دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : نگرشهای مدیریتی

TMBAچکیده

 

در این مقاله به بررسی پـنج نگـرش مـدیریتی مـی پـردازیم کـه آنهـا بـه تمـامی جنبـه هـای کسـب و کـار نفـوذ پیدا می کند. نگرش منفی که بایـد نادیـده گرفتـه شـود . نگـرش واکنشـی از تغییـر اجتنـاب مـی کنـد تـا اینکـه مجبور به عکس العمل در برابـر مشـکلات شـود . نگـرش قربـانی کـه توسـط دیگـران کنتـرل مـی شـود ، نگـرش برنامـه ریـزی کـه تغییـرات را پـیش بینـی مـی کنـد . نگـرش کـارآفرینی در جسـتجو فرصـت هـا مـی باشـد.

 

نگـرش مـدیریتی در راسـتای تصـمیمات اسـتراتژیک کـه مـا در اینجـا دو نگـرش مـدیریتی متقابـل را بـا هـم مقایســه مــی کنــیم . اولــین نگــرش رفتــار حــداکثر کننــده نامیــده مــیشــود و آن براســاس مجموعــه ای از فرضیات است که در دنیـای واقعـی دسـت نیـافتنی مـی باشـند. دومـین نگـرش مـدیریتی رفتـار مشـعوف کننـده نامیده مـی شـود کـه موجـب تصـمیمات اسـتراتژیک موفـق مـی شـود. کمتـر مـیتـوان مطمـئن بـود کـه رفتـار حداکثر کننـده ، مناسـب نگـرش هـای مـدیریتی بـرای دسـتیا بـی بـه نتـایج اسـتراتژیک موفقیـت آمیـز باشـد .

 

نگــرش مــدیریتی رفتــار مشــعوف کننــده بیشــتر متحمــل بــه تصــمیم گیریهــای اســتراتژیک موفقیــت آمیــز می باشد .

 

 

 

واژگان کلیدی :

 

 

نگرشهای مدیریتی رفتار حداکثر کننده رفتار مشعوف کننده – تصمیمات استراتژیک نتایج استراتژیک اهداف مدیریتی

 

 

 

انواع نگرش های مدیریتی

 

 

2

 

آیا این سئوال تـا بـه حـال برایتـان پـیش آمـده اسـت کـه چـرا برخـی مـردم همـواره موفـق انـد و برخـی دیگـر هرگز موفق نمی باشند. شاید بتـوان ایـن تفـاوت را بـه عامـل بـد شانسـی نسـبت داد یـا شـما ممکـن اسـت فکـر کنیــد کــه آن بواســطه مهــارت هــای مــدیریتی افــراد مــی باشــد . مهارتهــای مــدیریتی بــرای موفقیــت در کسـب و کـار بسـیار حیـاتی مـی باشـند . بنـابراین نگـرش هـای افـراد بـرای موفقیـت در تجـارت بسـیار مهـم مـی باشـد و زمـانی کـه آنهـا (نگرشـها) را بـرای کسـب و کـار ، بکـار مـی بـریم بـه آنهـ ا نگرشـهای مـدیریتی میگوییم.

 

انواع نگرش ها

 

 

پنج نوع نگرش مدیریتی ذکـر خواهـد شـد ایـن نگـرش هـای بـه تمـامی جنبـه هـای کسـب و کـار نفـوذ پیـدا میکنند .

-1 نگرش منفی :

 

افرادی که دارای این نگرش مـی باشـند چنانچـه ایـده جدیـدی رشـد یابـد در پاسـخ بـه آن مـی گوینـد کـه ایـن ایده عملی نخواهد بود و ممکن است فرد یـا ا فـرادی را مثـال بزننـد کـه قـبلا بـرای آن ایـده تـلاش کـرده انـد و به نتیجه ای نرسیده اند. آنها عمـدتا تمـامی فرصـت هـا و ایـده هـای خـوب را از دسـت مـی د هنـد و شـعار آنهـا انجام کارها به همان روش قدیمی می باشد .

 

-2 نگرش واکنشی

 

بسـیاری از مـردم دارای ایـن نگـرش واکنشـی مـدیریتی مـی باشـند. آنهـا اگـر چـه ممکـن اسـت تغییراتـی کـه اتفاق می افتد مشاهده کننـد امـا پاسـخی بـه آن نمـی دهنـد . آنهـا بـراین عقیـده انـد کـه اگـر ایـن تغییـرات را نادیـده بگیـریم ، آنهـا سـرانجام دور خواهنـد شـد . زمـانی موقعیـت بـه گونـه ای مـی باشـد کـه نمـی تـوان تغییرات را نادیده گرفت آنها مجبور بـه عکـس العمـل مـی باشـند و گزینـه هـای آنهـا اغلـب محـدود مـی باشـد . اساس نگرش واکنشی این است که تغییر نکنیم تا اینکه مجبور به تغییر شویم .

 

 

-3 نگرش قربانی

 

 

3

 

تقصیر من نیست ، من موفق می شـدم اگـر دیگـران در کـار مـن دخالـت نمـی کردنـد . ایـن نگـرش بسـیار رایـج اسـت زیـرا بـه مـا ایـن اجـازه مـی دهنـد کـه عواقـب تصـمیماتمان را خصوصـا زمانیکـه مطلـوب نمـی باشـد بـه دیگران نسبت دهیم . دلیل اینکه مـا شکسـت خـوردیم ایـن نیسـت کـه مـن تصـمیم گیـری بـدی کـرده ام بلکـه من قربانی شدم .این افراد با این نگرش فکـر مـی کننـد آنهـا بـه انـدازه کـافی مهـم هسـتندکه قربـانی شـوند. امـا در اغلـب مـوارد چنـین حـالتی وجـود نـدارد. اگـر شـما چیـزی را داریـد کـه دیگـران خواسـتار آن هسـتند آنهـا ممکن اسـت سـعی کننـد کـه راهـی را بیابنـد بـرای گـرفتن آن از شـما امـا ایـن فقـط یـک تجـارت اسـت آنهـا معمولا احساسی چـه خـوب و چـه بـد دربـاره شـما ندارنـد. جـوهره ایـن نگـرش ایـن اسـت مـا محکـوم بـه زوال هستیم زیرا دیگران ما را قربانی کرده اند .

 

-4 نگرش برنامه ریزی

 

برنامـه ریـزی یـک تمـرین فکـری در مـورد آینـده مـی باشـد . دنیـا در آینـده چگونـه بـه نظـر خواهـد رسـید و چطور باید به آن پاسـخ داد و کسـب و کارهـا در آینـده چگونـه خواهنـد بـود . اسـاس یـک نگـرش برنامـه ریـزی است که ما را مجبور می کند کـه تغییـرات را در آینـده پـیش بینـی کنـیم و خـود مـان را بـا آنهـا وفـق دهـیم و از فرصتها بوجود آمده نهایت استفاده را بکنیم .

 

-5 نگرش کارآفرینی

 

موسس شرکت نـوآوران هسـتند آنهـا همیشـه سـعی در نشـان دادن راههـای جدیـد بـرای انجـام کارهـا دارنـد و همچنــین در جســتجو فرصــتها مــی باشــند و چگــونگی اســتفاده از ایــن فرصــتها را آشــکار مــی ســازند. کارآفرینـان تغییـرات را دوسـت دارنـد زیـرا ایـن تغییـرات اسـت کـه فرصـتها را بوجـود مـی آورد . ا سـاس ایـن نگرش پیش بینی تغییرات می باشد و پاسخ مناسب دادن به آنها که نتیجه اش موفقیت خواهد بود .

 

 

4

 

جدول 1 خلاصه نگرشهای کسب و کار
نگرش محیط کسب و کار پاسخ به تغییرات عکس العمل( تصمیمات)
نگرش منفی باید نادیده گرفته شود تغییرات بد است عکس العمل نشان دادن خطرناك تر
از نشان ندادن است .
نگرش برای درك کردن بسیار پیچیده از تغییرات باید اجتناب عکس العمل نسبت به مشکلات
واکنشی است کرد
نگرش قربانی توسط دیگران کنترل تغییر تهدید را به همراه سرزنش دیگران برای تصمیمات بد
می شود می آورد
نگرش برنامه نیاز به پایش و آنالیز دارد تغییرات باید عکس العمل بر اساس
ریزی پیش بینی شود برنامه ریزی
نگرش کار نیاز به جستجوی کنشی برای به شدت در جستجو همیشه برای عکس العمل نشان دادن
آفرینی پیداکردن فرصتها دارد تغییرات می باشد آماده می باشد

 

 

نگرش های مدیریتی در راستای تصمیمات استراتژیک :

 

 

تصـمیمات اسـتراتژیک عمـدتا در حیطـه کـار مـدیران عـالی مـی باشـد. نمونـه ای از تصـمیمات اسـتراتژیک کـه توسـط مـدیران عـالی گرفتـه مـی شـود شـامل اسـتراتژی سـازمان مـی باشـد ایـن اسـتراتژی هـدف اش تطـابق موثر و یا اسـتفاده از توانـایی هـای سـازمانی در مقابـل فرصـت هـا و تهدیـدهای محیطـی مـی باشـد .تصـمیمات اســتراتژیک بســیار پیچیــده و شــامل مجموعــه ای متغییرهــای پویــا مــی باشــد. بطــور کلــی تصــیم گیــری اسـتراتژیک فرآینـدی را دنبـال مـی کنـد کـه متـرادف بـ ا فرآینـد مـدیریت اسـتراتژیک مـی باشـد. تصـمیمات استراتژیک درون فرآیندی ایجـاد مـی شـود کـه بـا مجموعـه ای از اهـداف اسـتراتژیک آغـاز مـی شـوند و لحظـه لحظه با نایل شـدن بـه یـک هـدف در جسـتجو هـدف دیگـر ادامـه مـییابـد و بسـیار تمایـل بـه نتـایج موفقیـت آمیز دارد .

 

دو نوع نتیجه اصلی استراتژیک وجود دارد :

 

5

 

اولین نوع حداکثر سازی نتـایج (رفتـار حـداکثر کننـده) نامیـده مـی شـود کـه توانـایی دسـت یـابی بـه بهتـرین نتایج ممکن در تعقیـب اهـداف اسـتراتژیک دارا مـی باشـد . اگـر نتیجـه تصـمیم اسـتراتژیک اخـذ شـده کمتـر از حد بهینه باشـد ، نتیجـه حـداکثر نخواهـد بـود ، بنـابراین ایـن بـرای تصـمیم گیرنـده اسـتراتژیک کـه هـدف اش حداکثر سازی اسـت غیرقابـل قبـول مـی باشـد. دومـین نـوع ، نتـایج معشـوف کننـده ( رفتـار مشـعوف کننـده ) است و آن ناشی از دستیابی سـاده بـه یـک هـدف اسـتراتژیک تعیـین شـده مـی باشـد.در اینجـا تصـمیم گیرنـده استراتژیک محدودیت توانـایی هـایش را بـرای دسـتیابی بـه نتیجـه بهینـه مـی پـذیرد. هـدف اصـلی ایـن بحـث این است که :

 

-1 تلاش های بیهوده و پوچ برای حداکثر سازی نتایج استراتژیک داده شده را نمایان می کند .

 

-2از اندیشه مشعوف کننـده بـه عنـوان روشـی کـه بیشـترین تمایـل بـه نتـایج موفقیـت آمیـز اسـتراتژیک دارد ، حمایت می کند.

 

حالت نتایج استراتژیک حداکثر کننده

 

ایـن مفهـوم رفتـار حـداکثر کننـده ریشـه در تئـوری اقتصـادی سـنتی دارد ، ایـن تئـوری شـخص اقتصـادانی را فرض می کند . به نظـر مـی رسـد کـه ایـن شـخص دانشـی دربـاره محیطـی کـه در آن بـه سـر مـی بـرد را دارد اگر چه ممکن کامل نباشد اما حداقل بطـور مـوثری واضـح و وافـر مـی باشـد . اینطـور فـرض مـی شـود کـه ایـن شـخص در مراحـل اولیـه توجـه بـه ترجیحـات و منـافع شخصـی خـود دارد . مطلـوبیتی کـه در ذهـن فـرد وجود دارد و این ذهنی است نه عینی.

 

این شـخص فرضـی در دنیـای واقعـی بـه ماننـد مـدیری مـی باشـد در جسـتجوی حـداکثر سـازی نتـایج توسـط یـک تصـمیم اسـتراتژیک مـی باشـد. براسـاس تئـوری اقتصـاد کلاسـیک ، اکثریـت طرفـداران رفتارحـداکثر کننده مدیرانی در سازمانها می باشند که اهداف اولیه آنها سود، فروش و رشد منابع می باشد.

 

حالت نتایج استراتژیک مشعوف کننده

 

مشـعوف شـدن بـه حـالتی گوینـد کـه فراتـر از حـد بهینـه عملکـرد مـی باشـد . ماهیـت رفتـار مشـعوف کننـده بســتگی بــه صــفات مشخصــی از تصــمیم گیرنــده دارد ماننــد میــل اش بــرای دســتیابی یــا ســطح اشــتیاقش، پایـداری و ادراك اش . پیشـنهاد اصـلی مفهـوم معشـوف کننـده انتخـاب از میـان دیگـر گزینـه هـا مـی باشـد و تصمیم گیرنده نتایج رضایت بخش را جستجو می کند. بنا به گفته مارچ و سایمون١ :

 

  1. 1. March and Simon

 

6

 

بیشترین تصمیم گیرنـدگان ، چـه شخصـی و چـه سـازمانی بیشـتر توجـه بـه گزینـه هـای رضـایت بخـش دارنـد فقط در موارد محدودی است که آنهـا بـه گزینـه هـای بهینـه توجـه مـی کننـد . در اصـل رفتـار مشـعوف کننـده زمانی اتفاق میافتـد کـه تصـمیم گیرنـده مـدیریتی سـطح محتملـی از اشـتیاق را فـراهم مـی سـازد و سـپس راه حل های ممکن را جستجو می کنـد تـا اینکـه بـه آن سـطح تعیـین شـده دسـت یابـد بـه محـض اینکـه گزینـه معشوف کننده پیدا شد از جسـتجو دسـت بـرمـیدارد و شـروع بـه اجـرای آن مـی کنـد. در فرآینـد دسـتیابی بـه گزینــه مشــعوف کننــده محــدودیت هــای وجــود دارد کــه ســایمون آنــرا عقلانیــت محــدود تصــمیم گیرنــده می نامد. عقلانیت محدود ، تصمیم گیرنده را از چندین طریق محدود می کند:

 

  • اطلاعــات : تصــمیم گیرنــده عقلانــی ممکــن اســت کمبــود اطلاعــات داشــته باشــد یــا براســاس اطلاعــات نادرست عمل کند.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع نگرشهای مدیریتی

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.

دسته‌ها: مقالات رایگان