دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : نوآوری درشرکت ها

TMBAچکیده:

 

دراین مقاله ضمن تشریح مفهوم نوآوری به ابعادمختلف آن ازدیدگاه نظری پرداخته شده است.با توجه به شدت رقابت دربازارهای جهانی،سرعت جهانی شدن ورشدسریع فن آوری می توان گفت،نوآوری به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیربرای هرشرکت قلمدادمی شود.فرایندنوآوری شامل مراحل ابتکار،ارزیابی،توسعه واجرامی باشد.مدل های نوآوری شرکت هاشامل مدل فشارتکنولوژی،مدل جذب بازارومدل یکپارچه می باشد.فرایندنوآوری،کاربردنوآوری درشرکت ها،مدل های نوآوری شرکت هاونقش دولت درگسترش زمینه های نوآوری ازموضوعات مهم این مقاله می باشد.سپس بااستدلال فرایندنوآوری،کاربردنوآوری درشرکت ها،مدل های نوآوری شرکت ها،به نقش نوآوری درشرکت هاپرداخته شده است.درپایان نیزبه نقش دولت درگسترش زمینه های نوآوری پرداخته شد ه است.

 

واژه های کلیدی:مفهوم نوآوری،فرایندنوآوری،کاربردنوآوری درشرکت ها،مدل های

 

نوآوری شرکت ها،نقش دولت درگسترش زمینه های نوآوری.

 

 

-1کارشناس ارشدمدیریت بازرگانی

 

1

 

(1مقدمه

 

با توجه به شدت رقابت دربازارهای جهانی،سرعت جهانی شدن ورشدسریع فن آوری می توان گفت،نوآوری به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیربرای هرشرکت قلمدادمی شود،لذاشرکت ها نه تنهابایدبه منظوردستیابی به موفقیت بازاروپایداری درمزیت رقابتی،به دنبال کشف فرصت های جدیدباشند،بلکه بایستی توسعه محصولات وبازارهارادرکانون توجه خودقراردهند.[4] ازآن جایی که پویایی وتغییر،مهم ترین ویژگی شرکت های امروزی است،لذاحفظ وبقای شرکت ها درصورتی محقق می شودکه همگام باتغییرات اقتصادی،سیاسی واجتماعی محیطی،خودرادرمسیرتحول وتوسعه،بهبودبخشند.امری که تحقق آن کاری بسیارمشکل است وتنها بابه کارگیری ایده های نوین وپذیرش وپرورش استعدادهای خلاق ونوآورمحقق می شود.اگرنوآوری لازم درشرکت هابرای مقابله باتغییرات محیطی وجودنداشته وهمچنین ذهن های دارای پیچیدگی لازم برای حل مسایل درشرکت هانباشد،بهره وری شرکت هانیزازبین خواهدرفت وسازمان ازمیدان رقابت حذف می گردد.[5]نوآوری فرایندی ریسک پذیرمی باشد،اماشرکت هاباشناسایی محرك های نوآوری،به چالش هاپاسخگومی باشند،ازاین رومدیران نیازبه ارزیابی تغییرات مداوم محیط کسب وکاردارندتادرتصمیم گیری درست عمل کنند.[12]

 

(2مفهوم نوآوری

 

نوآوری درلغت به معنای اختراع،ابداع،ابتکاروبدعت میباشدودراصطلاح مدیریتی وسازمانی،فرایندی است که به ساختن چیزی تازه میانجامد.[7] رهی وهمکارانش نوآوری رابه عنوان عامل اصلی موفقیت برای مزیت رقابتی شرکت هابیان داشته وبراین باورندکه نوآوری ازدیدگاه سازمانی به معنای ارائه تولیدات وخدمات نوحاصل ازکاربردخلاقیت ها درزمینه های مختلف کاری شرکت است.

 

به عبارت دیگرنوآوری نتیجه ی دانش مربوط به محصولات،فرایندها وخدمات است.[13] همچنین جیمینز-جیمینزوهمکارانش بیان نموده اندکه نوآوری پذیرش ایده هایی است که به عنوان یک سیستم،سیاست،برنامه ووسیله ی فرایندتولیدیاخدمت می تواندباشد.[10]لایووویونیزبیان می نمایندکه نوآوری،تولیدیاخدمات جدید،تکنولوژی فرایندتولیدجدید،ساختاریاطرح اجرایی جدیدمی باشد.[11]دفت بیان کرد که نوآوری سازمانی قبول یک ایده یارفتار است که برای بازاریامحیط عمومی سازمان تازگی دارد.[6]نوآوری ارائه محصول،فرایندخدمات جدیدبه بازاراست،نوآوری به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجادیک فکریامفهوم است.[1]به طورخلاصه نوآوری به معنی به کارگیری ایده های نوین ناشی ازخلاقیت است که می تواندیک محصول جدید،خدمت جدیدیاراه جدیدانجام کارباشد. [2]

 

 

2

 

(3فرایند نوآوری

 

فرایندنوآوری درچهارمرحله بیان می شوند:[ 12]

 

(1مرحله ابتکار-مجموعه ایده ها به عنوان یکی ازمهم ترین فعالیت هادرمرحله ابتکارهستند.ایده هابرای بهبودخدمت،ازدرون وبیرون شرکت قابل جمع آوری است.این فرایندبرای مجموعه ای ازداده ها،ساختاریافته یارسمی می تواندباشد،یاازبرهم کنش های غیررسمی نتیجه می شود.

 

(2مرحله ارزیابی-درمرحله ی ارزیابی بررسی های دقیق وتصمیم های استراتژیک دررابطه باایجادوبهبودخدمات موردنیازاست.استراتژی های کسب وکاری موردتوجه قرارمی گیرندکه روی معیارارزیابی درستی بناشده باشندتاازطریق آنهابتوان تصمیم های منطقی راگرفت.

 

(3مرحله توسعه- مرحله ی توسعه شامل انجام همه ی فعالیت هایی است که برای طراحی خدمت ،تخصیص منابع ونظارت برپیشرفت فرایندتوسعه موردنیازهستند.

 

(4مرحله اجرا-این فعالیت هاشامل جمع آوری اطلاعات،تغییردادن محتوی خدمت،فرایندتحویل خدمت وجزییات سازمانی هستند.

(4کاربرد نوآوری درشرکت ها

 

(1 نوآوری فرایندسازمانی- دراین روش ایجادنوآوری موجب بهینه شدنِ راه های انجام کارمیشود.

 

نوآوری درفرایندتولیدباعث می شودکه شرکت،باافزایش سرعت فرایندتولیدوافزایش قابلیت های انعطاف پذیری تولیدازیک محصول به محصول دیگرمزیت هایی بررقبابه دست آورد.

 

(2 نوآوری تولیدیاخدمات-دراین روش نیزبانوآوری میتوان به تولیدات یاخدمات جدیدی که سازمان عهدهدارآنها میباشد،دست یافت ویا محصولات وخدمات سازمانی رابهبود بخشید.نوآوری در خدمات یکی ازمسائل مهم دررقابت محسوب می شود.نوآوری درارائه خدمات مستلزم توسعه تخصص کارکنان درمعرفی وارائه فنی ومناسب محصول است .

 

((3نوآوری بنیادی -این نوآوری منجربه خلق بازارهای جدیدمی شودوبه شرکت یک برتری تکنولوژیکی نسبت به رقبا می دهد.ودردرازمدت منجربه حاکمیت آنها دربازارمی شود.برای به دست آوردن چنین موقعیتی دربازارشرکت بایدسرمایه گذاری سنگین ومستمربرروی مهارت های کارکنان وتجهیزات انجام دهد.

(4 نوآوری مبتنی برتوسعه عملکردمحصول وقتی نوآوری درمحصولی به وجود می آید،شرکت ها تلاش می کنند که کاربرداین محصول جدیدراافزایش دهند.ویژگی هایی مانندقدرت،دوام وانعطاف پذیری،درتوسعه کاربردمحصول موثراست.

 

 

3

 

(5نوآوری مبتنی برساختارفناوری-تجدیدساختارفناوری مستلزم واردکردن موادیاتجهیزاتی ازدیگر حوزه های صنعت برای تولیدهرمحصول جدیداست که اساساباتوسعه کاربردمحصول یافرمول بندی جدیدفرق دارد.

 

(6 نوآوری درزمینه نام محصول وشهرت آن برچسب کالانوآوری دربرچسب کالا،ایجادتمایل به خریدیک محصول خاص رادربرمی گیرد.تحقیقات نشان می دهدکه حدود24درصدازفروش محصول صرف تبلیغ آن می گردد.

 

(6نوآوری درطراحی- بسیاری ازشرکت ها نوآوری ازطریق طراحی رانادیده می گیرند.یکی از مسائل مهم درطراحی،قابلیت انعطاف است؛بدین معنی که کالاباتوجه به شرایط بازاروتغییرعلایق مصرف کنندگان قابلیت تعدیل داشته باشند.

 

(7نوآوری درزمینه تجدید فرمول سازی- تجدیدفرمول سازی مشابه تغییردرساختار محصول بدون تغییردراجزای آن است.تغییرویژگی های فیزیکی یک محصول،جزی این دسته بندی قرارمی گیرد.

 

نوآوری درزمینه تجدیدفرمول سازی،شامل ترکیب مجدداجزای فعلی برای ارائه محصول جدید است اما این کارباتجدیدساخت تکنولوژی فرق داردوترکیب جدیدی ازموادموجودبه دست می آید. (9نوآوری دربسته بندی-تغییربسته بندی عموماباعث تغییرمیزان خریدکالاویامیزان استفاده ازآن دریک دوره زمانی وبازشدن بازارهای جدیدبرروی آن کالامی شود.بسته بندی بهتر،نوع کیفیت انبارکردن کالارابهبود می بخشد وبه سلامت محصول و سهولت حمل آن کمک می کندکه به نوعی درمیزان پذیرش مصرف کننده تاثیردارد. هزینه نوآوری دربسته بندی درمقایسه باهزینه تحقیقات نوآوری های دیگرکمتر است،اما مزیت رقابتی بلندمدتی برای شرکت ایجادنمی کند. [3]

 

(5مدل های نوآوری شرکت ها

 

(1مدل فشار تکنولوژی-این مدل قدیمی ترین مدل نوآوری سازمانی است،بیشتربراساس فلسفه تولیدگرایی شکل گرفته است؛بدین معنی که هرچه تولیدکنیم می توانیم بفروشیم.بنابراین ابتدا ایده ای خلق می شودوسپس واردفرایندتولیدمی گردد،بازاریابی گردیده ونهایتابه نیازهای بازارپی می برند.نتیجه ی چنین مدلی این بودکه 80درصدازمحصولات جدیددربازارشکست خوردندوفقط

 

20درصد توانستندموفق شوند.

 

(2مدل جذب بازار-مدل جذب بازاربراساس فلسفه ی بازارمحوری شکل گرفت،بنابراین ابتدا نیازبازارراشناختندوبعدازبازاریابی به طراحی وساخت محصول دست زدند.آمارنشان دادکه 80درصداز محصولات جدیدموفق،ازاین مدل استفاده کرده اند.امااین مدل نیزمشکلاتی به همراه داشت.ازجمله این که تولیدکننده بعدازتحقیقات بازاروبازاریابی،هنگام طراحی وساخت متوجه بسیاری ازکمبودها وناسازگاری ومشکلات می شد.

 

4

 

(3مدل یکپارچه-مشکلات مدل جذب بازارباعث شدکه مدل یکپارچه شکل گیرد،این مدل که محیط شرکت های نوآوربهترین بستربرای اجرای آن است،مدلی است که مدل جذب بازاروفشار تکنولوژی را باسایرامکانات وظرفیت های شرکت یکپارچه وسازگارمی کند.[8]

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع نوآوری در شرکت ها

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.