دانلود رایگان مقاله بازاریابی با موضوع : بازاریابی الکترونیکی و SMEها: فرصتها، چالشها و موانع

TMBAچکیده

 

بازاریابی الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین جنبههای نوآوری در انجام فرآیندهای کسب و کار، توسط سازمانها و شرکتهای زیادی در سطح جهان به کار گرفته شده است. سازمانهای کوچک و متوسط به عنوان بخش عمده اقتصادی هر کشوری، نقش اساسی در بهبود و ارتقا شاخصهای اقتصادی دارند، و به همین دلیل اتخاذ روشها و ابزارهای نوآورانه و نوین انجام فرآیندها و امور کسب و کار مانند بازاریابی الکترونیکی نقش مهمی در موفقیت این گونه سازمانها خواهد داشت. اما بکارگیری بازاریابی الکترونیکی در اینگونه شرکتها با چالشها و موانعی روبروست. در این پژوهش موضوع بازاریابی الکترونیکی و تاثیرات، و فرصتهای فراروی SMEها به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و چالشها و موانع موثر بر پذیرش و استفاده SMEها از بازاریابی الکترونیکی تشریح میگردند.

 

واژگان کلیدی: بازاریابی الکترونیکی، شرکتهای کوچک و متوسط

 

 

-1 مقدمه

 

 

امروزه انقلاب در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات شیوهای که افراد و سازمانها کسب و کارهای خود را هدایت میکنند را تغییر داده است.

 

همراهی واژه الکترونیک با واژههایی نظیر تجارت، کسب و کار، بازاریابی، و … نشانگر فلسفه نوینی است که مدیران و سازمانها میباید به منظور کسب و حفظ مزیت رقابتی دنبال نمایند .[1] در واقع، یکی از روندهای مهم در دهه اخیر استفاده فزاینده از اینترنت جهت انجام کسب و کارهاست. این روند از مزایایی سرچشمه میگیرد که به شرکت هایی که از این رسانه استفاده مینمایند، تعلق میگیرد .[2] این روند علاوه بر افزودن بر تعداد رقبا و تشدید رقابت، چالشها و فرصتهای جدیدی را فراروی سازمانها و مدیریت قرار داده است. بنابراین، یکی از بزرگترین فرصتها و چالشهای فراروی سازمانها طی سالهای آینده استقرار تکنولوژیهای مبتنی بر وب خواهد بود. به عنوان کانال جدیدی برای انجام مبادلات تجاری، بازاریابی الکترونیکی منابع جدیدی از درآمدها و فرصتها را برای سازمانهایی خواهد گشود که به دقت استراتژیهایی را برای استفاده از آن تدوین و توسعه دادهاند.

 

مطالعات نشان میدهند که پذیرش بازاریابی الکترونیکی به دلیل ویژگیها و مزایای گوناگونی چون جهانیسازی تجارت، برداشتن محدودیتهای زمانی و مکانی، سرعت، کارایی، کاهش چشمگیر هزینه ها بهبود کیفیت محصول، یافتن مشتریان یا عرضهکنندگان جدید، ایجاد راه های جدید فروش محصولات کنونی بهره برداری از فرصتها، و بسیاری مزایای دیگر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است.

 

اینترنت همچنین بر بسیاری از موانع موجود در صادرات و واردات تاثیر گذاشته و امیدهای بسیاری را به میلیونها شرکت کوچک و متوسط بخشیده است .[3] بازاریابی الکترونیک ابزار مهمی است که فرایند جهانیسازی را پیش میبرد.

 

در طول دهه گذشته پژوهشهای بسیاری در زمینه نقش اینترنت و به طور کلی تکنولوژی اطلاعات در کسب و کارها و محیط کار انجام گرفته است. در مطالعه حاضر، به بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیک بر SMEها پرداخته شده و فرصتها، موانع، و موضوعات بحث انگیز

 

 

فراروی SMEها به هنگام پذیرش اینترنت و بازاریابی الکترونیکی تشریح میگردند. از این رو، ادامه مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است. در قسمت بعد، به بیان اهداف مطالعه پرداخته خواهد شد. سپس مقدمهای بر بازاریابی الکترونیکی بیان شده و در قسمت چهارم به موضوع بازاریابی الکترونیکی و SMEها پرداخته میشود و مزایای بازاریابی الکترونیکی در این شرکتها بیان میگردد. در قسمت پنچم، با بهره گرفتن از عوامل آمیخته بازاریابی به بیان فرصت ها فراروی SMEها در بازاریابی الکترونیکی پرداخته میشود. قسمت ششم به عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی الکترونیکی توسط SMEها اختصاص یافته است. سپس موانع پذیرش و استفاده از بازاریابی الکترونیکی در این شرکتها بیان شده و در قسمت هشتم چالشهای فراروی SMEها در بازاریابی الکترونیکی بیان میگردد. در پایان نیز اظهارات نتیجهگیری بیان شده است.

 

 

-2 هدف پژوهش

 

 

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اینترنت بر فعالیتهای بازاریابی SMEهاست. بدین منظور مسائل و موضوعاتی که هنگام بکارگیری فعالیتهای بازاریابی الکترونیکی فراروی شرکتها قرار میگیرد، تشریح شده و مورد بحث قرار میگیرند. به طور خاص، اهداف پژوهش عبارتند از:

 

  • تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر فعالیتهای SMEها
  • شناسایی موانع و عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی الکترونیکی در میان SMEها،
  • بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر عناصر آمیخته بازاریابی و فرصتهای فراروی SMEها،
  • بررسی چالشهای فراروی SMEها در محیط بازاریابی الکترونیکی

 

-3 بازاریابی الکترونیکی

 

 

همانطور که در اوایل دهه 1990 اینترنت بیشتر جنبه تجاری به خود گرفت و کاربران شروع به مشارکت در شبکه گسترده جهانی١ نمودند، واژههای کسب و کار الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، و بازاریابی الکترونیکی ابداع شد و کاربردهای آنها به سرعت گسترش یافت. کسب و کار الکترونیکی٢ به استفاده از تکنولوژیهای تعاملی٣ (محاورهای) دیجیتال و تکنولوژی اطلاعات جهت هدایت و انجام امور یک سازمان اشاره دارد .[3] این واژه اغلب مترادف با تجارت الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته است [3]، در حالی که تجارت الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی تنها بخشی از کسب و کار الکترونیکی میباشند. به طور مشابه بازاریابی الکترونیکی نیز تکنولوژیهای فوق را به منظور انجام فعالیتها و عملیات بازاریابی سنتی یافتن مشتری، ارتباط برقرار کردن با آنها، و ارائه ارزش به آنها مورد استفاده قرار میدهد .[3] بازاریابی الکترونیک، بکارگیری اینترنت و دیگر تکنولوژیهای دیجیتالی مرتبط جهت دستیابی به اهداف بازاریابی است .[4] تجارت الکترونیکی نیز به طور خاص، به تسهیل مبادلات ایجاد شده توسط فعالیتهای بازاریابی کسب و کار اشاره دارد. تجارت الکترونیک یک متدلوژی کسب و کار مدرن است که نیاز سازمانها، مدیران، و مشتریان به کاهش هزینه ها و در عین

 

World Wide Web E-Business Interactive

 

١

 

٢

 

٣

 

حال بهبود کیفیت کالاها و خدمات، و افزایش سرعت تحویل را مورد توجه قرار میدهد. از این تعریف می توان دریافت که بازاریابی از طریق اینترنت و شبکه گسترده جهانی کاراییهای بسیاری را فراروی سازمانها و بازاریابان قرار میدهد .[1] از طرف دیگر، بازاریابی الکترونیکی و بازاریابی اینترنتی نیز اغلب مترادف با یکدیگر به کار رفته و به یک مفهوم اشاره دارند .[3]

 

امروزه، اینترنت عرصهای را فراهم آورده که تجارت الکترونیک اتفاق میافتد، اطلاعات از طریق شبکه گسترده جهانی و ایمیل١ مبادله و عرضه میگردند، و ارتباطات سریع امکانپذیر میگردد. هر چند، بازاریابی الکترونیکی چیزی فراتر از اینترنت صرف است. بازاریابی الکترونیکی تکنولوژیهای دیگری که مدیریت ارتباط با مشتری٢، برنامه ریزی منابع کسب و کار ٣، مدیریت زنجیره تامین٤، و … را امکانپذیر میسازند را نیز در بر میگیرد .[3] در این مطالعه، بازاریابی الکترونیک به عنوان استفاده از اینترنت و تکنولوژیهای مرتبط، همراه با دیگر ابزارهای ارتباطی بازاریابی جهت دستیابی به اهداف بازاریابی تعریف میگردد.

 

 

-4 بازاریابی الکترونیکی و SMEها

 

 

شرکتهای کوچک و متوسط برای توسعه و عملکرد اقتصادی هر کشوری بسیار مهم بوده و یک منبع مهم انعطافپذیری و نوآوری میباشند. شرکت های کوچک و متوسط در بیشتر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی5 بین 96 تا 99 درصد شرکتهارا تشکیل میدهند .[5] امروزه اهمیت SMEها در اقتصاد جوامع کاملاً شناخته شده و برآورد شده که حدود 80 درصد رشد اقتصاد جهانی را این موسسات شکل میدهند .[6]

 

تعاریف بسیار زیادی از SMEها وجود دارد. اداره آمار و ارقام استرالیا SME را چنین تعریف نموده است: هر کسب و کار که کمتر از 200

 

کارمند را در استخدام دارد، در حالی که در تعریف پارلمان اروپا SMEها شرکتهایی هستند که دارای حدود 250 کارمند هستند.

 

شرکتهای کوچک نیز بعنوان شرکتهایی با تعداد افراد کمتر از 50 نفر تعریف شدهاند .[5]

 

امروزه اینترنت کارایی خود در انجام فعالیتهای بازاریابی را اثبات نموده و فرصتها و مزایای بیشماری را فراروی SMEها قرار داده است. پون و سواتمن23 6 کسب و کار کوچک در استرالیا، که از کاربران فعال اینترنت بودند را به منظور یافتن پیشنیازهای موفقیت و اثرات استراتژیک استفاده از آن مورد مطالعه قرار دادند. نویسندگان دریافتند که مزایای درك شده دلیل اصلی پذیرش اینترنت و ادامه دادن به استفاده از آن بود. یافتههای آنها نشان میداد که کسب و کارهای کوچک مزایای کوتاهمدت چشمگیری از اینترنت بدست نمیآوردند.

 

هر چند، بیشتر مشارکتکنندگان باور داشتند که اینترنت راهی ارزان جهت دستیابی به بازارهای جهانی فراهم آورده، و عدم به کارگیری اینترنت به زودی به یک کاستی رقابتی تبدیل خواهد شد .[7]

بازاریابی در SMEها به میزان بسیار زیادی متفاوت از بازاریابی در شرکتهای بزرگ است .[3] بازاریابی در این گونه شرکتها شهودیتر٧ و مبتنی بر روحیه رقابتی و شایستگی بوده و تحت محدودیتهای منابع مالی و انسانی و زمان انجام میگیرد، در حالی که مزایای همیشگی و سنتی SMEها نقطه قوت آنها در ارائه خدمات به بخش کوچکی از بازار و توسعه روابط مستحکم با مشتریان است

 

.[3] به طور کلی، بازاریابی الکترونیک میتواند چهار منبع مزیت رقابتی زیر را به مدیران و سازمانها ارائه کند:

 

E-mail ١ Customer Relationship Management ٢ Enterprise Resource Planning ٣ Supply Chain Management ٤

 

Organization for Economic Cooperation and Development ٥ Poon & Swatman ٦ intuitive ٧

 

 

-1  کاهش در هزینه های واسطهای

 

-2 توانایی کاهش هزینه های مرتبط با خرید از طریق کاهش زمان و سعی و کوشش درگیر در عملیاتهای لجستیک و زنجیره تامین

 

-3  بهبود انتخاب و پردازش اطلاعات که به بهبود مدیریت زنجیره تامین منتج میشود.

 

-4 چشم انداز گسترش سهم بازار و یا توسعه بازارهای جدید از طریق کاهش هزینه انتخاب و پردازش اطلاعات مرتبط با نیازها و خواستههای مشتریان موجود و بالقوه .[8]

 

 

-5 بازاریابی الکترونیکی و آمیخته بازاریابی

 

 

به منظور بررسی بهتر فرصتهای فراروی SMEها در بازاریابی الکترونیکی یک مدل تئوریکی مورد نیاز است. بدین منظور، مدل سنتی آمیخته بازاریابی، یعنی مدل 4P (محصول، مکان، قیمت، ترفیع) انتخاب شده است، که بر مبنای این مدل به بیان فرصتهای فراروی

 

SEMها در بازاریابی الکترونیکی پرداخته میشود.

 

-1-5 محصول یک محصول هر چیزی است که بتوان آن را به منظور جلب توجه، استفاده یا مصرف به بازار عرضه نمود، که ممکن است یک خواسته یا

 

نیاز را ارضاء نماید. امروزه شمار محصولات در دسترس به صورت آنلاین به طور دائم در حال افزایش است. بهرهگیری سازمان از بازاریابی الکترونیکی مشتریان را قادر میسازد تا با صرفهجویی در هزینه و زمان، محصولات مورد نیاز خود را با سرعت بیشتر و اطلاعات کافی جستجو و خریداری نمایند. از طرف دیگر، با استفاده مناسب از تکنولوژی اینترنت شرکتها میتوانند با سرعت و هزینه کمتر اطلاعات بسیاری را در مورد نیازها و خواستههای مشتریان جمعĤوری نمایند. تحقیقات بازاریابی الکترونیک بسیار ارزانتر از روش های تحقیقات بازاریابی معمول بوده و از آنجا که نمونه بدست آمده از طریق اینترنت میتواند معرف بهتری از جامعه باشد، اطلاعات با ارزشتری را ارائه میدهد. این نوع تحقیقات به شرکتها کمک میکند کیفیت محصولات خود را افزایش داده، محصولات جدیدی را توسعه دهند، و نگرش پاسخ منعطف به نیازها و خواستههای مشتریان بالقوه را بپذیرند .[1]

 

-2-5 مکان برای بیشتر شرکتها عنصر مکان در آمیخته بازاریابی کانالهای توزیع را شامل می شود. کانالهای بازاریابی میتوانند به عنوان

 

سازمانهای وابسته به هم درگیر در فرایند در دسترس قرار دادن محصول یا خدمت برای استفاده یا مصرف تعریف گردند .[9] بازاریابی الکترونیکی به علت اندازه و گستره بازار آن، تاثیر عمیقی بر مکان در آمیخته بازاریابی دارد.

 

ویژگی عمده بازاریابی الکترونیکی دسترسی یا رسیدن١ است. شرکتهای کوچک و متوسط این توانایی را بدست میآورند تا به شمار بیشتری از عرضه کنندگان دسترسی پیدا کنند، با تعداد بسیاری بیشتری از شرکتهای مشارکت کننده در زنجیره تامین خود -حتی در سطح بینالمللی- تعامل و ارتباط داشته باشند، و به مشتریان بالقوه بسیاری دسترسی پیدا نمایند .[1]

 

Reach ١

 

-3-5 قیمت قیمت تنها عنصر آمیخته بازاریابی است که ایجاد در آمد میکند. قیمتگذاری در بازاریابی الکترونیکی همانند شیوه های سنتی بازاریابی از

 

اهمیت خاصی برخوردار است. ظهور اینترنت به افزایش رقابت قیمت و استانداردسازی قیمتها منجر شده است .[9] از طریق اینترنت، تفاوت قیمتها و پیشنهادات ویژه را به سادگی میتوان در هر زمان تشخیص داد. همچنین هنگام ورود به بازارهای جدید، اینترنت شرکتها را قادر میسازد تا به سهولت و سادگی از قیمت سایرین آگاه شده و زمینه را برای ورود آسانتر به بازارهای جدید فراهم میآورد.

 

قیمتگذاری در اینترنت وظیفه بسیار مشکلی است. بیکرتون و همکاران١ بیان نمودند که اینترنت به سه دلیل قیمتها را کمتر نموده و به قیمتهای حاشیهای نزدیک میسازد: اینترنت هزینه های سربار را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد، کاهش قیمت را امکانپذیر میسازد، و بدلیل تشدید رقابت در سطح جهانی و حتی ملی، فشار روی کاهش قیمت را افزایش میدهد .[1]

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع بازاریابی الکترونیکی و SMEها فرصتها، چالشها و موانع

 

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.