دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : نو آوری در مدیریت استراتژیك منابع انسانی

مقدمه:

 

در عصر تغییرات سریع,نقش دولت,شهروندان و گروه های سازمانی سریعا درحال تغییراست وبویژه سازمانهای عمومی و خصوصی و سیستمهای مدیریت یا به اختیار ,یا به بدلیل فشار در حال تغییرند.همپای تحوالت دولتی,شهروندان هم از یك نقش پذیرنده صرف به نقش چالشجو و مشاركتی,نقش فعالتری را در مدیریت بازی میكنند.چالشهایی كه مدیریت ودولت ملل در حال توسعه با آن مواجه هستند , بسیارخطیرترازچالشهای ملل صنعتی هستند.برنامه ریزی و مدیریت استراتژیك,مركز ثقل اجرا و تحقق اهداف توسعه ای دراین ملل است.درایران كلید طراحی واجرای برنامه های توسعه ومدیریت مطلوب,توسعه ومدیریت منابع انسانی استراتژیك است. برای مواجه شدن با چالشهای جهانی سازی,مدیران باید مدیران اثربخش وبا كیفیتی باال باشند.

 

ظرفیت سازی در مدیریت منابع انسانی:

 

برای مواجهه با چالشهای جهانی سازی, ایجاد ظرفیت در حوزه های سازمان, مدیریت , دولت و مدیریت عمومی الزم است نوآوری را به عنوان یك ابزار استراتژیك در ظرفیت سازی در نظر می گیرند.

ظرفیت سازی منابع انسانی:

 

توسعه نهادی,سازمانی,مدیریتی,فناوری,فرهنگی,تواناییها,قابلیتهاومهارتهای فردی و سیستم مدیریت عمومی كه این قابلیتها دولت ومدیریت دولتی را قادر میكند كه نه تنها با چالشهای جاری خود را مدیریت كنند,بلكه فراتر از آن هم عمل كنند)ظرفیت سازی یك موضوع ملی و محلی است(

 

ظرفیت سازی ازدید برنامه توسعه ملل متحد:

 

فرایندی كه طی آن افراد,گروه ها,سازمانها ونهادهاوانجمنها تواناییهایشان را افزایش میدهند تا طی آن:

 

۱.وظایف اصلی را انجام دهند,مسایل را حل كرده واهداف را تعریف ومحقق كنند. ۲.نیازهای توسعه خود را درك كرده ورفع كنند.

 

ظرفیت سازی منابع انسانی منطقه ای:درهمه بخشهای اقتصادی, اجتماعی,سیاسی و مدیریتی باید باالترین سطح ونوع مهارتها و پیشرفته ترین دانشها حاكم باشد.

 

ظرفیت سازی منابع انسانی,در روابط بین الملل:

 

مجموعه ای از دانشها و مهارتهای است تا ظرفیتهای منابع انسانی استراتژیك متفاوت با ظرفیت سازی منابع انسانی منطقه ای نیاز اثربخش والزم برای اداره تغییرات سریعی كه جهانی سازی بر آنها تحمیل میكند را ایجاد كرده و بعنوان یك ملت در جامعه جهانی وظایف اثربخشی انجام دهند.

 

 

دو قابلیت كاركردی حكومت داری الكترونیك ومدیریت منابع انسانی الكترونیك : ۱.سازمانهای دولتی اطالعات خدمات عمومی )از اعالن نیارهای پرسنلی گرفته تا ارزیابی منابع انسانی(بمنظورآگاه ساختن آحاد جامعه از عملكردشان را,به اطالع همه می رسانند.

 

۲.شهروندان با حذف یا كاهش اتالف وقت,بطور كارا واثربخش از دولت خدمات دریافت می دارند.

 

نو آوریها درمدیریت و توسعه منابع انسانی از طریق نواوری اقتضاعات محیطی تحت كنترل قرار گرفته وپیشبینی

 

میشود.بخاطرعدم قطعیتهای محیطی,منطقه ای وبین المللی,نواوری خالقیت,به عنوان نیروی محركه برای نواوری بیشتر درجهت افزایش ظرفیت در حوزه مدیریت است .

روش های ظرفیت سازی استراتژیك منابع انسانی

 

 

۱.تكنولوژی اطالعات:

 

یك ابزار استراتژیك برای جمع آوری,پردازش,مدیریت داده هاواطالعات استراتژیك,بمنظور اتخاذ تصمیمات در جهت برنامه ریزی,كارمندیابی,ارتقا,ارزشیابی وتوسعه منابع انسانی كلیدی در همه سطوح است.

 

۲.حكومت داری الكترونیك ومدیریت منابع انسانی الكترونیك:

 

با حكومت داری الكترونیك دولتها و مدیران منابع انسانی میتوانند پرسنل استراتژیك كلیدی را در تمام كشور تشخیص داده ومستقر كرده وآموزش دهندوظرفیت را برای سازمانهای مختلف نیازمند به چنین پرسنلی,فراهم كنند.

 

۳.پرسنل و پستهای استراتژیك:ابتدا شناسایی پستها ووظایف استراتژیك انجام شده وسپس آماده سازی وارتقاء پرسنل خبره انجام میشود.

 

۴.انگیزش استراتژیك:میتوان ازمواردی مثل ”بكارگیری یك سیستم پاداش مطلوب“ ”ایجاد یك سیستم جایابی وچرخشی درون سازمان” “ارتقاء دانش ومهارتها بطور متناوب برای مجهز ساختن افراد با جدیدترین دانشها در عصر اطالعات“بعنوان چند مورد از پویاترین سیستمهای انگیزشی نام برد.

 

۵.مدیریت و توسعه دانش استراتژیك:امروزه تحوالت ملی وجهانی,نیازمند اكتساب دانش ومهارتهایی است كه برای توسعه مدیریت منابع انسانی استراتژیك بكار گرفته میشود .یك حوزه كلیدی توسعه دانش,یادگیری سازمانی است,كه باید از راس هرم شروع شده ودر سراسر سازمان توسعه یابد.

 

۶.تحول و نوآوری فرهنگی:اختالالت فرهنگی مشكلترین سد یادگیری,تغییرو تحول در سازمان است.باید فرهنگ یادگیری,تغییروسازگاری,در سازمان جا بیفتد.مهمترین كار در تغییر فرهنگ سازمانی,تحصیل اخالقیات)آموزش مهارتهای رفتاری وروابط انسانی است(و مهمترین نقش در این فرایند بعهده رهبر منابع انسانی استراتژیك است. ۷.مدیریت كیفیت فراگیر:به معنی ”تعهد به عملكرد كیفی,از اولین قدم ونظارت برآن در تمام مسیرودر سراسر فرایند تا به انتها وادامه فرایند بطور مجدد می باشدویك ابزار اصلی ظرفیت سازی استراتژیك است.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع نو آوری در مدیریت استراتژیك منابع انسانی

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.