دانلود رایگان مقاله بازرگانی با موضوع : خرید لذت جویانه در مقابل خرید اجباری

TMBAچکیده:

 

این مقاله به بررسی خرید لذت جویانه و خرید اجباری می پردازد. مطالعه ی رفتار مصرف کننده برای درك بیشتر از خرید لذت جویانه و خرید اجباری لازم و ضروری است. رفتار خرید لذت جویانه یک معما در جهان بازاریابی است. امروزه شیوع خرید لذت جویانه در بازار دلیل افزایش تحقیقات دانشگاهی در مورد این موضوع می باشد. از طرف دیگر حوزه ی مهمی از مطالعه ی رفتار مصرف کننده، خرید اجباری می باشد. ریشه ی اهمیت مطالعه ی خرید اجباری بررسی جنبه های منفی رفتار مصرف کننده می باشد. به علاوه تحقیق در مورد جنبه های منفی مصرف و علل آنها مفید است چرا که این مطالعات به طور بلقوه باعث سلامتی جامعه می شود. در خرید لذت جویانه عامل انگیزش بیرون از فرد و جذابیت های ظاهری محصول است اما در خرید اجباری عامل انگیزش فرد برای خرید درون فرد است و فرد برای کاهش تنش و اضطراب روزانه در خود احساس اصرار به خرید می کند.

 

 

لغات کلیدی : خرید لذت جویانه، خرید اجباری، افسردگی، جنسیت، انگیزش.

 

مقدمه :

 

ماهیت خرید در حال تغییر است. تمرکز از خرید لوازم ضروری که نیازهای فیزیکی یک فرد را برطرف می ساخت، به سمت استفادهی مصرف کننده از کالا به عنوان یک دارایی ویژه و یا در جهت تنظیم احساسات و یا به دست آوردن موقعیت اجتماعی حرکت میکند. در جامعه ی مدرن امروز، افرادی هستند که به طور فزایندهای از مصرف به عنوان راهی برای نمایش دادن و ایجاد کردن هویت شخصی و وضعیت اجتماعیشان استفاده می کنند. رفته رفته، مصرف، استاندارد اجتماعی، اوقات فراغت و سبک زندگی می شود که ضروری، آسان و در دسترس است و به وسیله ی اجتماع تشویق می شود. نگرش افراد در مورد پول با فرهنگ مصرف کنندگان فعال هدایت میشود و استفاده از کارتهای اعتباری به طور روزافزون و گستردهای در بسیاری از کشورها کاربرد دارد.

 

.(Phaus & woo, 2008, 441) به تازگی بحث هایی در مورد خرید لذت جویانه و خرید اجباری در مقالات به چشم می خورند که ذیلا درباره ی آن به تفصیل صحبت می شود.

 

 

خرید لذت جویانه: 1

 

اولین تعریف خرید لذت جویانه، به سال 1982 برمی گردد که به جای مصرف کننده بر محصول به عنوان انگیزاننده ی خرید لذت جویانه تاکیید داشت. به عنوان مثال استرن2 در سال 1962 پایه ای برای خرید لذت جویانه فراهم کرد که طبقه بندی مقابل را به وجود آورد: خرید برنامه ریزی شده و خرید برنامه ریزی نشده یا لذت جویانه. بر اساس این دسته بندی، در رفتار خرید با برنامه ریزی ، زمان استفاده از اطلاعات جستجو شده، مشخص است و از یک تصمیم گیری منطقی پیروی می کند اما خرید بدون برنامه ریزی اشاره دارد به تمام خریدهایی که بدون برنامه ریزی از قبل تعیین شده انجام می گیرد و خرید لذت جویانه نیز شامل این دسته می باشد. با این تفاوت که در خرید لذت جویانه رخ دادن تصمیم گیری با سرعت بالاتری صورت می گیرد.

 

.(Hausman, 2000, 404)

 

.Impulsive buying ١ .Stern ٢

 

 

همان طوری که اشاره شد، خرید لذت جویانه به عنوان”یک خرید برنامه ریزی نشده” می باشد که با 2 عامل مشخص می شود. عامل اول، تصمیم گیری نسبتا سریع در خرید می باشد و عامل دوم، یک تعصب ذهنی در مورد در اختیار داشتن فوری کالاست. خرید لذت جویانه به عنوان خریدی که تحت تاثیر برانگیختگی است و کمتربه عنوان خرید سنجیده بیان می شود. به طور عمده خریداران لذت جو، درعمل خریدشان، توجه کمتری به تفکر و تامل می کنند و بیشتر به صورت احساسی به کالاها جذب می شوند و به صورت فوری تمایلاتشان برآورده می شود. این مصرف کنندگان اغلب توجه کمتری نشان می دهند به عواقب منفی بلقوه ای که ممکن است نتیجه ی عملشان باشد. تحقیقات اخیر نشان می دهد در امریکا و انگلستان عواملبسیاری بر رفتار خرید لذت جویانه تاثیر می گذارد از جمله موقعیت های احساسی و جوی مصرف کنندگان. مطالعات متعددی، تاثیر موقعیت جوی و وضعیت عاطفی مصرف کننده را به رفتار خرید لذت جویانه نشان می دهد. رووك و گاردنر1 در سال 1993 دریافتند که موقعیت مثبت مصرف کننده بیشتر از موقعیت منفی او منجر به رفتار خرید لذت جویانه می شود.

 

.(Kacen & Lee, 2002, 164) این مسئله نیز قابل بحث واقع شده است که سطوح بالایی ازخرید لذت جویانه

 

بیشتر در بازارهای اقتصادی توسعه یافته به چشم می خورد و در اقتصادهای کمتر توسعه یافته،کمتر مورد توجه است(.(Millan & Howard, 2007, 474

 

 

خرید اجباری: 2

 

خرید اجباری به عنوان یک “دغدغهی مکرر خرید یا لذت جویی از خریدی که مقاومت ناپذیر، ناخوانده یا بیمعنی تجربه شدهاست،” تعریف می شود. خرید اجباری میتواند به عنوان پاسخ اولیه ی مصرف کننده برای جبران استرس، سرخوردگی، ناامیدی، فقدان عزت نفس، نقص ساختاری و فقدان استقلال در زندگی شان، از طریق عمل

 

خرید تعریف شود. امروزه تغییرات، پیچیدگی مصرف را افزایش دادهاست و این مسئله جوی را ایجاد کردهاست که برای افزایش خرید اجباری نسبت به گذشته بسیار مساعدتر است(.(Phaus & woo, 2008, 443 به طور کلی می

 

توان تصدیق کرد، خرید اجباری با نرخ بالایی از مسائل روان شناسانه، خصوصا موقعیتی و اختلالات اضطرابی رابطه دارد(.(Muller & etal, 2010, 1630 توضیحات روان شناسی در مورد خرید اجباری بر استرس و فرایند مقابله به

 

عنوان مکانیسم های زمینه ای، کنترل و تئوری های رفتاری تاکیید می کند. استرس، زمینه های روانی را مختل می

 

.Rook & Gardner ١ .Compulsive buying٢ .Pooler٣ .Robert & Jones٤

 

 

کند و پاسخ هایی که جهت مقابله داده می شود، نیاز به کنترل احساسی و محیطی را به منظور تعادل روانی، منعکس می کند. رفتار های اجباری که اغلب به صورت اعتیاد به محصولات(الکل، سیگار، داروها) ،فعالیت ها(قمار، خرید،

 

دزدی های کوچک از مغازه، زیاد خرج کردن) و احساس منفی(اعتماد به نفس پایین و افسردگی) تصویر می شود، به عنواننتایج احتمالی رفتارهای مقابله ای به منظور تعدیل کردن استرس اظهار می شوند(.(Moschis, 2007, 303

 

پولر1 در سال 2003 بیان می دارد که خریداران اجباری، در طول عمل خرید نسبت به دنیای اطرافشان بی توجه و بی خیال می شوند .(Kellet & Bolton, 2009, 88) روبرت و جانز2 در سال 2001 در مقالهای تحت عنوان “نگرش

 

مالی، استفاده از کارت اعتباری و خرید اجباری میان دانشجویان دانشگاه های آمریکا” به بررسی رابطه ی میان نگرش مالی و خرید اجباری پرداختند ویافته هاشان بیان میدارد که عد پرستیژی قدرت، بدگمانی و اضطراب از ابعاد نگرش پولی به طور گسترده ای با خرید اجباری در ارتباط است و استفاده از کارت اعتباری اغلب این رابطه را نشان می دهد. مطالعه ی این موضوع نتایج سیاسی عمومی، بازاریابی و تحقیقاتی کاربردی مهمی دارد.

 

.(Roberts & Jones, 2001, 213) مصرف کنندگانی که بیشتر در معرض احساسات یا موقعیت های عاطفی هستند، احتمالا بیشتر تجربه ی یک اصرار غیر قابل مقاومت به خرید را درك کرده اند.

 

.(Coley & Burgess, 2003, 284) متغییرهایی که در ارتباط با خرید اجباری یافت شده اند عبارتند از اعتماد به

 

نفس پایین، افسردگی، اضطراب، مادی گرایی،به دنبال هیجان بودن، لذت گرایی، کم ثباتی احساسی و روان آزرده می باشد(.(Johnson &Attman, 2009, 395

 

 

خرید لذت جویانه در مقابل خرید اجباری :

 

 

در نگاه اول، خرید لذت جویانه و اجباری، ممکن است قابل تمایز نباشند چرا که هر دو نشانه ی یک خرید بدون برنامه ریزی، غیرضروری و مفرط می باشد و ممکن است به طور بلقوه عواقب خطرناکی برای افراد(گناه، ورشکستگی و طلاق) و برای جامعه(افزایش قیمت،کسری بودجه و آلودگی) را به همراه داشته باشد. محصولات خریداری شده در موقعیت های خرید لذت جویانه و خرید اجباری ممکن است حتی یکسان باشد. به عنوان مثال،

 

لباس ها،CDها، کفش ها، تجهیزات الکترونیکی، لوازم آرایش و جواهرات. این رفتارهای خرید همچنین،یک ارتباط و اتصال درك شده را در کنترل شخصیت به اشتراك می گذارد(.(Kwak & etal, 2006, 62

 

در حالی که خرید لذت جویانه و خرید اجباری شباهت هایی دارند، پس از بررسی دقیق تر می توان به تفاوت های مهمی از آنها اشاره داشت. مدل خرید لذت جویانه شامل ارضای فوری نیاز به محصولات مطلوبی می شود که در نزدیکی(فیزیکی) مصرف کنندگان در چارچوب وضعیتی خاصی قرار دارد. محصولات جذاب، در مدل ها وتنوع نامحدود هستند. محصولات می توانند در سطح وسیعی از نظر درجه بندی مصرف کننده و هزینه متنوع باشد.

 

ویژگی های لمسی و حسی محصول،فواید درك شده و هم چنین نمادها و تصاویری که در ذهن مصرف کننده تداعی می کند، به طور گسترده ای مهم هستند و ممکن است یک وابستگی و دلبستگی عمیق احساسی در مصرف کننده وجود داشته باشد. گه گاه اغلب مصرف کنندگان خریدهای لذت جویانه انجام دادهاند، اما افرادی وجود

 

دارند که گرایش ویژه ای به خرید لذت جویانه نشان می دهند و افرادی هستند که می توانند الگوی قانون مندی از خرید لذت جویانه را گسترش و توسعه دهند(.(Silvera & etal, 2008, 24

 

نارضایتی وپشیمانی خریداران اغلب در بحث هایی در مورد خریدظاهر می شود و جز اصلی خرید لذت جویانه را

 

تشکیل می دهد. نارضایتی و پشیمانی می تواند نشان دهنده ی عکس العمل احساسی فرد ، با دیدگذشته نگر درباره ی فایده مند بودن خرید لذت جویانه اش باشد(.(Wood, 1998, 299 اگر چه خریداران لذت جو ممکن است از

 

هزینه های مالی و فایده گرا نبودن خریدشان پشیمان شوند، اما اشتیاقی که از این محصولات خریداری شده بدست

 

می آورند، معمولا به همان شدت پس از عمل خرید هم در آن ها باقی می ماند و این مسئله می تواند در رفتار خرید آتی فرد تاثیر بگذارد(.(Kwak & etal, 2006, 62

 

در مقابل خرید لذت جویانه، آستوس1در سال 1990، استدلال می کند در حالی که تمام مصرف کنندگان می توانند

 

شامل زنجیره ی افرادی باشند که در آنها ویژگی”اصرار به خرید” وجود دارد اما در سطوح بسیار بالای این زنجیره می توان به خرید اجباری اشاره کرد(.(Ibid,63 اما گویین و فابر در سال 1989 بیشتر اصرار دارند که هر تعریفی از

 

خرید اجباری باید شامل 2 معیار باشد: (1) این نوع رفتار(خرید اجباری) باید به صورت مکرر باشد. (2) رفتار باید برای فرد مشکل زا باشد. بنابراین با توجه به این دو بعد گویین و فابر در سال 1989خرید اجباری را به این ترتیب تعریف کردند: “خریدی مکرر و شدید که تبدیل به پاسخی اولیه به حوادث و اتفاقات می شود. فعالیت در حالی که

 

شاید شامل نتایج کوتاه مدتی هم باشد اما در طی زمان متوقف و کنترل کردن این رفتار بسیار مشکل می شود و در نهایت عواقب مضری را به بار خواهد آورد.”(.(OGuinn & Faber, 1989,147

 

 

 

.Astous ١

 

 

افسردگی1 در خرید لذت جویانه و خرید اجباری :

 

افراد عمل لذت جویانه را در خرید، یک رفتار قابل پیش بینی بیان می دارند و بدین ترتیب در رفتار خرید لذت جویانه وارد می شوند چرا که معتقدند برایشان مفید است. مردم منافع کوتاه مدت را در نظر می گیرند در حالی که عواقب منفی در طولانی مدت به صورت بلقوه وجود دارد. افسردگی سابقا با خرید لذت جویانه در ارتباط بود.

 

خرید بر اساس لذت، ممکن است به کاهش احساس افسردگی کمک کند. این مسئله ممکن است علت آن که چرا لذت جویی باعث قربانی شدن خریدار می شود را توضیح دهد. وقتی که قربانی ها احساس می کنند که از متصرفات و دارایی هایشان و وضعیت اجتماعی سابقشان محروم هستند آن ها ممکن است رفتارهایی را به کار گیرند که به آن ها کمککند تا دوباره حس عادی داشته باشند. دموس و میک2 در سال 1990 همچنین بیان می دارند که مردم اغلب در پاسخ به ناامیدی ها و افسردگی هایشان و یا به دلیل پول زیاد داشتن به خود هدیه می دهند.

 

خرید اجباری اغلب در پاسخ به اتفاقات و احساسات ناسازگار اتفاق می افتد. خرید کردن در مصرف کنندگان درگیر خرید اجباری ممکن است باعث ایجاد احساس امنیت، راحتی، احساس لحظه ای فرار از تنش ها و یا کاهش افسردگی شود. انگیزش یک فرد که درگیر خریداجباری می باشد فایده مند بودن کالاهایی که می خرد یا به طور کلی فایده مند بودن خریدش نیست بلکه بیشترین هدفش از خرید مدیریت کردن احساسات منفی اش است.

 

.(Sneath & Kennet‐Hensel, 2009, 48)

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع خرید لذت جویانه در مقابل خرید اجباری

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.