دانلود رایگان مقاله بازرگانی با موضوع : کاربردهای نظریه بازی در مدیریت مالی١

مقدمه

 

نظریه بازی2 یک نظریه ریاضی کامل بوده که شامل تصمیمگیری در شرایط تعارض است و با موقعیتهای رقابتی سروکار دارد. در این نظریه تصمیمگیرنده با توجه به استراتژیهای رقیب عملکرد خود را ارزیابی میکند. در چنین شرایطی تصمیم هر یک از تصمیمگیرندگان بر تصمیم سایرین اثر خواهد گذاشت.

 

کاربردهای این نظریه بسیار وسیع است. مبارزات سیاسی و انتخاباتی، طرحهای عملیات جنگی، شرایط رقابتهای شرکتهای تجاری در بازار و … تنها نمونهای از کاربردهای گوناگون این نظریه است.

 

نظریه بازیها در سال 1928 توسط فن نیومن3 مطرح شد و در سال 1944 با انتشار کتابی توسط او و مورگنشترن4 جایگاه وسیعی در علوم اقتصادی پیدا کرد.

 

در این مجال کوتاه قصد ندارم به شرح و بسط نظریه بازی، قواعد و انواع آن بپردازم؛ بلکه تنها مروری اجمالی خواهم داشت بر کاربردهای این نظریه در تئوریهای مدیریت مالی.

 

تحولات مدیریت مالی

 

دهه های 1960 و 1970 فرضیه بازار کارآ5 بر تئوریهای مدیریت مالی غالب بود و نظریه بازی و اقتصاد اطلاعات6 چندان مجالی برای خودنمایی در علوم مالی7 نداشت. با کارهای لیلاند و پایل(1977) 8 و

 

بیهاتاچاریا(1979)  9 و دیگران مسئله عدم تقارن اطلاعاتی به طور جدی وارد حوزی مالی شد. در دهه 80

 

هم مقالات بسیاری راجع به عکسالعمل قیمتی، قراردادها و برتری اطلاعاتی مدیران نوشته شد. گسترش تئوریهای علامتدهی10 در مدیریت مالی حاصل همین حجم عظیم ادبیات بود. اگرچه نظریه بازیها در قیمتگذاری داراییها هم کاربردهایی پیدا کرد اما در حوزه مدیریت مالی بنگاه ها11 به موفقیتهای بیشتری دست یافته است. در ذیل به برخی (تنها برخی) از کاربردهای این نظریه در مدیریت مالی بنگاه ها پرداخته خواهد شد:

 

 

.1 این مقاله در شماره 9 نشریه الکترونیکی متسا و همچنین در روزنامه سرمایه مورخ 1386/02/30 به چاپ رسیده است.

. Game Theory ٢ . Von Neumann ٣ . Morgenstern ٤ . Efficient Market Hypothesis ٥ . Information Economics ٦ . Finance ٧ . Lyland and Pyle ٨ . Bhattacharya ٩ . Signaling ١٠

 

 

. Corporate Finance ١١

 

یادداشتهای ریاضی مالی www.eslamibidgoli.ir                                                                       (1)

_____________________________________________________________________

 

معمای تقسیم سود

 

شرکتها بخشی از سود خود را به عنوان سود تقسیمی به سهامداران خود پرداخت میکنند. سالهاست در مورد مقدار بهینه درصد سود تقسیمی بحث وجود دارد. لینتنر(1956) 12 علاقه مدیران به هموارسازی سود را مطرح کرد و نویسندگان بسیاری این موضوع را تایید کردند که از معروفترین آنها فاما و بابیاك(1968) 13

 

بودهاند. بحث محتوای اطلاعاتی تقسیم سود را بیهاتاچاریا در سال 1979 مطرح کرد و اشاره کرد که مدیران دارای مزیت اطلاعاتی هستند. او تاثیرات افزایش سود تقسیمی را در مدلی بررسی کرد و مدل بازی را وارد ادبیات این حوزه کرد. این مدل بعدها توسط جان و ویلیامز(1985) 14 گسترش پیدا کرد. یکی از ایرادات این مدلها این بود که این محققین توضیح نداده بودند که شرکتها چرا سود تقسیم میکنند و سهام باز خرید نمیکنند در حالیکه مالیات تعلق گرفته به سود تقسیمی بیشتر از سهام بازخرید شده است. تحقیقات برنان و تاکور(1990) 15 و بارکلی و اسمیت (1988) نشان داد که در بازخرید سهام، سهامدارانی که دارای برتری اطلاعاتی هستند میتوانند از این برتری استفاده کنند.

 

ساختار سرمایه

 

راس(1977) 16 مدلی برای علامتدهی سطح بدهیهای شرکت ارائه کرد. هزینه ورشکستگی، متغیر اصلی بود که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و فرض شد که اگر شرکت به وضع بدهیهای خود رسیدگی نکند به این معناست که مدیران آینده خوبی برای شرکت متصور هستند. لیلاند و پایل هم در همان سال علامتدهی نگهداری سهام توسط مدیران را بررسی کردند. مقالات بسیاری در مورد سیگنال انتشار سهام به بازارهای مالی نوشته شده است.

 

کاربرد دیگر نظریه بازی در بحث ساختار سرمایه در مورد هزینه های نمایندگی است. همانطور که میدانید جنسن و مکلینگ(1976) 17 دو مشکل نمایندگی را در شرکتها مطرح کردند. یکی مربوط به سهامداران و مدیران و دیگری بین سهامداران و قرضدهندگان.18 روابط بین این بازیگران و ارتباط آن با افزایش ثروت سهامداران در مدلهای بسیاری ذکر شده است.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع کاربردهای نظریه بازی در مدیریت مالی١

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.