دانلود رایگان مقاله بازرگانی با موضوع : بازاریابی درآتابخانه به عنوان یک فلسفه

بازار یابی]١[، پیشه و حرفه ایجاد پیوند میان تولید آننده (تولید آننده بالقوه) یا ارائه دهنده خدمات از یک سو و مشتری های بالقوه و بالفعل از سوی دیگر است. بازاریابی از پیامدهای اجتناب ناپذیر و الزامی نظام سرمایه داری است. هرچند بازاریابی تنها به آشورهای سرمایه داری محدود نمی شود. شگردهای بازاریابی در همه سامانه های سیاسی و بسیاری از جنبه های زندگی آاربرد دارند و دانش هایی مانند روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصاد در پدید آوردن این شگرد نقش بازی می آنند. بازاریابی اآنون با زندگی ما آمیخته شده، به طوریکه همه افراد درگیر فعالیتهای بازاریابی هستند. دانشجویان، استادان دانشگاه، آتابداران، پزشکان، ساآنان شرآتهای آوچک و بزرگ، سیاستمداران و حتی حسابداران نیز نیاز به آگاهی از علم بازاریابی دارند، گرچه این علم در نظر اول، ارتباطی با آنها ندارند. بازاریابی برای هرنوع حرآت آگاهانه و هدفمند در بازار امروز ضرورت دارد. بازاریابی آه دیگر نه مرز می شناسد و نه مشتری خاصی را درنظر دارد. جهانی شدن بازار پدیده ای است آه به تدریج چهره خود را نمایان می آند.

 

بازاریابان به هنگام در پیش گرفتن یک استراتژی بازاریابی یا نوشتن یک برنامه بازاریابی، همواره از چهار متغیر استفاده می آنند. این چهار متغیر عبارتند از قیمت، تبلیغ، محصول و توزیع آه معروف به ps4 هستند]٢.[ آمیخته بازاریابی ترآیبی از این چهار متغیر ، به گونه ای است آه منطبق با اهداف سازمانی باشد. به طور معمول

 

برای هرآالا یا خدمتی آه از آن به نام محصول یاد می شود. یک »آمیخته بازاریابی « جداگانه تهیه می شود. هنگام تهیه این آمیخته بازار یابی ها همواره باید به یاد داشته باشند آه بازار هدفشان چیست؟ » انسجام آمیخته« به این موضوع اشاره می آند آه عناصر این آمیخته تا چه حد -به شکلی مناسب با هم ترآیب شده اند.

 

شایان ذآر است » مک آارتی]«٣[برای اولین بار عناصر موجود درآمیخته بازاریابی را تعریف آرد. این عناصر مووف به ps۴ . در سال ١٩٨٨ » بومنز و بتینز]۴« [ با توسعهآمیخته ps۴ و افزودن سه عنصر به آن آمیخته هفت عنصری را ارائه دادند. آه به ps٧ شناخته شد. آه شامل افراد]۵[ ، شواهد فیزیکی]۶[ و فرایند]٧[ است. افراد : شامل آلیه آسانی است آه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در مصرف خدمات یا محصولات نقش دارند تعامل آارآنان، مدیران و مشتریان می توانند در ارتفای محصول و خدمات نقش داشته باشند.

امکانات فیزیکی : هرچیزی آه به وسیله آن بتوان محصول را ارائه آرد آه شامل ساختمان، وسایل و … است. فرایند: مجموعه ای از ابزار، فنون و فعالیت هایی است آه در آن مشتریان و آنهایی آه ارائه خدمت می دهند در آن ظهور پیدا می آنند. یعنی از لحظه تولید تا مصرف.

 

بازاریابی به عنوان یک فلسفه

 

فلسفه، پرسش و پاسخی به سمت حقیقت است. فلسفه آتابداری اصول بنیادی را دربر می گیرد آه در آن شیوه آار، فنون و فعالیت های مراآز آتابداری و اطلاع رسانی قراردارد. این اصول به عنوان راهنمودی برای انجام موفق وظایف آتابداری و به عنوان وسیله ای برای حل مسایل به آار می آید. ورود بازاریابی در خدمات آتابداری مفید است زیرا باعث استحکام و تصریح ارزش های بنیادی و اعتقادات حرفه ای در محیطی متغیر می شود.

 

عقیده بسیار معتبر درباره خدمات آتابداری این است آه هدف اولیه، ارائه اطلاعات درست و دقیق به آاربر مناسب در حداقل زمان است. دسترسی به این هدف به معنای آاهش موانع برای دسترسی به اطلاعات، افزایش استفاده از اطلاعات، و اختیاردادن تام به مراجعان برای دسترسی به اطلاعات موردنیازشان به ویژه از طریق فناوری های نوین است.

 

از دیدگاه فلسفی بازاریابی می تواند به هرسازمانی برای رسیدن به اهدافش یاری رساند. در آتابخانه ها و مراآز اطلاع رسانی، بازاریابی می تواند در موارد زیر به ما آمک آند.

 

v تمرآز بر اهداف آاربران و آمک به آنها در جهت بیان این اهداف در هر سطحی

 

v اعتقاد بر اینکه هرآاربری هنگام مراجعه به آتابخانه خواسته ها، نیازها، و انتظارات منحصر به فردی دارد. v تعهد به یاری آاربران به منظور رشد مهارت ها جهت استفاده از منابع متنوع برای آسب اطلاعات.

 

بازاریابی خدمات آتابداری تنها موضوع انتفاعی و پولی نیست بلکه موضوع نگرش آارمندان و آل سازمان است. آالاها استفاده می شوند ولی خدمات تجربه می شوند. تصویرآلی از خدمات بازاریابی در ابتدا خارج از تجربیات افرادی است آه از این خدمات استفاده می آنند، این ذهنیت به تدریج متبلور می شود. ما آسانی آه در آتابخانه آار می آنیم مهمترین عملکرد سیستم مدیریت یکپارچه بازاریابی هستیم. نگرش ها و تعهدهای ما به آاربراه، مشتریان و مراجعان عوامل مشخص برای رسیدن به موفقیت هستند. تحقق رویکرد بازاریابی نیازمند مدیریت ارشد سازمان است آه راهبرد بازار یابی را تعیین آنند و اینکه بخشی از مسئولیت خدمت به مشتری را با بقیه سازمان به عهده بگیرند. مفهوم بازاریابی باید تمام وظایف و بخش های آتابخانه را هدایت آند و قابل درك و پذیرش برای هرفرد از جمله آتابدار ارشد تا آتابدار میز امانت باشد. این فرایند نیز باید میزان رضایت موردنظر مشتری را تعیین آند.

 

باید به خاطر داشت آه بازاریابی خدمات آتابداری امری مجزا نیست بلکه متعلق به هرفرد است و راه و روش زندگی و آارآردن است.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع بازاریابی درآتابخانه به عنوان یک فلسفه

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.

دسته‌ها: مقالات رایگان