705)

 

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع خرید وسواسی

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.