دانلود رایگان مقاله مدیریت با موضوع : فرایند مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیکی SMEs

TMBAچکیده:

 

این مقاله فرایند مدیریت استراتژیک در SME هایی که تجـارت الکترونیکـی را اتخاذ کرده اند توضیح می دهد. ایـن مطالعـه بـا بررسـی 11 شـرکت کوچـک و متوسط کانادایی انجام شده است. گر چه SME های مورد مطالعه منـابع مـالی و انسانی محدودی داشته اند با این وجود قادر بوده اند راه حل هـای تکنولـوژیکی را ابداع کنند که آن ها را قادر ساخته تا هزینه های عملیاتی را کـاهش و ظرفیـت و تنوع محصولات و خدمات خود را افـزایش داده و نیـز تمـاس بـا مشـتریان را توسعه بخشیده و سهم خود را در بازار ارتقا بخشند.

 

برای SME ها دسترسی به اینترنت، مانند داشتن دستگاه فکس و تلفن، امری اساسی است. با تفکر استراتژیک درباره تجارت الکترونیکی، مدیران می توانند راه حل های استراتژیکی انتخاب کنند که استراتژی تجاری شرکت را تقویت و برای شرکت و مشتریان آن ارزش خلق می کند.

 

واژگان کلیدی : sSME ، مدیریت استراتژیک، تجارت الکترونیک

 

 

– فرایند مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیکی

 

شرکت های کوچک یا متوسط هنگامی که یک مدل تجارت الکترونیکـی را انتخاب می کنند اغلب تغییرات قابل توجهی در فراینـدهای تجـاری خـود و نیـز روش تعامل با مشتریان و عرضه کنندگان اعمـال مـی نماینـد. ناکـامی در برنامـه

 

 

١ دکتری تخصصی مدیریت استراتژیک

 

٢ نویسنده مسئول، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، sahelabshari@gmil.com

 

 

١

 

ریزی این تغییرات می تواند تهدیدی برای موجودیت آن شرکت به حساب آید و نشان می دهد برنامه ریزی استراتژیک تا چه پایه می تواند اهمیت داشته باشد.

 

فرایند مدیریت استراتژیک در تجارت که در تصویر شماره 1 نشان داده شده است مبتنی بر مدل سنتی مدیریت اسـتراتژیک اسـت. ایـن فراینـد شـامل چهـار مرحله است: (1) تحلیل محیط هـای خـارجی و داخلـی (2) انتخـاب اسـتراتژی تجـارت الکترونیکـی (3) اجـرای اسـتراتژی تجـارت الکترونیکـی (4) ارزیـابی موفقیت استراتژی تجارت الکترونیکی.

 

تصویر – 1 فرایند مدیریت استراتژیک برای تجارت الکترونیکی

 

تحلیل محیط های انتخاب استراتژی اجرای استراتژی ارزیابی موفقیت
تجارت الکترونیکی
خارجی و داخلی تجارت الکترونیکی
استراتژی تجارت
موانع اصلی در راه چگونه تجارت مناسبت ترین راه حل الکترونیکی
الکترونیکی ارزش
اتخاذ تجارت های تکنولوژیکی با معنی ترین شاخصه
اقتصادی خلق می
الکترونیکی چیسند؟ کدامند؟
کند؟ های کارکردی برای
چه شرایطی اتخاد کدام شیوه کسب
موقعیت خود SME ارزیابی موفقیت
تجارت الکترونیکی تجاری باید انتخاب
در صنعت چگونه تجارت الکترونیکی
را ممکن می کنند؟ شود؟
است؟ کدامند؟

هر SME باید این فرایند را تجربه کند، و ما، با مراجعه بـه 11 مـورد مطالعـاتی، می گوییم چگونه SME می تواند به هر یک از مراحل توصیف شده در تصـویر شماره 1 نیل کند.

 

مرحله :1 تحلیل محیط های خارجی و داخلی

 

 

٢

 

 

در مدل برنامه ریزی استراتژیک سنتی، مدیران نقاط قوت و ضـعف شـرکت خود و نیز موانع و فرصت های موجود در محیط تجاری خـود را شناسـایی مـی کنند. پس از آن، آماده می شـوند تـا تصـمیمات اسـتراتژیکی بـا هـدف ارزیـابی قابلیت رقابت شرکت نسبت به فرصت های تجاری پیرامون آن هـا اتخـاذ کننـد.

 

این مرحله برای برنامه ریزی تجارت الکترونیکی اهمیت اساسی دارد.

 

الف- موانع اصلی در راه اتخاذ تجارت الکترونیکی رویکرد صبر و انتظار و بدبینی نسبت به مشتریان و شرکا مـی توانـد مـوانعی کـه

 

مخل تجارت الکترونیکی است ایجـاد کنـد. در سـوی دیگـر، ماهیـت محصـول

 

شرکت می تواند انجام تجارت الکترونیکی را با دشواری مواجه سـازد. بـه مثـال صنایع Moules که در شربروك واقع است توجه کنید. این شرکت سازنده قالب

های لاستیکی یا پلاستیکی است که معمولا بـر اسـاس سـفارش هـای مشـتریان ساخته می شوند. این محصول برای فروش از طریق اینترنت مناسب نیست زیـرا

 

انجام معاملـه، بـدون تمـاس قبلـی و شخصـی امکـان پـذیر نیسـت. امـا صـنایع Moules می تواند از اینترنت اسـتفاده کنـد تـا تمـاس هـای اولیـه مشـتریان را

 

ترغیب نماید و هنگامی کـه توافـق هـایی حاصـل شـد، رو در رو معاملـه را بـه سرانجام رساند. در نتیجه اینترنت می تواند ارتباط و توسعه اولیه روابط را تسهیل کند.

 

برای SME های واقع در خارج از شهرها گاه دشـوار اسـت تـا روشـی

 

ساده و اقتصادی برای توزیع محصولاتی که به صورت آنلاین می فروشـند، پیـدا کنند. شرکت La Ferme Martinette یـک تولیـد کننـده عمـده محصـولات

 

تجاری در شهرستان شرقی کبک است که بـرای کالاهـایش بـه صـورت آنلایـن بازاریابی می کند. این شرکت، برای تحویل کالاها به مشتریان، مجبور است تا بـه پست کانادا تکیه کند. در این حالـت شـرکت تمـاس هـای مسـتقیم شخصـی بـا

 

٣

 

مشتریان در هنگام فروش یا دریافت کالا ندارد و مشتریان عمـلا اختیـاری بـرای دستچین کردن کالا ندارند. اینترنت شرکت هایی نظیر شـرکت فـوق را قـادر بـه گسترش روابط با مشتریان خـود مـی کنـد امـا در عـین حـال نمـی توانـد کلیـه مشکلات لجستیکی مربوطه به فروش و توزیع را برطرف نماید.

 

مطالعات نشان می دهد که مهم ترین موانع اتخاذ تجارت الکترونیکی در میان شرکت های کوچک و متوسط فقدان منابع مالی است. مقدار سرمایه گذاری و زمان بازگشت طولانی و گاه نامعلوم سرمایه مکرراً باعث شده است تـا SME

 

ها سرمایه گذاری به روی تجارت الکترونیکی را به حالت تعلیق درآورنـد. بـرای مثال، 20 درصد مشتریان شرکت Polar Plastic مایلند که این سـازندة اجنـاس

پلاستیکی (در مـونترآل) یـک سیسـتم تبـادل اطلاعـات الکترونیکـی (EDI) راه

 

اندازی کند که بسیار هزینه بر می باشد که با توجه به تعداد انـدك مشـتریان ایـن شرکت، این امـر موضـوعی قابـل توجـه اسـت. Polar Plastic مـی دانـد کـه

 

پرداخت 30000 دلار برای راه انداختن آن سیستم بسیار دشوار اسـت. بـه جـای

 

این، شرکت از دستور »رابط« استفاده کرد که راه حلی تکنولـوژیکی اسـت کـه از سوی یک عرضه کننده خارج از شرکت ارائه می شود و Polar Plastic را قادر

می کند تا اطلاعات خود را به مشتریان سیستم های EDI انتقال دهـد. از طریـق این شرکت حد واسط،Polar می تواند اطلاعات را با فکس بـه مشـتریانی نظیـر

 

رستوران های مک دونالد ارسال و یا از آن هـا دریافـت دارد. تـا همـین چنـدی پیش، هزینه استفاده از راه حل EDI از طریق یک حدواسط چند صد دلار در ماه بود.

 

 

٤

 

ب- چه شرایطی اتخاذ تجارت الکترونیکی را ممکن می سازد؟

 

در هنگام طراحی برنامه استراتژیک تجـارت الکترونیکـی، مـدیران بایـد ماهیت و تعداد عوامل خارجی سازگار با اتخاذ تجـارت الکترونیکـی را مـد نظـر قرار دهند.

 

بسته به نوع شرکت، سیاست مالی دولـت مـی توانـد مشـوقی بـرای راه اندازی تجارت الکترونیکی باشد. سایر مشوق های ثابت شده شامل زمان صـرف شــده بــرای SME هــا بــرای شــناخت نیازهایشــان و ســرمایه گــذاری در زیرساختارهای تکنولوژیکی تعبیه شده از سوی راهبران موسسات بخشی و یافتن تخصص تکنولوژیکی شرکایی از قبیل سازمان های دولتی و شرکت های بزرگتـر می باشد. بسیاری از شرکت ها می دانند که چگونه این عوامل را شناسایی کنند و از چنین ترتیبات بهره ببرند. عامل محرك معمولا ابتکار مدیرانی است کـه منـافع

 

بــالقوه تجــارت الکترونیــک را درك کــرده انــد. بــرای مثــال، بیــنش و دانــش تکنولوژیکی مدیران در Auberge de La Fontaine، کـه هتـل کـوچکی در مونترآل می باشد،و در Colibri Tours که یـک آژانـس مسـافرتی مـی باشـد،

 

باعث شده است تا این شرکت ها وب سایت ها خود را راه انـدازی کننـد. مثـال دیگر مجله Revue Gestion می باشد که پس از سالیان دراز رشد منفی، تعداد

 

خوانندگان خود را از طریق انتشار نسخه اینترنتی مجله به شدت افزایش داد.

 

مرحله :2 انتخاب استراتژی تجارت الکترونیکی

 

انتخاب یک استراتژی در تجارت الکترونیکی مستلزم دانش قابـل اتکـایی دربـاره چگونگی ایجاد ارزش اقتصادی برای شرکت از طریق تجارت الکترونیکی اسـت.

SME های موفق می دانند که چگونه افق فعالیت های خود را شناسایی کننـد و محصولات،مشتریان و بازارهای جغرافیایی هدف را تعیین کنند. آن هـا همچنـین می دانند که چگونه اهداف روشن و قابل سنجش خود را مشخص نمایند.

 

 

٥

 

 

الف – چگونه تجارت الکترونیکی ارزش اقتصادی خلق می کند؟

 

هدف نهایی هر تصـمیم اسـتراتژیک خلـق ارزش اسـت. آمیـت3 و زوت4 چهـار فرصت برای خلـق ارزش بـه کمـک تجـارت الکترونیکـی را شناسـایی کردنـد:

 

کارآمدی، تکمیل کردن، نو بودن و درگیرکردن . [2] کارآمدی عمدتا از هزینه هـای پایین تر برای معاملات سریع تر، اتوماسیون بیشـتر عملیـات شـرکت و سـهولت جستجوی اطلاعات از سوی مشتریان ناشی می شود. نو بودن منوط به طراحـی و اتخاذ روش های عملیاتی جدید در یک بخش معین است که باعث اتصال شـرکا جدید و موجود یا معرفی محصولات یا خدمات جدید می گردد. با دسـتیابی بـه یک راه حل خاص و قابل اتکا، یک شرکت تایید و اعتماد مشـتریان خـود را بـر می انگیزد. تکمیل کردن عمدتا ناشی از تخصیص منابع و توانایی های فنی و نیـز

 

بسته بندی محصولات و خدمات، با الگوهای متنوع ولـی در قالـب یـک شـبکه واحد الکترونیکی، می باشد.

 

در بین موارد فوق، محرك اصلی ارزش کارآمدیی می باشد که شرکت و مشتری را منتفع می سازد. استفاده از تجارت الکترونیکی به SME ها اجازه مـی

دهد تا از هزینه ها بکاهند و مشتریان جدیدی بیابند، نظیـر شـرکت Auberge de La Fontaine، هتلـی واقـع در مـونترآل، کـه بـا حضـورش در اینترنـت

 

توانست درآمد خود را 30 درصد افزایش دهد. با این شیوه، هتل توانست عـلاوه بر آن هزینه های تبلیغات خود را با کاهش آگهی های چـاپی پـایین بیـاورد. وب سایت سه زبانه این هتل (انگلیسی آلمانی، و اسپانیایی) مشتریان را قادر می سازد تا از اتاق های موجود هتل آگاه شوند و درباره جاذبه های توریسـتی و فرهنگـی مونترآل باخبر گردند. این ابتکار برای صاحبان هتل ارزش خلـق کـرده و فراینـد رزرو کردن را تسهیل می کند.

٣ Amit ٤ Zott

 

٦

 

 

خلق ارزش می توانـد از طریـق کالاهـای مکمـل و درگیرسـازی بیشـار مشتریان و ذی نفعان صـورت گیـرد. Caractera-Neomedia، یـک شـرکت

 

واقع در کبک است که در زمینه چاپ و وسائل ارتباط جمعی نـو فعـال اسـت و مشتریان را از طریق فراهم کردن خود خدمتی و روش های انتشار جایگزین، جذب می کند.

 

ب – موقعیت خود SME در صنعت چگونه است؟

 

برای خلق ارزش، شرکت ها سعی می کنند موقعیت خود را در برابر رقبـا بهبـود بخشند. SME های مورد بررسی در این مطالعه عمدتا سعی داشته اند با جـذاب

 

کردن محصولات و خدماتشان به جـذب مشـتری بیشـتر بپردازنـد. بـرای مثـال، Revue Gestion مبادرت به انتشار پایگاه داده هایِ خود برای استفاده افـراد و

 

مشتریان حقوقی کـرد. موتـور جسـتجوی نصـب شـده بـه روی وب سـایت آن خوانندگان را قادر می سازد تا به جستجوی سریع و هدفمند در میان 1000 مقاله

 

منتشرشـده در ظـرف 28 سـال گذشـته بپردازنـد. بـا ارائـه یـک پایگـاه داده ای الکترونیکی از مقالات، علاوه بر نسخ چـاپی خـود، Revue Gestion در حـال

 

افزودن ارزش از طریق توسعه مشتریان خود می باشد.

 

Colibri Tours اقدام به ایجاد یک وب سایت به منظور پیوند مستقیم با مشتریان، به جای ارتباط با آن از طریق واسطه ها، نمود. این آژانـس مسـافرتی قادر به بهبود سرعت و کیفیت خدمات، کـاهش هزینـه هـای تبلیغـاتی و وفـادار نمودن مشتریان خود بوده است.

 

RECF، یک گروه از نویسندگان فرانسوی-کانادایی مـی باشـند کـه بـه روشی کم هزینه توانسته اند گستره محصولات خود را وسعت ببخشند و حضور و فروش خود را با انتشار آنلاین نمایشنامه هـا و اشـعار تقویـت کننـد. RECF

 

برخی محصولات فرهنگی کمتر درآمدزای خـود را کـه نمـی توانسـت در قالـب

 

٧

 

 

کاتالوگ های چاپی منتشر کند اکنون به صورت آنلایـن و ارزان تـر عرضـه مـی نماید.

 

به برکت تجارت الکترونیکی، SME ها در حال تحکیم و گسترش بازار جغرافیایی خود هستند. برای مثال، GLP Hi-Tech، یک کارخانه تولیـد کننـده مواد پلاستیکی در سن ژان سور ریشیلیو، یک وب سایت بـرای جـذب مشـتریان بین المللی به قسمت GLP خود، راه انداخته است. شـرکت اکنـون محصـولات

 

خود را در بیست کشور به مشـتریانی مـی فروشـد کـه قـبلا در غیـاب اینترنـت دسترسی به آن ها امری هزینه بر بود. La Ferme Martinette مشـتریان را از

 

طریق فعالیت های آنلاین خود از ناحیه مونترآل جذب می کند و اکنون امید دارد که برای توسعه مشتریان خود به بازار بین المللی گسترده تری دست یابد. شرکت فوق چشم به بازار امریکای شمالی دوخته است اما همچنین تلاش می کند که از طریق وب سایت خود مشتریان بین المللی را جذب نماید.

 

مرحله :3 اجرای استراتژی تجارت الکترونیکی

 

پس از تعریف مشـتریان و بازارهـای جغرافیـایی هـدف، محصـولات جدیـد یـا قدیمی، مدیران SME باید طرحی برای اجرای تجارت الکترونیکی خود تعیین و درباره نوع راه حل تکنولوژیکی و زنجیره عرضه تصمیم بگیرند.

 

الف – مناسب ترین راه حل های تکنولوژیکی کدامند؟

 

شرکت ها گستره وسیعی از گزینه های تکنولوژیکی برای انتخاب در برابـر خـود دارند (به جدول 1 نگاه کنید.) مطالعات نشان مـی دهـد کـه SME معمـولا وب سایت ها و فروشگاه های الکترونیکـی را بـه راه مـی اندازنـد تـا محصـولات و خدمات را تکمیل کنند و نیاز خود بـرای هویـت و اسـتقلال را برطـرف نماینـد.

 

SME های فعال در حوزه صنعت پلاستیک و چاپ اغلب با بی میلی از راه حل

 

٨

 

 

های تکنولوژیکی که مستلزم تحمیل نوعی استانداردسازی بر عملکرد آن هاست، استقبال می کنند. در واقع، راه حـل هـای مبتنـی بـر پورتـال، جوامـع مجـازی و بازارهای الکترونیکی معمولا برای SME ها جذاب نیست زیرا این راه حل ها به

 

نیاز SME ها برای هویت و استقلال پاسخ نمی دهد.

 

Maison Laprise، یک سازنده خانه های پیش ساخته به برکـت وب سایت خود می تواند مشتریان را با کاتـالوگ هـای محصـولات خـود کـه شـامل مشخصات تکنولوژیکی هر خانه می باشد جذب کند.

 

جدول :1 راه حل های تکنولوژیکی

 

 

راه حل های تکنولوژیکی

 

 

فروشگاه الکترونیکی: اطلاعات یا تقاضای دریافت اطلاعات، فروش و توزیع محصولات و خدمات شرکت

 

 

حراج الکترونیکی: وب سایت های حراج الکترونیکی بازار الکترونیکی: چند فروشنده روی یک وب سایت بازار طرف سوم: پشتیبانی معاملاتی از فروشندگان جوامع مجازی: تقویت ارتباطات بین اعضای یک جامعه

سرویس دهنده زنجیره ای ارزش: حمایـت از زنجیـره ارزش

 

(عرضه و پرداخت)

تجمیع زنجیره ارزش: خلق ارزش با تجمـع اجـزای زنجیـره ارزش

نام شرکتهای نمونه

 

Impression ·
Paragraph ·
Auberge de La
Fontaine ·
La Ferme Martinette
GLP Hi- Tech ·
Colibri Tours ·
Moules Industriels ·
Revue Gestion ·
Maison Laprise ·
Polar Plastic ·
Information Site ·
only

 

RECF

 

Polar Plastic-EDI Gateway

 

Caractera-Neomedia

 

٩

 

راه حل های تکنولوژیکی نام شرکتهای نمونه

برنامه همکاری: فراهم کردن ابزار و اطلاعات بـرای تقویـت

 

همکاری بین شرکت ها (به معنی طراحی مشترك)

 

P.Timmers P.,”Business Models for Electronis Markets”, Electronocs Markets,Vol.8,1998,p.3-8

موتور جستجوی سایت به مشتریان اجازه می دهد تا جوانب دلخواه خود را وارد کرده و به مدلی مناسب دست پیدا کننـد. تقریبـا 60 درصـد خریـدارن مـی گویند که آن ها قبل از رفتن به نمایشگاه شرکت از وب سایت آن دیدن کرده اند.

 

حضور آنلاین شرکت حجم فروش آن را تقویت کرده است.

 

برخی شرکت ها ترجیح می دهند که خرده فروشان یا شرکای دیگر خود را در راه حل های تکنولوژیکی دخیل کنند و یک فرمت تکنولـوژیکی کـه بـرای عملیات خاصی در اتحادیه تجاری یا بخش خـود بکـار مـی رود را بـه خـدمت گیرند. برای مثال، RECF یک بازار الکترونیکی را اداره می کند کـه بـه شـرکای نویسنده اجازه می دهد تا محصولات خود را در آن جا تبلیغ کنند.

 

الف – چه شیوه ای از تهیه در تجارت الکترونیکی باید برگزیده شود؟

 

مدل تهیه ای که یک شرکت برمی گزیند باید بتواند متناسب با اهمیت استراتژیکی پروژه بود و منابع درونی را برای ابداع راه حل ها مهیا سازد . [4]

جدول 2 چهار نوع مدل تهیه ارائه می دهد: شراکت، محافظت، فراهم سازی از منابع خارجی، تهیه به طریق بازیابی. این ها مدل هایی هستند که توسط SME

 

های مورد بحث در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته اند.

 

شرکت هایی که وارد شراکت می شوند عموما شریکی می جویند که (مشاور یـا سرویس دهنده) بتواند تخصص یا سیستم اطلاعاتی که مورد نیـاز آن هاسـت را ارائه دهند. اما اغلب SME ها ترجیح می دهند که برنامه نویس هـای آزاد را بـه

 

١٠

 

کار گیرند زیرا رسیدن به توافق با یک شرکت دیگـر اغلـب گـران و وقـت گیـر است.

 

در مدل محافظت، سیستم تجارت الکترونیکی به صـورت کـاملا درون سـازمانی ایجاد می شود. این مدل معمولا توسط شرکت های انتخاب مـی شـود کـه دارای مهارت های داخلی لازم جهت استقرار پرو ژه تجارت الکترونیکی خود هستند و بدین سان نیز مستقلا امور مربوطه را به انجـام رسـانده و مـدیریت مـی نماینـد.

 

مضافا، شرکت هایی که این مدل را انتخاب می کننـد معمـولا ارزش اسـتراتژیکی بالایی برای پروژه خود قائلند. همان طور کـه جـدول شـماره 2 نشـان مـی دهـد اغلب SME های مورد مطالعه، مدل محافظت را انتخاب کرده اند. از همان آغاز این شرکت ها جاه طلبی اندکی داشتند و بخاطر آن که وب سایت های اولیه شان معمولا از نظر تکنولوژیکی ساده بودند برایشان این امکان داشت کـه ایـن کـار را به صورت درونی اجرا کنند.

 

دانلود رایگان مقاله با موضوع فرایند مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیکی SMEs

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.