دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : بررسی تأثیرعنصر محصول آمیخته بازاریابی در توسعه ی صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق

 

TMBAچکیده:

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عنصر محصول آمیخته بازاریابی و اجزای آن بر افزایش میزان صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق صورت گرفته است ، تا بتوان میزان تاثیر هر یک از اجزای این عنصر را در افزایش صادرات پودرهای شوینده شناسایی کرده، محصول را بر اساس اطلاعات و نتایج برآمده از تحقیق تولید نمود . به هم ین منظور هفت جزء از اجزا ی ده گانه عنصر محصول شامل: تنوع محصول، کیفیت محصول، طرح محصول، ویژگی های محصول ، نام و نشان تجاری محصول ، اندازه و بسته بندی محصول، مورد توجه قرار گرفت ه و فرضیات تحقیق بر اساس آن ها تدوین شده است.

 

به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، پرسش نامه های نظر سنجی مشتمل بر ۳ سوال جمعیت شناختی شامل جنسیت، میزان تحصیلات و میزان تجربه کاری، و ۹۲ سوال اصلی مرتبط با فرضیه های پژوهش تهیه و به روش تصادفی ساده بین ۰۰۱ نفر از جامعه آماری توزیع گردید . پس از جمع آوری داده ها، ابتدا به منظور توصیف نقطه‌ نظرات نمونه‌ها و آزمودنی‌ها، با بهره گرفتن از تعیین درصد، فراوانی‌ها، میانگین‌ها و وزن نظرات پاسخ‌ دهندگان بر حسب متغیرهای جنسیت و سطح تحصیلات و سپس با کمک آمار توصیفی و نرم افزار SPSS متغیرهای اصلی تحقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

 

پس از تجزیه و تحلیل داده ها ، یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی پژوهش اثبات شده، و مشخص گردید که عنصر

 

۱

 

محصول با هفت جزء آن با اولویت های مختلف در توسعه ی بازار صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان در کشور عراق تأثیر دارند . بر اساس آزمون دانکن، کلیه ی شاخص های تحقیق اولویت بندی گردیده، مشخص شد که کیفیت محصول مهم ترین شاخص در این تحقیق می باشد . در انتها، بر اساس اطلا عات و نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی جهت بهبود صادرات این محصول به شرکت تحت بررسی و سایر صنایع و سازمان های وابسته ارائه گردیده است.

 

واژگان کلیدی:

 

 

صادرات پودرهای شوینده ، مدل آمیخته بازاریابی ، عنصر محصول.

 

مقدمه:

 

امروزه صادرات برای کشورهای رو به توسعه، نه تنها یک نیاز، بلکه راز توسعه است. تنوع نیازها، خواسته ها و تغییر الگوی تولید، مصرف و در نتیجه زندگی در اثر پیشرفت های چشم گیر تکنولوژی در محدوده ی یک کشور را غیرممکن کرده است، به طوری که روابط درون مرزی به روابط برون مرزی در مفهوم بسیار گسترده مبدل شده است . (گوهریان، ۰۸۳۱، ص ۳۰۳)

 

از دیدگاه تئوری های تجارت بین‌الملل، عوامل تولید به طور نابرابر روی کره زمین توزیع شده اند، و کشورها نیز از لحاظ منابع طبیعی، آب و هوا، منابع مالی و انسانی، توانایی های تکنولوژیکی و دیگر عوامل تعیین کننده ، با یکدیگر فرق می‌کنند، و این تفاوت باعث می ‌شود که برخی کشورها بتوانند کالاها یا خدماتی را در مقایسه با سایر کشورها، با کیفیت و کمیت بیشتر تولید نمایند. برای دست یابی به تحولات توسعه ای پایدار در صادرات کالاهای صنعتی ایران و رهایی از اتکا به صادرات نفتی، بایستی برنامه

 

۲

 

ای جامع ب رای توسعه صادرات تعریف و به اجرا درآورد . با توجه به رقابتی شدن قیمت ها در بازارهای صادراتی، شرکت های تولیدی بهتر است تا در صادرات کالاهای خود، توجه خود را از عنصر قیمت به عنصر کالا و عوامل مرتبط با آن معطوف نمایند. (میرعبداله حسینی، ۷۸۳۱، ص ۳-۲)

 

در تحقیق حاضر، پژوهش گر می کوشد تا با گردآوری اطلاعات

 

  • داده های لازم، میزان تأثیر برخی از اجزای عنصر محصول را بر توسعه ی بازار صادرات پودرهای شوینده ی شرکت سرمایه گذاری مهدتابان در کشور عراق را مورد بررسی و تحلیل قرار داده، و بر این اساس، مدل پیشهادی خود را به منظور ارائه ی راه کارهای سازنده به کلیه صادر کنندگان

 

  • تولید کنندگان این صنعت، و به ویژه شرکت تحت بررسی ارائه نماید.

 

تعریف و بیان موضوع تحقیق:

 

 

صنعت شوینده و به ویژه پودرهای شوینده یکی از صنایع مهم برای کشور ایران محسوب می گردد، که به دلیل وجود معادن و منابع طبیعی مورد نیاز این صنعت در کشور ایران، چون LAB، سیلیکات، سولفات، کربنات، بنتوئیت، اسید فسفریک و گوگرد، و نیز تولید برخی مواد اولیه و حد واسط در داخل کشور، همچنین داشتن ظرفیت تولید ۲ /۱ میلیون تنی و نیاز داخلی حدود ۰۵۴ هزار تن ی، قادر است علاوه بر تأمین نیازهای بالفعل و بالقوه کشو ر، در یک فضای رقابتی به صدور این محصول پرداخته، و از لحاظ ارزآوری جایگاه نسبتاً خوبی برای این کشور د اشته باشد . ( سایت وزارت بازرگانی، ۸۸۳۱)

 

کارخانجات شرکت سرمایه گذاری مهدتابان با ظرفیت تولید بیش از ۰۰۰.۰۳۲ تن در سال انواع مواد ش وینده، که ۰۰۰.۰۶

 

۳

 

تن آن به پودرهای شوینده اختصاص دارد، توانسته است نقش به سزایی در تأمین نیازهای داخل کشور ایفا نموده، علاوه بر آن سهمی از بازارهای صادراتی مواد شوینده و به ویژه پودرهای شوینده را در کشورهای مجاور کسب نمایند . با این وجود فروش داخلی و صادراتی انواع پودرهای شوینده در سال اخیر نسبت به سال پیش دچار افت ارزشی شده است، هرچند که از نظر وزنی تغییر چندانی نیافته است . به طوری که میزان صادرات انواع مواد شوینده این شرکت در سال مالی ۸۸۳۱حدود ۷/۸۱ هزار تن و ارزش ۹/۲۱ میلیون دلار بوده که از این میزان ۲/۴۱ هزار تن به ارزش ۶/۸ میلیون دلار آن به پودرهای شوینده اختصاص داشته است، که در مقایسه با صادرات انواع مواد شوینده حدود ۷ /۸۱ هزار تن و به ارزش ۶/۳۱ میلیون دلار در سال ۷۸۳۱، که ۵/۴۱ هزار تن به ارزش ۹ میلیون دلار آن صادرات پودرهای شوینده می باشد، دچار افت ارزش ف روش شده است، (شرکت سرمایه گذاری مهدتابان-۸۸-۷۸۳۱)

 

در این پژوهش کشور عراق با جمعیت حدود ۰۳ میلیون نفری به عنوان بازار هدف برای این نوع محصول معین گردیده است، چرا که کشور ایران در زمینه ی صادرات محصولات پایین دستی پتروشیمی به کشور عراق دومین صادر کننده مواد شیمیایی آلی، دومین صادر کننده کود و سومین صادرکننده صابون ها و روان کننده ها و اولین صادر کننده مواد پلاستیکی بوده است . مواد مرتبط با پتروشیمی که جایگاه مناسبی در سبد صادرات ایران به عراق دارن د، شامل انواع پودرهای لباس شویی دستی یا ماشینی می باشد که ۳۲ درصد بازار وارداتی عراق را در بر می گیرد . (سایت وزارت بازرگانی، ۹۸۳۱)

 

 

 

 

۴

 

لذا در پژوهش حاضر، کوشش می گردد تا با تشریح و بررسی بازار هدف و پیروی از نظریه های مهم علمی تئوری پردازان مهم جهان، که تا کنون در دنیای بازاریابی داخلی و جهانی مطرح گردیده اند، به بررسی و تجزیه و تحلیل میزان تاثیر هر یک از اجزای عنصر محصول آمیخته بازاریابی بر توسعه ی صادرات پودرهای شوینده شرکت تحت بررسی در بازار کشور عراق پرداخته، تا بتوان پس از نتیجه گیری پژوهش حاضر، پیشنهادهای مناسبی را در جهت افزایش سهم فروش صادراتی، به کلیه ی دست اندرکاران در امر صادرات صنعت تحت بررسی، ارائه داد. به همین منظور در این تحقیق از ده جزء عنصر محصول هفت جزء مرتبط با این نوع کالا شامل تنوع، کیفیت، طرح، ویژگی ها، نام و نشان تجاری، بسته بندی، و اندازه محصول مورد بررسی و مطالعه قرار داده می شوند.

 

 

سوال های اساسی تحقیق:

 

سؤال اصلی تحقیق:

 

آیا عنصر محصول در بهبود سهم بازار صادرات پودرهای شوینده شرکت مهدتابان در کشور عراق، تأثیر دارد؟

 

سوالات فرعی تحقیق:

 

۱- آیا تنوع محصول در بهبود سهم بازار صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان در کشور عراق، تأثیر دارد؟

 

۲- آیا کیفیت محصول در بهبود سهم بازار صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان در کشور عراق، تأثیر دارد؟

 

۳- آیا طرح محصول در بهبود سهم بازار صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان در کشور عراق ، تأثیردارد؟

 

۵

 

۴- آیا ویژگی های محصول در بهبود سهم بازار صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان در کشور عراق، تأثیر دارد؟

 

۵- آیا نام و نشان تجاری محصول در بهبود سهم بازار صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان در کشور عراق، تأثیر دارد؟

 

۶- آیا بسته بندی محصول در بهبود سهم بازار صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان در کشور عراق، تأثیر دارد؟

 

۷- آیا اندازه محصول در بهبود سهم بازار صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان در کشور عراق، تأثیر دارد؟

 

اهمیت موضوع تحقیق

 

با توجه به این که امروزه اکثر کشورهای صنعتی جهان و به ویژه کشور چین , جهت نفوذ در بازارهای جهان، توانسته اند با بهره گرفتن از استراتژهای خاص کاهش هزینه و با بهره گرفتن از تکنولوژی های پیشرفته، کالاهای تولیدی خود را به طرز شگفت آوری با قیمت های پایین عرضه کنند ، دیگر نمی توان از عنصر قیمت به عن وان یک مزیت رقابتی در فروش کالاهای صادراتی استفاده کرد . لذا لازم است تا سایر عناصر آمیخته بازاریابی و به ویژه عنصر محصول مورد مطالعه قرار داده شده، و جهت توسعه و یا حتی حفظ بازارهای صادراتی چون کشور عراق بررسی عمیق تری را نسبت به این عنصر مبذول داشته و به آن ب ه عنوان مزیت رقابتی نگریست.

 

مدل نظری تحقیق:

 

در این پژوهش از مدل عنصر محصول، که یکی از عناصر اصلی مدل آمیخته بازاریابی چهار پی می باشد، بر اساس نظر فیلیپ کاتلر استفاده شده است . ترکیب عناصر بازاریابی، مجموعه ای از ابزارهای بازاریابی است که موسسه برای نیل به اهداف بازاریابی در بازار هدف از آنها استفاده می

 

۶

 

کند. مک کارتی یک طبقه بندی چهار عامله از این ابزارها را معرفی کرده که چهار پی نام دارد، و عبارت است از:

 

۱- محصول یا کالا ؛ حاصل کار عرضه محسوس موسسه به بازار می باشد. محصول موارد تنوع، کیفیت، طرح، ویژگی ها، نام تجاری، بسته بندی، اندازه، خدمات، تضمین ها و مرجوعی ها را در بر می گیرد.

 

۲- قیمت فروش ؛ یک ابزار حساس و با اهمیت ترکیب عناصر بازاریابی است و عبارت است از میزان پولی که مشتریان برای کالا می پردازند . قیمت فروش شامل لیست قیمت، تخفیفات، تخفیفات ف وق العاده، زمان پرداخت و شرایط اعتبار، می باشد.

 

۳- مکان عرضه ؛ در واقع کلیه ی فعالیت هایی است که بنگاه، برای تدارک و در دسترس قرار دادن کالا نزد مشتریان هدف انجام می دهد . مکان عرضه شامل : کانال های توزیع، پوشش کالا، جور بودن کالا، نقاط عرضه، موجودی کالا و حمل و نقل، می باشد.

۴- فعالیت های پیش بردی؛ کلیه ی فعالیت هایی است که شرکت برای ایجاد ارتباط و پیش برد فروش کالاهای خود نزد بازار هدف انجام می دهد . این فعالیت ها شامل؛ تبلیغات پیش برد فروش، تبلیغات رسانه ای، کارکنان فروش، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم ، می باشد. (فیلیپ کاتلر، ۵۸۳۱، ۱۳۱-۳۳۱)

 

عنصر محصول و اجزای آن ؛ هر نوع شیئی مصنوع یا خدماتی است که در نتیجه ی فعالیت سازنده یا تولید کننده، مقداری ارزش افزوده آن نسبت به مواد اولیه تشکیل دهنده خود بالا رفته باشد، و به تواند نیازهای فردی یا جمعی مصرف کنندگان را در زمان حال یا آینده بر طرف کند ، و یا قابل مبادله باشد . (بلوریان تهرانی، ۸۷۳۱، ص ۵) محصول

 

۷

 

شامل ترکیب یا آمیخته کالاها و خدماتی است که شرکت به بازار هدف خود ارائه می دهد . این عنصر در بر گیرنده ۰۱ جزء به شرح ذیل می باشد : ( فیلیپ کاتلر، ۵۸۳۱، ص ۳۳۱-۱۳۱ ) ۱ تنوع کالا ؛ به موجود بودن محصول در مدل ها، تیپ ها و

 

طرح های مختلف مطابق با خواسته ها و انتظارات مصرف کنندگان، دلالت دارد . با توجه به اینکه مصرف کنندگان دارای رده های مختلف سنی، جنسی، طبقاتی و غیره می باشند، و میزان درآمد آن ها و هم چنین خواسته ها و انتظارات شان، نیز متفاوت است. ( ,۵۰۰۲ Jung- Yoon Kim ; others, ۱۰۰۱)

۲- کیفیت کالا؛ توانایی و قابلیت های کالا در انجام وظایف محوله را نشان می دهد . کیفیت، ویژگی هایی نظیر دوام یا استحکام، قابلیت اعتماد، دقت، سهولت استفاده، تعمیرپذیری آسان، کیفیت عملکرد، کیفیت انطباق و سایر صفات ارزش مند کالا را در بر می گیرد . اندازه گیری بعضی از این صفات، به طور عملی امکان پذیر است . از نظر بازاریابی، کیفیت بر مبنای برداشت های ذهنی خریداران، اندازه گیری می شود. (فیلیپ کاتلر، ۵۸۳۱، ص ۰۲۳-۳۲۳) کیفیت یکی از ابزارهای اصلی جای گاه یابی در بازار محسوب می شود . ظاهر کالا و احساسی که از آن دست می دهد سطح کیفیت آن را ب ه ذهن مصرف کننده به رساند. (کاتلر، آرمسترانگ، ۶۸۳۱، ص ۷۴۳-۰۵۳)

 

۳- طرح کالا؛ ویژگی های فراگیری است که بر ظاهر و کارکرد یک کالا بر حسب نیازهای مشتری، تاثیر می گذارد . یک کالای خوب طراحی شده از نقطه نظر مشتری، کالایی است که ظاهر خوب دارد، باز کردن و نصب آن آسان است، به سهولت مورد استفاده قرار گرفته و تعمیر می شود و خلاص شدن ار دست آن هم آسان است . از نقطه نظر شرکت، کالایی خوب طراحی شده

 

۸

 

است که به سهولت، تولید و توزیع شود . مفهوم طرح و شکل ظاهری کالا را نباید با یک دیگر اشتباه گرفت . طرح، مفهومی است به مراتب وسیع تر از شکل ظاهری . شکل کالا، فقط گویای ظاهر کالا است . (فیلیپ کاتلر، ۵۸۳۱، ص ۰۲۳-۳۲۳)

 

۴- ویژگی های کالا؛ مشخصاتی هستند که وظیفه ی اصلی کالا را مشخص می کنند . یک کالا را می توان با ویژگی های مختلفی به بازار عرضه داشت. یک مدل کالا که فاقد هر گونه ویژگی اضافی یا فوق العاده باشد، نقطه آغاز تولید کالا محسوب می گردد . یک شرکت می تواند با افزودن بعضی از ویژگی ها، مدل های سطح بالاتری را ایجاد کند . این ویژگی ها، خود ابزار رقابتی بسیار مناسبی برای متمایز کردن کالای شرکت از کالاهای رقبا، به حساب می آیند . (کاتلر، آرمسترانگ، ۶۸۳۱، ص ۷۴۳-۰۵۳)

 

۵- نام و نشان تجاری کالا ؛ شاید ب ه توان گفت که بارزترین مهارت حرفه ای بازاریابان قابلیت و توانایی آنها در ایجاد، حفظ، مراقبت و ارتقای نام تجاری است . نام تجاری می تواند یک نام، یک علامت تجاری، نشان و یا سمبل دیگری باشد . فروشنده براساس قانون علامت تجاری حق استفاده همیشگی از نام تجاری را در اخ تیار دارد . بدین ترتیب نام‌های تجاری جدای از دارایی ‌هایی نظیر مجوز بهره‌برداری، حق طبع و غیره هستند که دارای اعتبار زمانی می باشند. (فیلیپ کاتلر،۵۸۳۱، ۳۸۴-۲۸۴) اسامی تجاری، می توانند ارزیابی مصرف کننده را نسبت به کیفیت و ویژگی های محصول تحت تأثیر قرار دهند. ( ; Chiranjeev S. Kohli, Others

 

۰۵۱ ,۵۰۰۲)

 

۶ – بسته بندی کالا ؛ کلیه فعالیت هایی است که شامل طراحی و تولید ظرف ، پوشش و یا لفاف برای محصول می شود .

 

۹

 

(اسماعیل پور، ۰۸۳۱، ص ۲۰۲-۱۰۲) گاهی بسته بندی از محتوای داخل بسته نیز مهم تر است . بسته بندی به محصولات ظاهری زیبا می بخشد، و موجب تقویت مارک تجاری آن می شود. بسته بندی محصول باید به مشتری بگوید که محصول چیست و چرا باید مشتری آن را خریداری کند . ( ونوس ؛ دیگران ۰۸۳۱، ص ۱۴) در کشورهای توسعه یافته، ارائه بسته بندی های مناسب سهم به سزایی در فروش محصولات دارد، زیرا نیمی از مشتریان با مشاهده ی کالا در بسته بندی مناسب و جذاب تصمیم به خرید می گیرند. (۹۴۲ ,۹۹۹۱ (Harrel , Freezer,

 

۷- اندازه ، ابعاد و حجم کالا ؛ به مشخصات فیزیکی کالا هم چون طول، عرض، ارتفاع و حجم اشغال شده آن ، دلالت دارد . فزونی جمعیت، بزرگ شدن شهرها، کوچکتر شدن فضای حیاتی برای فعالیت هر فرد انسانی و صرفه جویی های اقتصادی باعث شده است ابعاد و اندازه کالاها روز به روز کوچک تر و مناسب با مقتضیات زندگی و هم گام با پیشرفت های فنی باشد. (بلوریان تهرانی، ۸۷۳۱، ص ۷۵ )

 

۸- خدمات کالا ؛ در بازاریابی جدید با توجه به اهمیت خدمات، خدمات فقط به خدمات پس از فروش اطلاق نمی شود ، بلکه خدماتی فراگیر مورد توجه است که شامل سه مرحله می باشد: ۱ ) پیش از فروش ۲)حین فروش ۳) خدمات پس از فروش که شامل نصب و راه اندازی دستگاه ها، آموزش، نگه داری و تعمیرات محصولات است. مجموع این خدمات، یکی از اصول بازارداری و حفظ مشتریان محسوب گردیده ، باعث وفاداری آنان به محصول و شرکت می گردد . (ونوس ؛ دیگران،۰۸۳۱، ص ۹۱۲)

 

۹ ضمانت کالا؛ معمولا به تعهداتی گفته می شود که فروشنده کالا در مقابل خریدار، ملزم به انجام آن است . این ضمانت می تواند به خریدار اطمینان دهد که کالای انتخاب شده می

 

۰۱

 

تواند نیازهایش را تامین کند .ضمانت معمولا شامل دو قسمت است : ۱- گارانتی؛ به معنای تعهد رفع نقایص، معایب یا تامین قطعات لازم به طور رایگان در مدت معینی پس از فروش است. ۲- وارانتی؛ شامل تضمین ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی مورد نیاز کالا در یک مدت زمان طولانی پس از نصب دستگاه می باشد. (بلوریان تهرانی،۸۷۳۱، ص ۰۶-۹۵)

 

۰۱-  مرجوعی های کالا ؛ بازدهی، عایدی یا برگشت کالا در

 

واقع به فواید و مزایایی اشاره دارد ، که به عنوان مزایای همراه کالا تلقی شده و یک نوع مطلوبیت خاصی را برای مصرف کننده کالا، به ارمغان می آورد. مرجوعی کالا می تواند شامل مواردی از جمله تسهیل در جا به جایی، تسهیل در مصرف ، پرستیژ، موضو عات اطلاعاتی، حفاظتی، تبلیغاتی و سود باشد. (۵۶۱ ,۲۰۰۲ Lyndia J.Price, ، (Niraj Dawa

 

اهداف تحقیق

 

هدف اصلی این پژوهش عبارت است از : مشخص کردن نقش و تأثیر عنصر محصول آمیخته بازاریابی و اجزای آن در توسعه و بهبود سهم بازار صادراتی پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان در کشور عراق.

 

اهداف فرعی یا جزئی : ۱- شناسایی مهم ترین و موثرترین جزء عنصر محصول آمیخته بازاریابی در افزایش صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری عراق به کشور عراق . ۲- شناسایی مهمتر ین و موثرترین بخش هر یک از اجزا ی عناصر محصول آمیخته بازاریابی در افزایش صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق . ۳-شناسایی و ارائه راه کارهای مناسب به شرکت های تولید کننده و به ویژه شرکت تحت بررسی به منظور طراحی وتولید محصول مطابق با انتظارات فعلی و آتی مشتریان بازار صادراتی مورد هدف . توسعه بازارهای صادراتی پودرهای شوینده.

 

متغیرهای تحقیق

 

تحقیق حاضر شامل یک متغیر وابسته توسعه بازار صادراتی پودرهای شوینده و هفت متغیر مستقل بوده که از اجزای عنصر محصول می باشند؛ شامل : تنوع کالا ، کیفیت محصول، طرح محصول، ویژگی های محصول، نام و نشان تجاری محصول، بسته بندی کالا و اندازه محصول.

 

۱۱

 

 

 

 

 

 

فرضیه های تحقیق

 

الف) فرضیه اصلی:

 

– عنصر محصول در توسعه صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق تأثیر دارد.

 

ب) فرضیه های فرعی:

 

۱- تنوع محصول در توسعه ی صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق تأثیر دارد.

 

۲- کیفیت محصول در توسعه ی صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق تأثیر دارد.

 

۳- طرح محصول در توسعه صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق تأثیر دارد.

۴- ویژگی های محصول در توسعه ی صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق تأثیر دارد.

 

۵- نام و نشان تجاری محصول در توسعه ی صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق تأثیر دارد.

 

۶- اندازه ی محصول در توسعه ی صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق تأثیر دارد. ۷- بسته بندی محصول در توسعه صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق تأثیر دارد.

قلمرو تحقیق

 

قلمرو موضوعی پژوهش؛ در زمینه صنعت شوینده به صورت عام و به صورت خاص در حیطه ی صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق انجام شده است. قلمرو مکانی پژوهش؛ محدود به کلیه ی صاحب نظران تولید، بازاریابی، فروش و صادرات مواد شوینده در شرکت سرمایه گذاری مهدتابان می باشد.

قلمرو زمانی تحقیق؛ در سال ۹۸ – ۸۸۳۱ صورت گرفته است، اما از آن جایی که گزارش های مالی و فروش سال مالی ۹۸۳۱ در این مدت زمانی به طور کامل بسته و مشخص نشده است، ناچاراً اکثر آمار و ارقام پژوهش حاضر منوط به سال مالی ۸۸-۷۸۳۱

می باشد.

 

روش تحقیق

 

۲۱

 

این تحقیق از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، کاربردی و از نظر نوع تحقیق به طور موردی توصیفی- تحلیلی به شمار می رود. این تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای ، پردازش، تفکیک و تعدیل داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها در چارچوب الگوها و مدل های اقتصادسنجی می باشد . در این پژوهش محقق در نظر دارد تا با بهره گرفتن از روش شناسی استنباطی و با تکیه بر آمار، جداول و در صورت لزوم نمودار های مرتبط، به اثبات فرضیه های مطرح شده بپردازد.

 

روش و ابزار گردآوری اطلاعات

 

۱- روش اسنادی و کتاب خانه ای : اهم منابع گردآوری اطلاعات کتاب خانه ای، اینترنتی و اسنادی عبارت اند از : مراکز رسمی آمار کشور ، نشریات معتبر جهانی ، سال نامه های داخلی اعم از سال نامه های آمار بازرگانی خارجی ایران و سال نامه ها و نشریات بین المللی، ترازنامه های برخی شرکت های صادرکننده پودرهای شوینده و به ویژه شرکت تحت بررسی ، و هم چنین کتب، مقالات، نشریات و پایان نامه های مرتبط با این موضوع می باشد.

 

۲- روش میدانی: از شیوه مصاحبه و ارسال پرسش نامه بین تولید کنندگان، صادرکنندگان و سایر متخصصین ذی ربط شرکت تحت بررسی استفاده شده است.

جامعه ی آماری

 

جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه کارشناسان و صاحب نظران در امور تولید، فروش و صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان هستند که تعداد آن ها حدوداً ۰۴۱ نفر می باشد.

 

نمونه ی آماری و روش نمونه گیری

 

تعداد نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان با توجه به جامعه آماری ۰۰۱ نفر در نظر گرفته می شود. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده می باشد، به طوری که محقق پرسش نامه ها را به طور کاملاً تصادفی بین جامعه ی آماری توزیع می کند.

 

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

روش تجزیه و تحلیل در تحقیق حاضر هم به صورت کیفی و هم به صورت کمی یا آماری بوده ، و محقق سعی می نماید تا با کمک آمار توصیفی و استنباطی و تحلیل روابط بین متغیرها

 

 

۳۱

 

را با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها و اثبات فرضیه ها بپردازد.

 

پیشینه ی تحقیق

 

طبق اعلام نظر ایران داک، تنها تحقیقات مرتبطی که در حوزه ی تولید و صادرات پودرهای شوینده کشور ایران انجام گرفته اند، به شرح ذیل می باشند:

 

  • -بررسی موانع موجود بر سر راه صادرات کالاهای ایرانی به افغانستان- مطالعه موردی شوینده ها و پاک کننده ها ،

 

که به طورعمده به بررسی محدودیت های صادرات در م حیط بازاریابی بین المللی شامل : محیط های جمعیتی ، اقتصادی ، اقلیمی ، فن آوری ، سیاسی ، قانونی و فرهنگی اجتماعی به کشور افغانستان، پرداخته است.

 

  • -بررسی توسعه ی صنعت شوینده در ایران؛ که تنها به اهمیت توسعه ی صنعت شوینده در کشور ایران پرداخته است.

 

با توجه به اینکه هیچ یک از موارد ذکر شده بالا، ارتباط مستقیمی با موضوع تحقیق حاضر ندارند، بنابراین می توان موضوع تحقیق حاضر را جدید محسوب نمود.

 

 

نتیجه گیری

 

 

پژوهش گر جهت پاسخ به سوالات مطرح شده در تحقیق خود، پرسش نامه ای با ۹۲ سوال اصلی و ۳ سوال جمعیت شناختی را

 

۴۱

 

جهت مطالعات میدانی تهیه کرده و فرضیه های خود را بر اساس سوالات پژوهش مطرح نمود، تا پس از تجزیه و تحلیل های آماری که روی آن ها انجام می گیرد، به تواند به پاسخ سوالات تحقیق خود دست یابد.

 

الف) اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان؛ به منظور توصیف نقطه‌ نظرات تعداد ۰۰۱ نفر نمونه‌ و آزمودنی‌ها، در ابتدا با بهره گرفتن از تعیین درصد، فراوانی‌ها، میانگین‌ها و وزن نظرات پاسخ‌ دهندگان بر حسب متغیرهای جنسیت و سطح تحصیلات مورد بررسی قرار گرفته است.

 

نتایج حاصل از اطلاعات مربوط به متغیر جنسیت نشان می دهد، که ۵۳% درصد پاسخ گویان را زن ها و ۵۶% درصد آن ها را مردها تشکیل می دهند . نتایج حاصل از اطلاعات مربوط به متغیر میزان تحصیلات نشان می دهد، که ۱۵% درصد پاسخ گویان دارای تحصیلات لیسانس، ۱۲% درصد فوق لیسانس و بالاتر و در آخر ۰۱ % درصد نیز داری تحصیلات دیپلم می باشند . نتایج حاصل از اطلاع ات مربوط به متغیر میزان تجربه کاری نشان می دهد، که ۷۵% درصد پاسخ گویان دارای تجربه کاری بین ۵ تا ۰۱ سال می باشند و ۹۲% نیز دارای سابقه کاری کمتر از ۵ سال می باشند.

 

ب) نتایج مربوط به اطلاعات به دست آمده از سوالات اصلی تحقیق؛ برای آزمون کردن فرضیه ه ای تحقیق، لازم می باشد که ابتدا متغیرهای تحقیق با کمک آ مار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) توصیف و مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

 

جدول ۱: توصیف متغیرهای تحقیق

 

متغیر              زیر شاخص ها    میانگین   انحراف

 

 

۵۱

 

اصلی

 

تنوع محصول
کیفیت محصول
اجزای
طرح محصول
عنصر ویژگی های محصول
نام و نشان تجاری
محصول
محصول
اندازه محصول
بسته بندی محصول

پاسخ ها   معیار

 

۱۵/۳    ۴۸/۰

۸۲/۴    ۲۷/۰

 

۷۳/۳    ۳۹/۰

 

۲۲/۳    ۶۸/۰

 

۹۰/۴    ۶۷/۰

 

 

 

۴۸/۳    ۴۹/۰

 

۳۷/۳    ۳۹/۰

 

 

 

 

در این تحقیق با بهره گرفتن از آزمون کالماگروف- اسمیرنف، نرمال بودن متغیرهای تحقیق را بررسی کرده، و مشخص گردید که در تمامی متغیرهای تحقیق ، مقدار p-value از سطح معنی داری ۵۰/۰ بیشتر می باشد، در نتیجه متغیرهای تحقیق نرمال می باشند. بنابراین برای بررسی فرضیه های تحقیق و تعمیم نتایج به جامعه آماری تحقیق، از آزمون های پارامتری (آزمون تی) استفاده شده است.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع بررسی تأثیرعنصر محصول آمیخته بازاریابی در توسعه ی صادرات

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.