دانلود رایگان مقاله مدیریت با موضوع : شناسایی استراتژی های مناسب به روش ماتریس سوات (SWOT) مطالعه موردی: شرکت تعاونی اعتبار کارکنان وزارت اقتصاد

TMBAچکیده

 

شرکت های تعاونی اعتبار یکی از انواع شرکتهای تعاونی هستند که در زمینه ارائه تسهیلات مسکن و خودرو و نیز انواع وامها به اعضا نقش بسزایی ایفا می کنند. این شرکتها باید استراتژی مناسبی اتخاذ نمایند تا بتوانندکارکنان سازمان خویش را برای سرمایه گذاری در شرکت تشویق نمایند. شرکت تعاونی اعتبار کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی یکی از این نوع شرکتها است که در سال 1376 تشکیل شده است . فعالیت رسمی اعضای هیات مدیره از سال 86 آغاز و شرکت با بهره گرفتن از تجارب سایر تعاونیها اقدام به برگزاری جلسات هیات مدیره و ایجاد تشکیلات منظم اداری، مالی و فنی نمود. برای شناسایی استراتژیهای مناسب این شرکت از روش ماتریس سوات (SWOT) استفاده شده است. این روش به چند مرحله تقسیم می شود که در مرحله اول بیانیه ماموریت شرکت تعیین و در مرحله دوم ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) آورده شده است. با توجه به اطلاعات بدست آمده در مراحل اول و دوم، در مرحله سوم ماتریس سوات (SWOT) و ماتریس داخلی و خارجی (IE) تشکیل شده است. در این مرحله استراتژیهای مناسب این شرکت که شامل استراتژی رقابتی است، انتخاب می شود.

 

 

١

 

 

کلید واژه ها شرکت تعاونی اعتبار- ماتریس سوات- استراتژی – ماتریس ارزیابی عوامل

 

خارجی-ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

 

 

مقدمه

 

تعاونیها سازمانهایی دموکراتیک هستند و توسط اعضای خود که فعالانه در سیاستگزاری و اتخاذ تصمیمات مشارکت مــی کنند ، کنترل می شوند. افرادی که بعنوان نمایندگان منتخب، در تعاونیها خــدمت می کنند در مقابل اعضاء مسئولند. در تعاونیها اعضاء از حق رأی مساوی برخوردارند و عضویت در آنها برای افــرادی که بتوانند از خدمات آنها استفاده کنند و مسئولیت های ناشی از عضویت را بپذیرند بدون تبعیضات جنسی، اجتماعی، نژادی، سیاسی یا مذهبی آزاد است .[1]

 

در همین راستا شرکت تعاونی اعتبار کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی بموجب بند 4 ماده 51 و بند 28 ماده 66 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی با تعداد 50 نفر عضو و سرمایه 30,000,000 ریال که به 3000 سهم ده هزار ریالی تقسیم گردیده بود در تاریخ 1376/8/14 به ثبت رسید. سرمایه این شرکت در طول 11 سال فعالیت از 30,000,000 ریال در بدو تاسیس تا سال مالی 86-87 به مبلغ80, 177, 123, 172 ریال افزایش یافته است. میانگین سود خالص سالانه از محل سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی %20 بوده که با تصویب مجمع عمومی در قالب سهام به سرمایه موجود اعضاء اضافه شده است .[1]

 

٢

 

در تمام قسمتهای این مقاله از شرکت مذکور با نام شرکت تعاونی اعتبار نام برده شده است.

شرایط عمومی عضویت در تعاونیها

 

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران

 

 • عدم ممنوعیت قانونی و حجر

 

 • خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه

 

 • درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه

 

 • عدم عضویت در تعاونیهای مشابه [1]

 

 

تعداد اعضا شرکتهای تعاونی

 

تعداد اعضاء شرکتهای تعاونی بر اساس طرح پیشنهادی و رعایت مفاد آئین نامه مصوب وزارت تعاون به گونه ای تعیین می شود که طرح مورد نظر دارای توجیه اقتصادی قابل قبول باشد، ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید از 7 نفر کمتر باشد .[1]

 

تکالیف عضو در تعاونی

 

 • تأمین سرمایه تعاونی از طریق پرداخت ارزش سهام خریداری شده

 

 • رعایت قوانین، مقررات و اساسنامه تعاونی

 

 • شرکت در مجامع عمومی

 

 • نظارت در کلیه امور تعاونی

 

٣

 

 

 • عمل به تعهداتی که به موجب قوانین و مقررات و قراردادهای فی ما بین با تعاونی به عهده عضو گذاشته شده است

 

 • عدم ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی به تعاونی شود و به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند

 

 • مسئولیتهای مالی به میزان سهام آنان مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد

 

 • عدم رقابت ناسالم با تعاونی [1]

 

 

حقوق اعضاء تعاونی

 

 • نظارت در کلیه امور تعاونی

 

 • برخورداری از حق رأی برابر

 

 • درخواست تشکیل مجمع عمومی

 

 • بهره وری از سود و ارزش افزوده تعاونی طبق مقررات اساسنامه

 

 • استفاده از خدمات تعاونی

 

 • انتقال سهام به سایر اعضاء و افراد دیگر در چارچوب اساسنامه

 

 • خروج از تعاونی

 

 • داوطلب شدن برای عضویت در سمتهای هیأت مدیره و بازرسی تعاونی [1]

 

 

تعداد سهامداران شرکت تعاونی اعتبار

 

تعداد سهامداران شرکت تا سال 1388، تعداد9200 نفر بوده که طی این چند سال بالغ بر 23,801 فقره وام تعاون به آنان پرداخت گردیده است .[1]

 

 

٤

 

 

8000
7000
14700
تعداد افتتاح 5000
4000
تعداد مستعفی 3000
2000
1000
0
1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376

 

 

نمودار.1 تعداد سهامداران شرکت تعاونی اعتبار منبع [1]

 

 

وام تعاون شرکت تعاونی اعتبار

 

به منظور رفع نیازهای مالی سهامداران وام تعاون در قالب آیین نامه نحوه پرداخت وام، مصوب و به متقاضیان پرداخت می گردد. سقف وام تعاون پرداختی به سهامداران با توجه به امکانات مالی شرکت از مبلغ30,000,000 ریال شروع و پس از 11 سال به مبلغ 60,000,000 ریال ارتقاء یافته است.

 

٥

 

70,000,000

 

60,000,000

 

50,000,000

 

40,000,000

 

مبلغ وام 30,000,000 20,000,000

 

10,000,000 –

 

1377  1378  1379  1380  1382  1383  1385  1387  1388

 

 

نمودار.2 وام تعاون شرکت تعاونی اعتبار – منبع [1] وام مسکن شرکت تعاونی اعتبار

 

جمع وامهای مسکن پرداختی از تأسیس شرکت تاکنون تعداد 12,603 فقره و جمعاً به مبلغ 271,247,643,165 ریال بالغ گردیده است. لازم به ذکر است که سقف وام خرید مسکن از مبلغ30,000,000 ریال به مبلغ120,000,000ریال افزایش یافته است.

 

٦

 

 

تعداد وام مسکن
2500
2000
1500
تعداد وام مسکن 1000
500
0
1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377
اول نیمه

 

نمودار.3 تعداد وامهای مسکن شرکت تعاونی اعتبار – منبع [1]

 

 

وام خودرو شرکت تعاونی اعتبار

 

شرکت تعاونی اعتبار از زمان تاسیس تاکنون تعداد 252 فقره وام خودرو به مدیران و مسئولانی که از طرف وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی به این شرکت معرفی شده پرداخت نموده است که جمعاً مبلغی بالغ بر 23,280,000,000 ریال می باشد .[1]

 

موضوع فعالیت شرکت تعاونی اعتبار

 

 • افتتاح انواع حساب سپرده های مختلف و پرداخت وام و تسهیلات اعتباری با

 

دریافت کارمزد در چارچوب مقررات
موضوعه وآیین نامه های مصوب مجمع عمومی منحصراً برای اعضاء، با
رعایـت قوانین مورد اشاره در مواد 4 و 17 دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت

 

٧

 

و نظارت برتعاونیهای اعتبار، مصوب شورای محترم پول و اعتبار (قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات مرتبط با آن)

 

 • اخذ وام قرض الحسنه و تسهیلات اعتباری از بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز

 

 • اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی

 

 • تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت نزد بانک ها و موسسات

 

اعتباری

 

 • انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضاء در حدود امکانات و در چارچوب

 

مقررات

 

 • خرید سهام اتحادیه تعاونی اعتبار مربوط و خرید اوراق مشارکت دولتی و یـا

 

تضمین شده توسط دولت در چارچوب مدیریت نقدینگی شرکت [1]

 

 

 

اهمیت و ضرورت برنامه ریزی استراتژیک1

 

امروزه مهمترین دغدغه اکثر سازمانها، تدوین و پیاده سازی استراتژیهایی است که موفقیت و بقای آنها را در شرایط متحول و پیچیده محیطی، تضمین نماید. برنامه ریزی استراتژیک ابزاری در اختیار سازمانها می گذارد تا بتوانند تدوین و اجرای استراتژی را در وجوه مختلف سازمان دنبال کنند و بر عملکرد استراتژیک خود مدیریت داشته باشند 9]و.[11

 

همواره برنامه ریزی استراتژیک با ارزیابی شرایط محیطی (فرصتها و تهدیدها) وقابلیتهای درونی سازمان (قوتها و ضعفها) و با در نظر گرفتن ارزشهای سازمانی، استراتژیهای مناسبی را تدوین و انتخاب می نماید .[2]

Strategic Planning ١

 

 

٨

 

برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است که اکثر شرکتهای موفق و صاحب نام دنیا از آن برای هدایت و پیشبرد برنامه ها و فعالیتهای خود با افق دید بلندمدت و درجهت دستیابی به اهداف و تحقق ماموریت سازمانی بهره می گیرند. این نوع برنامه ریزی که تاکنون اغلب مورد استفاده سازمانهای بزرگ واقع شده است، اگر به درستی تدوین شود، به انتخاب استراتژیهایی منجر می شود که در صورت اجرای صحیح و به موقع، تعالی و پیشتازی سازمان را به ارمغان می آورد .[13]

 

برنامه ریزی استراتژیک با بررسی محیط خارجی و داخلی سازمان، فرصتها و تهدیدهای محیطی و قوتها و ضعفهای داخلی را شناسایی و با درنظر داشتن ماموریت سازمان، اهداف بلندمدت برای سازمان تنظیم می کند و برای دستیابی به این اهداف، از بین گزینه های استراتژیک اقدام به انتخاب استراتژیهایی می کند که با تکیه بر قوتها و با بهره گیری از فرصتها، ضعفها را از بین برده و از تهدیدها پرهیز کند تا با اجرای صحیح باعث موفقیت سازمان در میدان رقابت شود .[13]

 

دریک گفتار ساده، یک برنامه استراتژیک می تواند عملکرد را بهبود بخشد. اعضای یک سازمان در لابلای کارهای وظیفه ای ثابت و چالشهای روزانه سردرگم می شود و ممکن است که جهت اهداف سازمان را گم کنند و بینش خود را نسبت به آن از دست بدهند .[13] یک برنامه استراتژیک نه تنها می تواند درك اعضا از اهداف را بیشتر کند بلکه تفکر آینده گرا را برمبنای درك مشترکی از رسالت سازمان تحریک و ایجاد کند. همکاری بین اعضای یک سازمان وقتی با مفروضات مشترکی نسبت به اهداف مشترك فعالیت کنند، بسیار موثر و اثربخش می شود .[13]

 

درنهایت اینکه، یک برنامه ریزی استراتژیک موفقیت آمیز، برنامه ای است که :[13]

 

٩

 

 

 • به عمل ختم شود.

 

 • بینش مشترکی برمبنای ارزشها ایجاد کند.

 

 • فرایندی همگانی و مشارکتی که کارکنان و مدیران احساس مالکیت مشترك نسبت به آن داشته باشند.
 • مسئولیت در قبال جامعه را بپذیرد.

 

 • نسبت به محیط خارجی سازمان حساس بوده و بر آن تمرکز داشته باشد

 

 • برمبنای داده های با کیفیت بالا طرح ریزی شود.

 

 

 

معرفی روش کار

 

برای تدوین استراتژی شرکت تعاونی اعتبار، از روشی با عنوان ماتریس سوات2 (SWOT) استفاده می شود. این روش ابزارهایی را ارائه می کند که برای انواع سازمانها در اندازه های گوناگون مناسب بوده و به استراتژیست ها کمک می کند تا استراتژیهای مناسب را شناسایی کنند. این روش را می توان به مراحل زیر تقسیم نمود

 

2]و:[4

 

مرحله اول : در این مرحله بیانیه ماموریت3 سازمان تهیه می شود.

 

مرحله دوم : در این مرحله اطلاعات و عوامل اصلی مورد نیاز از داخل و خارج سازمان ، شناسایی و مشخص می شوند. این مرحله شامل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی4 است.

Strength, Weakness, Opportunity and Threat (SWOT) matrix ٢ Mission statement٣ Internal Factor Evaluation (IFE) & External Factor Evaluation (EFE)٤

 

 

١٠

 

مرحله سوم : در این مرحله عوامل اصلی داخلی (قوتها و ضعفها) و عوامل اصلی خارجی (فرصتها و تهدیدها) با بهره گرفتن از ابزارهایی همچون ماتریس سوات (SWOT) و ماتریس داخلی و خارجی( IE) 5، تطبیق داده می شوند تا استراتژیهایی شناسایی شوند که در راستای ماموریت سازمان بوده و متناسب با عوامل داخلی و خارجی باشند.

 

مرحله اول تعیین ماموریت شرکت تعاونی اعتبار

 

ماموریت یک شرکت نشان دهنده علت و فلسفه وجودی آن شرکت می باشد. بیانیه ماموریت، هویت و فلسفه وجودی شرکت را در قالب کلمات بیان می کند و به عنوان دستورالعملی برای تدوین استراتژی قرار می گیرد 2]و.[3 بیانیه ماموریت دلیل وجود داشتن و عمومی ترین اهداف سازمان را تشریح می کند .[10]

 

بیانیه ماموریت از راس هرم سازمان نشات گرفته و به تمام سطوح سازمان نفوذ می کند و باید روشن و شفاف باشد و در تمام سطوح سازمان مورد قبول قرار گیرد

7]و.[8

 

شرکت تعاونی اعتبار علاوه بر اینکه در سطح خرد می خواهد نیازهای اعتباری، وضع مسکن و منافع اقتصادی کارکنان سازمان خویش را تامین کند، در سطح کلان نیز سعی دارد به ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی و تحقق عدالت اجتماعی کمک نماید .[1]

 

Internal External (IE ) matrix ٥

 

١١

 

 

مرحله دوم

 

الف) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی((EFE

 

این ماتریس ابزاریست که به استراتژیستها اجازه میدهد تا عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، تکنولوژیکی، وضعیت بازار و رقابت را در مقطع زمانی مورد نظر مورد ارزیابی قرار دهند و برای سازمان های دولتی و خصوصی و عمومی قابلیت کاربرد دارد 2]و4و.[12

 

نگاره. 1 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) شرکت تعاونی اعتبار

 

عوامل استراتژیک خارجی ضری ضری امتیاز
ب ب
وزنی اهمی
ت

 

 

12

 

 

فرصتها:
0.10 4 0.42
O1 پایین بودن نرخ کارمزد وام و تسهیلات
O2 حمایت همه جانبه دولت و مراجع ذی ربط از تعاونی 5 4 0.40
O3 عدم نیاز به سپرده گذاری کلان برای بهره مندی از 0 10 4 0.30
تسهیلات .075 3 0.15
O4 استفاده از فناوریهای جدید در مسکن سازی 0 . 3 0.12
O5 استخدام متخصصین امور سرمایه گذاری ازافراد 0 05 2 0.07
خارج ازوزارت خانه 0.04 2 0.06
O6 به مناقصه گذاشتن پروژه احداث مجتمع های .035 1 .025
مسکونی 0 . 1 0
O7 پرداخت وام بدون نیاز به طی مراحل بروکراسی سایر 0 03 1 .025
مؤسسات .025 0
O8 گسترش حوزه های فعالیت سازمانی 0 . 1 .015
O9 سرمایه گذاری در پروژه های سودآور 025 1 0
O10 برگزاری نشست های مختلف با رؤسای وزارت 0 . 2
خانه وجلب اعتماد آنها 015 2 0.09
تهدیدات: 0 . 2 0.07
2 5
T1 کاهش تزریق پول و اعتبار از سوی مقامات ذی ربط
T2 کاهش توجه دولت به بخش تعاونی 0.09 3 0.13
T3 عدم تخصص هیئت مدیره در امور سرمایه گذاری 0.07 4 0.1
T4 عدم قابلیت برداشت سود سهام تا زمان بازنشستگی 5 4 0.1

 

 

 

١٣

 

T5 عدم رعایت عدالت در پرداخت وام و جو بی 0.06 4 0.1
اعتمادی نسبت به مدیریت 5 0.10
T6 خروج سرمایه کارکنان امور مالیاتی و سرمایه گذاری 0.05 5
درتعاونی سازمان خود 0.05 0.12
T7 خروج سهام داران از تعاونی و پیوستن به تعاونی 0.05 0.12
رقیب 0.03 0.10
T8 عدم قابلیت خرید و فروش سهام تعاونی در بازار 5
T9 نبود سیستم مناسب امتیاز دهی برای پرداخت وام 0.03
مسکن 0.03
T10 نداشتن حق عضویت هم زمان در دو تعاونی 0.02
5

 

 

جمع 1 2.62
5
منبع 1]و2و4و[6

 

ب ) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)

 

این ماتریس ابزاری جهت بررسی عوامل داخلی سازمان میباشد. در واقع نقاط قوت و ضعف واحدهای سازمان را ارزیابی مینماید. برای تهیه یک ماتریس ارزیابی عوامل

 

١٤

 

داخلی، عمدتاً به قضاوتهای شهودی و نقطه نظرات دست اندرکاران تکیه میشود

 

2]و.[4

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع شناسایی استراتژی های مناسب به روش ماتریس سوات (SWOT) مطالعه موردی شرکت تعاونی اعتبار کارکنان وزارت اقتصاد

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.