مقالات رایگان

دانلود رایگان مقاله بازرگانی با موضوع : بررسی جنبه های انسانی تولید ناب، تولید به هنگام و تولید سلولی

دانلود رایگان مقاله بازرگانی با موضوع : بررسی جنبه های انسانی تولید ناب، تولید به هنگام و تولید سلولی

TMBAچکیده

 

 

یکی از مفاهیمی که اکثر شرکت های پیشتاز از آن استفاده کرده یا سعی در استفاده از آن دارند ناب سازی فرآیندهای سازمان است. از موانع عمده در ایجاد سیستم ناب، تغییر عملیات سنتی و پذیرش سیستم جدید است که عمده این چالش به جنبه انسانی آن برمی گردد. بدین منظور و برای ناب سازی نیاز به ایجاد تیم های کاری و کارکنان چند مهارته می باشد که لازم است تیم های کاری به شکل خودگردان اداره شوند.

 

در این مقاله تولید ناب و به طور کلی اجرای سیستم های نوین تولیدی در سازمان هایی که به دنبال حذف ضایعات و کاهش هزینه ها هستند، از جنبه انسانی آن بررسی می گردد و مطالعاتی که در این زمینه توسط افراد مختلف انجام شده است بازگو می گردد. همچنین در پایان حوزه های مختلف و مهمی که در زمینه سیستم های ناب نیاز به تحقیقات بیش تری دارند مشخص شده است.

 

لغات کلیدی :

 

 

تولید ناب-تولید به هنگام- تولید سلولی- رفتار سازمانی

 

مقدمه

 

 

 

تولید ناب1 نمادی از کارایی و عملکرد بهینه در دهه 80 بوده و به طور گسترده ای در صنعت تولید اتومبیل و در شرکت تویوتا به کار گرفته شده است. تولید ناب، تولید به هنگام و تولید سلولی اغلب به جای هم استفاده می شوند و فلسفه آن ها یکسان است. حذف ضایعات، برای به حداکثر رساندن کارایی و بهبود مستمر می باشد و رسیدن به یک استراتژی ناب مستلزم ایجاد تغییرات عملیاتی و تغییرات سازمانی می باشد. در سال 1997 پاور و سوهل2 بررسی جامعی انجام دادند که به جنبه های انسانی 3 JIT، تولید ناب و تولید سلولی پرداخته بود. در این بررسی هشت گروه از عوامل موثر در تولید ناب مشخص شدند: فرهنگ همکاری، ساختار سازمانی، استفاده از تیم های کاری، منابع انسانی، استخدام و آموزش، انعطاف پذیری نیروی کار، استفاده از سیستم کانبان و مدیریت تغییر. تاکنون نویسندگان و محققان چهار حوزه مطالعاتی را که نیاز به تحقیقات بیشتری دارد مشخص کرده اند که عبارت است از: پیچیدگی کار تیمی، نقش و اهمیت انعطاف پذیری نیروی کار و اثر آموزش و پاداش؛ هدف این مقاله بازنگری مطالعات در جنبه های انسانی تولید ناب می باشد.

 

تغییرات سازمانی

 

 

بدون تغییرات ساختاری، فرهنگی و مدیریتی، اجرای تغییرات عملیاتی، منافع مورد انتظار را در تولید ناب حاصل نمی کند. فرهنگ سازمانی یکی از مسائل اساسی مربوط به ایجاد تولید ناب بوده و برای کسب سود بالقوه حاصل از ناب سازی، مانع به حساب می آید. ارتباط بین فرهنگ سازمانی و فرآیند ناب سازی حوزه مهم مطالعاتی جهت تحقیقات مربوط به تولید ناب می باشد.

 

ملو و استانک(2005)4 یک چارچوب تئوری را مشخص کرده اند که برای ابعاد فرهنگ سازمانی جهت موفقیت مدیریت زنجیره تامین5 در شرکت ها کاربرد دارد. بر طبق چارچوب آن ها، مدیریت زنجیره تامین در شرکت هایی اثربخش تر است که دارای کارکنان صادق و متعهد بوده و بین مدیران ارشد همکاری مناسب وجود دارد و از کارکنان حمایت می شود. اگر چه مستقیما این موقعیت مربوط به تولید ناب و تولید به هنگام نیست ولی یکی از شرایط موفقیت استراتژی و تفکر ناب6،

 

سازگاری در زنجیره تامین است. بنابراین فاکتورهای فرهنگی بسیار چالش برانگیز و پر اهمیت هستند.

 

 

 

1Lean Production 2Power & Sohal 3 Just In Time 4Mello and Stank

 

5 Supply Chain Management 6 Lean Strategy 7Quinn and Spreitzer

 

کوئین و اسپریترز(1991) 1 چهار نوع فرهنگ سازمانی را مشخص کرده اند: سلسله مراتبی، گروهی، عقلایی و توسعه ای.

 

نوع فرهنگ سازمانی با توجه به جنبه های مختلف سازمان مانند ( رهبری، جذابیت سازمانی، کنترل، پاداش و … )

 

مشخص میشود.

 

در این میان، فرهنگ گروهی به وسیله مشارکت، اختیار، کار تیمی و ارتباطات بین افراد سازمان مشخص میشود. فرهنگ سلسله مراتبی معمولاً همراه با کنترل، رسمی سازی و ثبات است. تمرکز فرهنگ گروهی و سلسله مراتبی در داخل سازمان بیشتر از تمرکز بر محیط است. فرهنگ عقلایی به وسیله انجام وظایف روشن، مشخص میشود و بر کارایی و کیفیت تمرکز دارد. در فرهنگ توسعه ای، خلاقیت و انعطاف پذیری برای تقویت تغییرات و توسعه لازم است. هر دو فرهنگ عقلایی و توسعه ای بر محیط خارجی و به عبارت دیگر بر بازار و رقابت تمرکز دارند.

 

تولید ناب

 

 

ووماك و جونز2 در کتاب تفکر ناب فلسفه، اصول و مراحل اجرای تولید ناب را توضیح داده اند.

 

پنج اصل ناب سازی شامل:

 

 

-1 ارزش که به وسیله مشتری نهایی تعریف میشود، این مشتری است که میگوید چه چیزی برای او دارای ارزش است. -2 جریان ارزش محصول، مسیری است که محصول از مواد خام تا تبدیل شدن به محصول نهایی طی میکند. در طی هر قسمت از فرآیند به ارزش محصول افزوه می شود.

 

-3 ایجاد حرکت بدون وقفه در این جریان ارزش، که شامل حذف موداها3 و یا همان ضایعات می باشد. موداهای های هفت گانه عبارتند از:

 

  • تولید اضافی

 

  • انتظار

 

  • حمل و نقل غیرضروری مواد

 

  • پردازش بیش از حد قطعات به خاطر طراحی ضعیف ابزار یا قطعه

 

  • موجودی مواد اولیه، نیمه ساخته، محصول

 

  • حرکات غیرضروری کارکنان برای ابزار یا قطعه یا

 

  • تولید قطعات معیوب

 

-4 اصل چهارم کشش است که به مفهوم ابتکاری4در فرآیند های تولیدی است که توجه به آن باعث ایجاد خلاقیت در مراحل تولید و پاسخگویی به نیاز مشتری می شود. این امر باعث می شود که فقط آن چیزی تولید شود که مشتری نیاز دارد.

 

 

Womach and Jones ١ Muda٢ Initiative ٣

 

-5 اصل آخر دنبال کردن کمال است که به بهبود مستمر فرآیندها و حذف ضایعات اشاره دارد.

 

 

تولید ناب(چالش های سازمانی)

 

 

پذیرش تولید ناب در درجه اول نیاز به تغییرات اساسی در تفکر مدیران و کارکنان سازمان دارد. سازمان ها باید از تولید در حجم زیاد به تولید در دسته های کوچک تغییر وضعیت داده و سطح ذخیره موجودی را کاهش دهند. فرآیندها باید به صورت کارا و بدون خطا انجام شوند و جابه جایی و حرکات افراد، ابزار و مواد باید حداقل گردد. همه این ها زمان انتظار مواد، افراد و محصول را کاهش می دهد. از منظر سازمانی، پذیرش تولید ناب شامل اجرای بسیاری از تغییرات مانند تغییرات ساختاری است. لازم است که کارها به جای حوزه های وظیفه ای1 بر اساس طبقات محصول سازماندهی شود.

 

طبقه بندی نیروی کار بر اساس وظیفه باید تبدیل به طبقه بندی نیروی کار به روش سلولی٢ گردد و هر سلول باید برای تولید محصول کامل، توانایی داشته باشد و این مستلزم وجود نیروی کار چند مهارته٣ می باشد. علاوه بر این کارگران چند مهارته در یک سلول تولیدی نیاز دارند که به صورت تیمی کار کنند و تیم ها در حالت ایده آل باید به صورت خودگردان باشند. کارگران باید بر بهبود مستمر فرآیند ها متمرکز شوند و دائماً برای تکامل تلاش کنند. تبدیل و تغییر، جهت ایجاد تیم های کاری به معنای بازسازی سازمان است که اغلب با مقاومت و ترس کارکنان همراه است.

 

چند مهارته کردن نیز میتواند باعث مقاومت کارکنان شود. اگر چه طرفداران تولید ناب ادعا می کنند که این تغییرات، محیط کار را جذاب و غنی می کند، اما باعث ایجاد چالش هایی نیز می شود که شامل :

 

.1 ایجاد تیم های کاری .2 نیروی کار چند مهارته .3 تغییر نقش در تیم های خود گردان .4 بهبود مستمر

 

 

.1 ایجاد تیم های کاری

 

 

یکی از ارکان مهم در تولید سلولی، محیط کاری است که باید به شکل تیمی باشد. در تشکیل و اداره تیم ها بررسی چند عامل ضروری می باشد که در زیر به آن ها اشاره شده است. کار تیمی نقش زیادی در ایجاد موفق یک سیستم ناب دارد.

 

در تحقیقی که توسط بانکر، فیلد، اسکرودر و سینها4، ( (1996 صورت گرفت مشخص شد که تیم های منسجم نسبت به تیم هایی که دارای تعارض بوده و انسجام کمتری دارند، از عملکرد بهتری برخوردارند.

 

از دیدگاه کارگران، کار تیمی به عنوان یکی از مهم ترین فاکتورهای روابط انسانی، نقش مهمی را در سازمان های دارای تولید سلولی ایفا می کند. این موضوع که مشکلات مربوط به روابط انسانی بیش از مشکلات فنی است توسط بیشتر کارگران با تجربه مورد تایید قرار گرفته است؛ این در حالی است که کارگران جدیدی که هنوز کاملاً به مسائل عملیاتی و

Functional١ cell٢ Multi-Skilled Workforce ٣

 

Banker, Field, Schroeder, and Sinha٤

 

فنی مسلط نبودند این مسائل را دارای اهمیت بیشتری می دانستند. با افزایش توانایی های فنی کارگران و سابقه کار آن ها، مساله روابط بین افراد از اهمیت بیشتری برای کارگران برخوردار گردید.

 

 

-2 نیروی کار چند مهارته

 

 

به منظور افزایش انعطاف پذیری تولید، یک سیستم تولید ناب نیاز به کارگران چند مهارته دارد. به همین جهت از آموزش جهت چند مهارته شدن نیروی کار استفاده شده زیرا اثر قابل توجهی بر موفقیت تولید سلولی دارد.

 

یکی از ویژگی های چند مهارته بودن کارگران غنی سازی شغلی1 است که موجب آسان شدن کار تیمی شده و به برقراری تعاملات اجتماعی2 بهتر میان اعضای تیم کمک می کند.( ماندن 1994، ووماك و جونز .3( 2003 آموزش4

 

مدیران و به طور کلی کارکنان یک روش مناسب در ایجاد مهارت های مختلف و ضروری سازمان است. آموزش های عملیاتی به کارگران کمک می کند تا نقش خود را به درستی ایفا کنند.

عوامل دیگری نیز بر روی چند مهارته شدن نیروی کار موثرند. وایت، پیرسون و ویلسون(1999) 5 مشخص کردند که شرکت های کوچک نسبت به شرکت های بزرگ تمایل بیشتری به کارگران چند مهارته دارند. این تحقیقات نشان داد که نیروی کار چند مهارته باعث ایجاد صرفه جویی در هزینه های نیروی کار سازمان ها می شود.

 

همچنین باید اشاره کرد که سیستم پاداش نقش زیادی در ایجاد مهارت های جدید کارکنان یک سازمان دارد. در تحقیق کارلسون و آلستروم(1995) 6 مشخص شد که چگونه پاداش می تواند باعث چند مهارته شدن کارکنان شود. یک سیستم مناسب پاداش ، با ارتقا توانایی های کارکنان، حقوق و مزایای آن ها را افزایش می دهد و باعث ایجاد انگیزه در افراد برای یادگیری مهارت های جدید می شود.

 

یکی دیگر از جنبه های مهم در ایجاد کارکنان چند مهارته ، توجه به ارتقا مهارت های مدیران سطوح مختلف در سازمان است . مک کارتر، فاوکت و مگنان(2005) 7 بعد از بررسی 51 مدیر ارشد یک زنجیره دریافتند که لازم است مدیران درك درك و فهم مناسبی از نقش های مختلف سازمانی برای انجام فعالیت های گوناگون داشته باشند؛ که این باعث انعطاف پذیر شدن هر چه بیشتر سازمان شده و سرعت تصمیم گیری ها را ارتقا می بخشد.

 

-3تغییر نقش در تیم های خود گردان8

 

 

تولید سلولی مستلزم ایجاد تغییر نقش برای مدیران و کارگران است. کارگران باید مسئولیت بیشتری را نسبت به گذشته بر عهده گیرند و مدیران نیز باید از یک کنترل کننده به یک هدایت کننده ، تغییر نقش دهند. در یک مطالعه که بر روی

Job Enrichment١ Social Interactions٢ ٢٠٠٣ ;Womack & Jones١٩٩٤ Monden٣ Training٤

 

White,Pearson, and Wilson٥ Karlsson and Ahlstrom٦ McCarter, Fawcett, and Magnan٧ Self Directed Teams٨

 

واکنش کارمندان برای ایجاد تیم های کاری خود گردان انجام گرفت مشخص شد که کارکنان درباره وظایف شغلی جدید و زیاد شدن مسئولیت شان نگران هستند و این باعث مقاومت بیشتر در مقابل تغییر می شود.

 

تعیین اینکه تولید سلولی چه تاثیری بر روی اعضای درگیر با آن می گذارد کار مشکلی است. شافر، تپر، مردیث و مارش1

 

(1995) ویژگی های شغلی و نگرش کارکنان تولید سلولی و همچنین کارکنان تولید سنتی را با هم مقایسه کردند.

 

کارکنان در نقش های سنتی دارای رضایت شغلی بالاتر و تعهد سازمانی قوی تر نسبت به کارگران تولید سلولی هستند.

 

تیم های کاری خود گردان در شرکت های قدیمی کم تر رواج دارند. اعتقاد بر این است که عمر واحدها و سازمان ها در ایجاد عادات و تثبیت آن ها مؤثر است و احتمالاً آن موانعی برای ایجاد فرآیند ناب سازی و دیگر سیستم های نوین تولیدی در سازمان ها می باشد.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع بررسی جنبه های انسانی تولید ناب، تولید به هنگام و تولید سلولی

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.