دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : بررسی تاثیر بازارگرایی پاسخگو و بازارگرایی کنش گر روی نوآوری صنایع لبنیات پگاه و پاکبان

TMBAچکیده :

 

بازارگرایی و تاثیرآن بر عملکرد محصول یکی از مبا حث مهم ومحوری در مدیریت بازار و مشتری مداری است .

 

در این مقاله به بررسی نقش بازارگرایی و پیشرفت آن در عملکرد خلاقیت محصول بطـور مستقیم و غیر مستقیم و به وسیله نوآوری در صنایع لبنیات پگاه و پاکبان می پردازیم .

این تحقیق روابـط بـین بـازارگرایی پاسـخگو و بـازارگرایی کـنش گـر را روی نـو آوری و موفقیت محصول جدید را بررسی می کند .

نتایج تحقیق همکاری تئوریکی برای مطالعات روی بازارگریی پاسخگو و بـازارگریی کـنش گر و توسعه محصول را فراهم می کند ، همچنین اسـتنباط هـای مربـوط رابـرای مـدیریت فراهم می کند نظر به اینکه عملکردهای محصول را بهبود بخشد .

 

نتایج تحقیق نشان می دهد که بازارگرایی پاسخگو و بازار گرایی کنش گر به طور مسـتقیم تاثیری مثبتی در بهبود عملکرد خلاقیت محصول دارد .

 

بازارگرایی پاسخگو تاثیر اساسی برروی موفقیـت محصـول دارد. درحالیکـه بـازار گرایـی کنش گر تاثیر زیادتری روی عملکرد نوآوری محصـول دارد و عملکـرد نـوآوری را بهبـود می بخشد تا بازار را به یک شرایط تکنیکی برساند.

 

همچنین استنباط های مربوط به مدیریت را فـراهم مـی آورد کـه چگونـه عملکـرد نـوآوری محصول را بهبود بخشد .

 

١

 

 

مقدمه :

 

همانطور که می دانیم موفقیت شرکتها و موسسات امروزی در گرو شناخت هر چـه بیشـتر از مشتریان و رقبا و سایر عوامل تاثیر گذاربازار است . نیازها و وخواسته های مشـتریان همواره درحال تغییر هستند و تنها درصـورت شنـاخت ایـن تغییـرات اسـت کــه شـــ رکت می تواند موفـق شـود . مـدیران کامیـاب کسـانی هسـتند کـه سـازمان خـود را بـا شـرایط روزهمگام می سازند . این همگامی زمانی امکانپذیر اسـت کـه کارکنـان و مـدیران گـرایش بازارگرایی داشته باشند .

 

در بازارگرایی رضایت مشتریان هسته فعالیت شرکت را تشکیل می دهد و کلیـه فعالیتهـای شرکت در راستای ارضای نیازهای مشتریان می باشد.

از جمله نوآوریهایی که در زمینه تحقیق نقش بازی می کند ، بازار گرایی است که به عنـوان یک عامل اساسی مهم و موفق در تاثیر نوآوری شرکتها شناخته می شود .

با این حال بعضی از محققین به تاثیر مثبت بازار گرایی روی نوآوری محصول شک دارند.

 

برای مثال بیان شده است که بازار گرایـی ممکـن اسـت از نـوآوری بکاهـد و ممکـن اسـت تحقیق نزدیک بینانه شود . اگر چه ما اعتقاد داریم که به دو دلیل زیر اینگونه نیست .

 

از یک طرف گزارش بکر و سین کولا 1روی بازار گرایی نتایج عملی داشته است و محصول جدید موفق شده است . آنها نتیجه گرفتند که پشتیبانی از بازار گرایی به صـورت مثبـت در موفقیت محصول جدید هم رای است .

از طرف دیگر در پاسخ به انتقاد علیـه نقـش بـازار گرایـی در نـوآوری و محصـول جدیـد نارور2 در سال 2004 ایده بازار گرایی پویا را مطـرح کـرد کـه تـلاش مـی کـرد نیازهـای مشتریان را بفهمند .این نیازها ، نیازهایی بودند که مشتریان معمولی از آن آگاه نبودنـد یـا در بیان آن مشکل داشتند . نتایج مثبتی برای سازمانهایی که این نیازها را متوجه شدند بـه دست آمد . دراین مقاله ما پیشرفتهای اخیر در تحقیق روی روابط متقابل بین بـازار گرایـی و نوآوری محصول را گسترش می دهیم . و آن را هم از نقطه نظر تئوری و عملی بررسـی می کنیم .

 

 

(٢٠٠٥Baker and Sinkula( –١ (٢٠٠٤-NARVER(٢

 

٢

 

 

پبشنهادهای راجع به آینده که توسـط گیمـا1 ارائـه شـده دنبـال مـی کنـیم و گسـترش دیـد احتمالی نسبت به بازار گرایی به وسیله ارزیابی فاکتورهای محیط خارجی بـرای مطالعـات بازاریابی و توضیح اینکه چرا بعضی از شرکتها قـادر در تطبیـق بـازار گرایـی پاسـخگو و بازار گرایی کنش گر بسیار موثرتر از دیگران خواهند بود را دنبال می کنند.

 

به طور خاص هدف از این مقاله ارزیابی عملی اینکه بازار گرایـی پاسـخگو و بـازار گرایـی کنش گـر به صـورت مستقیم و غیـر مستقیـم روی محصول جدید بوسیله نوآوری تاثیر می گذارد . درك این روابط می تواند دید مفیـدی از اینکـه چگونـه سـازمانها بایـد اولویـت استراتژی بازارگرایی را تعیین کنند تا عملکرد محصول جدید تحت شرایط محیطـی مختلـف بهبود یاید.

 

هدف این مقاله بررسی نقـش روابـط بـازار گرایـی پاسـخگو و بـازار گرایـی کـنش گـر در نوآوری و عملکرد محصول هماننـد تـاثیر متعـادل عوامـل محـیط خـارجی اسـت و سـپس محدویت های این مطالعه در آینده تحقیق ارائه می گردد.

 

(٢٠٠٥-`Atuahenen-Gima١

 

 

٣

 

 

تاریخچه تحقیق و فرضیات :

 

بــازارگرایی پاسخگو و بازار گرایی کنش گر ، پیشــرفت و تــوسعه بـازار گـــرایی را بـه عنــوان یکی ازمهم ترین مسائل سازمان ها دانسته است .

 

2 ایده عمده در مورد بازار گرایی وجود دارد .

 

نخست کوهلی و جاورسکی 1در سال 1990 بازار گرایـی را اینگونـه تعریـف کردنـد کـه از نگرش رفتاری نشات می گیرد که به عنوان نسل گسترده سـازمان هـوش بـازار اسـت کـه مربوط به نیازهای حال و آینده مشتریان می شود .

دوم ناور و اسلاتر2 در سال 1990 بازار گرایـی را از رویکـرد فرهنگـی بررسـی کردنـد و ادعا کردند که بازار گرایی یک پارامتر موثر برای فرهنگ تجارت محسـوب مـی شـود و بـه صورت موثر و کافی رفتارهای لازم را برای خلق ارزش های بالا را برای مشـتریان خلـق می کند و بنابراین عملکرد ی برجسته برای تجارت شمرده می شود .

 

صا حب نظران فوق الذکر در مورد اینکه بازار گرایی از سه جز تشکیل شده است (مشـتری مداری ،رقابت گرایی، و تبادل اطلاعات بین واحدها ) اتفاق نظر داشته و بازار گرایی مثبت و عملکرد و رشد محصول و از نقطه نظری عملـی بـر بسـیاری از مطلالعـات در بازاریـابی حمایت شد وبر موفقیت آن بصورت مکرر بحث شد .

 

مشتری مداری : امروزه تاکید تجارت بین الملل بر آن است که بـه طـور متـداول بـه ایجـاد ارزش برای مشتریان بپردازد یک کسب و کار زمـانی بـازارگرا اسـت کـه فـرهنگش بطـور نظامنــد بــه خلــق ارزش مــورد انتظــار مشــتریان بپــردازد . کلیــه تحقیقــاتی کــه در زمینــه بازارگرایی صورت گرفته رابطه ی قوی بـین بـازارگرایی ، سـود آوری ، حفـظ مشـتری و افزایش فروش و موفقیت محصولات جدید را نشان داده است .جورج کاکس معتقد است کـه ما باید به سمت مشتری گرایی حرکت کنیم ، به این دلیل که مشتری گرایی امروزه به عنوان یک ضرورت و اجبار برای سازمانها در آمده است و در جهانی زندگی می کنیم کـه بیشـتر از گذشته حالت کنش گر به خود گرفته است و کسب و کارها اغلب ، رقابت روبرو هستند .

 

در گذشته شما رقبای خود را می شناختید . نقـاط قـــوت و ضعف آنها کـاملا” بـرای شما

 

Kohli and Jaworski –١ Narver and Slater –٢

 

٤

 

آشکار و حوزه فعالیت هم مشخص بود . اما امـروزه همـه چیـز تغییـر کـرده و چیـزی بـه عنوان مرز فعالیت وجود ندارد .

 

رقیب گـرایی : علاوه بر تـوجه مشتـری باید ازخود سـوال کنیـم که رقیبـان کلیـدی مـا کـه مشتریان ما می توانند به آنها مراجعه کنند کدامند. یک تولید کننـده بایـد بـه رقبـای فعلـی و آتی خود نگرشی حساس داشته باشد و همانند بازی شـطرنج خـود را بـا فعالیتهـای آنـان منطبق سازد. این اطلاعات در توسعه استراتژیهای رقابتی شرکت بسیار موثراست .

 

دریک تجارت بازار گرا ، کلیه کارکنان در تمام سطوح اطلاعات مربوط به رقبا را با یکـدیگر تقسیم و در اختیار هم قرار می دهنـد. مـدیران ارشـد بـه طـور مـداوم و مسـتمر در مـورد استراتژیهای رقبا به بحث و تبادل نظر می پردازند و اطلاعات مختلـف در مـورد تهدیـدهای رقابتی بالقوه را با هم در میان می گذارند .کسب و کارهای بـازار گرایـی اغلـب فرصـتهای رقابتی را با توجه به ضعف های رقبا و نقاط قوت خود مورد هدف قرار می دهنـد و بـرای خود مزیت رقابتی ایجاد می کند.

 

تبــادل اطلاعــات : مطالعــات نشــان مــی دهــد پاســخگویی مــوثر بــه نیازهــای مشــتریان نیازمندمشارکت واقعی همه واحدهای موجود در سازمان است بسیاری ازمدیران معتقد ند که برای تطبیق ، نیازهای بازار ، اطلاعات بازار باید در سازمان توزیع شد ، این امر وظیفـه واحد بازاریابی است که اطلاعات حاصل از بازار بین واحدهای مختلف توزیع کنند . انتشار موثر اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخورداراست . زیرا یک پایه مشترك برای اقدام هماهنگ کلیه واحد ها فراهم می سازد کریستنس وباور1 در سال 1996 از تحلیل صـنعت هـارد دیسـک درایـو نتیجـه گرفتنـد کـه

 

شرکت ها موقعیت صنعتی خود را با عنوان رهبر بازار از دست می دهند ، بـه خـاطر اینکـه بیش از اندازه به مشتریان خود گوش می کنند . همچنین بعضی از محققین این رابطه مثبـت را به منافع شبکه ای بازار گریی بازتاب داده و اشاره کردند که بازار گرایی ممکن اسـت از نوآوری ها دور شود و یا ممکن است مدیران را بـه سـمت تشـریح جهـان تنهـا بـه وسـیله مشتریان حال حاضر هدایت کند .

 

محققین در باره تاثیر بازارگرایی بحث کردند بـازار گرایـی را بـه رویکـرد تکمیلـی تقسـیم کردند که شامل بازارگرایی پاسخگو و بازار گرایی کنش گر می باشد.

-Christensen and Bawer١

 

 

٥

 

در حالت بازارگرایی پاسخگو شرکت تلاشهای خود را جهت کشف و درك نیازهـای جـاری و بیان شده توسط مشتریانش می کنـد . در عـوض تمرکـز بـازار گرایـی کـنش گـر روی نیازهای نهفته مشتریان که ممکن است از آن آگاه باشند .

 

همین پیشنهاد یکسان همچنین در کارهای جاوورسکی1 در سال 2000 و هیلز و سارین 2در سال 2003 و کومار 3در سال 2000 جای می گیرد که ایده نیازهای جاری و نیازهای آینـده را مورد استفاده قرار دارد وهمان پدیده را شرح دادند و چنـدین تحقیـق عملـی اخیـر روی بازارگرایی پویا و بازارگرایی پاسخگو در نقش های مختلف در موفقیت محصـول جدیـد را جستجو کـرده است .تحقیــق 175 شـرکت آمـریکـایی بـوسیلـه گیمـا 4 نشــان می دهد که بازارمحوری پاسخگو یک رابطه u شکل با برنامه محصول جدید دارد بازار محوری کنش گر یک رابطه u شکل وارونه را با عملکرد برنامه محصول جدید دارد . و تعامل هردوجهت به صورت منفی مربـوط بـه عملکـرد محصـول جدیـد اسـت . برپایـه 107 برنامـه توسـعه محصول جدید در 5 صنعت های تکنولوژیکی در تایوان ، نتیجـه گرفتـه شـد کـه تحـت یـک سطح بالای آشفتگی تکنولوژیکی بازار گرایی پاسخگو به عملکرد محصول زیان وارد کرده است و عملکرد محصول جدید یک u شکل معکوس تحت سطوح پایین آشفتگی تکنولـوژیکی با شدت رقابت خواهد بود و بازار گرایی پاسخگو و بـازار گرایـی کـنش گـر عامـل تعیـین کننده محصول جدید است . بر پایه یـک بررسـی سـوالی 207 هـای تکنولـوژی در تـایوان مشخص گردید بازارگرایی کنش گر تاثیر بیشتری روی نـوآوری بنیـادی نسـبت بـه بـازار گرایی پاسخگو دارد . در حالیکه بازار گرایی پاسخگو تاثیر بیشتری روی نوآوری تـدریجی نسبت به بازار محوری پاسخگو دارد .

 

بنابراین ، این تاثیرات بوسیله ی عواملی ماننـد سـخت بـودن عملیـات اسـتراتژیک هـم رای استراتژیک و ارزیابی فرصتهای بازار تعدیل می شود .

اگرچه این محققین روی نقش نوآوری ها و اتصال موفقیت محصول در تعـدیل کننـده هـای محیطی تمرکز نـدارد. در تحقیـق مـا نقـش انـواع مختلـف بازاریـابی رادرعملکـرد نـوآوری محصول بوسیله ی شرکت وهم زمان تاثیر ملایم عوامل محیطی خارجی را بررسی می کند

 

.

 

Jaworski –١ Hills and Sarin –٢ Kumar –٣ -Atuahene – Gima٤

 

٦

 

بازارگرایی چیست :

 

یکی از جنبه های فرهنگ سازمانی اسـت کـه در آن کارکنـان بـالاترین ارزش را بـه سـود آوری بنگاه و نگهداری مشتری از طریق ایجاد ارزش برتر می دهند. بازار گرایی یـک نـوع هنجار رفتاری است و از طریق نـوآوری پاسـخگو نیازهـای حـال و آتـی بـازار و مشـتری است . شرکتهای بازار گرا دارای مزیت رقابتی در سرعت به پاسخگویی به نیازهای بـازار

 

  • مشتریان می باشند . همچنین درپاسخگویی به فرصتها و تهدیدات بازار اثـر بخـش عمـل می کنند . ارزش محوری در بازارگرایی این است که سازمان را در مقابله با شـرایط کسـب
  • کار جدید آماده می سازد و می توانند اطلاعات لازم را از بازار به دست آورده و خود را آماده پاسخگویی به نیازهای بازارکند.

 

اسـلاتر1 در مقالـه ای تحـت عنـوان بـازارگرایی در آغـاز هـزاره جدیـد بـه دو نـوع رفتـار بازارگرایی اشاره دارد.

 

الف ) رفتارهای سنتی بازارگرایی :

 

نسل اول بازارگرایی ، شرکتها یی هستند که رفتار سنتی بـازارگرایی دارنـد و بـه شـناخت نیازهای اظهار شده مشتریان در بازار توجه دارند و اقدام به سـاخت کـالا و ارائـه خـدمات می کنند که بتوانند آن نیازها را برآورده سازند .

شرکتها ی بازارگرا با بررسی نیازها و خواسته های مشتریان ، شناخت خودشان را نسبت به آنها افزایش می دهند . و می توانند کالا و خدمات جدید را متناسب بـا بـازار و مشـتری ارائه دهد .

 

این نوع رفتارها بیشتر تمرکز بر ارضای نیاز های فعلی مشتریان دارد. مـدیران و کارکنـان فقط آنچه را می بیند که درمنظرمشتریان جاری آنـان قـراردارد و بـه مـاورای آن تـوجهی ندارند . این نوع رفتار بازارگرایی این است که باعث کاهش توانایی شرکت در نوآوری شده و به عنوان تهدیدی برای شرکت محسوب می شود . شرکتهای بازارگرای سنتی از پژوهش های بازار برای شناخت نیازها ی عینـی مشـتریان و از سـنجش رضـایت مشـتریان بـرای شناخت مسائل و مشکلات آنان استفاده می کنند.

این نوع رفتارها نمی توانند منجر به توسعه فرایند های محصول جدید و نوآوری یـادگیری سازمانی و موفقیت در فروش محصول جدید باشد.

-Selarer١

 

٧

 

ب ) رفتارهای مدرن بازارگرایی :

 

نسل دوم شـرکتهای بـازارگرا خـود را متعهـد بـه شـناخت نیازهـای اظهـار شـده و نشـده مشتریان . تواناییها و برنامه های رقبا و ارزیابی اطلاعات بازار می کنند.

 

شرکتهای بازارگرای نسل دوم بطور وسیع به کنکاش بازار پرداخته . افق زمانی بلنـد مـدت داشته و بیشتر در بازار نفوذ می کنند . تکنیک های پژوهش نسل دوم شرکتهای بازار گـرا مشابه تکنیک های پژوهش نسل اول شرکتهای بازار گرا است . البتـه نسـل دوم شـرکتهای بازارگرا از تکنیک های دیگر برای شناخت نیازهای آشکار شده مشتریان استفاده می کنند .

 

در بازارگرایی جدید شـرکتهای بـازارگرا بـا مصــرف کننـدگان بالفعــل و بالقــوه ارتبـاط نـزدیک دارند و مصرف کنندگان را مشتریان بالقوه یا بالفعل می داننـد کـه دارای نیازهـای ارضا نشده ای می باشند که نحوه برآوردن نیازهایشان را در بازار مورد مقایسه قرارداده و راه حل مطلوب جهت برآوردن نیازهایشان را دربازار مورد مقایسه قـرار داده و راه حـل مطلوب جهت برآوردن آن نیازها را از شرکت انتظار دارند . نسـل دوم شـرکتهای بـازارگرا به دنبال کشـف بازارهـای ناشـناخته مـی باشـند . تمـام سیسـتمهای اطلاعـاتی شـرکتهای بـازارگرای نسـل دوم در جهـت ایجـاد تجربـه رضـایت بخـش بـرای مشـتری جمـع آوری اطلاعات مربوط به مشتری و انجام اصلاحات لازم در این زمینه سازماندهی شده است

.با این با این اوصاف بازارگرایی یک نوع فرهنگ سـازمانی اسـت کـه رفتارهـای فـردی را جهت ایجاد ارزش بـرتر بـرای مشتـری فراهم ساخته ودرنهایت منجر به عملکرد بهتر برای سازمان می شود.

مدل تحلیلی تحقیق :

 

 

بازارگرایی

 

پاسخگو

 

 

عملکرد نوآورانه                                نوآوری

 

محصول

 

بازارگرایی کنش گر

 

٨

 

 

بازار گرایی و نوآوری شرکت :

 

هرلی و هولت 11998راهبردهایی را به عنوان راهکـار بـرای نظریـات جدیـد بـا عنـوان یـک رویکرد جدید روی فرهنگ شرکت تعریف کردند . نوآوری ها دلالت می کنند بر یک شرکتی که بوسیله ی جستجوی فرصتها ی جدید پویا بود و قدرت اجرایی خود را کمتـر هـدر مـی دهند . و بنابراین مربوط به نیازهای اساسی برای نقش نوآوراانه است که قادر بـه بـرآورد نیازهای مشتری می باشد . یک شرکت به سمت تغییر ارزش ها ی نوآوری پیش می رود و ریسک پذیری و خلاقیت آن افـزایش می یابد و کا رکنان را وادار مـی کنـد تحقیـق کننـد و هنگامیکه در زمینه های جدید تلاشـهایی را انجـام مـی دهنـد ، ریسـک کننـد . بـا توجـه بـه بازارگرایی مثالهای متعددی از تجارت وجود دارد که بسیار نوآورانه است و نیازهای نهان شده مشتریان را ارضا می کنند مانند وال مارت .

همیشه بیان شده که که فعالیتهای نوآورانه ، توسعه کارآمدی ، مدیریت لجستیکی و انجام دادن آن قادر به نگهداری قیمت پایین هرروزه است و یک ارزش بالاتری به مشـتریانی کـه نسبت به چانه زدن های ارزان هستند می دهد.

 

بــازارگـرایی کنش گربـا تمـرکزروی نیـازهـای نهانی منجربه تقاضاهای درونی مشتریان می شود و نهایتا” منجر به توسعه نوآورانه کالا و خدمات می شود.

 

بسیاری از افراد سعی کردند تا نیازهایی که به وسیله ی مشتریان بیان نمی شوند را مورد کندوکاو قـرار دهنـد و مطالعـات تجربـی و مشـاهدات شخصـی را در ایـن امـر بگنجاننـد .

نیازهای این مشتریان تبدیل به مسائل تکنیکی شده و ممکن اسـت بوسـیله ی R&D حـل شود و در پایان شروع خوبی برای پیشنهاد های جدید به دنیا باشد.

 

بنابراین ما مطرح می کنیم :

 

: Hı  بین توسعه بازار گرایی پاسخگو و نوآوری شرکت رابطه مستقیمی وجود دارد .

 

٢: H بین توسعه بازارگرایی کنش گر و نوآوری شرکت رابطه مستقیمی وجود دارد .

 

Hurley and Hult –١

 

٩

 

عملکرد و خلاقیت محصول و نوآوری :

 

زالمن1 و دیگران در سال 1973 فرآیند نوآوری را به مرحله ابتکـار و مرحلـه اجـرا تقسـیم کرد ند .

 

یک قسمت مهـم از ابتکار راهکار به سـوی نــوآوری اسـت کـه بـه وسـیله ی اعضــای آن سـازمـان تعییـن می شوند ، که علاقمند هستند خلاقیت با نوآوری را مورد توجه قراردهند.

بر پایه این رویکرد هولی وهالت 21998 دو نوآوری تشخیص داده شد . -1 نوآوری

 

-2 ظرفیت برای خلاقیت آنها همچنین مشاهده کردند که نوآوری با ظرفیت یک شرکت با خلاقیت همراه است که ایده

 

جدید فرآیند ها و محصولات را مورد توجـه قـرار میدهـد . نـوآوری بـرای بهبـود ظرفیـت نوآورانه شرکت مفید است . در سال 1991 دامن پور3نتیجه گرفت که نگرش به سوی تغییر به صورت سیستماتیک مربوط به نوآوری است .

بر پایه این مشاهده ما مطرح می کنیم :

 

٣: H بین میزان نوآوری و عملکرد محصول رابطه ی مستقیمی وجود دارد.

 

 

یک تعداد مهم ازمطالعات به صورت تئوری یا عملی نتیجه می گیرند که فرهنگ بازارگرایی ، رفتار نوآوری محصول و عملکرد نوآوری می تواند از عملکرد نـوآوری محصـول و بـازار محوری استنتاج شود.

 

از مقیاس های اندازه گیری شان می توانیم بفهمیم که بسیاری از این مطالعات بـه صـورتی ضمنی مربوط به بازار گرایی پاسخگو است . بازارگرایی پاسخگو در همـاهنگی بـا تجـارت ممکن است روی قدردانی از نیازهای مشتریان در بخش های معین بازار باشد و سـپس بـه صورت پیوسته محصول را بهبود و یا اینکه خدمات ارائه شده توسط انها را توسعه دهد .

 

از یک نگرش اطلاعات و داده پـردازی با تمـرکز به نیازهای جــاری، یک شــرکت را قـادر می سازد تا دقیقا به سرعت تغییرات در مورد بازار را شناخته که عامل تعیین کننده فرایند

 

 

Zaltman –١ Hurley and Hult –٢

 

-Damanpour٣

 

 

١٠

 

موفقیت است . همچنین بازار گرایی پاسخگو می تواند قابلیت پیش بینی اطلاعات را افـزایش داده و قابلیت اطمینان اطلاعات مورد استفاده را بالا ببرد و پیچیدگی کار بـرد اطلاعـات بـر پیجیدگی فرآیند را کاهش دهد .

 

بنابراین مطرح می کنیم :

 

٤: H بین توسعه بازارگرایی پاسخگو و عملکرد نوآورانـه محصـول رابطـه مسـتقیمی

 

وجود دارد .

 

 

از طرف دیگر آشکارکردن نیازهای نهانی مشتری بـه وسـیله ارتبـاط نزدیـک بـا مصـرف کنندگان و انجام آزمایش به صورت مکرر مربوط به نوآوری جدید است . تمرکـز بـر روی نیازهای آینده مشتری ممکن است شرکت را به بازار جدید و تکنولوژی جدید مربوط کـرده و توانایی های آنها را در پیشرفت نوآوری محصول افزایش دهد . این تمرکز کمک می کنـد تا پیشنهادهای جدید خلق شده که مزایای ویژه ای دارد .

 

نارو در سال 2004 نشان می دهد که بازارگرایی کنش گر بـه صـورت مثبـت مربـوط بـه موفقیت محصول جدید است.

بنابراین مطرح می کنیم .

 

٥: H بین توسعه بازار گرایی کنش گر و عملکرد نوآورانه محصـول رابطـه مسـتقیمی وجود دارد .

 

 

تاثیرات ملایم برروی متغیرهای محیطی :

 

چندین مطالعه گزارش شده است که فاکتورهای محیطی کارآیی انتخاب هـا ی اسـتراتژی و آشفتگی بازار و رقابت دشمن گونه ای را به صورت مکـرر در مطالعـات توسـعه محصـول مورد توجه قرار گرفته اند.

بنابراین ما به تاثیرات ملایم دراتصال عملکرد نوآوری محور محصول را بررسی می کنیم .

 

بعضی از محققین اصرار دارند که فعالیت تجاری در بازارهای آشـفته تکنولـوژیکی بسـیار شبیه به این است که یک نیاز بزرگتر به بازار گرایی اضافه شده و در مقاله آشنایی با

 

 

١١

 

 

مشتریان جاری به شرکت های بازارگرایی پاسخگو کمک کند تا ظرفیت جـاذب سـازمانی و شایستگی آنها بهبود یابد.

 

بنابراین به صورت مثبت برروی موفقیت محصول جدید با این تاثیر تجربه اثر می گذارد بازارگرای پاسخگو می تواند از مزیت های این اثـر هنگامیـکه محیط خارجــی بـه ســرعت تغییـر نمـی کند ، استفاده کند . در حالیکه در عمل درمحیط ناآشفته، شرکتهایی که بازار گرایی پاسـخگو را

 

انجام می دهند روی نیازهای مشتریان تمرکز می کنند و قادر به هماهنگی با تغییر سـریع شرایط بازار نیستند و از حل مشکلات مقتضی و ارائه راه حل های موثر در زمان حال باز می مانند و نهایتا” فرصت های رشـد را ازدسـت مـی دهنـد . زیـرا صـنعت و تکنولـوژی و نیازها ی مشتریان سریعا” تغییر می کند . همچنین یک شرکت که بازار گرایـی پاسـخگو را اجرا می کند همیشه درمواجه با محیط های رقابتی از طرف رقیبان خود هستند و از طرفـی مزیت محصول را از دست می دهند.

 

به این خاطر که نیازها ی بازار و تمرکز بیشتری روی نوآوری های تدریجی را نادیده می گیرند . و در نهایت ممکن است توسط رقبایی که این شاخص را به دست می آورنـد بـه کنار زده شوند.

 

بنابراین ما مطرح می کنیم .

 

٦: H بین بازار گرایی پاسخگو و عملکرد نوآورانه محصول و آشفتگی تکنیکی رابطه ی

 

معکوسی وجود دارد .

 

٧: H بین آشفتگی بازار و بازارگرایی پاسخگو و عملکرد نوآورانـه محصـول رابطـه ی

 

معکوسی وجود دارد.

 

٨H بین شدت رقابـت و بـازارگرایی پاسـخگو وعملکردنوآورانـه محصـول رابطـه ی

 

معکوسی وجود دارد .

 

از طرف دیگر آشفتگی بازار، آشفتگی های تکنولوژیکی و شـدت رقابـت غیـر قطعـی بـودن بازار را تسهیل می کند .

 

مصرف منابع برای فعالیتهای بازار گرایی پویا یک راه مقتضی برای تحمـل شـرایط بـازار نامطمئن است و بنابراین مفید است . همانطور که در تحقیقات محیطی گنش گر و

 

 

١٢

 

 

تکنولوژی ترجیحات محصول و عملکرد رقیب به صورت ثابت تغییـر مـی یابـد . شـرکتهای بازار گرا سعی می کنند تا اطلاعات بازار آینده را پیش بینی کرده و درفعالیتها ی نوآوری بنیادی به خاطر پاسخگویی به نیازها ی نهانی مشتری واکنش نشان دهند . که ایـن بـه یـک پاسخ معمولی ممتـازبرای نیازهای بـازاردر پیشنهاد های جدید به صـورت رقـابتی اجـازه می دهد .

 

بنابراین ما مطرح می کنیم :

 

٩: H بین آشفتگی تکنولوژیکی و بازارگرایی کـنش گـر و عملکـرد نوآورانـه محصـول

 

رابطه مستقیم وجود دارد.

 

١٠: H بین آشفتگی بازار و بازارگرایی کنش گرو و عمکلرد نوآورانه محصـول رابطـه

 

ی مستقیمی وجود دارد .

 

١١:H بین آشفتگی رقابتی و بازارگرایی کنش گر و عملکـرد نوآورانـه محصـول رابطـه ی مسـتقیمی

 

وجود دارد.

 

روش تحقیق :

 

نمونه برداری و جامعه آماری

 

 

جهت آزمایش فرض های بنیادی تحقیق ، دو شرکت لبنیات پاکبان و پگاه مستقر در شهر تهران را مورد بررسی قرار دادیم . برای جمع آوری داده از پرسشنامه و از طیف لیکرت استفاده شد .که توسط کارشناسان مورد نظر پر گردید و با بهره گرفتن از فرمول زیر تعداد نمونه مشخص گردید .

 

Z=  1 – α /  2                                         1-%25=975

 

Z=0/975=1/96

 

٣٨٤ N= (1/96).(0/5).(0/5) % (0/5)  =

 

 

 

١٣

 

 

analysis A)R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   –   S C A L E   (A L P H Reliability Coefficients

 

N of Items = 25 30.0 = N of Cases
.8240 Alpha =

 

پایایی بدست آمده از روش آزمـون آلفـای کرونبـاخ در پرسشـنامه مـذکور کـه دارای 25 سـئوال و 384 پاسخگو می باشد در جدول فوق برابر با 0/824 می باشد که از وضعیت مطلوبی برخوردار می باشد.

 

همچنین به جهت بررسی پایایی تک تک سـئوالات از روش کرونبـاخ اسـتفاده گردیـد کـه پایـایی تـک تـک سئوالات در حد مورد قبول می باشد.

.

 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S – S C A L E (A L P H A)

 

Item-total Statistics

 

Alpha Corrected Scale Scale
Item- Variance Mean
if Item Total if Item if Item
Deleted Correlation Deleted Deleted
.8099 .5554 134.7816 77.3333 S1
.8082 .6183 134.6678 77.2333 S2
.8058 .6511 132.4241 77.3000 S3
.8181 .3632 141.5644 77.5667 S4
.8185 .3513 138.0230 77.6667 S5
.8167 .4030 140.3230 77.5667 S6
.8153 .4262 138.3724 77.8000 S7
.8289 .0838 146.7126 77.6667 S8
.8138 .4490 133.4954 77.4333 S9
.8205 .3055 139.6092 77.6667 S10
.8338 -.0368 149.9034 77.4000 S11
.8367 -.0499 150.0747 78.1667 S12
.8122 .4954 135.8954 78.0333 S13
.8336 -.0742 150.9713 77.1667 S14
.8172 .3976 141.2690 77.2000 S15
.8141 .4873 139.1264 77.3333 S16
.8142 .4485 137.1448 77.4000 S17
.8153 .4416 139.4954 77.5667 S18
.8145 .4362 136.1161 77.4333 S19
.8152 .4275 138.0414 77.4000 S20
.8072 .6253 133.4989 77.4667 S21
.8154 .4167 136.4092 77.2667 S22

 

١٤

 

.8152 .4233 137.2655 77.1000 S23
.8189 .3371 139.9724 77.4000 S24
.8233 .2632 139.6333 77.2333 S25

 

Reliability Coefficients
N of Items = 25 384 N of Cases =
.8240 Alpha =

 

 

فرضیه اول :

 

بین توسعه بازارگرایی پاسخگو و نوآوری شرکت رابطه مستقیمی وجود دارد

 

نتیجه آزمون آزمون رگرسیون
ضریب رگرسیون R 0/442
درجه آزادی 1
F 6/80
T 2/60
VIF 1
R2 Chang 0/196
F Chang 6/80
Sig F change 0/014
Adjusted R Squre 0/167
نوع رابطه مستقیم

 

 

همانگونه که مشاهده می گردد ضریب رگرسیون R برابر با 0/442 و t برابر با 2/76 و F برابر با 6/80 با

 

درجه آزادی 1  که مثبت بودن اعداد فوق بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد همچنین سطح معنی

 

داری برابر با 0/014 که از 0/05 کوچکتر می باشد که می توان عنوان نمود که رابطه بین دو متغیـر معنـی

 

دار می باشد ضمنا مدل مورد مطالعه با توجه به مجذور آر تنظیم شده به میزان 16/7 درصد از واریانس

 

 

١٥

 

ها راتوجیه نماید و به علـت پـایین بـودن )VIF عامـل تـورم واریـانس) کـه موجـب پـایین بـودن ضـریب

 

رگرسیونی شده و پیش بینی رگرسیون (0/442) را مناسب می نماید.

 

 

١٦

 

 

فرضیه دوم :

 

بین توسعه بازارگرایی کنش گر و نوآوری شرکت رابطه مستقیمی وجود دارد.

 

 

 

نتیجه آزمون آزمون رگرسیون
ضریب رگرسیون R 0/917
درجه آزادی 1
F 148/63
T 12/19
VIF 1
R2 Chang 0/841
F Chang 148/63
Sig F change 0/000
Adjusted R Squre 0/836
نوع رابطه مستقیم

 

 

همانگونه که مشاهده می گردد ضـریب رگرسـیون R برابـر بـا 0/917 و t برابـر بـا 12/19 و F برابـر بـا

 

148/63 با درجه آزادی 1  که مثبت بودن اعداد فوق بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد همچنـین

 

سطح معنی داری برابر با 0/000 که از 0/05 کوچکتر می باشد که می توان عنوان نمود که رابطـه بـین دو

 

متغیر معنی دار می باشد ضمنا مدل مورد مطالعه با توجه به مجذور آر تنظیم شده به میزان 83/6 درصد

 

از واریانس ها راتوجیه نماید و به علت پایین بودن )VIF عامل تـورم واریـانس) کـه موجـب پـایین بـودن

 

ضریب رگرسیونی شده و پیش بینی رگرسیون (0/917) را مناسب می نماید.

 

 

١٧

 

 

فرضیه سوم :

 

بین میزان نوآوری و عملكرد محصول رابطه ی مستقیمی وجود دارد

 

 

نتیجه آزمون آزمون رگرسیون
ضریب رگرسیون R ٥٥١/٠
درجه آزادی ١
F ١٨/١٢
T ٤٩/٣
VIF ١
Chang ٢R ٣٠٣/٠
F Chang ١٨/١٢
Sig F change ٠٠٢/٠
Adjusted R Squre ٢٧٨/٠
نوع رابطه مستقیم

 

 

همانگونه که مشاهده می گردد ضریب رگرسیون R برابر با 0/551 و t برابر با 3/49 و F برابر بـا 12/18

 

با درجه آزادی 1  که مثبت بودن اعداد فوق بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر مـی باشـد همچنـین سـطح

 

معنی داری برابر با 0/002 که از 0/05 کوچکتر می باشد که می توان عنوان نمود که رابطه بـین دو متغیـر

 

معنی دار می باشد ضمنا مدل مورد مطالعه با توجه به مجذور آر تنظیم شـده بـه میـزان 27/8 درصـد از

 

واریانس ها را توجیه نماید و به علت پایین بـودن )VIF عامـل تـورم واریـانس) کـه موجـب پـایین بـودن

 

ضریب رگرسیونی شده و پیش بینی رگرسیون (0/551) را مناسب می نماید.

 

 

١٨

 

 

فرضیه چھارم :

 

بین توسعه بازارگرایی پاسخگو و عملكرد نوآورانه محصول رابطه مستقیمی وجود دارد

 

نتیجه آزمون آزمون رگرسیون
ضریب رگرسیون R ٣٧٣/٠
درجه آزادی ١
F ٥١/٤
T ١٢/٢
VIF ١
Chang ٢R ١٣٩/٠
F Chang ٥١/٤
Sig F change ٠٤٣/٠
Adjusted R Squre ١٠٨/٠
نوع رابطه مستقیم

 

 

همانگونه که مشاهده می گردد ضریب رگرسیون R برابر با 0/373 و t برابر با 2/12 و F برابر با 4/51 با

 

درجه آزادی 1  که مثبت بودن اعداد فوق بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد همچنین سطح معنی

 

داری برابر با 0/043 که از 0/05 کوچکتر می باشد که می توان عنوان نمود که رابطه بین دو متغیـر معنـی

 

دار می باشد ضمنا مدل مورد مطالعه با توجه به مجذور آر تنظیم شده به میزان10/8 درصد از واریـانس

 

ها را توجیه نماید و به علت پـایین بـودن )VIF عامـل تـورم واریـانس) کـه موجـب پـایین بـودن ضـریب

 

رگرسیونی شده و پیش بینی رگرسیون (0/373) را مناسب می نماید

 

 

١٩

 

 

فرضیه پنجم :

 

بین توسعه بازارگرایی كنش گر و عملكرد نوآورانه محصول رابطه مستقیمی وجود دارد

 

نتیجه آزمون آزمون رگرسیون
ضریب رگرسیون R ٤٨٥/٠
درجه آزادی ١
F ٦١/٨
T ٩٣/٢
VIF ١
Chang ٢R ٢٣٥/٠
F Chang ٦١/٨
Sig F change ٠٠٧/٠
Adjusted R Squre ٢٠٨/٠
نوع رابطه مستقیم

 

 

همانگونه که مشاهده می گردد ضریب رگرسیون R برابر با 0/485 و t برابر با 2/93 و F برابر با 8/61 با

 

درجه آزادی 1  که مثبت بودن اعداد فوق بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد همچنین سطح معنی

 

داری برابر با 0/007 که از 0/05 کوچکتر می باشد که می توان عنوان نمود که رابطه بین دو متغیـر معنـی

 

دار می باشد ضمنا مدل مورد مطالعه با توجه به مجذور آر تنظیم شده به میزان20/8 درصد از واریـانس

 

ها را توجیه نماید و به علت پـایین بـودن )VIF عامـل تـورم واریـانس) کـه موجـب پـایین بـودن ضـریب

 

رگرسیونی شده و پیش بینی رگرسیون (0/485) را مناسب می نماید.

 

 

٢٠

 

فرضیه ششم :

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع بررسی تاثیر بازارگرایی پاسخگو و بازارگرایی کنش گر روی نوآوری صنایع

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.